Bolagsstämmokallelse

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2011-02-08 kl 12.59 EET

Aktieägarna i Stora Enso Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 20 april 2011 kl. 16.00 (finsk tid) iMarina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid).

Bolagsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

 

  1. Öppnande av stämman

 

2.         Konstituering av stämman

 

3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

 

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

 

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

 

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2010

  • Verkställande direktörens översikt
  • Bolagsledningens svar på initiativen som presenterats av aktieägare Thomas Wallgren, Niklas Toivakainen och Otto Bruun

 

7.         Fastställande av bokslutet

 

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelningen

Styrelsen har beslutat föreslå för bolagsstämman att en dividend om EUR 0,25 per aktie utbetalas för år 2010.

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 27 april 2011 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller, i fråga om Euroclear Sweden registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB registret och dividenden utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company Americas och dividenden utbetalas i US-dollar.

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att dividenden utbetalas den 11 maj 2011.
 

9.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

 

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter och för styrelsekommittéernas ledamöter ska betalas enligt följande:
 

Styrelsen

 

Ordförande EUR 135 000
Vice ordförande EUR 85 000
Ledamöter EUR 60 000

 

Nomineringsorgan föreslår även att 40 % av arvodet betalas i Stora Ensos serie R aktier som förvärvas på marknaden.

Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

 

Finans- och revisionskommitté

 

Ordförande EUR 20 000
Ledamöter EUR 14 000

 

Ersättningskommitté

 

Ordförande EUR 10 000
Ledamöter EUR 6 000

 

Arvode utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordföranden eller ledamöter som är heltidsanställda vid bolaget eller vid dess dotterbolag.

 

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sju.

 

12.       Val av styrelseledamöter

Nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Carla Grasso har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

 

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

 

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.
 

15.       Val av Nomineringsorgan

Nomineringsorgan föreslår att bolagsstämman utser ett nomineringsorgan som skall förbereda förslag angående

(a) antalet styrelseledamöter,

(b) ledamöterna i styrelsen,

(c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt

(d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

 

Nomineringsorganet består av fyra ledamöter:

  • styrelsens ordförande
  • styrelsens vice ordförande
  • två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt aktieägarförteckningen den 30 september 2011.

 

De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägarens flaggningsskyldighet), tas i beaktande ifall en dylik aktieägare skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2011. 

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari 2012 för styrelsen skall presentera sina förslag för 2012 års bolagsstämma. En styrelseledamot kan inte utses till ordförande för nomineringsorganet. Till medlem av nomineringsorganet som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000.
 

16.       Beslutsordning
 

17.       Avslutande av stämman
 

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan, aktieägares initiativ samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/investorsvecka 8, 2011. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agmfrån och med onsdagen den 4 maj 2011.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning


Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 8 april 2011 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 13 april 2011 senast kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till bolagsstämman kan göras:
 

a)  på bolagets Internetsidor: www.storaenso.com/agm
b)  per telefon på numret: +358 204 621 210
  +358 204 621 224
  +358 204 621 245
c)  per fax på numret: +358 204 621 359
d)  skriftligt till: Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors.

 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamal som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag fredagen den 8 april 2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast fredagen den 15 april 2011 kl. 10.00 finsk tid har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.storaenso.com/agm.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade på årsstämmans avstämningsdag fredagen den 8 april 2011 i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB och som har för avsikt att delta i bolagsstämman och där utöva rösträtt måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 12 april 2011 kl. 9.00 svensk tid. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till bolagsstämman.

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid bolagsstämman skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse den 8 februari 2011 uppgår det totala antalet serie A aktier i Stora Enso Oyj till 177 149 784, vilket motsvarar 177 149 784 röster, och det totala antalet serie R aktier till 612 388 715, vilket motsvarar minst 61 238 871 röster. Varje ägare av serie A aktier har en röst per aktie och varje ägare av serie R aktier har en röst för varje tio aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel. +358 2046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck.Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har cirka 27 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2009 uppgick till 8,9 miljarder euro.Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.STORA ENSO OYJ

Prenumerera