Förändringar i Stora Ensos verkställande ledningsteam (Group Executive Team)

Nya utnämningar i koncernledningen och förändringar i ansvarsområden för att  
yttrligare förstärka ledarskapet i koncernen                  

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2008-09-01 kl 06.00 GMT              

- Stora Ensos verkställande ledningsteam (Group Executive Team, GET), som utsågs
för ett år sedan, har från dag ett fått hantera enorma utmaningar. Tillsammans 
har hela teamet arbetat beslutsamt med både betydande portföljändringar och   
svåra omstruktureringsåtgärder. De har sett till att företaget fått en mer   
koncentrerad affärsinriktning, en mycket stark balansräkning och även betydligt 
minskat beroende av importved. Alla dessa faktorer är mycket viktiga i våra   
ansträngningar att bygga upp ett starkare företag för framtiden. I samma    
framåtanda ser vi nu över vissa roller och ansvarsområden för att ha      
framförhållning och för att möta framtida utmaningar. Vi som ett team kommer  
inte att bara vänta på att de goda tiderna ska komma tillbaka, eller på att   
andra gör sin del. Det är vi själva som ska se till att det blir goda tider,  
säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.                      

- Genom förändringar i GET reducerar vi ytterligare vissa organisationsnivåer  
och lyfter fram en ung duktig medarbetare till teamet, samt ger nuvarande    
medlemmar nya ansvarsområden. Samtidigt finns det en stor mängd erfarenhet kvar 
som stöd för oss i kritiska roller, förklarar Karvinen.             

Förändringarna i GET träder i kraft den 1 oktober 2008. Förändringarna kommer  
inte att påverka koncernens finansiella rapportering.              

Förändringar i det verkställande ledningsteamet (Group Executive Team)     
Nuvarande Deputy CEO och CFO Hannu Ryöppönen kommer att överlåta sitt uppdrag  
som CFO till Markus Rauramo, som för närvarande är Senior Vice President och  
Group Treasurer. Hannu Ryöppönen kommer att kvarstå som medlem i GET med ansvar 
för Group Strategy, Corporate Finance (inklusive M&A), Purchasing och IT fram  
till att han i enlighet med sin personliga långsiktiga planering avgår med   
pension från Stora Enso på egen begäran våren 2009. Också Markus Rauramo blir  
medlem i GET.                                  

Markus Rauramo anställdes 1993 och har varit Group Treasurer sedan 2004.    
Dessutom har han haft flera befattningar inom koncernens finans- och      
strategifunktion och genomfört viktiga strategiska projekt, inklusive den    
framgångsrika avyttringen av Stora Ensos verksamhet i Nordamerika.       

- Hannu Ryöppönen har varit en utmärkt medarbetare till mig, särskilt med tanke 
på att jag var ny i koncernen och branschen när jag började. I och med dagens  
förändring kan Hannu nu koncentrera sig på koncernens strategi och effektivisera
dess implementering för att säkerställa att vi inte bara bibehåller, utan även 
påskyndar tempot i förändringsarbetet. Markus Rauramo känner inte bara till   
företaget och branschen väldigt väl, utan har även visat mig under de senaste 18
månaderna att han är en person som kan uträtta saker, och uträtta dem väl,   
kommenterar Jouko Karvinen.                           

Christer Ågren, den nuvarande chefen för Human Resources och IT samt Country  
Manager Sweden, har beslutat att börja i ett företag utanför Stora Enso.    
Ansvaret för Human Resources övertas av Elisabet Salander Björklund vid sidan av
hennes nuvarande åtaganden inom Wood Supply, Pulp Supply och Sustainability.  
IT-funktionen kommer att rapportera till Hannu Ryöppönen.            

Förändringar i regionala ansvarsområden                     
Utöver sina nuvarande ansvarsområden kommer Mats Nordlander att bli       
regionsansvarig för Kina och övriga Asien, Veli-Jussi Potka för Ryssland och  
Elisabet Salander Björklund kommer att överta ansvaret för Latinamerika.    

- Latinamerika, Kina och Ryssland är alla strategiskt avgörande marknader för  
vår framtid - och för Stora Ensos specifika affärsområden. Därför är de alla  
förtjänta av en direkt koppling till GET, utan några mellanskikt. Ju rakare   
förbindelse till affärsledningen desto bättre, säger Jouko Karvinen.      

Förändringar i ansvarsområden på landsnivå                   
Utöver sina nuvarande uppdrag kommer chefen för affärsområdet Newsprint and Book
Paper Juha Vanhainen att överta ansvaret som Country Manager Finland från Aulis 
Ansaharju, som fortsätter som chef för affärsområdet Fine Paper.        

Utöver sina andra åtaganden kommer Elisabet Salander Björklund också att överta 
rollen som Country Manager Sweden.                       

Övriga ansvarsområden för medlemmar i GET förblir oförändrade.         


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410                    
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO & CFO, tel +358 2046 21450             
Markus Rauramo, SVP, Group Treasurer, tel +358 2046 21121            
Juha Vanhainen, EVP, Newspaper and Book Paper, tel +358 2046 21343       
Aulis Ansaharju, EVP, Fine Paper och Country Manager, Finland, tel +358 400 480 
984                                       
Elisabet Salander Björklund, EVP, Wood Supply, Pulp Supply och Sustainability, 
tel +46 1046 46631                               
Christer Ågren, EVP, HR & IT och Country Manager, Sweden, tel +46 703 876 868  
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel. +44 20 7121 0910         
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations och Financial Communications,   
tel.                                      
+358 40 763 8767                                

Tidigare pressmeddelanden om förändringar i Stora Ensos ledning finns på:    
www.storaenso.com/press                             
25 augusti 2008: Stora Enso utser Hannu Kasurinen till ny chef för Wood Products
och medlem i GET                                
5 september 2007: Stora Enso-koncernen lanserar ny organisation för förbättrad 
lönsamhet på lång sikt                             


BILAGA: Markus Rauramos CV                           


Publiceringsbara bilder av de ledande befattningshavarna finns på:       
www.storaenso.com/ > mediacentre > imagebank > executives            

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

	                                        
STORA ENSO OYJ                                 
p.p. 	Jussi Siitonen		Anne Asmundi

Prenumerera

Dokument & länkar