Stora Enso bygger konsumentkartong- och massabruk i världsklass för 1,6 miljarder euro i Kina

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-03-20 kl 13.00 EET

Stora Enso planerar att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk i staden Beihai i Guangxi i södra Kina. Inledningsvis kommer anläggningen att omfatta en toppmodern kartongmaskin med kapacitet på 450 000 ton per år och en massakapacitet på 900 000 ton per år samt behövliga energianläggningar och övriga faciliteter. Kartong- och massabruken kommer att bli självförsörjande genom en unik uppbyggnad som är integrerad med virkesförsörjning från 120 000 hektar av egna eukalyptusplantager. Det slutliga målet är att längre fram utöka kartongkapaciteten till 900 000 ton. Verksamheten kommer att ombesörjas av ett samägt företag som bildats av Stora Enso (85 %) och Guangxi Forestry Group (15 %), ett statligt bolag som förestås av provinsregeringen i Guangxi. Det gemensamma företaget kommer att betjäna den snabbt växande marknaden för vätskekartong och andra högkvalitativa konsumentkartongslag.

Investeringen i projektet kommer att uppgå till cirka 1,6 miljarder euro. Byggandet av anläggningen kan inledas efter att alla särskilda villkoren har uppfyllts, vilket väntas bli under andra halvåret 2012. Enligt planerna kan produktionen börja under fjärde kvartalet 2014. Investeringen kommer att vara Stora Enso till avsevärt stöd för att företaget ska uppnå sitt ROCE-mål på 13 %.

Projektet ska finansieras genom en kombination av lån och eget kapital fördelat cirka 60/40. Lånefinansieringen väntas bli en blandning av exportkrediter samt multilaterala och kommersiella banklån.

”Idag tar vi ytterligare ett betydande steg mot att förvandla Stora Enso till ett globalt företag för förnybara material. Vi har redan en världsledande position inom förnybar fiberbaserad förpackningskartong, och nu ska vi investera i en integrerad bruksanläggning som använder sig av lokalt producerade förnybara material och är till nytta för lokala kinesiska konsumenter på en av världens snabbast växande marknader. Allt vi gör ska vara baserat på förstklassig teknologi, miljöstandarder och hållbarhetspraxis – i samarbete med lokala partners och samhällen”, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.

”Att skapa en hållbar avkastning för vilken affärsverksamhet som helst kräver ett unikt och kostnadseffektivt erbjudande till kunderna, vare sig det gäller produkt- eller processfördelar – eller något som är mycket svårt för konkurrenterna att kopiera, exempelvis att förena plantageverksamhet med en tekniskt avancerad produkt. Det är därför vi har valt att skilja oss från mängden genom en rad utvalda kartongprodukter i världsklass och en integrering från råvara till färdig produkt – med den mest kostnadseffektiva lösningen för den kinesiska marknaden och globalt konkurrenskraftiga totalkostnader”, säger Mats Nordlander, EVP, Stora Enso Renewable Packaging.

Investeringen är föremål för godkännanden av myndigheter, undertecknandet av slutliga handlingar och uppfyllandet av andra sedvanliga villkor.

Tillväxt tillsammans med kunderna – stark tillväxtprognos för fiberbaserade förpackningar i Kina
Segmentet för fiberbaserad vätskekartong är en av Stora Ensos strategiska fokusområden och investeringen är förenlig med koncernens aviserade strategiska riktlinjer. Genom investeringen vill Stora Enso tillgodogöra sig den förväntade framtida efterfrågan på fiberbaserade förpackningslösningar för livsmedel i Kina, vilket bedöms av flera forskare att växa med en årlig takt på över 10 % under de kommande tio åren. Investeringen kommer också att möjliggöra för Stora Enso att på regional basis ge utmärkt service med konkurrenskraftiga, lokalt producerade vätskekartongförpackningar med hög kvalitet åt sina globala nyckelkunder som redan är väl etablerade i Kina.

Impact-studie stödjer projektet
FN:s utvecklingsprogram UNDP genomförde en miljömässig och social konsekvensanalys (Environmental and Social Impact Assesment, ESIA) av projektet för Stora Enso år 2006 samt sammanställde på Stora Ensos begäran en ytterligare sammanfattande ESIA-rapport som ska granskas av oberoende part och publiceras under 2012. Studierna ställer sig positiva till kartong- och massabruksprojektet. När projektet inleddes etablerade Stora Enso en samhällsutvecklingsfond för att ge ekonomiskt stöd till utvecklingsarbetet inom utbildning och infrastruktur i de lokala byarna. År 2011 reviderade koncernen sitt intressentengagemang och samhällsutvecklingsplaner. Stora Enso kommer att samarbeta med lokala myndigheter, universitet, organisationer och bybor för att hitta långsiktiga och hållbara utvecklingslösningar.

Stora Ensos verksamhet i Kina
Stora Enso har inrättat plantager i Guangxi sedan 2002. Idag äger företaget cirka 90 000 hektar mark och kommer att anlägga hållbara eukalyptusplantager med en effektiv fiberbas på 120 000 hektar för att bistå det nya massabruket i Guangxi. Koncernens övriga verksamhet i Kina omfattar bruket i Suzhou med en årskapacitet på 245 000 ton bestruket finpapper, bruket i Dawang med en årskapacitet på 170 000 ton obestruket journalpapper, två hylsfabriker, fem försäljningskontor och den nyligen förvärvade aktiemajoriteten i Inpac International, ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Det totala antalet anställda i Kina är för närvarande cirka 4 500 personer.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel. +358 2046 21121
Mats Nordlander, EVP, Renewable Packaging, tel. +46 7033 70890
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel. +358 2046 21242

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid: 15.30 lokal tid idag
Plats: Stora Enso Oyj
Adress: Kanalkajen 1
Värd: Jouko Karvinen, CEO

Presskonferensen hålls på finska.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER
CEO Jouko Karvinen och Head of Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl 14.00 finsk tid (13.00 CET).

Om ni önskar att delta, v.g. ring:

+44 (0)20 3106 4822 Kontinentaleuropa och Storbritannien
+358 (0)9 6937 9543 Finland
+46 (0)8 5352 6408 Sverige
+1 646 254 3363 USA
Inloggningskod: 4481499

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera