Stora Enso fjärde kvartalet och helåret 2010

 STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011-02-08 kl 13.00 EET

 

  • Kvartalets rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde på 167 MEUR, en ökning med 29 MEUR eller 21 % på årsbasis. Ökning av EBITDA exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde med 27 %.
  • Rörelseresultat för helåret exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde på 754 MEUR, en ökning med 434 MEUR eller 135 %. Ökning av EBITDA exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde med 51 %.
  • Underhållskostnader ökade med 34 MEUR från Q3 2010 till Q4 2010. Bortfall av volymer på grund av underhållsstopp minskade rörelseresultatet med 20 MEUR.
  • Kostnadsinflationen förväntas bli 3 % under helåret 2011, framför allt under första hälften av året, egna åtgärder beräknas kompensera för hela ökningen.
  • Fortsatt stark prisutveckling, särskilt för tidnings- och journalpapper.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde Q1 2011 väntas bli högrejämfört med föregående kvartal.

Sammandrag av fjärde kvartalet

    Q4/10 2010 Q4/09 2009
Nettoomsättning MEUR 2 685,2 10 296,9 2 398,8 8 945,1
EBITDA exkl engångsposter och värdering till verkligt värde MEUR 288,8 1 216,5 227,2 (1 807,8 (1
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde MEUR 166,8 754,1 137,5 320,5
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 410,9 1 026,8 105,3 -607,6
Resultat före skatt exkl engångsposter MEUR 187,0 745,7 122,7 194,2
Resultat före skatt MEUR 389,2 925,9 80,6 -886,8
Nettoresultat exkl engångsposter MEUR 148,7 627,0 76,0 153,2
Nettoresultat MEUR 313,0 769,3 45,9 -878,2
Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter EUR 0,19 0,79 0,09 0,19
Resultat per aktie (EPS) EUR 0,39 0,97 0,05 -1,12
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter EUR 0,37 1,46 0,29 0,92
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter % 9,9 10,3 7,5 3,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter och värdering till verkligt värde % 7,9 9,2 7,0 3,9

1) Se tabellen Nyckeltal.

I värdering till verkligt värde ingår syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Marknader

Jämfört med fjärde kvartalet 2009

Produkt Marknad Efterfrågan Priser
Tidningspapper Europa något starkare betydligt lägre
Bestruket journalpapper Europa betydligt starkare stabila
Obestruket journalpapper Europa något starkare lägre
Bestruket finpapper Europa svagare högre
Obestruket finpapper Europa något svagare betydligt högre
Konsumentkartong Europa starkare högre
Industriförpackningar Europa starkare betydligt högre
Träprodukter Europa stabil betydligt högre

Producentlagren var betydligt lägre för tidningspapper och obestruket journalpapper, något högre för träprodukter och högre för bestruket journalpapper och finpapper.

Jämfört med tredje kvartalet 2010

Produkt Marknad Efterfrågan Priser
Tidningspapper Europa starkare stabila
Bestruket journalpapper Europa betydligt starkare stabila
Obestruket journalpapper Europa betydligt starkare stabila
Bestruket finpapper Europa stabil något högre
Obestruket finpapper Europa stabil något högre
Konsumentkartong Europa stabil något högre
Industriförpackningar Europa stabil något högre
Träprodukter Europa något svagare något lägre

Producentlagren var betydligt lägre för tidningspapper och journalpapper, något lägre för finpapper och något högre för träprodukter.


Stora Ensos leveranser och produktion

  Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 724 2 717 2 744 10 758 10 174 --0,7 0,3 5,7
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 665 2 686 2 587 10 812 10 036 3,0 -0,8 7,7
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 259 1 333 1 298 5 198 4 902 -3,0 -5,6 6,0
Leveranser av wellpappförpackningar (milj m2) 271 250 255 1 027 966 6,3 8,4 6,3

 

Resultat fjärde kvartalet 2010 (jämfört med fjärde kvartalet 2009)

Omsättningen var 2 685 MEUR, en ökning med 286 MEUR jämfört med fjärde kvartalet 2009. Priserna för koncernens produkter var generellt sett högre men priserna för tidnings- och journalpapper i lokala valutor gick ner. Återhämtade volymer och gynnsam valutakursutveckling ökade också omsättningen. Leveransvolymer och priser för massa ökade betydligt.

Nyckeltal

MEUR Q4/
2010
Q3/10 Q4/2009 2010 2009 Förändr,
%
Q4/10–Q4/09
Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
                 
Nettoomsättning 2 685,2 2 623,6 2 398,8 10 296,9 8 945,1 11,9 2,3 15,1
EBITDA exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 288,8 365,8 227,2(1 1216,5 807,8(1 27,1 -21,0 50,6
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 166,8 255,0 137,5 754,1 320,5 21,3 -34,6 135,3
Rörelsemarginal exkl engångsposter och värdering till verkligt värde, % 6,2 9,7 5,7 7,3 3,6 8,8 -36,1 102,8
Rörelseresultat (IFRS) 410,9 276,9 105,3 1 026,8 -607,6 290,2 48,4 269,0
Rörelseresultat, % av omsättning 15,3 10,6 4,4 10,0 -6,8 247,7 44,3 247,1
Resultat före skatt exkl engångsposter 187,0 220,4 122,7 745,7 194,2 52,4 -15,2 284,0
Resultat före skatt 389,2 225,8 80,6 925,9 -886,8 n/m 72,4 204,4
Periodens nettoresultat exkl engångsposter 148,7 188,9 76,0 627,0 153,2 95,7 -21,3 n/m
Periodens nettoresultat 313,0 194,3 45,9 769,3 -878,2 n/m 61,1 187,6
                 
Investeringar i anläggningar 138,8 73,5 101,9 400,4 423,8 36,2 88,8 -5,5
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar exkl engångsposter 142,5 132,7 129,3 529,4 548,7 10,2 7,4 -3,5
                 
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter och värdering till verkligt värde, % 7,9 12,4 7,0 9,2 3,9 12,9 -36,3 135,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive engångsposter, % 9,9 13,2 7,5 10,3 3,9 32,0 -25,0 164,1
                 
Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter, EUR 0,19 0,23 0,09 0,79 0,19 111,1 -17,4 n/m
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,39 0,25 0,05 0,97 -1,12 n/m 56,0 186,6
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter, EUR 0,37 0,40 0,29 1,46 0,92 27,6 -7,5 58,7
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,27 0,43 0,28 1,33 0,35 -3,6 -37,2 280,0
                 
Avkastning på eget kapital (ROE), % 20,8 13,8 3,6 13,5 -16,2 n/m 50,7 183,3
Skuldsättningsgrad 0,39 0,43 0,51 0,39 0,51 -23,5 -9,3 -23,5
Eget kapital per aktie, EUR 7,87 7,27 6,50 7,87 6,50 21,1 8,3 21,1
Soliditet, % 48,0 45,8 44,7 48,0 44,7 7,4 4,8 7,4
                 
Medeltal anställda 26 535 27 785 27 612 27 383 28 696 -3,9 -4,5 -4,6
Genomsnittligt antal aktier (milj)                
 periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 ackumulerat, efter full utspädning 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0

1) Omräknat (minskning med 14,9 MEUR), ingen effekt på övriga redovisade siffror i resultatet.

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättning för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

I värdering till verkligt värde ingår syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.

 

Avstämning av rörelseresultat

MEUR Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Resultat från rörelsen exkl engångsposter 146,4 233,1 101,7 687,1 259,1 44,0 -37,2 165,2
Intressebolag (rörelsen), exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 20,4 21,9 35,8 67,0 61,4 -43,0 -6,8 9,1
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 166,8 255,0 137,5 754,1 320,5 21,3 -34,6 135,3
Värdering till verkligt värde 41,9 16,5 9,9 92,5 4,4 n/m 153,9 n/m
Rörelseresultat exkl engångsposter 208,7 271,5 147,4 846,6 324,9 41,6 -23,1 160,6
Engångsposter 202,2 5,4 -42,1 180,2 -932,5 n/m n/m 119,3
Rörelseresultat (IFRS) 410,9 276,9 105,3 1 026,8 -607,6 290,2 48,4 269,0

 

Resultat fjärde kvartalet 2010 (jämfört med fjärde kvartalet 2009)                        (forts)

Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde uppgick till 167 MEUR, vilket var 29 MEUR högre än året innan. Detta motsvarar en rörelsemarginal på 6 %.

Prisökningar i lokala valutor och fördelaktig produktmix ökade rörelseresultatet med 117 MEUR. Högre volymer ökade rörelseresultatet med 44 MEUR. Pappers- och kartongproduktionen begränsades med 7 % (15) och produktionen av sågade trävaror med 7 % (15) av kapaciteten.

Högre kostnader för massa, fibrer, kemikalier och wellråvara minskade rörelseresultatet, men tidiga kostnadsbesparingar och effektiviseringsåtgärder kompenserade delvis för de ökade kostnaderna. Nettoeffekten från ökade rörliga och fasta kostnader i lokala valutor var 113 MEUR negativt. Marknadsmassa medförde en positiv nettoeffekt om 12 MEUR, främst inom Magazine Paper, eftersom resultatförbättringen till följd av extern massaförsäljning mer än motverkade kostnadsökningen för inköpt massa.

Den gynnsamma effekten valutakursutvecklingen hade på omsättningen motverkades i stor utsträckning av den ofördelaktiga valutakurseffekten på kostnader, särskilt på grund av växelkursen för den svenska kronan. Nettoeffekten blev cirka 12 MEUR efter säkring.

Avskrivningar ökade med 13 MEUR, delvis till följd av återföring av tidigare nedskrivningar.

Operativa resultatandelar i intressebolag uppgick till 20 MEUR (36), varav det största bidraget kom från Bergvik Skog.

Koncernen redovisade en positiv nettoeffekt om 202 MEUR från engångsposter på rörelseresultatsnivå under fjärde kvartalet 2010. Till följd av testning av värdet på anläggningstillgångar som genomfördes under fjärde kvartalet 2010 redovisar koncernen nettoåterföring av nedskrivningar om 238 MEUR. Koncernen redovisar även en icke kassamässig engångspost om cirka 15 MEUR relaterat till permanent nedskrivning av vissa aktier i intressebolag samt en engångspost med en negativ kassaeffekt om 21 MEUR till följd av en dom av högsta domstolen i Finland gällande resultatbaserade ersättningar som var obetalda på grund av olagliga strejker.

Finansnettot uppgick till -22 MEUR (-25). Räntenettokostnaden ökade från 21 MEUR till 26 MEUR.

Per 31 december 2010 uppgick koncernens sysselsatta kapital till 8 665 MEUR, en nettoökning med 888 MEUR beroende på återförd nedskrivning, starkare svensk krona och brasiliansk real samt värdering av Pohjolan Voima.

Resultat januari–december 2010 (jämfört med motsvarande period 2009)

Omsättningen ökade med 1 352 MEUR på årsbasis till 10 297 MEUR. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde uppgick till 754 MEUR, vilket var 434 MEUR högre än året innan. Högre volymer ökade rörelseresultatet med 332 MEUR och förbättrad produktmix och prishöjningar i lokala valutor med 183 MEUR, vilket mer än kompenserade för kostnadsökningar på 147 MEUR. Den gynnsamma effekten valutakursutvecklingen hade på omsättning motverkades delvis av den ofördelaktiga valutakurseffekten på kostnader, nettoeffekten blev 57 MEUR positivt.

Resultat fjärde kvartalet 2010 (jämfört med tredje kvartalet 2010)

Omsättningen ökade något, med 62 MEUR jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde uppgick till 167 MEUR, vilket är 88 MEUR lägre än under föregående kvartal, eftersom högre försäljningspriser i lokala valutor inte helt kompenserade för högre kostnader, särskilt för underhåll, och något lägre volymer. Under fjärde kvartalet 2010 var underhållskostnaderna 34 MEUR högre än under årets tredje kvartal. Bortfall av volymer på grund av underhållsstopp minskade rörelseresultatet med 20 MEUR.Valutakursutvecklingenvarogynnsam. Kvartalets avskrivningar ökade med 7 MEUR till följd av återföring av nedskrivningar som genomfördes under fjärde kvartalet 2010. Per 31 december 2010 uppgick koncernens sysselsatta kapital till 8 665 MEUR, en nettoökning med 438 MEUR.

Kapitalstruktur

MEUR 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
Operativa anläggningstillgångar 6 445,2 6 065,7 6 068,4 6 084,6 5 936,2
Andelar i intressebolag 1 744,0 1 656,7 1 687,1 1 572,0 1 481,3
Operativt rörelsekapital 1 399,3 1 389,5 1 323,2 1 256,2 1 171,2
Långfristiga ej räntebärande poster, netto -493,9 -474,3 -519,2 -499,6 -498,1
Operativt kapital, totalt 9 094,6 8 637,6 8 559,5 8 413,2 8 090,6
Nettoskatteskuld -429,9 -411,2 -356,4 -350,9 -314,3
Sysselsatt kapital 8 664,7 8 226,4 8 203,1 8 062,3 7 776,3
           
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 202,9 5 731,3 5 457,1 5 206,6 5 124,3
Minoritetsintressen 51,8 50,3 52,7 58,8 58,2
Räntebärande nettoskuld 2 410,0 2 444,8 2 698,0 2 811,9 2 593,8
Tillgängligt för försäljning -- -- -4,7 -15,0 --
Finansiering totalt 8 664,7 8 226,4 8 203,1 8 062,3 7 776,3

 

Finansiering fjärde kvartalet 2010 (jämfört med tredje kvartalet 2010)

Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt på 265 MEUR (304).Under fjärde kvartalet uppgick investeringar i anläggningar till 139 MEUR.Kassaflödet efter investeringar var 126 MEUR (230). Vid periodens utgång uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 2 410 MEUR, en minskning med 35 MEUR. I december 2010 återköptes i sin helhet ett obligationslån om 421 MUSD med förfall 2011.

Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 1 400 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på en fortsatt stark nivå på 1 103 MEUR, vilket är 18 MEUR lägre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 700 MEUR. I november 2010 utökade Stora Enso två femåriga obligationslån i sitt EMTN (Euro Medium Term Note)-program med totalt 1 500 MSEK. De nya lånen har inga finansiella kovenanter. I december 2010 tecknade Stora Enso avtal om enny syndikerad kreditfacilitet om 700 MEUR med en grupp bestående av 16 banker. Det nya avtalet träder i kraft i januari 2011 och förfaller i januari 2014.

Per 31 december 2010 var skuldsättningsgraden 0,39 (0,43). Valutaeffekten på eget kapital var 70 MEUR positivt efter avdrag för valutarisksäkring av eget kapital. Värdering till verkligt värde av operativa värdepapper avser främst det onoterade finska energiföretaget Pohjolan Voima som ingår i tillgångar tillgängliga för försäljning, vilket ökade det egna kapitalet med 94 MEUR.

Kassaflöde

MEUR Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Rörelseresultat 410,9 276,9 105,3 1 026,8 -607,6 290,2 48,4 269,0
Avskrivningar och ej kassamässiga poster -130,3 100,2 101,1 172,4 1 262,0 -228,9 -230,0 -86,3
Förändring i rörelsekapital -16,1 -73,2 289,1 -207,1 606,5 -105,6 78,0 -134,1
Kassaflöde från rörelsen 264,5 303,9 495,5 992,1 1 260,9 -46,6 -13,0 -21,3
Investeringar i anläggningar -138,8 -73,5 -101,9 -400,4 -423,7 -36,2 -88,8 5,5
Kassaflöde efter investeringar 125,7 230,4 393,6 591,7 837,2 -68,1 -45,4 -29,3

Investeringar januari–december 2010

Under 2010 uppgick investeringarna till 400 MEUR, vilket är 76 % av årets avskrivningar. Stora Ensos investeringar för helåret 2011 blir cirka 550 MEUR. De årliga avskrivningarna för 2011 kommer att vara cirka 570 MEUR. Kapitaltillskottet till Stora Ensos samriskbolag Montes del Plata i Uruguay kommer att uppgå till cirka 120 MEUR. 

De viktigaste projekten under 2010 var kraftverk och energirelaterade projekt vid befintliga bruk (142 MEUR) samt utvecklingen av existerande anläggningar (85 MEUR).

Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt

De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till lägre efterfrågan till följd av högre priser, volatiliteten i valutakurser, effekten från eventuell ökning av råmaterialkostnader och möjlig försämring av marknadspriser på massa.

Känslighetsanalys avseende energipriser för 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 14 MEUR negativt per år, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser för 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 234 MEUR negativt per år.

Känslighetsanalys avseende massapriser 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av årsmedelpriset för massa skulle bli cirka 49 MEUR positivt per år.

Vid minskning av energi-, virkes- eller massapriser skulle effekten vara den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på rörelseresultatet vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 110 MEUR positivt, 110 MEUR negativt respektive 60 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna skulle effekten vara den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Utsikter på kort sikt

Efterfrågan på tidningspapper väntas bli något svagare i Europa men oförändrad på de utomeuropeiska marknaderna jämfört med året innan. I Europa förutses efterfrågan på bestruket journalpapper bli något starkare och efterfrågan på obestruket journalpapper starkare än för ett år sedan.

Efterfrågan på finpapper väntas vara i nivå med året innan men säsongsmässigt något starkare än under fjärde kvartalet 2010. Efterfrågan på konsumentkartong väntas bli starkare och efterfrågan på industriförpackningar något starkare än för ett år sedan. Efterfrågan på träprodukter väntas bli något starkare än för ett år sedan men något svagare än under fjärde kvartalet 2010.

Under första halvåret 2011 väntas priserna på tidningspapper i euro vara i nivå med 2009 i Europa och betydligt högre än 2009 års nivå på de utomeuropeiska marknaderna. I och med att merparten av de halvåriga kontrakten för journalpapper är undertecknade beräknas försäljningspriserna för journalpapper i lokala valutor bli högre under första halvåret 2011 jämfört med kvartalet innan.

Priserna på finpapper väntas bli i nivå med föregående kvartal. Priserna för konsumentkartong och industriförpackningar förväntas bli något högre än under föregående kvartal. Priserna för träprodukter väntas bli något lägre än under fjärde kvartalet 2010.

Den politiska oron i Nordafrika och översvämningarna i Australien förväntas ha en negativ effekt på intjäningsförmågan för Wood Products under det första kvartalet 2011.

Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde väntas bli högre under första kvartalet 2011 jämfört med fjärde kvartalet 2010 till följd av bättre kostnadsläge och priser.

Koncernen förväntar sig en kostnadsinflation exklusive interna åtgärder på 3 % för helåret 2011, huvudsaklingen under första hälften av året. Stora Ensos egna åtgärder väntas motverka effekterna från kostnadsinflationen i sin helhet. För helåret 2010 uppgick den faktiska kostnadsinflationen exklusive interna åtgärder till 2 %. 

Händelser under fjärde kvartalet

I oktober meddelade Stora Enso att dess samriskföretag med Neste Oil, NSE Biofuels Oy, ska inleda en process för miljökonsekvensbedömning för ett fullskaligt kommersiellt bioraffinaderi i Borgå eller Imatra i Finland. Koncernen meddelade även att dess nomineringsorgan hade utsetts. Dessutom tillkännagav Stora Enso att företaget hade tecknat avtal om förvärvet av 51 % i det kinesiska förpackningsföretaget Inpac International.

I november tillkännagav Stora Enso ett förtida inlösen av ett obligationslån om 421 MUSD med förfall 2011 i sin helhet samt utökning av två av sina femåriga obligationslån i SEK.

I december meddelade Stora Enso att företaget ska investera 30 MEUR i tidningspappersmaskinen vid Sachsen Bruk i Tyskland. Dessutom meddelade företaget att det hade återfinansierat en syndikerad kreditfacilitet.

Omstruktureringsåtgärder

Den 23 april 2009 meddelade Stora Enso att företaget omorganiserar sin verksamhet med syfte att minska de årliga fasta kostnaderna med 250 MEUR, främst genom besparingar inom administrationen. Alla besparingsåtgärder var genomförda i slutet av 2010. Åtgärdernas slutliga effekt kommer att visa sig i koncernens rörelseresultat från och med år 2011.

Veracel

Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia till Stora Ensos intressebolag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta särskilda åtgärder, inklusive omplantering med ursprungliga trädarter på delar av Veracels plantager och förelade Veracel med ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (9 MEUR). Veracel bestrider domen och har överklagat densamma. Veracels verksamhet bedrivs i enlighet med den brasilianska lagstiftningen och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att interimistiskt upphäva domslutet. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det provisoriska beslutet är följden av ett yrkande av en statlig åklagare som hävdar att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, vilket Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdat av miljömyndigheterna.

Grupptalan i USA

Med anledning av försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso stämts i ett antal fall av grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika köpare av journalpapper som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrensregler. Den 14 december 2010 biföll en federal domstol i USA, efter ett förenklat förfarande, Stora Ensos yrkande om ogillande av vissa av dessa mål. Utslaget, vilket kärandena har överklagat, innebär att domstolen har dömt till förmån för Stora Enso och funnit att de direkta köparnas yrkanden är utan rättslig grund. Om domen står fast efter överklagandet kommer den att ge en stark rättslig grund för att också yrka motsvarande ogillande i de återstående civilmål. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa ärenden.

Förändringar i koncernledningen

Elisabet Salander Björklund, Executive Vice President och medlem i Stora Ensos ledningsgrupp Group Executive Team, lämnade sin post på Stora Enso den 31 augusti 2010.

Den 13 augusti 2010 meddelade Stora Enso att Lars Häggström har utsetts till ny chef för Group HR och till medlem i Stora Ensos ledningsgrupp Group Executive Team från och med den 1 oktober 2010. Han rapporterar till CEO Jouko Karvinen.

Personal

Per 31 december 2010 hade koncernen 26 379 anställda, vilket är 1 011 färre än vid utgången av 2009. Minskningen beror på avyttringen av företagets integrerade bruk i Kotka i Finland, tidigare aviserade nedläggningar av bruk samt omstruktureringsprogrammet Next Step. Medeltalet anställda under 2010 uppgick till 27 383, vilket var 1 313 färre än under 2009.

Aktiekapital

Under kvartalet registrerades konvertering av 300 A-aktier till R-aktier i det finska handelsregistret den 15 december 2010.

Per 31 december 2010 fanns 177 149 784 A-aktier och 612 388 715 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 919 317R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.

Händelser efter periodens utgång

I januari 2011 meddelade Stora Enso att företaget skulle investera 285 MEUR i ny maskin för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen och att Stora Ensos och Araucos samriskbolag Montes del Plata skulle investera 1,9 miljarder USD i ett toppmodernt massabruk med årskapacitet på 1,3 miljoner ton i Punta Pereira i Uruguay. I januari meddelade Stora Enso också att företaget skulle fortsätta att växa inom Building Solutions genom att investera 23 MEUR i en ny CLT-enhet vid Ybbs sågverk i Österrike.

Ordinarie bolagsstämma

Stora Ensos ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 20 april 2011 kl 16.00 (finsk tid) iMarina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors.

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan för ordinarie bolagsstämman, ägarinitiativ och stämmokallelsen finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på Stora Ensos webbsidor www.storaenso.com/investors under vecka 8, 2011. Beslutsförslagen och de övriga ovannämnda dokumenten finns även tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av stämmokallelsen skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agm från och med onsdagen den 4 maj 2011.

Styrelsens förslag till vinstdisposition och dividendutdelning

Styrelsen har beslutat föreslå för ordinarie bolagsstämman att en utdelning om 0,25 EUR per aktie utbetalas för år 2010.

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 27 april 2011 är antecknade antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB registret och dividenden utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis av Deutsche Bank Trust Company Americas och dividenden utbetalas i US-dollar.

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att dividenden utbetalas den 11 maj 2011.

Denna rapport är ej reviderad.

 

Helsingfors, den 8 februari 2011

Stora Enso Oyj

Styrelsen

 

Segment fjärde kvartalet 2010 (jämfört med fjärde kvartalet 2009)

Newsprint and Book Paper


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 326,2 322,9 359,6 1 261,6 1 325,8 -9,3 1,0 -4,8
EBITDA * 20,6 23,6 63,3 80,6 228,2 -67,5 -12,7 -64,7
Rörelseresultat * -2,7 0,1 41,3 -10,8 128,7 -106,5 n/m -108,4
 % av omsättning -0,8 0,0 11,5 -0,9 9,7 -107,0 n/m -109,3
ROOC, % ** -1,2 0,0 15,9 -1,1 11,9 -107,5 n/m -109,2
Leveranser, 1 000 ton 658 649 675 2 576 2 453 -2,5 1,4 5,0
Produktion, 1 000 ton 619 653 651 2 554 2 451 -4,9 -5,2 4,2

* Exklusive engångsposter.  ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen var 326 MEUR, en minskning med 9 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseförlusten på 3 MEUR var en försämring med 44 MEUR jämfört med fjärde kvartalet 2009, eftersom gynnsam valutakursutveckling inte kunde kompensera för lägre försäljningspriser och högre kostnader för returfiber. Volymerna var något lägre än för ett år sedan på grund av att de permanenta nedläggningarna av tidningspappersmaskinerna vid Varkaus Bruk i Finland i slutet av tredje kvartalet 2010 och tidningspappersmaskinen vid Maxau Bruk i Tyskland i slutet av november 2010 minskade produktionsvolymerna.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Tidnings-papper Europa något starkare starkare betydligt lägre stabila
Tidnings-papper Utom-europeiska marknaderna svagare stabil betydligt högre stabila

Producentlagren var betydligt lägre än under både fjärde kvartalet 2009 och föregående kvartal.

Magazine Paper


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 547,5 541,0 430,2 2 054,2 1 676,0 27,3 1,2 22,6
EBITDA * 47,5 71,1 28,8 191,9 145,3 64,9 -33,2 32,1
Rörelseresultat * 19,5 45,5 4,1 90,9 40,3 n/m -57,1 125,6
 % av omsättning 3,6 8,4 1,0 4,4 2,4 260,0 -57,1 83,3
ROOC, % ** 5,7 13,7 1,3 7,1 3,1 n/m -58,4 129,0
Leveranser, 1 000 ton *** 659 613 586 2 396 2 150 12,5 7,5 11,4
Produktion, 1 000 ton *** 618 616 551 2 398 2 110 12,2 0,3 13,6

* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital. *** Exklusive massa.

Omsättningen var 548 MEUR, en ökning med 27 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 20 MEUR, en ökning med 15 MEUR jämfört med året innan, eftersom högre pappers- och massavolymer, högre massapriser och positiva nettoeffekter av valutakursutvecklingen mer än kompenserade för högre fiberkostnader. Massavolymerna var högre på grund av att Sunila massabruk var tillfälligt stängt under större delen av fjärde kvartalet 2009.

De större underhållsstoppen vid massabruken i Sunila i Finland och Skutskär i Sverige genomfördes som planerat under fjärde kvartalet 2010.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Bestruket journalpapper Europa betydligt starkare betydligt starkare stabila stabila
Bestruket journalpapper Latin-amerika betydligt starkare betydligt svagare högre något högre
Obestruket journalpapper Europa något starkare betydligt starkare lägre stabila
Obestruket journalpapper Kina betydligt starkare betydligt starkare högre stabila

Producentlagren för bestruket journalpapper var högre än under fjärde kvartalet 2009 men betydligt lägre än under föregående kvartal. Producentlagren för obestruket journalpapper var betydligt lägre än under både fjärde kvartalet 2009 och föregående kvartal.

Fine Paper


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 533,5 563,3 492,0 2 125,7 1 823,9 8,4 -5,3 16,5
EBITDA * 90,6 90,8 44,7 344,5 134,5 102,7 -0,2 156,1
Rörelseresultat * 67,6 70,9 22,1 259,4 32,7 205,9 -4,7 n/m
 % av omsättning 12,7 12,6 4,5 12,2 1,8 182,2 0,8 n/m
ROOC, % ** 29,1 30,5 9,3 27,4 2,8 212,9 -4,6 n/m
Leveranser, 1 000 ton *** 621 665 694 2 596 2 538 -10,5 -6,6 2,3
Produktion, 1 000 ton *** 638 642 652 2 622 2 507 -2,1 -0,6 4,6

* Exklusive engångsposter.  ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital. *** Exklusive massa.

Omsättningen var 534 MEUR, en ökning med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 68 MEUR, en ökning med 46 MEUR från föregående år, eftersom förbättrad produktmix på grund av omstrukturering, högre försäljningspriser och högre volymer mer än motverkade högre kostnader för massa och kemikalier. Det förekom inga årliga underhållsstopp under fjärde kvartalet 2010.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Bestruket finpapper Europa svagare stabil högre något högre
Bestruket finpapper Kina något starkare något starkare något lägre stabila
Obestruket finpapper Europa något svagare stabil betydligt högre något högre

Producentlagren för bestruket och obestruket finpapper var högre än under fjärde kvartalet 2009 men något lägre än under föregående kvartal.

Consumer Board


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 611,5 593,8 505,0 2 314,7 1 895,9 21,1 3,0 22,1
EBITDA * 90,1 109,8 74,1 410,4 284,3 21,6 -17,9 44,4
Rörelseresultat * 52,1 77,6 42,9 277,1 164,9 21,4 -32,9 68,0
 % av omsättning 8,5 13,1 8,5 12,0 8,7 0,0 -35,1 37,9
ROOC, % ** 14,9 24,1 14,5 21,1 13,7 2,8 -38,2 54,0
Leveranser, 1 000 ton *** 591 594 560 2 326 2 201 5,5 -0,5 5,7
Produktion, 1 000 ton *** 596 579 512 2 367 2 161 16,4 2,9 9,5

* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital. *** Exklusive massa.

Omsättningen var 612 MEUR, en ökning med 21 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 52 MEUR, en ökning med 9 MEUR jämfört med året innan, eftersom högre försäljningspriser och volymer för kartong och massa mer än motverkade högre råvaru- och underhållskostnader samt ogynnsamma valutakurser, särskilt förstärkningen av den svenska kronan. Återföring av nedskrivning ökade avskrivningarna med 5 MEUR.

Även om tillgången på björkmassaved förbättrades mot årets slut begränsades massatillverkningen vid Imatra Bruk i Finland i oktober. Ett större årligt underhållsstopp vid Skoghall Bruk i Sverige genomfördes under fjärde kvartalet 2010.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Konsument-kartong Europa starkare stabil högre något högre

Industrial Packaging


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 241,7 225,4 220,6 949,5 815,5 9,6 7,2 16,4
EBITDA * 34,3 30,2 14,8 114,0 65,4 131,8 13,6 74,3
Rörelseresultat * 22,0 18,7 2,9 65,5 17,6 n/m 17,6 272,2
 % av omsättning 9,1 8,3 1,3 6,9 2,2 n/m 9,6 213,6
ROOC, % ** 14,2 12,0 2,0 11,0 3,0 n/m 18,3 266,7
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 195 196 229 864 832 -14,8 -0,5 3,8
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 194 196 221 871 807 -12,2 -1,0 7,9
Leveranser av wellpappförpackningar, milj m2 271 250 255 1 027 966 6,3 8,4 6,3
Produktion av wellpappförpackningar, milj m2 272 253 258 1 033 962 5,4 7,5 7,4

* Exklusive engångsposter.  ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen var 242 MEUR, en ökning med 10 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 22 MEUR, en ökning med 19 MEUR jämfört med året innan, eftersom högre försäljningspriser och volymer för wellråvara och wellpappförpackningar mer än motverkade högre rörliga kostnader, särskilt för wellråvaran. Segmentets laminatpappersverksamhet avyttrades på sommaren 2010.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Industriför-packningar Europa starkare stabil betydligt högre något högre

Wood Products


MEUR
Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010–2009
Nettoomsättning 410,3 424,1 344,9 1 588,7 1 239,6 19,0 -3,3 28,2
EBITDA * 21,1 35,2 23,9 110,7 25,6 -11,7 -40,1 n/m
Rörelseresultat * 10,2 25,2 15,0 70,9 -8,0 -32,0 -59,5 n/m
 % av omsättning 2,5 5,9 4,3 4,5 -0,6 -41,9 -57,6 n/m
ROOC, % ** 6,8 16,8 10,4 12,3 -1,4 -34,6 -59,5 n/m
Leveranser, 1 000 m³ 1 223 1 299 1 298 5 057 4 902 -5,8 -5,9 3,2

* Exklusive engångsposter.  ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen var 410 MEUR, en ökning med 19 % jämfört med fjärde kvartalet 2009. Rörelseresultatet uppgick till 10 MEUR, en minskning med 5 MEUR jämfört med året innan, eftersom högre försäljningspriser inte helt kunde kompensera för de högre kostnaderna, särskilt för virke.

Produktionen begränsades tillfälligt under fjärde kvartalet 2010 för att bemöta en säsongsmässigt svag efterfrågan och för att säkerställa sunda lagernivåer. Produktionen begränsades dock i mindre omfattning än för ett år sedan. Under fjärde kvartalet 2010 förvärvades den finska byggelementtillverkaren Eridomic Oy baserad i Pälkäne i Finland, i linje med Wood Products tillväxtstrategi för sin verksamhet inom Building Solutions.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/10 jmf med Q4/09 Efterfrågan Q4/10 jmf med Q3/10 Priser Q4/10 jmf med Q4/09 Priser Q4/10 jmf med Q3/10
Träprodukter Europa stabil något svagare betydligt högre något lägre
Träprodukter Asien, Mellan--östern, Nordafrika något starkare något svagare betydligt högre stabila

Producentlagren var något högre än under både fjärde kvartalet 2009 och föregående kvartal.

 

Bokslut

Beräkningsgrunder

Utöver vad som anges nedan har denna oreviderade delårsrapport upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens årsredovisning 2009.

Följande ändringar i standarder och tolkningar infördes från den 1 januari 2010 men hade ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.

  • IFRS 1, Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas – ytterligare undantag för förstagångstillämpare (ändringar).
  • IFRS 2, Group Cash-settled Share-based Payment Arrangements förtydligar omfattning och redovisning av koncernens kontantreglerade aktierelaterade transaktioner.
  • IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering – Poster berättigade till säkringsredovisning (ändring), förtydligar att ett företag har möjlighet att identifiera en del av ändringarna i verkligt värde eller kassaflödesvariationer för ett finansiellt instrument som en säkrad post. Detta täcker också identifieringen av inflation som en säkrad risk eller andel i vissa situationer.
  • IFRIC 17, Värdeöverföring av icke kontanta tillgångar genom utdelning till ägare, innehåller vägledning till rätt redovisningsmetod när ett företag delar ut andra tillgångar än kontanttillgångar som utdelning till sina ägare.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q4/10 Q3/10 Q4/09 2010 2009 Förändr, %Q4/10–Q4/09 Förändr, %Q4/10–Q3/10 Förändr, %
2010– 2009
                 
Nettoomsättning 2 685,2 2 623,6 2 398,8 10 296,9 8 945,1 11,9 2,3 15,1
 Övriga rörelseintäkter 54,3 38,6 58,9 159,1 172,8 -7,8 40,7 -7,9
 Material och tjänster -1 747,8 -1 574,2 -1 529,4 -6 391,4 -5 668,1 -14,3 -11,0 -12,8
 Frakter och
  försäljningskommissioner
-253,7 -267,3 -218,4 -1 010,1 -833,6 -16,2 5,1 -21,2
 Personalkostnader -374,8 -309,7 -349,9 -1 375,3 -1 349,6 -7,1 -21,0 -1,9
 Övriga rörelsekostnader -102,1 -119,8 -161,4 -482,2 -833,1 36,7 14,8 42,1
 Resultatandel i intressebolag 54,1 24,4 77,6 112,5 111,8 -30,3 121,7 0,6
 Avskrivningar och
  nedskrivningar
95,7 -138,7 -170,9 -282,7 -1 152,9 156,0 169,0 75,5
Rörelseresultat 410,9 276,9 105,3 1 026,8 -607,6 290,2 48,4 269,0
 Finansnetto -21,7 -51,1 -24,7 -100,9 -279,2 12,1 57,5 63,9
Resultat före skatt 389,2 225,8 80,6 925,9 -886,8 n/m 72,4 204,4
 Inkomstskatt -76,2 -31,5 -34,7 -156,6 8,6 -119,6 -141,9 n/m
Periodens nettoresultat 313,0 194,3 45,9 769,3 -878,2 n/m 61,1 187,6
                 
                 
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 312,2 193,2 46,1 766,0 -879,7 n/m 61,6 187,1
Minoritetsintressen 0,8 1,1 -0,2 3,3 1,5 n/m -27,3 120,0
  313,0 194,3 45,9 769,3 -878,2 n/m 61,1 187,6
                 
Resultat per aktie (EPS)                
Resultat per aktie, EUR 0,39 0,25 0,05 0,97 -1,12 n/m 56,0 186,6
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,39 0,25 0,05 0,97 -1,12 n/m 56,0 186,6


Koncernens rapport över totalresultat

MEUR 2010 2009
     
Periodens nettoresultat 769,3 -878,2
     
Övrigt totalresultat    
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner -32,5 -20,4
Omvärdering av tillgångar i successiva förvärv  -- 3,9
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 95,9 180,3
Valutarisk- och råvarusäkring 107,7 224,1
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag 9,2 -8,5
Valutaomräkningsförändring, eget kapital 305,6 252,6
Valutaomräkningsförändring, minoritetsintressen 5,1 5,9
Säkring av nettoinvesteringar -9,8 0,7
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat -13,4 -65,0
Övrigt totalresultat efter skatt 467,8 573,6
     
Totalresultat 1 237,1 -304,6
     
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 1 228.7 -312.0
Minoritetsintressen 8.4 7.4
  1 237.1 -304.6

Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR 2010 2009
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 1 026,8 -607,6
Säkringsresultat från OCI 97,3 233,4
Justering för icke kassamässiga poster 172,4 1 262,0
Förändring i rörelsekapital -271,7 638,0
Kassaöverskott från rörelsen 1 024,8 1 525,8
Finansnetto -150,9 -220,3
Betald inkomstskatt -62,0 -3,0
Nettokassaflöde från rörelsen 811,9 1 302,5
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag -13,0 -8,4
Förvärv av intressebolag -16,3 -128,5
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier 24,2 98,0
Investeringar i anläggningar -400,4 -423,7
Förändring i långfristiga fordringar, netto 42,9 -24,2
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -362,6 -486,8
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån 791,8 636,1
Långfristiga låneskulder, betalningar -1 180,6 -411,3
Förändring i kortfristiga låneskulder 318,5 -359,9
Återbetalning av kapital -157,7 -157,7
Utdelning till minoritetsintressen -1,2 -7,7
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet -229,2 -300,5
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden 220,1 515,2
Kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag 0,5 4,4
Kassa och banktillgodohavanden i avyttrade bolag -2,9 -0,1
Omräkningsjustering 8,4 -15,1
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början, netto 877,0 372,6
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 103,1 877,0
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 110,9 890,4
Checkräkningskrediter vid periodens slut -7,8 -13,4
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 103,1 877,0
     
Förvärv av dotterbolag    
 Kassa och banktillgodohavanden 0,5 4,4
 Anläggningstillgångar 4,8 17,6
 Rörelsekapital 0,1 20,4
 Skattetillgångar och -skulder -0,6 16,0
 Räntebärande skulder -0,8 -44,1
 Minoritetsintressen 6,0 -2,0
Verkligt värde på nettotillgångar 10,0 12,3
 Vinst från successiva förvärv redovisat direkt mot eget kapital -- -3,9
 Goodwill 3,0 --
Köpesumma, totalt 13,0 8,4
     
Avyttringar av dotterbolag    
 Kassa och banktillgodohavanden 2,9 0,1
 Anläggningstillgångar 0,8 92,6
 Rörelsekapital 6,7 2,1
 Räntebärande skulder -5,6 --
 Skatteskulder -8,6 --
Nettotillgångar i avyttrade bolag -3,8 94,8
 Reavinst i resultaträkningen 5,3 --
Kontantlikvid från avyttringar, totalt 1,5 94,8

 

Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill

MEUR 2010 2009
 Bokfört värde 1 januari 5 157,7 5 899,4
 Förvärv av dotterbolag 7,8 17,6
 Investeringar i anläggningar 377,0 394,4
 Tillägg, biologiska tillgångar 23,4 35,5
 Förändringar i utsläppsrätter 15,7 -41,7
 Avyttringar -25,1 -27,9
 Avyttring av dotterbolag -0,8 -92,6
 Avskrivningar och nedskrivningar -282,7 -1 152,9
 Omräkningsdifferens samt övrigt 292,8 125,9
Totalt 5 565,8 5 157,7

Låneskulder

MEUR 2010-12-31 2009-12-31
Långfristiga låneskulder 3 259,2 2 898,4
Kortfristiga låneskulder 752,0 1 038,3
  4 011,2 3 936,7
     
  2010 2009
Bokfört värde 1 januari 3 936,7 4 076,1
Skulder övertagna med nya dotterbolag 0,8 44,1
Skulder avyttrade med sålda dotterbolag -5,6 --
Betalning av lån, netto -111,2 -255,1
Omräkningsdifferens samt övrigt 190,5 71,6
Totalt 4 011,2 3 936,7

Koncernens balansräkning i sammandrag

MEUR   2010-12-31 2009-12-31
       
Tillgångar      
       
Anläggningstillgångar och långfristiga investeringar      
 Anläggningstillgångar O 5 334,3 4 979,9
 Biologiska tillgångar O 190,5  152,5
 Utsläppsrätter O 41,0  25,3
 Andelar i intressebolag O 1 744,0 1 481,3
 Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 78,7  71,7
 Tillgängligt för försäljning: operativa O 879,4  778,5
 Långfristiga lånefordringar R 126,5  159,6
 Uppskjutna skattefordringar S 111,0  155,8
 Övriga långfristiga tillgångar O 37,2  30,4
    8 542,6 7 835,0
       
Omsättningstillgångar      
 Varulager O 1 474,6 1 281,6
 Skattefordringar S 1,7  2,4
 Rörelsefordringar O 1 621,8 1 362,6
 Räntebärande fordringar R 285,1  221,2
 Kassa och banktillgodohavanden R 1 110,9  890,4
    4 494,1 3 758,2
       
Tillgångar, totalt   13 036,7 11 593,2
Eget kapital och skulder      
       
 Moderbolagets aktieägare   6 202,9 5 124,3
 Minoritetsintressen   51,8  58,2
Eget kapital, totalt   6 254,7 5 182,5
       
Långfristiga skulder      
  Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 320,5  305,0
  Övriga avsättningar O 148,6  180,4
  Uppskjutna skatteskulder S 422,6  364,4
  Långfristiga låneskulder R 3 259,2 2 898,4
  Övriga långfristiga rörelseskulder O 62,0  43,1
    4 212,9 3 791,3
Kortfristiga skulder      
  Kortfristig del av långfristiga skulder R 303,5  814,8
  Räntebärande skulder R 448,5  223,5
  Rörelseskulder O 1 697,1 1 473,0
  Skatteskulder S 120,0  108,1
    2 569,1 2 619,4
       
Skulder, totalt   6 782,0 6 410,7
       
Eget kapital och skulder, totalt   13 036,7 11 593,2

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.

Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.

Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.

 

Förändring av aktieägarkapital

MEUR Aktie-kapital Överkurs-- & reservfond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värde--ökning av successiva förvärv Finan-siella tillgångar till-gängliga för för-säljning Valutarisk- och råvaru-säkring Valutarisk- och råvarusäkring i intressebolag CTA och säkring av nettoin-vesteringar Balanserade vinstmedel Hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Totalt
Balans 31 december 2008 1 342,2 2 276,4 -- -10,2 --  510,6 -166,1 -10,5 -443,8 2 095,4 5 594,0  56,5 5 650,5
                           
Periodens resultat -- -- -- -- --  --  --  -- -- -879,7 -879,7  1,5 -878,2
OCI före skatt -- -- -- -- 3,9  180,3  224,1 -8,5 253,3 -20,4  632,7  5,9  638,6
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI -- -- -- -- -- -6,7 -58,8  -- -4,1 4,6 -65,0  --  -65,0
Totalresultat -- -- -- -- 3,9  173,6  165,3 -8,5 249,2 -895,5 -312,0  7,4 -304,6
Utdelning hänförligt till 2008 -- -- -- -- --  --  --  -- --  --  -- -2,2  -2,2
Förvärv och avyttringar -- -- -- -- --  --  --  -- --  --  -- -3,4   -3,4
Utköp av minoritetsintressen -- -- -- -- --  --  --  -- --  --  -- -0,1  -0,1
Överföring av utdelningsbara medel -- -2 042,1 2 042,1 -- --  --  --  -- --  --  --  --  --
Kapitalavkastning (0,20 EUR per aktie) -- -157,7 -- -- --  --  --  -- --  -- -157,7  -- -157,7
Balans 31 december 2009 1 342,2 76,6 2 042,1 -10,2 3,9  684,2 -0,8 -19,0 -194,6 1 199,9 5 124,3  58,2 5 182,5
Periodens resultat -- -- -- -- --  --  --  -- -- 766,0  766,0 3,3  769,3
OCI före skatt -- -- -- -- -- 95,9 107,7 9,2 295,8 -32,5  476,1 5,1  481,2
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI -- -- -- -- -- -0,1 -29,0 -- 2,5 13,2 -13,4 --  -13,4
Totalresultat -- -- -- -- -- 95,8 78,7 9,2 298,3  746,7 1 228,7 8,4 1 237,1
Utdelning hänförligt till 2009 -- -- -- -- --  --  --  -- --  --  -- -1,2  -1,2
Förvärv och avyttringar -- -- -- -- --   --  --  -- --  --  -- -6,0  -6,0
Utköp av minoritetsintressen -- -- -- -- --  --  --   -- -- 7,6  7,6 -7,6  --
Kapitalavkastning (0,20 EUR per aktie) -- -- -157,7 -- --  --  --  -- --  -- -157,7   -- -157,7
Överfört till balanserade vinstmedel -- -- -1 251,3 -- --  --  --  -- -- 1 251,3  --  --   --
Balans 31 december 2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.

OCI = Övrigt totalresultat.

 

Ansvarsförbindelse

MEUR 2010-12-31 2009-12-31
För egen räkning    
 Inteckningar 5,2  16,2
För intressebolag    
 Borgensförbindelser 154,6  180,2
För andras räkning    
 Borgensförbindelser 108,3  121,7
Övriga åtaganden, egna    
 Operativ leasing, inom kommande 12 månader 32,3  27,2
 Operativ leasing, efter kommande 12 månader 88,3  79,3
 Pensionsskulder 0,4  0,3
 Övriga ansvarsförbindelser 94,8  36,4
Totalt  483,9  461,3
     
 Inteckningar  5,2  16,2
 Borgensförbindelser  262,9  301,9
 Operativ leasing  120,6  106,5
 Pensionsskulder  0,4  0,3
 Övriga ansvarsförbindelser 94,8  36,4
Totalt  483,9  461,3

 

Kontraktuella åtaganden

             
MEUR Betalningsplan
Avser Kontraktssumma 2011 2012-2013 2014-2015 2016+
  Fibrer 1 646,5 241,5 449,0 432,5 523.5
  Energi 1 662,8 376,7 404,2 334,5 547.4
  Logistik 410,1 62,6 95,9 76,1 175.5
  Övriga produktionskostnader 676,8 76,1 78,2 29,4 493.1
             
             
Investeringar 58,5 49,0 9,5 0,0 0,0
Kontraktuella åtaganden per 31 december 2010, totalt 4 454,7 805,9 1 036,8 872,5 1 739,5

 

Verkligt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR   2010-12-31     2009-12-31
  Positivt
verkligt värde
Negativt
 verkligt värde
Verkligt värde, netto   Verkligt värde, netto
Ränteswappar 176,2 -40,8 135,4   156,6
Ränteoptioner -- -35,3 -35,3   -26,7
Terminskontrakt 95,7 -48,1 47,6   20,5
Valutaoptioner 34,0 -11,9 22,1   13,9
Råvarukontrakt 24,4 -12,8 11,6   -21,8
Aktieswappar (TRS) 21,9 -8,1 13,8   -14,1
Totalt 352,2 -157,0 195,2   128,4

 

Nominellt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2010-12-31 2009-12-31
Räntederivat    
Ränteswappar    
 Löptid kortare än 1 år  827,5  666,8
 Löptid 2–5 år 2 569,8 2 384,0
 Löptid 6–10 år  804,7  861,8
  4 202,0 3 912,6
Ränteoptioner  601,0  387,4
Totalt 4 803,0 4 300,0
     
Valutaderivat    
 Terminskontrakt 2 333,1 2 935,7
 Valutaoptioner 2 683,4 1 590,7
Totalt 5 016,5 4 526,4
     
Råvaruderivat    
 Råvarukontrakt  297,6  396,7
Totalt  297,6  396,7
     
Total return (equity) swaps    
 Aktieswappar (TRS)  83,1  104,7
Totalt  83,1  104,7

Omsättning per segment

MEUR 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 2009 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Newsprint and Book Paper 1 261,6 326,2 322,9 325,1 287,4 1 325,8 359,6 330,0 327,5  308,7
Magazine Paper 2 054,2 547,5 541,0 530,2 435,5 1 676,0 430,2 469,0 396,0  380,8
Fine Paper 2 125,7 533,5 563,3 554,4 474,5 1 823,9 492,0 449,6 450,4  431,9
Consumer Board 2 314,7 611,5 593,8 586,3 523,1 1 895,9 505,0 470,7 460,3  459,9
Industrial Packaging 949,5 241,7 225,4 259,2 223,2  815,5 220,6 203,7 194,0  197,2
Wood Products 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6 1 239,6 344,9 306,9 315,8  272,0
Övriga 2 524,6 627,3 623,4 648,6 625,3 2 175,2 619,4 450,1 507,8  597,9
Segmentintern försäljning -2 522,1 -612,8 -670,3 -634,3 -604,7 -2 006,8 -572,9 -449,0 -467,0 -517,9
Totalt 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9 8 945,1 2 398,8 2 231,0 2 184,8 2 130,5

Rörelseresultat per segment exkl engångsposter och värdering till verkligt värde

MEUR 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 2009 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Newsprint and Book Paper -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6 128,7 41,3 34,8 31,1 21,5
Magazine Paper 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9 40,3 4,1 30,6 5,7 -0,1
Fine Paper 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5 32,7 22,1 20,4 -4,1 -5,7
Consumer Board 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5 164,9 42,9 64,9 41,6 15,5
Industrial Packaging 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7 17,6 2,9 10,3 0,9 3,5
Wood Products 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4 -8,0 15,0 9,4 -8,7 -23,7
Övriga -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2 -117,1 -26,6 -44,9 -24,3 -21,3
Rörelseresultat per segment exkl engångsposter 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2 259,1 101,7 125,5 42,2 -10,3
Resultatandelar i intressebolag exkl värdering till verkligt värde 67,0 20,4  21,9 10,5  14,2 61,4 35,8  6,0  6,3 13,3
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde * 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4 320,5 137,5 131,5 48,5 3,0
Värdering till verkligt värde * 92,5 41,9  16,5 11,2  22,9 4,4 9,9  21,0  11,4 -37,9
Rörelseresultat exkl engångsposter 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3 324,9 147,4 152,5 59,9 -34,9
Engångsposter 180,2 202,2  5,4 -8,5 -18,9 -932,5 -42,1 -655,1 -269,3 34,0
Rörelseresultat (IFRS) 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4 -607,6 105,3 -502,6 -209,4 -0,9
Finansnetto -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5 -279,2 -24,7 -46,1 -161,2 -47,2
Resultat före skatt och minoritetsintressen 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9 -886,8 80,6 -548,7 -370,6 -48,1
Inkomstskatt -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8 8,6 -34,7 29,0 2,3 12,0
Nettoresultat 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1 -878,2 45,9 -519,7 -368,3 -36,1

* I värdering till verkligt värde ingår syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.

Engångsposter per segment

MEUR 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 2009 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Newsprint and Book Paper -58,5 -1,1 -44,4 -13,0 -- -52,2 -1,1 -80,1 -- 29,0
Magazine Paper 2,4 -1,1 -- 9,2 -5,7 -163,5 -11,4 -152,1 -- --
Fine Paper 68,9 60,4 -- 8,5 -- -314,2 -0,6 -313,6 -- --
Consumer Board 217,4 167,6 49,8 -- -- -34,2 1,6 -35,8 -- --
Industrial Packaging -21,5 -5,0 -- -3,3 -13,2 -28,7 -0,5 -28,2 -- --
Wood Products 4,0 1,9 -- 0,5 1,6 -7,7 1,0 -8,7 -- --
Övriga -32,5 -20,5 -- -10,4 -1,6 -332,0 -31,1 -36,6 -269,3 5,0
Engångsposter i rörelseresultatet 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9 -932,5 -42,1 -655,1 -269,3 34,0
Engångsposter i finansiella poster -- -- -- -- -- -148,5 -- -- -148,5 --
Engångsposter i skatter -37,9 -37,9 -- -- -- 49,6 12,0 42,9 4,6 -9,9
Engångsposter i nettoresultatet 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9 -1 031,4 -30,1 -612,2 -413,2 24,1

Rörelseresultat per segment

MEUR 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 2009 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Newsprint and Book Paper -69,3 -3,8 -44,3 -19,6 -1,6 76,5 40,2 -45,3 31,1 50,5
Magazine Paper 93,3 18,4 45,5 31,2 -1,8 -123,2 -7,3 -121,5 5,7 -0,1
Fine Paper 328,3 128,0 70,9 87,9 41,5 -281,5 21,5 -293,2 -4,1 -5,7
Consumer Board 494,5 219,7 127,4 76,9 70,5 130,7 44,5 29,1 41,6 15,5
Industrial Packaging 44,0 17,0 18,7 13,8 -5,5 -11,1 2,4 -17,9 0,9 3,5
Wood Products 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0 -15,7 16,0 0,7 -8,7 -23,7
Övriga -51,4 -34,6 9,1 -20,1 -5,8 -495,1 -89,6 -63,3 -281,9 -60,3
Resultatandel i intressebolag 112,5 54,1  24,4 14,9 19,1 111,8 77,6 8,8 6,0 19,4
Rörelseresultat (IFRS) 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4 -607,6 105,3 -502,6 -209,4 -0,9
Finansnetto -100,9 -21,7  -51,1 -22,6 -5,5 -279,2 -24,7 -46,1 -161,2 -47,2
Resultat före skatt och minoritetsintressen 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9 -886,8 80,6 -548,7 -370,6 -48,1
Inkomstskatt -156,6 -76,2  -31,5 -33,1 -15,8 8,6 -34,7 29,0 2,3 12,0
Nettoresultat 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1 -878,2 45,9 -519,7 -368,3 -36,1

 

Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
SEK 8,9655 10,2520 9,5464 10,6180
USD 1,3362 1,4406 1,3272 1,3941
GBP 0,8608 0,8881 0,8583 0,8909

 

Transaktionsrisk och risksäkring i de viktigaste valutorna per 31 december 2010

MEUR EUR USD GBP SEK Övriga Totalt
Omsättning 2010 6 030 1 430 620 1 190 1 030 10 300
Kostnader 2010 -5 380 -500 -70 -1 990 -1 160 -9 100
Operativt nettokassaflöde 650 930 550 -800 -130 1 200
Beräknad exponering på nettokassaflöde från rörelsen per år   1 100 600 -1 100    
Säkring av transaktionsrisk per 31 december 2010   -600 -290 550    
Säkring per 31 december 2010,
för kommande 12 månader
  55 % 48 % 50 %    

Effekten av valutakursförändringar på rörelseresultatet

Rörelseresultat: valutakursförstärkning med +10 % MEUR
   
USD 110
SEK -110
GBP 60

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsenför kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändrig av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning skulleeffekten vara den motsatta.

Stora Enso-aktien

Omsättning Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Oktober 103 824 83 662 226 222 891 21 139 042
November 108 127 86 256 886 281 276 20 697 179
December 131 186 84 577 995 290 040 29 349 281
Totalt 343 137 254 497 107 794 207 71 185 502

 

Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Oktober 7,32 7,14 68,05 66,75
November 7,21 6,63 66,15 60,80
December 7,90 7,69 70,70 69,40

Uträkning av nyckeltal

Avkastning på sysselsatt kapital,                                                        

ROCE (%)                                                                100 x         Rörelseresultat

                                                                                                     Sysselsatt kapital 1) 2)

 

Avkastning på operativt kapital,                         100 x         Rörelseresultat  

ROOC (%)                                                                                  Operativt kapital 1) 2)

 

                                                                                          

Avkastning på eget kapital,                                 100 x         Resultat före skatt och minoritetsposter – skatter

ROE (%)                                                                                     Eget kapital 2)

                                                                                                                   

 

Soliditet (%)                                                            100 x         Eget kapital, totalt

                                                                                                     Balansomslutning

                                                                                                                   

 

                                                                                                                   

Räntebärande nettoskuld                                                        Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar

 

Skuldsättningsgrad                                                                  Räntebärande nettoskuld

                                                                                                     Eget kapital
 

                                                                                                                                     Avskrivningar och
                                                                                                                                      nedskrivningar

Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)                                Periodens nettoresultat3) – på anläggningstillgångar

                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

 

Resultat per aktie (EPS)                                                           Periodens nettoresultat3)

                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

                                                                                                    

 

1)Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.

2)Periodens genomsnitt.

3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

 

 

För ytterligare information, v g kontakta:

Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410

Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121

Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242

Lauri Peltola, Head of Corporate Communications and Global Responsibility, tel +358 2046 21380

 

Stora Ensos resultat för första kvartalet 2011 publiceras den 20 april 2011 kl 13.00 EET.

Ordinarie bolagsstämma hålls den 20 april 2011 kl 16.00 EET.

 

 

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid:                13.30 lokal tid idag

Plats:              Stora Enso Oyj

Adress:           Kanalkajen 1

Värdar:           Jouko Karvinen, CEO

                      Markus Rauramo, CFO

 

Konferensen hålls på finska. Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor direkt till Jouko Karvinen och Markus Rauramo.

 

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER

CEO Jouko Karvinen och CFO Markus Rauramo leder en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (15.00 CET, 14.00 brittisk tid, 09.00 US EST).

 

Om ni önskar att delta, v g ring:

+44 (0)20 7136 2053 Kontinentaleuropa och Storbritannien
+358 (0)9 2319 4345 Finland
08 5352 6439 Sverige
+1 212 444 0481 USA
Inloggningskod: 4721213#

 

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.

 

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck.Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har cirka26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3miljarder euro.Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

 

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar