Stora Enso fjärde kvartalet och helåret 2012

STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013-02-05 kl. 13.00 EET


Q4 2012 (jämfört med Q4 2011)

 • Operativ rörelsevinst på 155 MEUR (145) var 10 MEUR högre än fjärde kvartalet 2011 främst till följd av lägre kostnader och 20 MEUR lägre än tredje kvartalet 2012 (175 MEUR) till följd av säsongsmässigt högre fasta kostnader.
 • Starkt kassaflöde från rörelsen på 471 MEUR (302) och stark likviditet på 1 845 MEUR (1 134).
 • Operativ ROCE på 7,1 % (6,7 %).

 

Helåret 2012 (jämfört med helåret 2011)

 • Operativ rörelsevinst på 618 MEUR (867) var 248 MEUR lägre än 2011 främst till följd av lägre försäljningspriser.
 • Förbättrat kassaflöde från rörelsen på 1 253 MEUR (1 034).
 • Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna på 2,5 (2,1).

 

Utsikter och åtgärder

 • Omsättningen första kvartalet 2013 väntas bli ungefär i nivå med fjärde kvartalet 2012 men den operativa rörelsevinsten omkring en tredjedel lägre än fjärde kvartalet 2012 till följd av försämrade marknader för papper i Europa samt Building and Living. 
 • Driftstarten i investeringarna vid Skoghall Bruk och Ostrołęka Bruk genomförda enlig plan.
 • Omstruktureringsplaner inklusive minskning av tidningspapperskapacitet med 475 000 ton och årliga kostnadsbesparingar med 54 MEUR aviserade.
   

Sammandrag av fjärde kvartalet

    Q4/12 2012 Q4/11 2011
Nettoomsättning MEUR 2 727,0 10 814,8 2 681,6 10 964,9
Operativ EBITDA MEUR 272,8 1 082,6 242,9 1 308,0
Operativ rörelsevinst * MEUR 155,0 618,3 144,9 866,7
           
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 251,1 689,0 169,5 759,3
Resultat före skatt exkl. engångsposter MEUR 83,5 318,5 141,4 639,1
Resultat före skatt MEUR 203,7 481,7 110,3 420,9
Nettoresultat exkl. engångsposter MEUR 88,9 263,9 80,5 498,2
Nettoresultat MEUR 265,5 490,4 100,2 342,2
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter EUR 0,11 0,33 0,10 0,63
Resultat per aktie (EPS) EUR 0,33 0,61 0,12 0,43
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter EUR 0,30 1,07 0,28 1,33
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 7,1 7,1 6,7 10,0

* Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
 

 

Stora Ensos leveranser och produktion

  Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 569 2 576 2 606 10 268 10 330 -1,4 -0,3 -0,6
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 561 2 610 2 512 10 357 10 346 2,0 -1,9 0,1
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 175 1 129 1 177 4 750 5 072 -0,2 4,1 -6,3
Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) * 284 267 289 1 058 1 130 -1,7 6,4 -6,4
Leveranser av wellpappförpackningar (milj. m2) 279 275 273 1 097 1 018 2,2 1,5 7,8

* Stora Ensos nettoposition avseende marknadsmassa för 2012 var cirka 1 miljon ton.


 


Nyckeltal

MEUR Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, %
Q4/12–Q4/11
Förändr, %
Q4/12–Q3/12
Förändr, %
2012-

2011
                 
Nettoomsättning 2 727,0 2 694,1 2 681,6 10 814,8 10 964,9 1,7 1,2 -1,4
Operativ EBITDA 272,8 299,6 242,9 1 082,6 1 308,0 12,3 -8,9 -17,2
Operativ rörelsevinst 155,0 174,7 144,9 618,3 866,7 7,0 -11,3 -28,7
Operativ rörelsemarginal, % 5,7 6,5 5,4 5,7 7,9 5,6 -12,3 -27,8
Rörelseresultat (IFRS) 251,1 161,3 169,5 689,0 759,3 48,1 55,7 -9,3
Rörelsemarginal (IFRS), % 9,2 6,0 6,3 6,4 6,9 46,0 53,3 -7,2
Resultat före skatt exkl. engångsposter 83,5 102,2 141,4 318,5 639,1 -40,9 -18,3 -50,2
Resultat före skatt 203,7 102,2 110,3 481,7 420,9 84,7 99,3 14,4
Periodens nettoresultat exkl. engångsposter 88,9 81,3 80,5 263,9 498,2 10,4 9,3 -47,0
Periodens nettoresultat 265,5 81,3 100,2 490,4 342,2 165,0 226,6 43,3
                 
Investeringar i anläggningar 209,4 130,5 230,7 556,3 453,3 -9,2 60,5 22,7
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter 150,1 149,3 141,0 583,0 554,9 6,5 0,5 5,1
                 
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 7,1 8,0 6,7 7,1 10,0 6,0 -11,3 -29,0
                 
                 
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,11 0,10 0,10 0,33 0,63 10,0 10,0 -47,6
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,33 0,10 0,12 0,61 0,43 175,0 230,0 41,9
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,30 0,29 0,28 1,07 1,33 7,1 3,4 -19,5
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,45 0,29 0,30 1,28 1,16 50,0 55,2 10,3
                 
Avkastning på eget kapital (ROE), % 18,2 5,7 6,7 8,3 5,6 171,6 219,3 48,2
Skuldsättningsgrad 0,48 0,52 0,47 0,48 0,47 2,1 -7,7 2,1
Nettoskuld/operativ EBITDA senaste tolv månader 2,5 2,8 2,1 2,5 2,1 19,0 -10,7 19,0
Eget kapital per aktie, EUR 7,33 7,27 7,45 7,33 7,45 -1,6 0,8 -1,6
Soliditet, % 42,9 42,7 45,8 42,9 45,8 -6,3 0,5 -6,3
                 
Medelantal anställda 28 331 29 167 29 639 28 777 27 958 -4,4 -2,9 2,9
Genomsnittligt antal aktier (milj.)                
  periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
  ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
  ackumulerat, efter full
  utspädning
788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      

Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.


Avstämning av operativ lönsamhet

MEUR Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Operativ EBITDA 272,8 299,6 242,9 1 082,6 1 308,0 12,3 -8,9 -17,2
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa* 32,3 24,4 43,0 118,7 113,6 -24,9 32,4 4,5
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter -150,1 -149,3 -141,0 -583,0 -554,9 -6,5 -0,5 -5,1
Operativ rörelsevinst 155,0 174,7 144,9 618,3 866,7 7,0 -11,3 -28,7
                 
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster** -13,6 -13,4 45,6 -58,9 -27,5 -129,8 -1,5 -114,2
Engångsposter 109,7 - -21,0 129,6 -79,9 n/m 100,0 262,2
Rörelseresultat (IFRS) 251,1 161,3 169,5 689,0 759,3 48,1 55,7 -9,3

* Koncernens andel av operativ rörelsevinst i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
** I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Resultat fjärde kvartalet 2012 (jämfört med fjärde kvartalet 2011)

 

Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q4/2011–Q4/2012

  Nettoomsättning
Q4/11, MEUR 2 681,6
Pris och mix, % -2
Valuta, % 1
Volym, % -
Övrig omsättning *, % 1
Totalt före strukturella förändringar, % -
Strukturell förändring **, % 2
Totalt, % 2
Q4/12, MEUR 2 727,0

* Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.


Den operativa rörelsevinsten uppgick till 155 MEUR, vilket var 10 MEUR högre än året innan. Detta motsvarar en operativ rörelsemarginal på 5,7 % (5,4 %).

Betydligt lägre försäljningspriser i lokala valutor, särskilt för pappersprodukter, minskade den operativa rörelsevinsten med 48 MEUR. Högre leveranser och produktion av förpackningar som mer än kompenserade för lägre leveranser av papper, marknadsmassa och sågade trävaror ökade den operativa rörelsevinsten med 22 MEUR. För att hantera utbudet begränsades produktionen av papper och kartong med 9 % (13 %) och produktionen av sågade trävaror med 5 % (15 %).

Den sammanlagda nettoeffekten från rörliga kostnader i lokala valutor var 42 MEUR positivt, främst till följd av lägre priser för wellråvara och papper för återvinning. En del sågtimmerpriser var högre än året innan, främst beroende på begränsad tillgång i Centraleuropa.
Den operativa rörelsevinsten i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden var lägre än för ett år sedan, särskilt när det gäller operativ rörelsevinst från nordiska investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, som var 8 MEUR lägre.

Medelantalet anställda under fjärde kvartalet 2012 om 28 300 var 1 300 lägre än i fjol eftersom antalet anställda minskade i alla geografiska områden.

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster minskade med 60 MEUR främst beroende på högre värdering av biologiska tillgångar i Bergvik Skog och Veracel ett år tidigare. Koncernens andel av finansnettokostnaden i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden ökade med 14 MEUR under fjärde kvartalet 2012. Koncernen redovisar engångsposter med en positiv nettoeffekt om cirka 110 MEUR på rörelseresultatet, en positiv effekt om cirka 11 MEUR på finansiella poster och en positiv effekt om cirka 56 MEUR på inkomstskatten i resultatet för fjärde kvartalet 2012. Effekten från engångsposterna på rörelseresultatet beror huvudsakligen på en positiv nettoeffekt om cirka 65 MEUR till följd av värdetestning av anläggningstillgångar, en negativ effekt om cirka 43 MEUR till följd av planer på omstrukturering av verksamheten inom alla affärsområden och en positiv effekt om cirka 69 MEUR relaterad till koncernens andel från effekten av en ny skattesats i bolagets investering redovisad enligt kapitalandelsmetoden Bergvik Skog. Den effekt som engångsposterna hade på inkomstskatten beror också främst på den förändrade skattesatsen i Sverige.

Finansnettot var 12 MEUR mindre negativt än året innan främst till följd av en engångsvinst om 11 MEUR från likvid betalning av NewPages leasinggaranti. Räntenettokostnaden ökade med 12 MEUR på grund av högre bruttonivåer för skulder. En engångsnedskrivning av lånefordringar om 10 MEUR redovisades i resultatet för fjärde kvartalet 2011.

Fördelning av förändring i sysselsatt kapital Q4/2011–Q4/2012
Per 31 december 2012 uppgick koncernens sysselsatta kapital till 8 633 MEUR, en nettominskning med 73 MEUR jämfört med året innan.
 

  Sysselsatt kapital
Q4/11, MEUR 8 706
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 110
Nettoskatteskuld 140
Tillgängligt för försäljning: operativt (främst PVO) -190
Nettoskuld i förmånsbestämda pensionsplaner -130
Operativt rörelsekapital och andra ej räntebärande poster, netto -50
Omräkningsdifferens 50
Övriga förändringar -3
Q4/12, MEUR 8 633

 

Den operativa avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,1 % (6,7 %). Exklusive de pågående strategiska investeringarna inom Biomaterials and Renewable Packaging skulle den ha varit 8,6 % (7,6 %).

Resultat januari–december 2012 (jämfört med januari–december 2011)


Fördelning av faktorer för omsättningsförändring 2011–2012

  Nettoomsättning
2011, MEUR 10 964,9
Pris och mix, % -2
Valuta, % 1
Volym, % -1
Övrig omsättning *, % -
Totalt före strukturella förändringar, % -2
Strukturell förändring **, % 1
Totalt, % -1
2012, MEUR 10 814,8

* Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.


Den operativa rörelsevinsten uppgick till 618 MEUR, en minskning med 248 MEUR. Den operativa rörelsemarginalen var 5,7 % (7,9 %).

Betydligt lägre försäljningspriser i lokala valutor för papper, massa och i någon mån vissa förpackningskvaliteter minskade den operativa rörelsevinsten med 262 MEUR. Lägre försäljningsvolymer för papper, massa och sågade träprodukter, delvis motverkat av högre produktions- och försäljningsvolymer för förpackningar, minskade den operativa rörelsevinsten med 18 MEUR, men lägre rörliga kostnader, främst för wellråvara, papper för återvinning och massa, ökade den operativa rörelsevinsten med 67 MEUR. Fasta kostnader var i nivå med året innan efter att högre personalkostnader uppvägdes av lägre underhållskostnader och åtgärder för att minska de fasta kostnaderna totalt sett. Valutakurser hade en negativ nettoinverkan på omsättningen och kostnader med 28 MEUR efter säkring.

Finansnettot var 131 MEUR mindre negativt än året innan främst till följd av en engångsförlust om 128 MEUR från avsättningen relaterad till NewPages leasinggaranti som bokfördes 2011 medan en intäkt om 34 MEUR från återföring av avsättningar och
likvida betalningar redovisades 2012. Räntenettokostnaden ökade med 49 MEUR på grund av högre bruttoskuld. Nettot av valutakursförluster minskade med 16 MEUR.

Resultat fjärde kvartalet 2012 (jämfört med tredje kvartalet 2012)
Omsättningen uppgick till 2 727 MEUR, vilket är i nivå med föregående kvartal. Den operativa rörelsevinsten uppgick till 155 MEUR, vilket är 20 MEUR lägre än kvartalet innan. Fasta kostnader var högre på grund av säsongsmässiga faktorer och fler underhållsåtgärder, delvis motverkat av lägre rörliga kostnader.

Kapitalstruktur

MEUR 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Operativa anläggningstillgångar 6 021,1 6 001,2 5 879,3 6 032,0 6 120,4
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 1 965,1 1 977,5 1 947,9 1 925,9 1 913,1
Operativt rörelsekapital, netto 1 460,1 1 641,5 1 587,3 1 529,6 1 504,6
Långfristiga ej räntebärande poster, netto -592,2 -461,1 -453,8 -467,6 -486,1
Operativt kapital, totalt 8 854,1 9 159,1 8 960,7 9 019,9 9 052,0
Nettoskatteskuld -221,3 -335,0 -313,7 -315,0 -346,4
Sysselsatt kapital 8 632,8 8 824,1 8 647,0 8 704,9 8 705,6
           
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 784,5 5 735,0 5 560,9 5 906,7 5 872,7
Innehav utan bestämmande inflytande 91,5 89,3 91,5 86,5 87,1
Räntebärande nettoskuld 2 756,8 2 999,8 2 994,6 2 711,7 2 745,8
Finansiering totalt 8 632,8 8 824,1 8 647,0 8 704,9 8 705,6


Finansiering fjärde kvartalet 2012 (jämfört med tredje kvartalet 2012)
Kassaflödet från rörelsen uppgick till 471 MEUR (312) och kassaflödet efter investeringar till 271 MEUR (120). Koncernens räntebärande nettoskuld minskade med 243 MEUR till 2 757 MEUR tack vare god generering av kassaflöde under fjärde kvartalet framdrivet av väl förvaltat rörelsekapital.

Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka 1 845 MEUR, vilket är 145 MEUR högre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 600 MEUR.

Den operativa EBITDA-marginalen för de senaste tolv månaderna låg på 10,0 % (9,8 %). Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna var 2,5 (2,8). Per 31 december 2012 var skuldsättningsgraden 0,48 (0,52). Minskningen beror främst på en nettovinst om 262 MEUR hänförligt till moderbolagets aktieägare fjärde kvartalet 2012 och en minskning av den räntebärande nettoskulden med 243 MEUR.


Kassaflöde

MEUR Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012–2011
Rörelseresultat 251,1 161,3 169,5 689,0 759,3 48,1 55,7 -9,3
Avskrivningar och andra icke kassamässiga poster 80,2 147,4 51,0 491,3 492,0 57,3 -45,6 -0,1
Förändring i rörelsekapital 139,7 3,7 81,8 72,4 -217,0 70,8 n/m 133,4
Kassaflöde från rörelsen 471,0 312,4 302,3 1 252,7 1 034,3 55,8 50,8 21,1
Kassamässiga investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar -183,8 -155,0 -187,0 -560,7 -409,6 1,7 -18,6 -36,9
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -16,0 -37,0 -41,5 -114,5 -128,6 61,4 56,8 11,0
Kassaflöde efter investeringar 271,2 120,4 73,8 577,5 496,1 267,5 125,2 16,4


Investeringar januari–december 2012
År 2012 uppgick tillägg i anläggningar och biologiska tillgångar till 556 MEUR, vilket motsvarar 95 % av periodens avskrivningar. Kapitaltillskottet till samriskprojektet Montes del Plata i Uruguay uppgick till 115 MEUR under året.

Effekten från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar på kassautflödet var 561 MEUR under 2012.

De viktigaste pågående projekten år 2012 var Montes del Plata, maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk och investeringen i vedgården vid Skoghalls Bruk.


Prognos för investeringar, kapitaltillskott och avskrivningar 2013

MEUR Prognos för 2013
Investeringar 350–400*
Kapitaltillskott 110–130
Totalt 460–530
Avskrivningar 600–620

* Exklusive investeringar för kartong- och massabruksprojektet i Guangxi i Kina under 2013.

Investeringarna för kartong- och massafabriksprojektet i Guangxi i Kina under 2013 kommer att bekräftas när projektet har godkänts och konstruktions- och produktionstidtabellen uppdaterats.

Utsikter på kort sikt

Under första kvartalet 2013 förväntas koncernens omsättning bli ungefär i nivå med fjärde kvartalet 2012 men den operativa rörelsevinsten omkring en tredjedel lägre än under fjärde kvartalet 2012 till följd av försämrade marknader för papper i Europa samt Building and Living. Effekterna av de omstruktureringsplaner som tillkännagavs idag skulle ha en inverkan på koncernens resultat från andra hälften av 2013 och framåt. Inom Biomaterials kommer massabruket Veracel att ha ett årligt underhållsstopp under kvartalet.

 


Segment fjärde kvartalet 2012 (jämfört med fjärde kvartalet 2011)


Printing and Reading
Printing and Reading betjänar med sitt breda sortiment bland annat förlag, annonsörer, tryckerier och grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Printing and Reading tillverkar tidningspapper, SC-papper, bestrukna papperskvaliteter och kontorspapper.

 


MEUR
Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Nettoomsättning 1 194,5 1 226,8 1 283,8 4 839,3 5 022,0 -7,0 -2,6 -3,6
Operativ EBITDA 128,3 119,4 123,3 488,6 547,6 4,1 7,5 -10,8
Operativ rörelsevinst 58,0 51,1 55,6 218,1 285,3 4,3 13,5 -23,6
 % av omsättning 4,9 4,2 4,3 4,5 5,7 14,0 16,7 -21,1
Operativ ROOC, % * 7,7 6,7 7,2 7,2 9,2 6,9 14,9 -21,7
Leveranser av papper, 1 000 ton 1 791 1 794 1 886 7 130 7 219 -5,0 -0,2 -1,2
Produktion av papper, 1 000 ton 1 809 1 789 1 811 7 210 7 228 -0,1 1,1 -0,2

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.
 

 • Något lägre försäljningspriser i lokala valutor och något lägre leveranser av papper motverkades av lägre rörliga kostnader, särskilt för papper för återvinning, och lägre underhållskostnader.
 • En nedläggning av två tidningspappersmaskiner med en årskapacitet på 475 000 ton och en omorganisation av kundservice planeras. Det årliga besparingsmålet ligger på 24 MEUR.
 • PM1 vid Hylte Bruk i Sverige stängdes permanent i slutet av 2012.
 • Produktionsbegränsningar för att anpassa produktionen till svagare efterfrågan planeras under första kvartalet 2013 med syftet att minimera kostnader och säkerställa kassaflödet.

 

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/12 jmf med Q4/11 Efterfrågan Q4/12 jmf med Q3/12 Priser Q4/12 jmf med Q4/11 Priser Q4/12 jmf med Q3/12
Papper Europa Svagare Starkare Något lägre Stabila

Biomaterials
Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa är en utmärkt råvara: den är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt och har många olika användningsområden.
 


MEUR
Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Nettoomsättning 256,6 267,6 255,4 1 012,4 1 092,0 0,5 -4,1 -7,3
Operativ EBITDA 33,2 37,5 26,3 98,9 200,4 26,2 -11,5 -50,6
Operativ rörelsevinst 27,7 32,5 27,2 82,1 169,2 1,8 -14,8 -51,5
 % av omsättning 10,8 12,1 10,6 8,1 15,5 1,9 -10,7 -47,7
Operativ ROOC, % * 7,7 9,0 7,7 5,7 12,0 0,0 -14,4 -52,5
Leveranser av massa, 1 000 ton 471 467 465 1 836 1 851 1,3 0,9 -0,8

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.
 

 • Genomsnittspriser för marknadsmassa var i nivå med året innan trots lägre priser för barrvedsmassa, vilket motverkades av förbättrad produktmix (lövträd och dissolvingmassa). Lägre vinst från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden motverkades av lägre fasta kostnader och något högre volymer.
 • Alla bruk inom Biomaterials hade en hög driftseffektivitet trots en brand som orsakade vissa störningar vid Skutskärs Bruk i Sverige.
 • Förhandlingar avseende effektiviseringsåtgärder vid Skutskärs Bruk för att minska kostnader och förbättra brukets konkurrenskraft som svar på den utmanande marknadssituationen har avslutats. Enligt beräkningar uppnås målet med en årlig kostnadsbesparing om 6 MEUR från och med fjärde kvartalet 2013.
 • FoU-enheten Biorefinery flyttades från segmentet Övriga till affärsområdet Biomaterials i början av 2013. Enheten kommer att skapa framtida affärsmöjligheter.
 • Massabruksprojektet Montes del Plata fortskrider och för närvarande är över 80 % av byggarbeten färdiga. Driftstarten beräknas ske kring halvårsskiftet 2013.


Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/12 jmf med Q4/11 Efterfrågan Q4/12 jmf med Q3/12 Priser Q4/12 jmf med Q4/11 Priser Q4/12 jmf med Q3/12
Barrvedsmassa Europa Betydligt starkare Något starkare Betydligt lägre Något högreBuilding and Living
Building and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för bygg- och inredningsbehov samt fasta biobränslen till energisektorn. Produkterna inom Building and Living vänder sig till bostads-, bygg- och förpackningsmarknaden. Alla produkter är återvinningsbara och tillverkas av förnybar råvara som europeisk tall eller gran av hög kvalitet.
 


MEUR
Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Nettoomsättning 456,2 403,3 382,0 1 684,4 1 671,1 19,4 13,1 0,8
Operativ EBITDA 17,0 10,4 15,4 58,8 102,3 10,4 63,5 -42,5
Operativ rörelsevinst 6,8 0,7 6,0 28,8 62,8 13,3 n/m -54,1
 % av omsättning 1,5 0,2 1,6 1,7 3,8 -6,3 n/m -55,3
Operativ ROOC, % * 4,7 0,5 4,2 5,1 10,9 11,9 n/m -53,2
Leveranser, 1 000 m3 1 132 1 097 1 143 4 592 4 920 -1,0 3,2 -6,7

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 

 • Försäljningspriser i lokala valutor var något högre än i fjol, främst till följd av en bättre geografisk mix och något högre priser på de utomeuropeiska marknaderna, men marknaden i Europa var fortsatt svag. Fjärde kvartalet 2012 var det första hela kvartalet då handelsbolaget för sågade trävaror RETS Timber Oy Ltd konsoliderades som dotterbolag i affärsområdet Building and Living.
 • Åtgärder för att minska kostnaderna och öka produktiviteten inom hela affärsområdet planeras. Det årliga besparingsmålet ligger på 30 MEUR.
 • Trycket på råvarumarknaderna fortsatte och minskad tillgång på råmaterial, särskilt i Centraleuropa, ökade sågtimmerkostnaderna och fortsatte att minska intäkterna.
 • De tidigare aviserade resultatförbättringsåtgärderna fortskrider enligt plan.
 • Building and Living och Skanska har beslutat att samarbeta i ett BoKlok-projekt i Vanda i Finland där Stora Enso blir leverantören av modulelement av trä. Byggarbetet kommer att påbörjas på våren 2013.
 • Building and Living och byggbolaget SRV offentliggjorde vinnaren av arkitekturtävlingen Wood City. Byggandet av ett internationellt framstående stadskvarter av trä i Helsingfors inleds i början av 2014.
   

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/12 jmf med Q4/11 Efterfrågan Q4/12 jmf med Q3/12 Priser Q4/12 jmf med Q4/11 Priser Q4/12 jmf med Q3/12
Träprodukter Europa Svagare Något svagare Något högre StabilaRenewable Packaging
Renewable Packaging tillverkar fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för alla viktigaste tillämpningar av konsumentvaror och industriförpackningar. Renewable Packagings verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Affärsområdet omfattar tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia.
 


MEUR
Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Nettoomsättning 797,7 812,2 756,6 3 216,0 3 194,6 5,4 -1,8 0,7
Operativ EBITDA 105,5 134,0 82,7 474,6 495,8 27,6 -21,3 -4,3
Operativ rörelsevinst 54,8 82,9 32,8 271,9 301,3 67,1 -33,9 -9,8
 % av omsättning 6,9 10,2 4,3 8,5 9,4 60,5 -32,4 -9,6
Operativ ROOC, % * 9,2 14,2 6,1 12,1 14,2 50,8 -35,2 -14,8
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 778 782 720 3 138 3 111 8,1 -0,5 0,9
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 752 821 701 3 147 3 118 7,3 -8,4 0,9
Leveranser av wellpappförpackningar, milj. m2 279 275 273 1 097 1 018 2,2 1,5 7,8
Produktion av wellpappförpackningar, milj. m2 275 269 264 1 076 1 006 4,2 2,2 7,0

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 

 • Något lägre försäljningspriser i lokala valutor för wellpappförpackningar, främst beroende på produktmixen, motverkades av lägre rörliga kostnader, särskilt för wellråvara och virke. Volymerna var högre än för ett år sedan på grund av starkare marknad och tillväxtinitiativ. Pågående åtgärder för att kontrollera de fasta kostnaderna har visat sig effektiva då kostnaderna låg på samma nivå som året innan.
 • Förberedelser för att etablera samriskföretaget Bulleh Shah Packaging (Private) Limited med det Pakistanska Packages Ltd. fortskrider enligt plan. Inrättandet av samriskföretaget väntas vara slutfört under första kvartalet 2013.
 • Det förekom enstaka tillfälliga produktionsstörningar efter investeringar vid Skoghalls Bruk i Sverige och Imatra Bruk i Finland.
 • Förberedelserna vid projektet för det integrerade plantagebaserade kartong- och massabruket i staden Beihai i Guangxi i Kina fortskrider. Bygg- och produktionsschemat kommer att uppdateras när slutliga godkännanden har erhållits och detaljplanerna har färdigställts.
 • Den nya maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen startade sin drift i januari 2013 sex veckor före den interna tidsplanen. För närvarande är maskinen i en inkörningsfas som väntas ta några månader.
 • Kartongmaskinen (KM) 2 vid Ostrołęka Bruk stängdes permanent i januari 2013. Förhandlingar angående nedläggning av Ruovesi wellpappanläggning i Finland har avslutats och enheten kommer att läggas ned i slutet av juli 2013. Förhandlingar om effektivisering av verksamheten vid Heinola, Ingerois och Pori kartongbruk i Finland samt tillverkningen av wellpappförpackningar vid samtliga svenska bruk enligt vad som meddelades den 23 oktober 2012 har slutförts vid alla enheter. Enligt beräkningar uppnås målet med en årlig kostnadsbesparing om 13 MEUR från och med fjärde kvartalet 2013.

 

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q4/12 jmf med Q4/11 Efterfrågan Q4/12 jmf med Q3/12 Priser Q4/12 jmf med Q4/11 Priser Q4/12 jmf med Q3/12
Konsumentkartong Europa Betydligt starkare Något svagare Stabila Stabila
Wellpappförpackningar Europa Något starkare Stabil Något lägre StabilaÖvriga
I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration.
 


MEUR
Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
Nettoomsättning 673,0 644,9 643,9 2 683,5 2 700,5 4,5 4,4 -0,6
Operativ EBITDA -11,2 -1,7 -4,8 -38,3 -38,1 -133,3 n/m -0,5
Operativ rörelsevinst 7,7 7,5 23,3 17,4 48,1 -67,0 2,7 -63,8
 % av omsättning 1,1 1,2 3,6 0,6 1,8 -69,4 -8,3 -66,7

 

 • Operativ rörelsevinst från nordiska investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden var 8 MEUR lägre än för ett år sedan främst beroende på lägre reavinster.
 • Kostnader för koncerninterna tjänster låg på samma nivå som året innan.

 


Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt
De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är även fortsättningsvis relaterade till den potentiella inverkan som den ekonomiska situationen i Europa och den strukturella nedgången i efterfrågan på papper har på koncernens produkter.

Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 20 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 204 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 74 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Vid prisminskning för energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel är effekten den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativ rörelsevinst vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 103 MEUR positivt, 93 MEUR negativt respektive 60 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna är effekten den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Händelser under fjärde kvartalet
I oktober offentliggjorde Stora Enso sammansättningen av dess nomineringsorgan.

Veracel

Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (7 MEUR). Veracel har bestridit domen och lämnat in ett överklagande av densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det interimistiska beslutet meddelades mot bakgrund av att en statlig åklagare hävdat att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, något som Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdad av delstatens miljömyndighet.


Grupptalan i USA
I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso Oyj (SEO) och Stora Enso North America (SENA) stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Efter ett förenklat förfarande biföll en federal domstol den 14 december 2010 USA SEO:s och SENA:s yrkande om avvisande av vissa av grupptalansmålen med de direkta köparna. Efter överklagande fastställde en federal överrätt den 6 augusti 2012 underrättens domslut avseende SEO, vilket innebär att de direkta köparnas yrkanden mot SEO konstaterats sakna rättslig grund. Avseende SENA återförvisades målet till den federala underrätten för att i juryrättegång avgöra huruvida SENA agerat i strid med den federala konkurrenslagstiftningen. Den federala överrättens beslut avser processformalia och innebär inte att man legalt prövat SENA:s agerande enligt konkurrenslagstiftningen. Ett yrkande i vilket SENA begär att den amerikanska högsta domstolen ska pröva och upphäva den federala överrättens beslut om återförvisning till underrätten i del gällande SENA har avvisats av den högsta domstolen och målet mot SENA kommer nu att återförvisas till prövning i en federal domstol. Vidare har de flesta av målen med de indirekta köparna avvisats efter förlikning, dock med förbehåll för att målen kan återupptas om de direkta köparnas lyckas få ett rättskraftigt domslut om att SENA överträtt konkurrenslagstiftningen. Eftersom Stora Enso avyttrade SENA år 2007 fastställs Stora Ensos ansvar, om något, genom de bestämmelser som finns i försäljningsavtalet avseende SENA. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i sina räkenskaper i samband med dessa mål.

Juridiska processer i Finland
Den 3 december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och 2004. Stora Enso har inte överklagat domslutet.

Den 31 mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 160 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso uppgår till cirka 85 MEUR.

Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 70 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till
cirka 25 MEUR.

Stora Enso tillbakavisar påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett starkt försvar. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Förändringar i organisationsstruktur och koncernledning
Den 17 januari 2012 meddelade Stora Enso att företaget ska förnya strukturen för sina affärsområden och rapporteringssegment. Förändringarna inom affärsområden och ledningen trädde i kraft den 17 januari 2012.

Från och med den 19 mars 2012 ser Stora Ensos ledningsgrupp Group Executive Team ut som följande:
Jouko Karvinen, Chief Executive Officer
Juan Bueno, Executive Vice President, affärsområdet Biomaterials
Lars Häggström, Executive Vice President, Global People and Organisation
Hannu Kasurinen, Executive Vice President, affärsområdet Building and Living
Per Lyrvall, Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel
Mats Nordlander, Executive Vice President, affärsområdet Renewable Packaging
Lauri Peltola, Executive Vice President, Global Identity
Karl-Henrik Sundström, Executive Vice President, Chief Financial Officer (fr.o.m. 1 augusti 2012)
Juha Vanhainen, Executive Vice President, affärsområdet Printing and Reading

Markus Rauramo, Executive Vice President, Chief Financial Officer och medlem i Group Executive Team, lämnade Stora Enso den 31 juli 2012.

Personal
Per 31 december 2012 fanns det 28 203 anställda i koncernen, vilket är 1 302 färre än vid utgången av 2011. Under 2012 var medelantalet anställda 28 777, vilket var 819 mer än det genomsnittliga antalet under 2011. Det genomsnittliga antalet anställda under 2012 var 724 lägre i Europa och 1 543 högre i övriga områden, främst i Asien, än under 2011.

 

Aktiekapital
Under kvartalet har inga A-aktier konverterats till R-aktier.

Per 31 december 2012 fanns 177 147 772 A-aktier och 612 390 727 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 918 512 R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.

Ordinarie bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman hålls kl. 16.00 (finsk tid) tisdagen den 23 april 2013 på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland.
 
Föredragningslistan för bolagsstämman, beslutsförslag och stämmokallelsen kommer att finnas tillgängliga på Stora Ensos webbplats
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2012 finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats på www.storaenso.com/investors vecka 8, 2012. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av handlingarna och stämmokallelsen skickas till aktieägarna på begäran. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats www.storaenso.com/agm från och med tisdagen den 7 maj 2013.

Styrelsens förslag till betalning av dividend
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividend om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2012.

Den föreslagna dividenden skulle utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 26 april 2013 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 15 maj 2013.


Denna rapport är ej reviderad.

Helsingfors, den 5 februari 2013
Stora Enso Oyj
Styrelsen


Bokslut


Beräkningsgrunder
Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens årsredovisning 2011.

Inga nya av EU godkända standarder eller tolkningar trädde i kraft från och med den 1 januari 2012. IASB har publicerat en ändring som tillämpas från den 1 januari 2012. Ändringen har ingen inverkan på koncernens bokslut.

Ny affärsområdesstruktur
Stora Enso omorganiserade under första kvartalet 2012 strukturen för sina affärsområden och rapporteringssegment efter de marknader och kunder affärsområden betjänar. De nya rapporteringssegmenten är Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging och Övriga.

Affärsområdet Printing and Reading omfattar de tidigare rapporteringssegmenten Newsprint and Book Paper, Magazine Paper och Fine Paper. Affärsområdet Biomaterials består huvudsakligen av trädplantager, företagets samriskbolag för massabruken Veracel och Montes del Plata samt fristående massabruk i Norden. Det tidigare affärsområdet Wood Products har nu bytt namn till Building and Living. Affärsområdet Renewable Packaging utgörs av de tidigare rapporteringssegmenten Consumer Board och Industrial Packaging, och inbegriper även företagets plantager i Guangxi i Kina. I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncernadministrationen. Jämförande uppgifter har omklassificerats i enlighet därmed. 

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q4/12 Q3/12 Q4/11 2012 2011 Förändr, % Q4/12–Q4/11 Förändr, % Q4/12–Q3/12 Förändr, %
2012-2011
                 
Nettoomsättning 2 727,0 2 694,1 2 681,6 10 814,8 10 964,9 1,7 1,2 -1,4
 Övriga rörelseintäkter 47,6 47,7 53,1 218,8 208,9 -10,4 -0,2 4,7
 Material och tjänster -1 782,2 -1 724,6 -1 796,2 -6 974,1 -6 971,9 0,8 -3,3 -
 Frakter och försäljningskommissioner -259,4 -255,8 -243,5 -1 007,5 -1 018,9 -6,5 -1,4 1,1
 Personalkostnader -314,6 -331,1 -327,9 -1 360,8 -1 393,9 4,1 5,0 2,4
 Övriga rörelsekostnader -161,8 -127,7 -148,3 -578,3 -575,2 -9,1 -26,7 -0,5
 Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 91,1 8,0 89,9 107,7 118,0 1,3 n/m -8,7
 Avskrivningar och nedskrivningar -96,6 -149,3 -139,2 -531,6 -572,6 30,6 35,3 7,2
Rörelseresultat 251,1 161,3 169,5 689,0 759,3 48,1 55,7 -9,3
 Finansnetto -47,4 -59,1 -59,2 -207,3 -338,4 19,9 19,8 38,7
Resultat före skatt 203,7 102,2 110,3 481,7 420,9 84,7 99,3 14,4
 Inkomstskatt 61,8 -20,9 -10,1 8,7 -78,7 n/m n/m 111,1
Periodens nettoresultat 265,5 81,3 100,2 490,4 342,2 165,0 226,6 43,3
                 
                 
Hänförligt till:                
Moderbolagets aktieägare 261,8 80,0 98,7 480,5 339,7 165,2 227,3 41,4
Innehav utan bestämmande inflytande 3,7 1,3 1,5 9,9 2,5 146,7 184,6 296,0
  265,5 81,3 100,2 490,4 342,2 165,0 226,6 43,3
                 
Resultat per aktie (EPS)                
Resultat per aktie, EUR 0,33 0,10 0,12 0,61 0,43 175,0 230,0 41,9
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,33 0,10 0,12 0,61 0,43 175,0 230,0 41,9

 


 

Koncernens rapport över totalresultat

MEUR 2012 2011
     
Periodens nettoresultat 490,4 342,2
     
Övrigt totalresultat    
Aktuariella förluster på förmånsbestämda planer -167,3 -55,8
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning -177,6 -240,5
Valutarisk- och råvarusäkring 33,6 -128,4
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -4,2 -19,4
Valutaomräkningsförändring, eget kapital -29,4 -76,2
Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -3,2                   -
Säkring av nettoinvesteringar -16,8 6,0
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 29,6 40,8
Övrigt totalresultat efter skatt -335,3 -473,5
     
Totalresultat 155,1 -131,3
     
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 148,4 -133,8
Innehav utan bestämmande inflytande 6,7 2,5
  155,1 -131,3

 


Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR 2012 2011
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 689,0 759,3
Säkringsresultat från OCI 33,7 -127,3
Justering för icke kassamässiga poster 491,3 492,0
Förändring i rörelsekapital 55,4 -173,3
Operativt kassaöverskott 1 269,4 950,7
Betalt finansnetto -230,2 -124,8
Betald inkomstskatt -103,6 -129,1
Nettokassaflöde från rörelsen 935,6 696,8
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag och affärsverksamheter, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden -11,3 -25,0
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -114,5 -128,6
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier, netto efter avyttrade likvida medel 8,1 22,1
Investeringar i anläggningar -560,7 -409,6
Förändring i långfristiga fordringar, netto -5,3 -4,0
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -683,7 -545,1
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån 1 471,5 61,7
Långfristiga låneskulder, betalningar -570,7 -83,3
Förändring i kortfristiga låneskulder -179,3 131,2
Utbetald dividend -236,6 -197,2
Dividend till innehav utan bestämmande inflytande -2,5 -3,6
Nettokassaflöde från/till finansieringsverksamhet 482,4 -91,2
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden 734,3 60,5
Omräkningsjustering -23,2 -29,3
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 1 134,3 1 103,1
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 845,4 1 134,3
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 849,9 1 138,8
Checkräkningskrediter vid periodens slut -4,5 -4,5
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 845,4 1 134,3
     
     
Förvärv    
  Kassa och banktillgodohavanden, netto efter checkräkningskrediter 1,8 15,7
  Anläggningstillgångar 5,8 52,0
  Rörelsekapital 8,5 13,1
  Skattetillgångar och -skulder 0,6 -4,6
  Räntebärande skulder och fordringar -5,0 -5,4
Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar 11,7 70,8
  Innehav utan bestämmande inflytande (som proportionell andel) -0,2 -37,2
  Goodwill (preliminärt för 2011) 0,1 11,3
  Värdet av tidigare innehavda ägarandelar -2,8 -
Köpeskilling, totalt 8,8 44,9
Avdrag för kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag -1,8 -15,7
Köpeskilling, netto 7,0 29,2
     
Kassamässig del av köpeskillingen efter avdrag för förvärvade kassa och banktillgodohavanden 11,3 25,0
Villkorad del av köpeskillingen - 4,2
Betalning avseende ofullbordat förvärv 2011 -4,3 -
Köpeskilling, netto 7,0 29,2

Förvärvet av Inpac

MEUR Tabell över slutligt verkligt värde
   
Kassa och banktillgodohavanden, netto efter checkräkningskrediter 15,7
Anläggningstillgångar 52,4
Rörelsekapital 12,5
Skattetillgångar och -skulder -4,6
Räntebärande tillgångar och skulder -5,4
Innehav utan bestämmande inflytande -37,6
Nettotillgångar 33,0
Goodwill 11,5
Köpeskilling 44,5
   
Köpeskilling 44,5
Kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag, netto efter checkräkningskrediter -15,7
Kassaflödeseffekt 28,8

 

Förvärvet av Inpac
Den 28 juli 2011 slutförde Stora Enso förvärvet av 51 % av aktierna i den kinesiska förpackningsföretaget Inpac International Print & Packaging Co., Ltd. som senare fick namnet Stora Enso Inpac Packaging Co. Ltd. Inpac är ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Inpac specialiserar sig på tillverkning av konsumentförpackningar, särskilt för globala tillverkare av hemelektronik och andra konsumtionsvaror. Förvärvet ger Stora Enso möjlighet att komma åt nya kunder på de snabbväxande kinesiska, indiska samt koreanska marknaderna och att växa med sina globala nyckelkunder i nya geografiska områden.

Förvärvsredovisningen för Inpac slutfördes under tredje kvartalet 2012 och den slutliga köpeskillingen uppgick till 44,5 MEUR och goodwill till 11,5 MEUR. Under 2012 justerades det preliminära nettotillgångsbeloppet redovisat i bokslutet för 2011 med 0,2 MEUR. Förvärvet finansierades genom koncernens egna kontanta medel. Goodwillen är baserad på framtida vinstförväntningar och synergifördelar. Innehav utan bestämmande inflytande i Inpac har värderats som en proportionell andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar.

Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill

MEUR 2012 2011
  Bokfört värde 1 januari 5 480,2 5 565,8
  Förvärv av dotterbolag 5,9 63,3
  Tillägg, anläggningstillgångar 536,6 436,1
  Tillägg, biologiska tillgångar 19,7 17,2
  Förändringar i utsläppsrätter -13,3 2,0
  Avyttringar -2,3 -13,4
  Avskrivningar och nedskrivningar -531,6 -572,6
  Omräkningsdifferens samt övrigt 75,3 -18,2
Totalt 5 570,5 5 480,2

 


 

Låneskulder

MEUR 2012-12-31 2011-12-31
Långfristiga låneskulder 4 341,3 3 339,4
Kortfristiga låneskulder 792,5 1 034,0
  5 133,8 4 373,4
     
  2012 2011
Bokfört värde 1 januari 4 373,4 4 011,2
Skulder övertagna med nya dotterbolag 0,4 5,4
Upptagna lån, netto 711,8 331,6
Omräkningsdifferens samt övrigt 48,2 25,2
Totalt 5 133,8 4 373,4

 


 

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

MEUR   2012-12-31 2011-12-31
       
Tillgångar      
       
Anläggningstillgångar och långfristiga investeringar      
  Anläggningstillgångar O 5 319,2 5 224,6
  Biologiska tillgångar O 221,7 212,6
  Utsläppsrätter O 29,6 43,0
  Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O 1 965,1 1 913,1
  Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 95,9 82,0
  Tillgängligt för försäljning: operativa O 450,6 640,2
  Långfristiga lånefordringar R 134,2 125,3
  Uppskjutna skattefordringar S 143,1 121,9
  Övriga långfristiga tillgångar O 23,1 26,6
    8 382,5 8 389,3
       
Omsättningstillgångar      
  Varulager O 1 457,5 1 528,7
  Skattefordringar S 18,5 6,2
  Rörelsefordringar O 1 688,2 1 654,6
  Räntebärande fordringar R 297,0 281,5
  Kassa och banktillgodohavanden R 1 849,9 1 138,8
    5 311,1 4 609,8
       
       
Tillgångar, totalt   13 693,6 12 999,1
Eget kapital och skulder      
       
  Moderbolagets aktieägare   5 784,5 5 872,7
  Innehav utan bestämmande inflytande   91,5 87,1
Eget kapital, totalt   5 876,0 5 959,8
       
Långfristiga skulder      
  Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 461,6 333,1
  Övriga avsättningar O 142,0 147,7
  Uppskjutna skatteskulder S 343,8 401,0
  Långfristiga låneskulder R 4 341,3 3 339,4
  Övriga långfristiga rörelseskulder O 11,7 31,9
    5 300,4 4 253,1
Kortfristiga skulder      
  Kortfristig del av långfristiga skulder R 181,0 250,0
  Räntebärande skulder R 611,5 784,0
  Rörelseskulder O 1 685,6 1 678,7
  Skatteskulder S 39,1 73,5
    2 517,2 2 786,2
       
       
Skulder, totalt   7 817,6 7 039,3
       
Eget kapital och skulder, totalt   13 693,6 12 999,1

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.

 


 

Rapport över förändring i eget kapital

MEUR Aktie-kapital Över-kurs- och reserv-fond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värde-ökning av succes-siva förvärv Finansi-ella tillgångar tillgäng-liga för försälj-ning Valuta-risk- och råvaru-säkring OCI i investe-ringar redovisade enligt kapital-andels-metoden CTA och säkring av netto-investe-ringar Balan-serade vinst-medel Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Innehav utan bestämmande infly-tande Totalt
Balans 31 december 2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Periodens resultat  - - - - - - - - - 339,7 339,7 2,5 342,2
OCI före skatt - - - - - -240,5 -128,4 -19,4 -70,2 -55,8 -514,3 -  -514,3
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 1,1 33,3 - -1,5 7,9 40,8 - 40,8
Totalresultat - - - - - -239,4 -95,1 -19,4 -71,7 291,8 -133,8 2,5 -131,3
Dividend - - - - - - - - - -197,2  -197,2 -3,6 -200,8
Förvärv - - - - - - - - - - - 37,2 37,2
Utköp av innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - - 0,8 0,8 -0,8 -
Balans 31 december 2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 540,6 -17,2 -29,2 32,0 3 300,9 5 872,7 87,1 5 959,8
Periodens resultat - - - - - - - - - 480,5 480,5 9,9 490,4
OCI före skatt - - - - - -177,6 33,6 -4,2 -46,2 -167,3 -361,7 -3,2 -364,9
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -0,8 -5,7 - 4,1 32,0 29,6 - 29,6
Totalresultat - - - - - -178,4 27,9 -4,2 -42,1 345,2 148,4 6,7 155,1
Dividend - - - - - - - - - -236,6 -236,6 -2,5 -239,1
Förvärv - - - - - - - - - - - 0,2 0,2
Balans 31 december 2012 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 362,2 10,7 -33,4 -10,1 3 409,5 5 784,5 91,5 5 876,0

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.
OCI = Övrigt totalresultat.

 


 

Ansvarsförbindelser

MEUR 2012-12-31 2011-12-31
För egen räkning    
  Ställda panter 0,7 1,3
  Inteckningar 6,0 9,7
För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden    
  Borgensförbindelser 652,7 418,4
För andras räkning    
  Borgensförbindelser 4,9 5,0
  Övriga ansvarsförbindelser 0,1 -
Övriga åtaganden, egna    
  Operativ leasing, inom kommande 12 månader 62,9 66,1
  Operativ leasing, efter kommande 12 månader 496,9 525,8
  Pensionsskulder 0,4 0,4
  Övriga ansvarsförbindelser 5,2 5,1
Totalt 1 229,8 1 031,8
     
  Ställda panter 0,7 1,3
  Inteckningar 6,0 9,7
  Borgensförbindelser 657,6 423,4
  Operativ leasing 559,8 591,9
  Pensionsskulder 0,4 0,4
  Övriga ansvarsförbindelser 5,3 5,1
Totalt 1 229,8 1 031,8Investeringsåtaganden
Koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, uppgick till 71,8 MEUR (213,9).

Koncernens andel av investeringsåtaganden i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, exklusive förvärv, uppgick till 212,8 MEUR (435,7), varav Stora Enso har gått i borgen för 189,0 MEUR (189,0).

Verkligt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2012-12-31   2011-12-31
  Positivt
verkligt värde
Negativt
verkligt värde
Verkligt värde, netto   Verkligt värde, netto
Säkring av verkligt värde          
Ränteswappar 7,2 - 7,2   8,5
Kassaflödessäkring          
Valutaterminskontrakt 1,0 -0,4 0,6   -4,1
Valutaoptioner 30,0 -5,6 24,4   -16,1
Råvarukontrakt 3,8 -17,6 -13,8   -
Säkring av nettoinvestering          
Valutaterminskontrakt - -0,3 -0,3   1,0
Ej kvalificerade säkringsinstrument          
Ränteswappar 117,4 -72,9 44,5   87,3
Ränteoptioner - -53,1 -53,1   -51,0
Valutaterminskontrakt 9,3 -29,4 -20,1   7,9
Valutaoptioner 0,1 - 0,1   -
Råvarukontrakt 0,3 -0,1 0,2   -2,1
Aktieswappar (TRS) 2,6 - 2,6   -22,6
Totalt 171,7 -179,4 -7,7   8,8

 


Nominellt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2012-12-31 2011-12-31
Räntederivat    
Ränteswappar    
  Löptid kortare än 1 år - 61,6
  Löptid 2–5 år 2 077,4 2 073,3
  Löptid 6–10 år  250,0 250,0
  2 327,4 2 384,9
Ränteoptioner  516,1 522,8
Totalt 2 843,5 2 907,7
     
Valutaderivat    
  Terminskontrakt 1 975,1 1 750,2
  Valutaoptioner 2 642,2 2 669,4
Totalt 4 617,3 4 419,6
    ,
Råvaruderivat    
  Råvarukontrakt  330,7 236,7
Totalt  330,7 236,7
     
Total return (equity) swaps    
  Aktieswappar (TRS)  54,8 73,3
Totalt  54,8 73,3Omsättning per segment

MEUR 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 4 839,3 1 194,5 1 226,8 1 190,8 1 227,2 5 022,0 1 283,8 1 283,1 1 242,6 1 212,5
Biomaterials 1 012,4 256,6 267,6 246,5 241,7 1 092,0 255,4 276,4 268,6 291,6
Building and Living 1 684,4 456,2 403,3 443,7 381,2 1 671,1 382,0 414,0 465,4 409,7
Renewable Packaging 3 216,0 797,7 812,2 826,8 779,3 3 194,6 756,6 800,6 829,6 807,8
Övriga 2 683,5 673,0 644,9 662,2 703,4 2 700,5 643,9 637,4 700,1 719,1
Segmentintern försäljning -2 620,8 -651,0 -660,7 -649,6 -659,5 -2 715,3 -640,1 -672,2 -689,2 -713,8
Totalt 10 814,8 2 727,0 2 694,1 2 720,4 2 673,3 10 964,9 2 681,6 2 739,3 2 817,1 2 726,9 


 

Operativ rörelsevinst per segment

MEUR 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 218,1 58,0 51,1 41,7 67,3 285,3 55,6 72,3 72,2 85,2
Biomaterials 82,1 27,7 32,5 14,7 7,2 169,2 27,2 57,3 31,2 53,5
Building and Living 28,8 6,8 0,7 11,5 9,8 62,8 6,0 9,8 35,2 11,8
Renewable Packaging 271,9 54,8 82,9 72,5 61,7 301,3 32,8 73,6 93,9 101,0
Övriga 17,4 7,7 7,5 0,8 1,4 48,1 23,3 11,4 6,6 6,8
Operativ rörelsevinst 618,3 155,0 174,7 141,2 147,4 866,7 144,9 224,4 239,1 258,3
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* -58,9 -13,6 -13,4 -33,1 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4
Engångsposter 129,6 109,7 - 44,6 -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Rörelseresultat (IFRS) 689,0 251,1 161,3 152,7 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Finansnetto -207,3 -47,4 -59,1 -66,8 -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Resultat före skatt 481,7 203,7 102,2 85,9 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Inkomstskatt 8,7 61,8 -20,9 -16,4 -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Nettoresultat 490,4 265,5 81,3 69,5 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
 

 

 

Engångsposter per segment

 

MEUR 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading              70,2              66,9                   - 12,9 -9,6 -29,1 3,7 - -27,5 -5,3
Biomaterials              -6,7              -6,7                   -                   -                   - 12,6 7,5 - -1,9 7,0
Building and Living                   -                   -                   -                   -                   - -33,5 -4,6 - - -28,9
Renewable Packaging            -53,1            -38,0                   -                   - -15,1 -8,9 -6,6 - -2,3 -
Övriga            119,2              87,5                   - 31,7                   - -21,0 -21,0 - - -
Engångsposter i rörelseresultatet          129,6          109,7                   - 44,6 -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Engångsposter i finansiella poster              33,6              10,5                   - 9,5 13,6 -138,3 -10,1 -128,2 - -
Engångsposter i skatter              63,3              56,4                   - 1,9 5,0 62,2 50,8 - 3,6 7,8
Engångsposter i nettoresultatet          226,5          176,6                   - 56,0 -6,1 -156,0 19,7 -128,2 -28,1 -19,4
                     
Engångsposter i nettoresultatet hänförliga till:                    
Moderbolagets aktieägare            220,8            175,1                   -              51,8              -6,1  - 156,0              19,7   -128,2   -28,1  -19,4
Innehav utan bestämmande inflytande                5,7                1,5                   -                4,2                   -                   -                   -                   -                   -                   -
           226,5          176,6                   -             56,0              -6,1  -156,0             19,7  -128,2  -28,1  -19,4

 

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* per segment

MEUR 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading -1,3 0,1 - -0,4 -1,0 -7,9 2,0 -0,3 -9,2 -0,4
Biomaterials -29,2 6,1 -7,9 -22,8 -4,6 -18,5 2,7 -11,6 -5,4 -4,2
Building and Living -2,4 - -0,1 -0,1 -2,2 -1,8 - - -1,8 -
Renewable Packaging -0,7 - - - -0,7 -6,6 - - -6,6 -
Övriga -25,3 -19,8 -5,4 -9,8 9,7 7,3 40,9 -33,9 -3,9 4,2
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster i rörelseresultatet -58,9 -13,6 -13,4 -33,1 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Rörelseresultat per segment

MEUR 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 287,0 125,0 51,1 54,2 56,7 248,3 61,3 72,0 35,5 79,5
Biomaterials 46,2 27,1 24,6 -8,1 2,6 163,3 37,4 45,7 23,9 56,3
Building and Living 26,4 6,8 0,6 11,4 7,6 27,5 1,4 9,8 33,4 -17,1
Renewable Packaging 218,1 16,8 82,9 72,5 45,9 285,8 26,2 73,6 85,0 101,0
Övriga 111,3 75,4 2,1 22,7 11,1 34,4 43,2 -22,5 2,7 11,0
Rörelseresultat (IFRS) 689,0 251,1 161,3 152,7 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Finansnetto -207,3 -47,4 -59,1 -66,8 -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Resultat före skatt 481,7 203,7 102,2 85,9 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Inkomstskatt 8,7 61,8 -20,9 -16,4 -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Nettoresultat 490,4 265,5 81,3 69,5 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9


Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31
SEK 8,5820 8,9120 8,7067 9,0307
USD 1,3194 1,2939 1,2856 1,3922
GBP 0,8161 0,8353 0,8111 0,8678


 


 

Transaktionsrisk och risksäkring i de största valutorna per 31 december 2012

MEUR EUR USD SEK GBP Övriga Totalt
Omsättning 2012 6 250 1 540 1 240 650 1 135 10 815
Kostnader 2012 -5 490 -580 -2 330 -120 -1 182 -9 702
Operativt nettokassaflöde 760 960 -1 090 530 -47 1 113
Beräknad exponering på operativt nettokassaflöde per år   1 030 -930 600    
Säkring av transaktionsrisk per 31 december 2012   -530 470 -270    
Säkring per 31 december 2012, för kommande 12 månader   51 % 51 % 45 %    

Ytterligare säkring i GBP för 13–15 månader ökar säkringsprocenten med 3 %.Effekten av valutakursförändringar på operativ rörelsevinst

Operativ rörelsevinst: valutakursförstärkning med +10 % MEUR
   
USD 103
SEK -93
GBP 60

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsen för kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändring av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning är effekten den motsatta.Stora Enso-aktien

Omsättning Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Oktober 71 233 77 851 348 84 109 23 253 667
November 53 346 54 496 048 159 593 17 501 573
December 84 849 44 417 489 178 833 22 433 777
Totalt 209 428 176 764 885 422 535 63 189 017

Slutkurs
Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Oktober 5,58 4,87 49,50 41,92
November 5,55 5,04 48,97 43,86
December 5,70 5,25 49,50 44,90

 


 

Uträkning av nyckeltal

 

Operativ avkastning på sysselsatt kapital, operativ ROCE, (%) 100  x Operativ rörelsevinst
Sysselsatt kapital 1) 2)
Operativ avkastning på operativt kapital, operativ ROOC, (%) 100  x Operativ rörelsevinst  
Operativt kapital 1) 2)
Avkastning på eget kapital,
ROE (%)
100  x Resultat före skatt och innehav utan bestämmande inflytande – skatter
Eget kapital, totalt 2)
Soliditet (%) 100  x Eget kapital, totalt
Balansomslutning
Räntebärande nettoskuld   Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar
Skuldsättningsgrad   Räntebärande nettoskuld
Eget kapital 3)
       Avskrivningar och
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)   Periodens nettoresultat 3) – nedskrivningar av anläggningstillgångar
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie (EPS)   Periodens nettoresultat 3)     
Genomsnittligt antal aktier
Operativ rörelsevinst   Segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till
verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultat exklusive
engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Operativ EBITDA   Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar, andel av resultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, engångsposter och värdering till verkligt värde
Nettoskuld/operativ EBITDA   Räntebärande nettoskuld
Operativ EBITDA
Senaste 12 månader   De tolv månader som föregår balansdagen

1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.
2) Periodens genomsnitt.
3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Jonas Nordlund, Director, Communications Sweden, tel. +46 1046 71663


Stora Ensos resultat för första kvartalet 2013 publiceras den 23 april 2013 kl. 13.00 EET.
Ordinarie bolagsstämma hålls den 23 april 2013 kl. 16.00 EET.


PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid: 14.00 lokal tid idag
Plats: Marina Congress Center, Helsingfors
Adress: Skatuddskajen 6
Värdar: Jouko Karvinen, CEO (på finska)
Karl-Henrik Sundström, CFO (på engelska)


Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor direkt till Jouko Karvinen och Karl-Henrik Sundström.


TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER
CEO Jouko Karvinen, CFO Karl-Henrik Sundström och SVP Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (15.00 CET, 14.00 brittisk tid, 09.00 US EST).


Om ni önskar att delta, v.g. ring:

Kontinentaleuropa och Storbritannien +44(0)20 7784 1036
Finland +358(0)9 6937 9543
Sverige +46(0)8 5051 3793
USA +1646 254 3361
Inloggningskod: 6160433


Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.

 

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

 

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtillhörande press på prissättning, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar