Stora Enso förnyar sin verksamhetsstruktur och organisation

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-04-23 kl. 12.59 EET

Stora Enso planerar att lansera ett koncernövergripande effektiviserings- och strukturförenklingsprojekt med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR, inklusive den tidigare aviserade minskningen med 30 MEUR inom affärsområdet Building and Living, med full effekt från och med andra kvartalet 2014. Projektet är planerat att omfatta samtliga affärsområden och koncernfunktioner. Förutom lägre kostnader skulle det planerade projektet minska det inbördes beroendet mellan olika verksamheter och möjliggöra större fokus på tillväxt inom värdeskapande affärsverksamheter.

”Vi planerar att med tydlighet och beslutsamhet ytterligare minska andelen fasta kostnader i relation till intäkterna, inte bara för att anpassa oss till den vikande efterfrågan på marknaden utan också för att påtagligt öka vår motståndskraft mot de konjunkturella och strukturella skiftningarna i vår avkastning. Faktum är att den Europa-baserade marknaden för tryckta medier har krympt med mer än 20 % sedan 2008, och det finns ingen anledning att tro att de senaste fem årens strukturella förändring i Europa kommer att bromsa eller ändra riktning inom en förutsebar framtid”, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.

Enligt planerna skulle de fyra affärsområdena göras om till tre divisioner genom att integrera de nuvarande affärsområdena Building and Living och Printing and Reading till en ny division som i första hand skulle fokusera på mogna verksamheter och marknader. De två övriga divisionerna skulle utgöras av de befintliga affärsområdena Renewable Packaging och Biomaterials, som skulle fortsätta med sina verksamheter som tidigare med fokus på tillväxtmarknader och -verksamheter samt innovation.

Enligt planerna skulle divisionernas och koncernfunktionernas organisationer effektiviseras. Ytterligare alternativ för outsourcing av koncerninterna tjänster och försäljning av tillgångar utanför kärnverksamheten kommer att övervägas. Olika funktioner skulle så långt som möjligt centraliseras till en plats i stället för flera.

”Det planerade projektet har avgörande betydelse som stöd i vår omvandling mot ett värdeskapande företag för förnybara material med fokus på tillväxtmarknader. Utgångsläget för våra planer är att vi är relativt starka och har såväl stabil balansräkning som likviditet tack vare våra tidigare insatser. De här planerna, tillsammans med vår finansiella styrka, skulle ge oss den flexibilitet och smidighet som vi behöver i våra framtida val och i förverkligandet av vår strategi”, säger Karvinen.

Den planerade nya divisionen, som är en sammanslagning av de nuvarande affärsområdena Building and Living och Printing and Reading, skulle ledas av Karl-Henrik Sundström, för närvarande Stora Ensos Chief Financial Officer. Koncernen kommer att påbörja processen med att rekrytera en ny CFO omgående.

Ledningen för de två övriga divisionerna kommer att vara oförändrad, med Mats Nordlander som chef för Renewable Packaging och Juan Bueno för Biomaterials.

Segmentrapporteringen kommer att förbli som tidigare för fortsatt insyn på marknaderna.

De aviserade planerna för en ny divisionsstruktur skulle börja gälla den 1 juli 2013. Mer detaljerade planer kommer att föregås av MBL-förhandlingar.   


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel. +46 1046 71660
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera