Stora Enso introducerar ändrad definition av operativt EBITDA, höjt strategiskt mål för Wood Products-divisionen samt investeringar för 2018

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-11-07 kl. 18.30 EET

Ändrad definition för operativt EBITDA (icke IFRS-baserat mått)Med början fjärde kvartalet 2017 kommer Stora Enso att inkludera operativt EBITDA för sina intressebolag (investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden) i koncernens operativa EBITDA. Tidigare har Stora Enso bara inkluderat intressebolagens operativa rörelseresultat i koncernens operativa rörelseresultat.

Förändringen kommer att påverka följande nyckeltal:

  • operativt EBITDA
  • operativ EBITDA-marginal
  • nettoskuld/operativt EBITDA senaste 12 månaderna

Det operativa rörelseresultatet, delsummorna i koncernens resultaträkning och koncernens övriga IFRS-mått kommer inte att påverkas.

Den nya definitionen för det icke IFRS-baserade måttet avseende operativt EBITDA är: rörelseresultat exklusive operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar, av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt värdering till verkligt värde. I definitionen ingår poster i respektive dotterbolag, samarbetsarrangemang samt investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Historiska siffror räknas om i enlighet med den nya redovisningsmodellen och redovisas i tabellerna i slutet av detta börsmeddelande.

Nya strategiska finansiella mål för division Wood Products

Det finansiella målet avseende den operativa avkastningen på operativt kapital (ROOC) för Stora Ensos division Wood Products har höjts från 18 % till 20 %. Detta för att bättre reflektera divisionens högre andel av mervärdesprodukter och den övergripande resultatpotentialen.

Investeringar 2018

Stora Enso har nyligen framgångsrikt genomfört flera stora investeringar. Koncernen fortsätter nu succesivt att minska sina investeringskostnader (exkl. investeringar i biologiska tillgångar) till avskrivningsnivå. För 2018 uppskattas investeringskostnaderna ligga på 550–600 MEUR, inklusive 100 MEUR i biologiska tillgångar. De årliga avskrivningarna beräknas för 2018 uppgå till 490–510 MEUR och den operativa minskningen av värdet av biologiska tillgångar till 50–70 MEUR. I dessa investeringskostnader ingår inte potentiella förvärv eller avyttringar.

Avstämning av operativ lönsamhet  

Enligt tidigare rapportering  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Operativt EBITDA   410   341   352   1 371   310   343   355   363  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa   20   15   14   80   31   17   16   16  
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar   -16   -18   -12   -65   -19   -17   -22   -7  
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster   -124   -119   -139   -502   -131   -124   -123   -124  
Operativt rörelseresultat   290   219   215   884   191   219   226   248  
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster   0   -6   5   -67   -12   -14   -15   -26  
Jämförelsestörande poster   -20   -8   -27   -34   -34   -9   37   -28  
Rörelseresultat (IFRS)   270   205   193   783   145   196   248   194  

Omräknat  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa, exkl. avskrivningar   22   18   17   92   33   21   19   19  
Operativt EBITDA   432   359   369     1 463   343   364   374   382  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, avskrivningar   -2   -3   -3   -12   -2   -4   -3   -3  
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar   -16   -18   -12   -65   -19   -17   -22   -7  
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster   -124   -119   -139   -502   -131   -124   -123   -124  
Operativt rörelseresultat   290   219   215   884   191   219   226   248  
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster   0   -6   5   -67   -12   -14   -15   -26  
Jämförelsestörande poster   -20   -8   -27   -34   -34   -9   37   -28  
Rörelseresultat (IFRS)   270   205   193   783   145   196   248   194  

Förändring  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa, exkl. avskrivningar   22   18   17   92   33   21   19   19  
Operativt EBITDA   22   18   17   92   33   21   19   19  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa   -20   -15   -14   -80   -31   -17   -16   -16  
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, avskrivningar   -2   -3   -3   -12   -2   -4   -3   -3  
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar   0   0   0   0   0   0   0   0  
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster   0   0   0   0   0   0   0   0  
Operativt rörelseresultat   0   0   0   0   0   0   0   0  
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster   0   0   0   0   0   0   0   0  
Jämförelsestörande poster   0   0   0   0   0   0   0   0  
Rörelseresultat (IFRS)   0   0   0   0   0   0   0   0  

Operativt EBITDA per segment  

Enligt tidigare rapportering  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   127   111   119   447   92   118   127   110  
Packaging Solutions   65   56   43   129   36   37   33   23  
Biomaterials   124   100   90   361   75   79   92   115  
Wood Products   37   43   31   118   24   30   41   23  
Paper   56   37   68   324   90   77   74   83  
Övriga   1   -6   1   -8   -7   2   -12   9  
Totalt   410   341   352   1 371   310   343   355   363  

Omräknat  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   128   113   117   452   93   119   128   112  
Packaging Solutions   66   56   44   131   36   38   34   23  
Biomaterials   124   100   90   361   75   79   92   115  
Wood Products   37   43   31   118   24   30   41   23  
Paper   55   37   69   327   91   78   74   84  
Övriga   22   10   18   74   24   20   5   25  
Totalt   432   359   369   1 463   343   364   374   382  

Förändring  

MEUR   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   1   2   -2   5   1   1   1   2  
Packaging Solutions   1   0   1   2   0   1   1   0  
Biomaterials   0   0   0   0   0   0   0   0  
Wood Products   0   0   0   0   0   0   0   0  
Paper   -1   0   1   3   1   1   0   1  
Övriga   21   16   17   82   31   18   17   16  
Totalt   22   18   17   92   33   21   19   19  

Operativ EBITDA-marginal per segment  

Enligt tidigare rapportering  

%   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   19,9 %   17,6 %   19,5 %   19,1 %   15,9 %   19,7 %   21,2 %   19,5 %  
Packaging Solutions   20.4 %   17,9 %   14,8 %   12,4 %   12,8 %   14,3 %   12,8 %   9,4 %  
Biomaterials   32,7 %   27,0 %   24,4 %   26,2 %   21,5 %   23,7 %   26,9 %   32,8 %  
Wood Products   8,9 %   9.8 %   7,5 %   7,4 %   6,1 %   7,8 %   9,5 %   6,0 %  
Paper   7,7 %   5,1 %   9,1 %   10,0 %   11,8 %   9,7 %   8,8 %   9,7 %  
Övriga   0,2 %   -1,0 %   0,2 %   -0,3 %   -1,1 %   0,4 %   -1,9 %   1,4 %  
Totalt   16,3 %   13,5 %   14,1 %   14,0 %   12,7 %   14,3 %   14,1 %   14,8 %  

Omräknat  

%   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   20,0 %   17,9 %   19,6 %   19,3 %   16,0 %   19,9 %   21,4 %   19,9 %  
Packaging Solutions   20,8 %   17,9 %   15,2 %   12,5 %   12,8 %   14,7 %   13,2 %   9,4 %  
Biomaterials   32,7 %   27,0 %   24,4 %   26,2 %   21,5 %   23,7 %   26,9 %   32,8 %  
Wood Products   8,9 %   9.8 %   7,5 %   7,4 %   6,1 %   7,8 %   9,5 %   6,0 %  
Paper   7,6 %   5,1 %   9,1 %   10,1 %   12,0 %   9,7 %   8,8 %   9.8 %  
Övriga   3,7 %   1,6 %   2,8 %   3,0 %   3,7 %   3,6 %   0,8 %   3,9 %  
Totalt   17,2 %   14,2 %   14,8 %   14,9 %   14,1 %   15,2 %   14,8 %   15,6 %  

Förändring  

I procent   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   0,1   0,3   0,1   0,2   0,1   0,2   0,2   0,4  
Packaging Solutions   0,4   0   0,4   0,1   0   0,4   0,4   0  
Biomaterials   0   0   0   0   0   0   0   0  
Wood Products   0   0   0   0   0   0   0   0  
Paper   -0,1   0   0   0,1   0,2   0   0   0,1  
Övriga   3,5   2,6   2,6   3,3   4,8   3,2   2,7   2,5  
Totalt   0,9   0,7   0,7   0,9   1,4   0,9   0,7   0,8  

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna  

Enligt tidigare rapportering  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna   1,8   2,0   2,0   2,0   2,0   2,1   2,2   2,2  

Omräknat  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna   1,6   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   2,1   2,1  

Förändring  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna   -0,2   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,2   -0,1   -0,1  

Webbsändning från kapitalmarknadsdag  

I morgon hålls Stora Ensos kapitalmarknadsdag i London. Programmet utgörs huvudsakligen av en uppdatering om Stora Ensos strategi med bland annat en fördjupad genomgång av verksamheten i divisionerna Consumer Board, Packaging Solutions och Biomaterials. Livesändningen på nätet börjar kl. 11.30 brittisk tid (12.30 CET, 13.30 EET). Välkommen att följa webbsändningen på https://edge.media-server.com/m6/p/w3h5m973 .  

För ytterligare information, kontakta:  
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com  

STORA ENSO OYJ  

För ytterligare information, kontakta:  
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera