Stora Enso introducerar ändrad definition av operativt EBITDA, höjt strategiskt mål för Wood Products-divisionen samt investeringar för 2018

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-11-07 kl. 18.30 EET

Ändrad definition för operativt EBITDA (icke IFRS-baserat mått)Med början fjärde kvartalet 2017 kommer Stora Enso att inkludera operativt EBITDA för sina intressebolag (investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden) i koncernens operativa EBITDA. Tidigare har Stora Enso bara inkluderat intressebolagens operativa rörelseresultat i koncernens operativa rörelseresultat.

Förändringen kommer att påverka följande nyckeltal:

  • operativt EBITDA
  • operativ EBITDA-marginal
  • nettoskuld/operativt EBITDA senaste 12 månaderna

Det operativa rörelseresultatet, delsummorna i koncernens resultaträkning och koncernens övriga IFRS-mått kommer inte att påverkas.

Den nya definitionen för det icke IFRS-baserade måttet avseende operativt EBITDA är: rörelseresultat exklusive operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar, av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt värdering till verkligt värde. I definitionen ingår poster i respektive dotterbolag, samarbetsarrangemang samt investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Historiska siffror räknas om i enlighet med den nya redovisningsmodellen och redovisas i tabellerna i slutet av detta börsmeddelande.

Nya strategiska finansiella mål för division Wood Products

Det finansiella målet avseende den operativa avkastningen på operativt kapital (ROOC) för Stora Ensos division Wood Products har höjts från 18 % till 20 %. Detta för att bättre reflektera divisionens högre andel av mervärdesprodukter och den övergripande resultatpotentialen.

Investeringar 2018

Stora Enso har nyligen framgångsrikt genomfört flera stora investeringar. Koncernen fortsätter nu succesivt att minska sina investeringskostnader (exkl. investeringar i biologiska tillgångar) till avskrivningsnivå. För 2018 uppskattas investeringskostnaderna ligga på 550–600 MEUR, inklusive 100 MEUR i biologiska tillgångar. De årliga avskrivningarna beräknas för 2018 uppgå till 490–510 MEUR och den operativa minskningen av värdet av biologiska tillgångar till 50–70 MEUR. I dessa investeringskostnader ingår inte potentiella förvärv eller avyttringar.

Avstämning av operativ lönsamhet 

Enligt tidigare rapportering 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Operativt EBITDA  410  341  352  1 371  310  343  355  363 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa  20  15  14  80  31  17  16  16 
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar  -16  -18  -12  -65  -19  -17  -22  -7 
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster  -124  -119  -139  -502  -131  -124  -123  -124 
Operativt rörelseresultat  290  219  215  884  191  219  226  248 
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster  0  -6  5  -67  -12  -14  -15  -26 
Jämförelsestörande poster  -20  -8  -27  -34  -34  -9  37  -28 
Rörelseresultat (IFRS)  270  205  193  783  145  196  248  194 

Omräknat 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa, exkl. avskrivningar  22  18  17  92  33  21  19  19 
Operativt EBITDA  432  359  369   1 463  343  364  374  382 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, avskrivningar  -2  -3  -3  -12  -2  -4  -3  -3 
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar  -16  -18  -12  -65  -19  -17  -22  -7 
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster  -124  -119  -139  -502  -131  -124  -123  -124 
Operativt rörelseresultat  290  219  215  884  191  219  226  248 
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster  0  -6  5  -67  -12  -14  -15  -26 
Jämförelsestörande poster  -20  -8  -27  -34  -34  -9  37  -28 
Rörelseresultat (IFRS)  270  205  193  783  145  196  248  194 

Förändring 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa, exkl. avskrivningar  22  18  17  92  33  21  19  19 
Operativt EBITDA  22  18  17  92  33  21  19  19 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa  -20  -15  -14  -80  -31  -17  -16  -16 
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, avskrivningar  -2  -3  -3  -12  -2  -4  -3  -3 
Operativ minskning av värdet av biologiska tillgångar  0  0  0  0  0  0  0  0 
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. jämförelsestörande poster  0  0  0  0  0  0  0  0 
Operativt rörelseresultat  0  0  0  0  0  0  0  0 
Värdering till verkligt värde och icke operativa poster  0  0  0  0  0  0  0  0 
Jämförelsestörande poster  0  0  0  0  0  0  0  0 
Rörelseresultat (IFRS)  0  0  0  0  0  0  0  0 

Operativt EBITDA per segment 

Enligt tidigare rapportering 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  127  111  119  447  92  118  127  110 
Packaging Solutions  65  56  43  129  36  37  33  23 
Biomaterials  124  100  90  361  75  79  92  115 
Wood Products  37  43  31  118  24  30  41  23 
Paper   56  37  68  324  90  77  74  83 
Övriga  1  -6  1  -8  -7  2  -12  9 
Totalt  410  341  352  1 371  310  343  355  363 

Omräknat 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  128  113  117  452  93  119  128  112 
Packaging Solutions  66  56  44  131  36  38  34  23 
Biomaterials  124  100  90  361  75  79  92  115 
Wood Products  37  43  31  118  24  30  41  23 
Paper   55  37  69  327  91  78  74  84 
Övriga  22  10  18  74  24  20  5  25 
Totalt  432  359  369  1 463  343  364  374  382 

Förändring 

MEUR  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  1  2  -2  5  1  1  1  2 
Packaging Solutions  1  0  1  2  0  1  1  0 
Biomaterials  0  0  0  0  0  0  0  0 
Wood Products  0  0  0  0  0  0  0  0 
Paper   -1  0  1  3  1  1  0  1 
Övriga  21  16  17  82  31  18  17  16 
Totalt  22  18  17  92  33  21  19  19 

Operativ EBITDA-marginal per segment 

Enligt tidigare rapportering 

%  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  19,9 %  17,6 %  19,5 %  19,1 %  15,9 %  19,7 %  21,2 %  19,5 % 
Packaging Solutions  20.4 %  17,9 %  14,8 %  12,4 %  12,8 %  14,3 %  12,8 %  9,4 % 
Biomaterials  32,7 %  27,0 %  24,4 %  26,2 %  21,5 %  23,7 %  26,9 %  32,8 % 
Wood Products  8,9 %  9.8 %  7,5 %  7,4 %  6,1 %  7,8 %  9,5 %  6,0 % 
Paper   7,7 %  5,1 %  9,1 %  10,0 %  11,8 %  9,7 %  8,8 %  9,7 % 
Övriga  0,2 %  -1,0 %  0,2 %  -0,3 %  -1,1 %  0,4 %  -1,9 %  1,4 % 
Totalt  16,3 %  13,5 %  14,1 %  14,0 %  12,7 %  14,3 %  14,1 %  14,8 % 

Omräknat 

%  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  20,0 %  17,9 %  19,6 %  19,3 %  16,0 %  19,9 %  21,4 %  19,9 % 
Packaging Solutions  20,8 %  17,9 %  15,2 %  12,5 %  12,8 %  14,7 %  13,2 %  9,4 % 
Biomaterials  32,7 %  27,0 %  24,4 %  26,2 %  21,5 %  23,7 %  26,9 %  32,8 % 
Wood Products  8,9 %  9.8 %  7,5 %  7,4 %  6,1 %  7,8 %  9,5 %  6,0 % 
Paper   7,6 %  5,1 %  9,1 %  10,1 %  12,0 %  9,7 %  8,8 %  9.8 % 
Övriga  3,7 %  1,6 %  2,8 %  3,0 %  3,7 %  3,6 %  0,8 %  3,9 % 
Totalt  17,2 %  14,2 %  14,8 %  14,9 %  14,1 %  15,2 %  14,8 %  15,6 % 

Förändring 

I procent  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  0,1  0,3  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,4 
Packaging Solutions  0,4  0  0,4  0,1  0  0,4  0,4  0 
Biomaterials  0  0  0  0  0  0  0  0 
Wood Products  0  0  0  0  0  0  0  0 
Paper   -0,1  0  0  0,1  0,2  0  0  0,1 
Övriga  3,5  2,6  2,6  3,3  4,8  3,2  2,7  2,5 
Totalt  0,9  0,7  0,7  0,9  1,4  0,9  0,7  0,8 

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 

Enligt tidigare rapportering 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna  1,8  2,0  2,0  2,0  2,0  2,1  2,2  2,2 

Omräknat 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna  1,6  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  2,1  2,1 

Förändring 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna  -0,2  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,1  -0,1 

Webbsändning från kapitalmarknadsdag 

I morgon hålls Stora Ensos kapitalmarknadsdag i London. Programmet utgörs huvudsakligen av en uppdatering om Stora Ensos strategi med bland annat en fördjupad genomgång av verksamheten i divisionerna Consumer Board, Packaging Solutions och Biomaterials. Livesändningen på nätet börjar kl. 11.30 brittisk tid (12.30 CET, 13.30 EET). Välkommen att följa webbsändningen på https://edge.media-server.com/m6/p/w3h5m973.  

För ytterligare information, kontakta: 
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta: 
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera