Stora Enso januari–juni 2013

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2013-07-19 kl. 13.00 EET


Q2 2013 (jämfört med Q2 2012)

 • Operativ rörelsevinst på 124 MEUR (144). Förbättring inom Building and Living och Renewable Packaging. Printing and Reading var förlustbringande på grund av svag marknad för pappersprodukter.
 • Starkt kassaflöde från rörelsen på 344 MEUR (246) till följd av minskat rörelsekapital, särskilt inom pappersverksamheten. Kassaflöde efter investeringar på 227 MEUR (74).

Q2 2013 (jämfört med Q1 2013)

 • Operativ rörelsevinst på 124 MEUR (118).
 • Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna 2,7 (2,7).
 • Kassaflöde från rörelsen på 344 MEUR (101). Stark likviditet på 1,8 (1,7) miljarder euro.

Q1-Q2 2013 (jämfört med Q1-Q2 2012)

 • Operativ rörelsevinst på 242 MEUR (294).
 • Starkt kassaflöde från rörelsen på 445 MEUR (469).

Omvandling

 • För att påskynda tillgången till den växande kinesiska marknaden kommer Stora Enso att lansera projektet med ett integrerat bruk i Guangxi i Kina i två faser och att först bygga en konsumentkartongmaskin. Investeringen i den första fasen beräknas uppgå till 760 MEUR.
 • Massabruket Montes del Plata beräknas inleda processen med driftstart i slutet av tredje kvartalet 2013.
 • Stora Enso investerar 32 MEUR i ett bioraffinaderi i världsklass vid Sunila Bruk i Finland.

Effektivisering och strukturförenkling

 • Planerna på effektivisering och strukturförenkling med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR fortskrider enligt plan.

Utsikter

 • Omsättningen för tredje kvartalet 2013 väntas bli något lägre och den operativa rörelsevinsten i nivå med eller något högre än andra kvartalet 2013.
   

Sammandrag av andra kvartalet*

    Q2/13 Q1/13 Q2/12
Nettoomsättning MEUR 2 717 2 667 2 721
Operativ EBITDA MEUR 247 240 251
Operativ rörelsevinst** MEUR 124 118 144
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 74 20 155
Resultat före skatt exkl. engångsposter MEUR 60 55 31
Resultat före skatt MEUR 27 -36 85
Nettoresultat exkl. engångsposter MEUR 45 56 13
Nettoresultat MEUR 21 -16 69
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter EUR 0,05 0,07 0,02
Resultat per aktie (EPS) EUR 0,02 -0,02 0,08
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter EUR 0,24 0,25 0,20
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5,8 5,4 6,6

* Siffror för jämförelseperioder har omräknats efter antagandet av den ändrade redovisningsstandarden IAS 19, Ersättningar till anställda. Uppgifter för jämförelseperioderna har omräknats i alla de tabeller som påverkas av IAS 19. För mer information, se avsnittet Beräkningsgrunder på sidan 14.
** Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.Stora Ensos leveranser och produktion

  Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr, %
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 508 2 496 2 574 5 004 5 123 10 268 -2,6 0,5 -2,3
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 496 2 519 2 610 5 015 5 186 10 357 -4,4 -0,9 -3,3
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 345 1 147 1 292 2 492 2 446 4 750 4,1 17,3 1,9
Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) * 303 288 246 591 507 1 058 23,2 5,2 16,6
Leveranser av wellpappförpackningar
(milj. m2)
271 260 282 531 543 1 097 -3,9 4,2 -2,2

* Stora Ensos nettoposition avseende marknadsmassa för 2013 väntas bli cirka 1,2 miljoner ton.

Nyckeltal

MEUR Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr, %
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
                   
Nettoomsättning 2 717 2 667 2 721 5 384 5 394 10 815 -0,1 1,9 -0,2
Operativ EBITDA 247 240 251 487 516 1 094 -1,6 2,9 -5,6
Operativ EBITDA-marginal, % 9,1 9,0 9,2 9,0 9,6 10,1 -1,1 1,1 -6,3
Operativ rörelsevinst 124 118 144 242 294 630 -13,9 5,1 -17,7
Operativ rörelsemarginal, % 4,6 4,4 5,3 4,5 5,5 5,8 -13,2 4,5 -18,2
Rörelseresultat (IFRS) 74 20 155 94 282 701 -52,3 270,0 -66,7
Rörelsemarginal (IFRS), % 2,7 0,7 5,7 1,7 5,2 6,5 -52,6 285,7 -67,3
Resultat före skatt exkl. engångsposter 60 55 31 115 132 317 93,5 9,1 -12,9
Resultat före skatt 27 -36 85 -9 175 481 -68,2 175,0 -105,1
Periodens nettoresultat exkl. engångsposter 45 56 13 101 93 263 246,2 -19,6 8,6
Periodens nettoresultat 21 -16 69 5 143 490 -69,6 231,3 -96,5
                   
Investeringar i anläggningar 86 61 154 147 216 556 -44,2 41,0 -31,9
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter 145 146 141 291 284 583 2,8 -0,7 2,5
                   
Operativ ROCE, % 5,8 5,4 6,6 5,7 6,8 7,3 -12,1 7,4 -16,2
                   
                   
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,05 0,07 0,02 0,12 0,12 0,33 150,0 -28,6 -
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,02 -0,02 0,08 0,00 0,17 0,61 -75,0 200,0 -100,0
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,24 0,25 0,20 0,49 0,48 1,07 20,0 -4,0 2,1
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,20 0,21 0,26 0,41 0,54 1,28 -23,1 -4,8 -24,1
                   
Avkastning på eget kapital (ROE), % 1,5 -1,1 4,7 0,2 4,9 8,3 -68,1 236,4 -95,9
Skuldsättningsgrad 0,55 0,50 0,54 0,55 0,54 0,48 1,9 10,0 1,9
Nettoskuld/operativ EBITDA senaste tolv månader 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 - - -
Eget kapital per aktie, EUR 6,67 7,32 7,04 6,67 7,04 7,32 -5,3 -8,9 -5,3
Soliditet, % 40,7 42,4 43,2 40,7 43,2 42,8 -5,8 -4,0 -5,8
                   
Medelantal anställda 28 661 28 220 29 226 28 330 28 817 28 777 -1,9 1,6 -1,7
Genomsnittligt antal aktier (milj.)                  
  periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
  ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
  ackumulerat, efter full
  utspädning
788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      

Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.


Avstämning av operativ lönsamhet

MEUR Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, %
Q2/13–Q2/12
Förändr, %
Q2/13–Q1/13
Förändr,
%
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Operativ EBITDA 247 240 251 487 516 1 094 -1,6 2,9 -5,6
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa* 22 24 34 46 62 119 -35,3 -8,3 -25,8
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter -145 -146 -141 -291 -284 -583 -2,8 0,7 -2,5
Operativ rörelsevinst 124 118 144 242 294 630 -13,9 5,1 -17,7
                   
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster** -17 -7 -34 -24 -32 -59 50,0 -142,9 25,0
Engångsposter -33 -91 45 -124 20 130 -173,3 63,7 n/m
Rörelseresultat (IFRS) 74 20 155 94 282 701 -52,3 270,0 -66,7

* Koncernens andel av operativ rörelsevinst i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
** I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Resultat andra kvartalet 2013 (jämfört med andra kvartalet 2012)

Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q2/2012–Q2/2013

  Nettoomsättning
Q2/12, MEUR 2 721
Pris och mix, % -1
Valuta, % -
Volym, % 1
Övrig omsättning *, % -
Totalt före strukturella förändringar, % -
Strukturell förändring **, % -
Totalt, % -
Q2/13, MEUR 2 717

* Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.


Omsättningen på koncernnivå om 2 717 MEUR var i nivå med året innan. Den operativa rörelsevinsten uppgick till 124 MEUR, vilket var 20 MEUR lägre än året innan. Detta motsvarar en operativ rörelsemarginal på 4,6 % (5,3 %).

Betydligt lägre försäljningspriser i lokala valutor och lägre volymer, främst för pappersprodukter, minskade den operativa rörelsevinsten med 40 MEUR respektive 8 MEUR. För att hantera varulagren begränsades produktionen av papper och kartong med 9 % (8 %) och produktionen av sågade trävaror med 7 % (7 %).

Fiberkostnaderna var betydligt lägre till följd av prisutvecklingen på virke och återvunnet papper. Rörliga kostnader i lokala valutor var 25 MEUR lägre än året innan, trots högre energikostnader på grund av minskad tilldelning av gröna elcertifikat i Sverige.


Medelantalet anställda var 28 660, vilket är 570 lägre än i året innan. Antalet anställda minskade främst i Sverige och Finland till följd av planerade nedläggningar och omstruktureringar. I Kina ökade antalet anställda med 340.

Koncernen redovisar engångsposter med en negativ nettoeffekt om cirka 33 MEUR på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 9 MEUR på inkomstskatten i resultatet för andra kvartalet 2013.

Finansnettot var 23 MEUR mindre negativt än året innan. Räntenettokostnaden ökade med 9 MEUR på grund av högre bruttonivåer för skulder och lägre ränteintäkter. Värderingen av räntederivat till verkligt värde hade en positiv effekt om 23 MEUR. En vinst på 12 MEUR från försäljningen av förlagslån om 99 MEUR i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Bergvik Skog och Tornator redovisades i resultatet för andra kvartalet 2013. Valutakursförlusten under det andra kvartalet var 6 MEUR lägre än året innan. En positiv engångseffekt om 10 MEUR till följd av återföring av avsättning för NewPages leasinggaranti redovisades i resultatet för andra kvartalet 2012.

Fördelning av förändring i sysselsatt kapital Q2/2012–Q2/2013

  Sysselsatt kapital
Q2/12, MEUR 8 641
Investeringar efter avdrag för avskrivningar -115
Tillgängligt för försäljning: operativt (främst Pohjolan Voima (PVO)) -156
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 139
Nettoskuld i förmånsbestämda planer -134
Operativt rörelsekapital och andra icke räntebärande poster, netto -149
Nettoskatteskuld 140
Omräkningsdifferens -109
Övriga förändringar -23
Q2/13, MEUR 8 234

Den operativa avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 5,8 % (6,6 %). Exklusive de pågående strategiska investeringarna inom Biomaterials och Renewable Packaging skulle den operativa avkastningen på sysselsatt kapital ha varit 7,3 % (7,9 %).

Resultat januari–juni 2013 (jämfört med januari–juni 2012)
Omsättningen minskade med 10 MEUR på årsbasis. Den operativa rörelsevinsten minskade med 52 MEUR på grund av påtagligt lägre priser i lokala valutor och lägre volymer för pappersprodukter. Fasta kostnader var lägre och kostnader för fiber betydligt lägre.


Resultat andra kvartalet 2013 (jämfört med första kvartalet 2013)
Omsättningen uppgick till 2 717 MEUR, vilket är 50 MEUR högre och den operativa rörelsevinsten uppgick till 124 MEUR, vilket är som väntat 6 MEUR högre än kvartalet innan. Försäljningspriser i lokala valutor var högre för massa och sågade träprodukter, och fiberkostnader var lägre. Fasta kostnader var högre, främst på grund av planerade underhållsstopp vid flera europeiska bruk under andra kvartalet. Medelantalet anställda på 28 660 var 440 högre på grund av temporär sommarpersonal.

Kapitalstruktur

MEUR 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-06-30
Operativa anläggningstillgångar* 5 571 5 904 6 022 5 879
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 1 999 2 058 1 965 1 948
Operativt rörelsekapital, netto 1 418 1 570 1 460 1 588
Långfristiga icke räntebärande poster, netto -580 -601 -611 -462
Operativt kapital, totalt 8 408 8 931 8 836 8 953
Nettoskatteskuld -174 -196 -217 -312
Sysselsatt kapital 8 234 8 735 8 619 8 641
         
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 261 5 772 5 770 5 554
Innehav utan bestämmande inflytande 88 89 92 92
Räntebärande nettoskuld 2 885 2 874 2 757 2 995
Finansiering totalt 8 234 8 735 8 619 8 641

* I operativa anläggningstillgångar ingår fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill, biologiska tillgångar, utsläppsrätter samt operativa aktier tillgängliga för försäljning och övriga immateriella tillgångar.

Finansiering andra kvartalet 2013 (jämfört med första kvartalet 2013)
Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka 1 807 MEUR, vilket är 65 MEUR högre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 600 MEUR.

Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna var 2,7 (2,7).

Per 30 juni 2013 var skuldsättningsgraden 0,55 (0,50). Ökningen beror främst på minskat eget kapital till följd av en dividendutbetalning på 237 MEUR under andra kvartalet 2013, en värdeminskning av PVO med 128 MEUR till följd av lägre elpriser och en negativ valutaeffekt om 153 MEUR på eget kapital, netto efter säkring av omräkningsrisken, främst till följd av svagare brasiliansk real och svensk krona.

Kassaflöde

MEUR Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr, %
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Operativ EBITDA 247 240 251 487 516 1 094 -1,6 2,9 -5,6
Engångsposter i operativ EBITDA -54 -51 54 -105 31 18 -200,0 -5,9 n/m
Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 7 11 7 18 8 102 - -36,4 125,0
Övriga justeringar 18 -14 -7 4 -15 -34 n/m 228,6 126,7
Förändring i rörelsekapital 126 -85 -59 41 -71 74 n/m 248,2 157,7
Kassaflöde från rörelsen 344 101 246 445 469 1 254 39,8 240,6 -5,1
Kassamässiga investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar -80 -88 -128 -168 -222 -561 37,5 9,1 24,3
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -37 -10 -44 -47 -62 -115 15,9 -270,0 24,2
Kassaflöde efter investeringar 227 3 74 230 185 578 206,8 n/m 24,3

Kassaflöde andra kvartalet 2013
Kassaflödet från rörelsen andra kvartalet 2013 var stabilt på 344 MEUR, främst beroende på en minskning av rörelsekapitalet med 126 MEUR under kvartalet. Varulagren minskade med 60 MEUR och kundfordringarna minskade med 40 MEUR.

Investeringar januari–juni 2013
Under första halvåret 2013 uppgick tillägg i anläggningar och biologiska tillgångar till 147 MEUR, vilket motsvarar 51 % av periodens avskrivningar.

Kapitaltillskottet om 17 MEUR till samriskprojektet Montes del Plata i Uruguay och förvärvskostnaden om 30 MEUR för innehavet på 35 % i samriskföretaget Bulleh Shah i Pakistan uppgick totalt till 47 MEUR under det första halvåret 2013.

Under det första halvåret 2013 var effekten från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar på kassautflödet 168 MEUR.

De viktigaste pågående projekten under de första sex månaderna 2013 var Montes del Plata och maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk.

Prognos för investeringar, kapitaltillskott och avskrivningar 2013

MEUR Prognos för 2013
Investeringar* 440-490
Kapitaltillskott 100-120
Totalt 540-610
Avskrivningar 590-610

* Inkl. cirka 90 MEUR för projektet i Guangxi i Kina.

Effektiviserings- och strukturförenklingsprogram för att minska fasta kostnader med 200 MEUR
Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR, d.v.s. att kompensera för inflationen och att sänka kostnaderna till andra kvartalet 2014 i förhållande till de faktiska kostnaderna 2012, fortskrider enligt plan. Kostnadsbesparingarna väntas ha full effekt från och med andra kvartalet 2014. Den nya divisionsorganisationen har offentliggjorts.

Till följd av programmet var fasta kostnader 7 MEUR lägre under andra kvartalet 2013 jämfört med andra kvartalet 2012. På årsbasis motsvarar detta cirka 14 % av den planerade besparingen på 200 MEUR. Engångskostnader relaterade till programmet under första halvåret 2013 uppgick till 43 MEUR, varav 37 MEUR under andra kvartalet 2013. Större delen av de återstående engångskostnaderna väntas bli presenterade under tredje kvartalet 2013. Antalet anställda har minskats med 360 personer.

Utsikter på kort sikt
Under tredje kvartalet 2013 väntas koncernens omsättning bli något lägre och operativ rörelsevinst i nivå med eller något högre än under andra kvartalet 2013.

Segment andra kvartalet 2013 (jämfört med andra kvartalet 2012)


Printing and Reading
Printing and Reading är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av papper från förnybara källor för tryckta medier och kontorsändamål. Med sitt breda utbud betjänar Printing and Reading bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består av tidningspapper, bokpapper, SC-papper, bestruket papper och kontorspapper.


MEUR
Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, %
Q2/13–Q2/12
Förändr, %
Q2/13–Q1/13
Förändr,
 %
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Nettoomsättning 1 101 1 123 1 191 2 224 2 418 4 839 -7,6 -2,0 -8,0
Operativ EBITDA 51 72 108 123 243 493 -52,8 -29,2 -49,4
Operativ rörelsevinst -17 2 43 -15 111 223 -139,5 n/m -113,5
 % av omsättning -1,5 0,2 3,6 -0,7 4,6 4,6 -141,7 n/m -115,2
Operativ ROOC, % * -2,4 0,3 5,7 -1,1 7,3 7,4 -142,1 n/m -115,1
Leveranser av papper, 1 000 ton 1 652 1 684 1 762 3 336 3 545 7 130 -6,2 -1,9 -5,9
Produktion av papper, 1 000 ton 1 641 1 683 1 803 3 324 3 612 7 210 -9,0 -2,5 -8,0

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Försäljningspriser i lokala valutor, leveranser och produktion var lägre än för ett år sedan till följd av att efterfrågan minskade. Lägre priser på papper för återvinning minskade de rörliga kostnaderna något och de fasta kostnaderna var stabila.
 • Det är nu uppenbart att en fortsatt försämrad efterfrågan på pappersprodukter nödvändiggjorde ytterligare effektiviserings- och strukturförenklingsåtgärder såsom aviserat den 23 april 2013 för en anpassning till den nya balansen mellan utbud och efterfrågan.
 • PM2 vid Hylte Bruk och PM11 vid Kvarnsvedens Bruk i Sverige stängdes permanent i maj.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/13 jmf med Q2/12 Efterfrågan Q2/13 jmf med Q1/13 Priser Q2/13
jmf med Q2/12
Priser Q2/13 jmf med Q1/13
Papper Europa Svagare Något svagare Något lägre Något lägre

Biomaterials
Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. Biomaterials består främst av trädplantager, samriskföretagen massabruket Veracel och massabruket Montes del Plata samt fristående nordiska massabruk.


MEUR
Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, %
Q2/13–Q2/12
Förändr, %
Q2/13–Q1/13
Förändr,
%

Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Nettoomsättning 257 257 246 514 488 1 012 4,5 - 5,3
Operativ EBITDA 22 28 13 50 28 99 69,2 -21,4 78,6
Operativ rörelsevinst 14 22 15 36 22 82 -6,7 -36,4 63,6
 % av omsättning 5,4 8,6 6,1 7,0 4,5 8,1 -11,5 -37,2 55,6
Operativ ROOC, % * 3,8 6,0 4,2 5,1 3,0 5,7 -9,5 -36,7 70,0
Leveranser av massa, 1 000 ton 461 475 439 936 898 1 836 5,0 -2,9 4,2

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Något lägre försäljningspriser i lokala valutor motverkades av högre försäljningsvolymer på årsbasis, främst på grund av Enocell.
 • Fasta kostnader påverkades negativt av bioraffinaderiet, och den operativa rörelsevinsten påverkades negativt av den strategiska investeringen i Montes del Plata.
 • Massabruket Montes del Plata beräknas inleda processen med driftstart i slutet av tredje kvartalet 2013. Montes del Plata väntas ha en begränsad effekt på koncernens omsättning och något negativ inverkan på den operativa rörelsevinsten under 2013. Under 2014 beräknas Montes del Platas massaproduktion på 650 000 ton att påverka koncernens omsättning med full positiv EBITDA-påverkan mot senare delen av året, förutsatt att nuvarande marknadsförhållanden råder.
 • Stora Enso investerar 32 MEUR i ett bioraffinaderi av världsklass vid Sunila Bruk i Finland.
 • Enocell Bruk i Finland kommer att ha ett årligt underhållsstopp under tredje kvartalet 2013.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/13 jmf med Q2/12 Efterfrågan Q2/13 jmf med Q1/13 Priser Q2/13 jmf med Q2/12 Priser Q2/13 jmf med Q1/13
Barrvedsmassa Europa Något starkare Något svagare Stabila Något högre

Building and Living
Building and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. Produkterna omfattar alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. Utöver ett flertal olika sågade trävaror omfattar de vidareförädlade produkterna bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets.


MEUR
Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, %
Q2/13–Q2/12
Förändr, %
Q2/13–Q1/13
Förändr,
%
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Nettoomsättning 500 441 444 941 825 1 684 12,6 13,4 14,1
Operativ EBITDA 39 13 21 52 32 59 85,7 200,0 62,5
Operativ rörelsevinst 28 4 11 32 21 29 154,5 n/m 52,4
 % av omsättning 5,6 0,9 2,5 3,4 2,5 1,7 124,0 n/m 36,0
Operativ ROOC, % * 20,0 2,8 7,5 11,5 7,3 5,2 166,7 n/m 57,5
Leveranser,
1 000 m3
1 303 1 113 1 254 2 416 2 363 4 592 3,9 17,1 2,2

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Försäljningspriser i lokala valutor var högre än för ett år sedan, särskilt på utomeuropeiska marknader.
 • Resultatförbättringen beror främst på ovanligt gynnsam säsongsmässig marknadssituation och ett förbättrat kostnadsläge till följd av den tidiga starten av effektiviseringsprogrammet.
 • Stora Enso har ingått avtal om att leverera prefabricerade CLT-baserade träelement för flerbostadshus på 5–7 våningar i Helsingfors som byggs i samarbete med byggbolaget SRV Yhtiöt Oyj.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/13 jmf med Q2/12 Efterfrågan Q2/13 jmf med Q1/13 Priser Q2/13 jmf med Q2/12 Priser Q2/13 jmf med Q1/13
Träprodukter Europa Något starkare Betydligt starkare Något högre Något högre

Renewable Packaging
Renewable Packaging erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. Verksamheten täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Renewable Packaging består av tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia.


MEUR
Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr, %
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Nettoomsättning 835 820 827 1 655 1 606 3 216 1,0 1,8 3,1
Operativ EBITDA 129 119 123 248 236 476 4,9 8,4 5,1
Operativ rörelsevinst 77 68 73 145 135 273 5,5 13,2 7,4
 % av omsättning 9,2 8,3 8,8 8,8 8,4 8,5 4,5 10,8 4,8
Operativ ROOC, % * 12,7 11,4 13,1 12,2 12,2 12,1 -3,1 11,4 -
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 856 812 812 1 668 1 578 3 138 5,4 5,4 5,7
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 855 836 807 1 691 1 574 3 147 5,9 2,3 7,4
Leveranser av wellpappförpackningar, milj. m2 271 260 282 531 543 1 097 -3,9 4,2 -2,2
Produktion av wellpappförpackningar, milj. m2 267 258 275 525 532 1 076 -2,9 3,5 -1,3

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Försäljningsvolymerna var högre, framdrivna av konsumentkartong och den nya maskinen PM5 vid Ostrołęka Bruk, men de genomsnittliga försäljningspriserna i lokala valutor var något lägre. Lägre fasta och rörliga kostnader mer än motverkade de något högre avskrivningarna på grund av Ostrołęka Bruks PM5. Valutakurser hade en positiv nettoeffekt på omsättningen och kostnader efter säkring.
 • I maj slutförde Stora Enso och Packages Ltd. processen med att i Pakistan etablera ett samriskföretag med namnet Bulleh Shah Packaging (Private) Limited.
 • För att påskynda tillgången till den växande kinesiska marknaden kommer Stora Enso att lansera projektet med ett integrerat bruk i Guangxi i Kina i två faser och att först bygga en konsumentkartongmaskin. Investeringen i den första fasen beräknas uppgå till 760 MEUR.
 • Produktionen vid Ostrołęka Bruks nya PM5 löper enligt plan och EBITDA-marginalen väntas ligga på cirka 20 % under senare delen av 2013.
 • I juni meddelade Stora Enso att företaget investerar cirka 32 MEUR kronor i Skoghalls Bruk i Sverige. Investeringen gäller främst ombyggnation av en fiberlinje i sulfatmassafabriken och dess kemikalieåtervinning. Med detta ökar brukets egen massakapacitet med 45 000 ton per år.
 • I juni beslutade Stora Enso att påbörja en genomförbarhetsstudie avseende konvertering av finpappersmaskinen vid Varkaus Bruk till att tillverka nyfiberbaserad wellpappråvara (containerboard).
 • Imatra Bruk i Finland kommer att ha ett årligt underhållsstopp under tredje kvartalet 2013.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/13 jmf med Q2/12 Efterfrågan Q2/13 jmf med Q1/13 Priser Q2/13 jmf med Q2/12 Priser Q2/13 jmf med Q1/13
Konsumentkartong Europa Något starkare Något starkare Något lägre Stabila
Wellpappförpackningar Europa Något svagare Något starkare Något högre Stabila

Övriga
I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration.


MEUR
Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr,
%

Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
Nettoomsättning 685 721 663 1 406 1 366 2 684 3,3 -5,0 2,9
Operativ EBITDA 6 8 -14 14 -23 -33 142,9 -25,0 160,9
Operativ rörelsevinst 22 22 2 44 5 23 n/m - n/m
 % av omsättning 3,2 3,1 0,3 3,1 0,4 0,9 n/m 3,2 n/m
 • Den operativa rörelsevinsten inom nordisk virkesanskaffning var fortsatt gynnad av goda avverkningsförhållanden i början av kvartalet, men återgick till normalläge mot slutet av kvartalet.
 • Kostnader för koncerninterna funktioner och tjänster var lägre.

Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt
De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till den ekonomiska situationen i Europa och en ännu större ökning av obalansen på den europeiska pappersmarknaden.

Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 15 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 200 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 63 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Vid prisminskning för energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel är effekten den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativ rörelsevinst vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 104 MEUR positivt, 81 MEUR negativt respektive 51 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna är effekten den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Veracel
Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (7 MEUR). Veracel har bestridit domen och lämnat in ett överklagande av densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det interimistiska beslutet meddelades mot bakgrund av att en statlig åklagare hävdat att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, något som Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdad av delstatens miljömyndighet.

Grupptalan i USA
I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso Oyj (SEO) och Stora Enso North America (SENA) stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Efter ett förenklat förfarande biföll en federal domstol i december 2010 SEO:s och SENA:s yrkande om avvisande av grupptalansmålen med de direkta köparna. Efter överklagande fastställde en federal överrätt den 6 augusti 2012 underrättens domslut avseende SEO, men avseende SENA återförvisades målet till den federala underrätten för att i juryrättegång avgöra huruvida SENA agerat i strid med den federala konkurrenslagstiftningen. Rättegången avseende SENA var schemalagd att inledas i augusti 2013. Eftersom Stora Enso avyttrade SENA år 2007 skulle Stora Ensos ansvar, om något, ha fastställts genom de bestämmelser som finns i försäljningsavtalet avseende SENA. Den 17 juli 2013 nådde Stora Enso en överenskommelse (som är föremål för godkännande av den federala domstolen) att förlika målen som lämnats in av de direkta journalpappersköparna utan något medgivande om skadeståndsansvar för SENA eller SEO. Stora Enso har förberett sig för en kostnad om 8 MUSD för att täcka utgifterna för uppgörelsen, vilket kommer att bokföras i resultatet för tredje kvartalet 2013. Målet har redovisats som en ansvarsförbindelse. Per 30 juni 2013 förekommer det inga avsättningar avseende målet i Stora Ensos balansräkning. Vidare har de flesta av målen med de indirekta köparna avvisats efter förlikning, dock med förbehåll för att målen skulle ha kunnat återupptas om de direkta köparnas skulle ha lyckats få ett rättskraftigt domslut om att SENA överträtt konkurrenslagstiftningen.

Juridiska processer i Finland
Den 3 december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och 2004. Stora Enso har inte överklagat domslutet.

Den 31 mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 160 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso uppgår till cirka 85 MEUR.

Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 75 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till cirka 25 MEUR.

Stora Enso tillbakavisar påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett starkt försvar. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Förändringar i organisationsstruktur och koncernledning
Den 31 maj 2013 meddelade Stora Enso att från och med den 1 juli 2013 kommer Stora Ensos Group Leadership Team att bestå av följande personer och befattningar:

Jouko Karvinen, Chief Executive Officer
Juan Bueno, chef för division Biomaterials
Lars Häggström, chef för Global People and Organisation
Per Lyrvall, chef för Global Ethics and Compliance, General Counsel, Country Senior Executive, Sweden
Mats Nordlander, chef för division Renewable Packaging
Lauri Peltola, chef för Global Identity, Country Senior Executive, Finland
Karl-Henrik Sundström, chef för division Printing and Living, Deputy CEO
Jyrki Tammivuori, ställföreträdande Chief Financial Officer
Juha Vanhainen, Project Director för det nyligen aviserade effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR.

Aktiekapital

Under kvartalet har 400 A-aktier konverterats till R-aktier. Aktierna infördes i det finländska handelsregistret den 15 maj 2013.

Ogiltigförklaring av egna aktier

Den 15 maj 2013 ogiltigförklarades 918 512 av bolagets egna R-aktier (cirka 0,12 % av alla utestående aktier) i enlighet med beslut vid Stora Ensos ordinarie bolagsstämma den 23 april 2013.

Per 30 juni 2013 fanns 177 146 372 A-aktier och 611 473 615 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 0 R-aktier.

Ändringar i aktieinnehav

Under april–juni 2013 hade Norges Bank (The Central Bank of Norway) två gånger temporärt ett aktieinnehav och antal aktier i Stora Enso Oyj som understeg 5 % av aktiekapitalet till följd av transaktioner med aktielån.

Beslut vid ordinarie bolagsstämma den 23 april 2013

Stämman fastställde styrelsens förslag att en dividend om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2012.

Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Gunnar Brock, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma och att Elisabeth Fleuriot och Anne Brunila väljs som nya styrelseledamöter för samma mandatperiod.

Stämman fastställde förslaget att den nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Stämman fastställde förslaget att utse ett nomineringsorgan som ska förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) val av ledamöterna i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Stämman fastställde styrelsens förslag om ogiltigförklaring av 918 512 egna R-aktier.

Styrelsebeslut

Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes Gunnar Brock till styrelsens ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande.

Birgitta Kantola (ordförande), Gunnar Brock och Juha Rantanen omvaldes till ledamöter och Mikael Mäkinen valdes som ny ledamot i finans- och revisionskommittén.

Gunnar Brock (ordförande), Hans Stråberg och Matti Vuoria omvaldes till ledamöter i ersättningskommittén.

Anne Brunila (ordförande) och Birgitta Kantola valdes till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.


Denna rapport är ej reviderad.

Helsingfors, den 19 juli 2013
Stora Enso Oyj
Styrelsen

Delårsrapport


Beräkningsgrunder
Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens bokslut 2012.

Koncernen har tillämpat följande ändring som trädde i kraft den 1 januari 2013 och som fordrar omräkning av tidigare finansiella rapporter:

 • IAS 19, Ersättningar till anställda (ändring), eliminerar ”korridormetoden”, effektiviserar presentationen av förändringar i tillgångar och skulder som härrör sig från förmånsbestämda planer och utökar upplysningskraven i standarden. Koncernen har inte tillämpat ”korridormetoden” i sin rapportering. Ändringen har ingen väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Effekten på koncernens resultaträkning samt rapport över finansiell ställning i sammandrag är som följer:
   

Effekten från ändringar i IAS 19, Ersättningar till anställda

MEUR Enligt rapporteringen 2012 Justering
2012
Omräknat
2012
       
Operativ rörelsevinst 618 12 630
       
Rörelseresultat (IFRS) 689 12 701
Finansnetto -207 -13 -220
Resultat före skatt 482 -1 481
Inkomstskatt 9 - 9
Periodens nettoresultat 491 -1 490
       
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare 481 -1 480
Innehav utan bestämmande inflytande 10 - 10
  491 -1 490
       
Eget kapital, totalt 5 876 -14 5 862
Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner 462 18 480
Uppskjutna skatteskulder 344 -4 340

Dessutom är följande standarder tillämpliga från den 1 januari 2013:

 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter (ändring), innebär ändringar i presentationen av poster i övrigt totalresultat. Poster som kan komma att bli omklassificerade till resultatet i efterföljande perioder måste nu redovisas separat från poster som aldrig kommer att omklassificeras. Ändringen påverkar endast presentationen av posterna men inte koncernens finansiella ställning eller resultat.
 • IFRS 7, Finansiella instrument: utökat upplysningskrav avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Ändringen kan möjligtvis ha en viss inverkan på presentationen av koncernens finansiella rapporter men hade ingen inverkan på dess finansiella ställning eller resultat.
 • IFRS 13, Värdering till verkligt värde, fastställer definitionen av verkligt värde och introducerar ett enhetligt IFRS-ramverk för att mäta verkligt värde med syfte att öka enhetligheten och jämförbarheten genom att fordra upplysningar om tillämpningen av värdering till verkligt värde i ett företags finansiella rapporter. Tillämpningen av IFRS 13 har inte haft någon väsentlig inverkan på mätning av verkligt värde som utförts av koncernen. Den nya standarden ställer dessutom krav på specifika upplysningar om verkliga värden, av vilka några ersätter befintliga upplysningskrav i andra standarder. Vissa av dessa upplysningar avkrävs specifikt för finansiella instrument, vilket har en inverkan på delårsrapporteringen. Sådana ytterligare upplysningar är inkluderade i denna delårsrapport.
 • IAS 12, Inkomstskatter (ändring), innehåller ytterligare regler avseende uppskjuten skatt vid återvinning av underliggande tillgångar. Ändringen saknar betydelse för koncernen.
 • IFRIC 20, Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas, ger ledning i redovisning av avrymningskostnader inom gruvindustrin. Tolkningen saknar betydelse för koncernen.
   

Alla siffror i denna delårsrapport har avrundats till närmaste miljontal om inget annat anges.


Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012 Förändr, % Q2/13–Q2/12 Förändr, % Q2/13–Q1/13 Förändr,
%
Q1-Q2/13–Q1-Q2/12
                   
Nettoomsättning 2 717 2 667 2 721 5 384 5 394 10 815 -0,1 1,9 -0,2
 Övriga rörelseintäkter 25 33 80 58 124 219 -68,8 -24,2 -53,2
 Material och tjänster -1 776 -1 724 -1 737 -3 500 -3 467 -6 974 -2,2 -3,0 -1,0
 Frakter och  försäljnings-kommissioner -249 -258 -250 -507 -492 -1 008 0,4 3,5 -3,0
 Personalkostnader -362 -353 -370 -715 -709 -1 349 2,2 -2,5 -0,8
 Övriga rörelsekostnader -160 -185 -142 -345 -291 -578 -12,7 13,5 -18,6
 Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 14 26 -6 40 9 108 n/m -46,2 n/m
 Avskrivningar och nedskrivningar -135 -186 -141 -321 -286 -532 4,3 27,4 -12,2
Rörelseresultat 74 20 155 94 282 701 -52,3 270,0 -66,7
 Finansnetto -47 -56 -70 -103 -107 -220 32,9 16,1 3,7
Resultat före skatt 27 -36 85 -9 175 481 -68,2 175,0 -105,1
 Inkomstskatt -6 20 -16 14 -32 9 62,5 -130,0 143,8
Periodens nettoresultat 21 -16 69 5 143 490 -69,6 231,3 -96,5
                   
                   
Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 19 -17 65 2 138 480 -70,8 211,8 -98,6
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1 4 3 5 10 -50,0 100,0 -40,0
  21 -16 69 5 143 490 -69,6 231,3 -96,5
                   
Resultat per aktie (EPS)                  
Resultat per aktie, EUR 0,02 -0,02 0,08 0,00 0,17 0,61 -75,0 200,0 -100,0
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,02 -0,02 0,08 0,00 0,17 0,61 -75,0 200,0 -100,0

Koncernens rapport över totalresultat

MEUR Q2/13 Q1/13 Q2/12 Q1-Q2/13 Q1-Q2/12 2012
             
Periodens nettoresultat 21 -16 69 5 143 490
             
Övrigt totalresultat            
             
Poster som inte omklassificeras till resultatet            
Aktuariella förluster på förmånsbestämda planer - - -4 - -8 -184
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras - -1 - -1 -5 -5
Inkomstskatt hänförligt till poster som inte omklassificeras - - 2 - 3 35
  - -1 -2 -1 -10 -154
             
             
Poster som kan omklassificeras till resultatet            
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras 10 3 -10 13 -7 1
Valutaomräkningsförändring, eget kapital -174 77 -17 -97 - -29
Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -4 3 1 -1 - -3
Säkring av nettoinvesteringar 27 -13 -2 14 -8 -17
Valutarisk- och råvarusäkring -19 -11 -18 -30 6 34
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning -135 -41 -131 -176 -200 -178
Inkomstskatt hänförligt till poster som kan omklassificeras -2 4 3 2 -1 -3
  -297 22 -174 -275 -210 -195
             
Totalresultat -276 5 -107 -271 -77 141
             
Totalresultat hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare -274 1 -112 -273 -82 134
Innehav utan bestämmande inflytande -2 4 5 2 5 7
  -276 5 -107 -271 -77 141

Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR Q1-Q2/13 Q1-Q2/12
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 94 282
Säkringsresultat från OCI -29 6
Justering för icke kassamässiga poster 310 258
Förändring i rörelsekapital 33 -47
Operativt kassaöverskott 408 499
Betalt finansnetto -65 -97
Betald inkomstskatt -20 -73
Nettokassaflöde från rörelsen 323 329
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden - -3
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -47 -62
Förvärv av investeringar tillgängliga för försäljning -9 -
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier, netto efter avyttrade likvida medel 11 3
Investeringar i anläggningar -168 -222
Förändring i långfristiga fordringar, netto 95 -31
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -118 -315
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån 12 853
Långfristiga låneskulder, betalningar -29 -437
Förändring i kortfristiga låneskulder 38 -81
Betald dividend -237 -237
Dividend till innehav utan bestämmande inflytande -6 -
Nettokassaflöde till/från finansieringsverksamhet -222 98
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden -17 112
Omräkningsjustering -21 -6
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 1 845 1 134
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 807 1 240
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 809 1 249
Checkräkningskrediter vid periodens slut -2 -9
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 807 1 240
     
     
Förvärv    
  Kassa och banktillgodohavanden, netto efter checkräkningskrediter - 1
  Anläggningstillgångar, rörelsekapital och nettoskattetillgångar - -1
Köpeskilling, totalt - -
Avdrag för kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag - -1
Köpeskilling, netto - -1
     
Kassamässig del av köpeskillingen, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden - 3
Betalning avseende ofullbordat förvärv 2011 - -4
Köpeskilling, netto - -1

Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar, goodwill och biologiska tillgångar

MEUR Q1-Q2/13 2012 Q1-Q2/12
  Bokfört värde 1 januari 5 541 5 437 5 437
  Förvärv av dotterbolag - 6 1
  Tillägg, materiella och immateriella tillgångar 139 536 209
  Tillägg, biologiska tillgångar 8 20 7
  Avyttringar -16 -2 -2
  Avskrivningar och nedskrivningar -321 -532 -286
  Omräkningsdifferens samt övrigt -74 76 39
Totalt 5 277 5 541 5 405

Låneskulder

MEUR 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
Långfristiga låneskulder 3 769 4 341 3 838
Kortfristiga låneskulder 1 306 793 893
  5 075 5 134 4 731
       
  Q2/13 2012 Q2/12
Bokfört värde 1 januari 5 134 4 373 4 373
Upptagna lån, netto 21 712 330
Omräkningsdifferens samt övrigt -80 49 28
Totalt 5 075 5 134 4 731

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

MEUR   2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
         
Tillgångar        
         
Långfristiga tillgångar        
  Fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill och övriga immateriella tillgångar O 5 048 5 319 5 187
  Biologiska tillgångar O 229 222 218
  Utsläppsrätter O 15 30 39
  Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O 1 999 1 965 1 948
  Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 105 96 93
  Tillgängligt för försäljning: operativa O 279 451 435
  Långfristiga lånefordringar R 37 134 209
  Uppskjutna skattefordringar S 162 143 133
  Övriga långfristiga tillgångar O 19 23 46
    7 893 8 383 8 308
         
Omsättningstillgångar        
  Varulager O 1 455 1 458 1 550
  Skattefordringar S 15 19 20
  Rörelsefordringar O 1 739 1 687 1 748
  Räntebärande fordringar R 239 297 185
  Kassa och banktillgodohavanden R 1 809 1 850 1 249
    5 257 5 311 4 752
         
         
Tillgångar, totalt   13 150 13 694 13 060
Eget kapital och skulder        
         
  Moderbolagets aktieägare   5 261 5 770 5 554
  Innehav utan bestämmande inflytande   88 92 92
Eget kapital, totalt   5 349 5 862 5 646
         
Långfristiga skulder        
 Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 461 480 341
 Övriga avsättningar O 130 142 141
 Uppskjutna skatteskulder S 322 340 419
 Långfristiga skulder R 3 769 4 341 3 838
 Övriga långfristiga rörelseskulder O 8 12 26
    4 690 5 315 4 765
Kortfristiga skulder        
 Kortfristig del av långfristiga skulder R 697 181 214
 Räntebärande skulder R 609 612 679
 Rörelseskulder O 1 776 1 685 1 710
 Skatteskulder S 29 39 46
    3 111 2 517 2 649
         
         
Skulder, totalt   7 801 7 832 7 414
         
Eget kapital och skulder, totalt   13 150 13 694 13 060

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.

Rapport över förändring i eget kapital

MEUR Aktie-kapital Överkurs- &
reservfond
Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värde-ökning av successiva förvärv Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Valutarisk- och råvaru-säkring OCI i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden CTA och säkring av nettoinves-teringar Balan-serade vinst-medel Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Innehav utan bestäm-mande inflytande Totalt
Balans 31 december 2011 1 342 77 633 -10 4 541 -17 -29 32 3 300 5 873 87 5 960
Periodens resultat - - - - - - - - - 138 138 5 143
OCI före skatt - - - - - -200 6 -12 -8 -8 -222 - -222
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -2 -1 - 2 3 2 - 2
Totalresultat - - - - - -202 5 -12 -6 133 -82 5 -77
Dividend - - - - - - - - - -237 -237 -237
Balans 30 juni 2012 1 342 77 633 -10 4 339 -12 -41 26 3 196 5 554 92 5 646
Periodens resultat - - - - - - - - - 342 342 5 347
OCI före skatt - - - - - 22 28 8 -38 -176 -156 -3 -159
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 1 -5 - 2 32 30 - 30
Totalresultat - - - - - 23 23 8 -36 198 216 2 218
Dividend - - - - - - - - - - - -2 -2
Balans 31 december 2012 1 342 77 633 -10 4 362 11 -33 -10 3 394 5 770 92 5 862
Periodens resultat - - - - - - - - - 2 2 3 5
OCI före skatt - - - - - -176 -30 12 -83 - -277 -1 -278
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -1 6 - -3 - 2 - 2
Totalresultat - - - - - -177 -24 12 -86 2 -273 2 -271
Dividend - - - - - - - - - -237 -237 -6 -243
Aktiebaserade ersättningar - - - - - - - - - 1 1 - 1
Ogiltigförklaring av egna aktier - - - 10 - - - - - -10 - - -
Balans 30 juni 2013 1 342 77 633 - 4 185 -13 -21 -96 3 150 5 261 88 5 349

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.
OCI = Övrigt totalresultat.

Ansvarsförbindelser

MEUR 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
För egen räkning      
  Ställda panter - 1 1
  Inteckningar 6 6 10
För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden      
  Borgensförbindelser 572 653 529
För andras räkning      
  Borgensförbindelser 5 5 5
Övriga åtaganden, egna      
  Operativ leasing, inom kommande 12 månader 94 92 63
  Operativ leasing, efter kommande 12 månader 510 497 555
  Övriga ansvarsförbindelser 5 5 5
Totalt 1 192 1 259 1 168
       
  Ställda panter - 1 1
  Inteckningar 6 6 10
  Borgensförbindelser 577 658 534
  Operativ leasing 604 589 618
  Övriga ansvarsförbindelser 5 5 5
Totalt 1 192 1 259 1 168

Investeringsåtaganden
Koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, uppgick till 58 MEUR (att jämföra med 200 MEUR per 30 juni 2012 och 72 MEUR per 31 december 2012).

Koncernens andel av investeringsåtaganden i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, exklusive förvärv, uppgick till 139 MEUR (att jämföra med 322 MEUR per 30 juni 2012 och 213 MEUR per 31 december 2012), varav Stora Enso har gått i borgen för 71 MEUR (att jämföra med 189 MEUR per 30 juni 2012 och 189 MEUR per 31 december 2012).

Omsättning per segment

MEUR Q2/13 Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading 1 101 1 123 4 839 1 194 1 227 1 191 1 227
Biomaterials 257 257 1 012 256 268 246 242
Building and Living 500 441 1 684 456 403 444 381
Renewable Packaging 835 820 3 216 798 812 827 779
Övriga 685 721 2 684 673 645 663 703
Segmentintern försäljning -661 -695 -2 620 -650 -661 -650 -659
Totalt 2 717 2 667 10 815 2 727 2 694 2 721 2 673

Operativ rörelsevinst per segment

MEUR Q2/13 Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading -17 2 223 59 53 43 68
Biomaterials 14 22 82 28 32 15 7
Building and Living 28 4 29 7 1 11 10
Renewable Packaging 77 68 273 55 83 73 62
Övriga 22 22 23 9 9 2 3
Operativ rörelsevinst 124 118 630 158 178 144 150
 Värdering till verkligt värde och ej operativa poster * -17 -7 -59 -14 -13 -34 2
Engångsposter -33 -91 130 110 - 45 -25
Rörelseresultat (IFRS) 74 20 701 254 165 155 127
Finansnetto -47 -56 -220 -50 -63 -70 -37
Resultat före skatt 27 -36 481 204 102 85 90
Inkomstskatt -6 20 9 62 -21 -16 -16
Nettoresultat 21 -16 490 266 81 69 74

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Engångsposter per segment

MEUR Q2/13 Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading -30 -84 70 67 - 13 -10
Biomaterials 11 - -7 -7 - - -
Building and Living - -7 - - - - -
Renewable Packaging 4 - -53 -38 - - -15
Övriga -18 - 120 88 - 32 -
Engångsposter i rörelseresultatet -33 -91 130 110 - 45 -25
Engångsposter i finansiella poster - - 34 11 - 9 14
Engångsposter i skatter 9 19 63 56 - 2 5
Engångsposter i nettoresultatet -24 -72 227 177 - 56 -6
               
Engångsposter i nettoresultatet hänförliga till:              
Moderbolagets aktieägare -24 -72 221 175 - 52 -6
Innehav utan bestämmande inflytande - - 6 2 - 4 -
  -24 -72 227 177 - 56 -6

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* per segment

MEUR Q2/13 Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading - - -1 - - - -1
Biomaterials -11 -3 -29 6 -7 -24 -4
Building and Living - - -3 -1 - - -2
Renewable Packaging - - -1 - - - -1
Övriga -6 -4 -25 -19 -6 -10 10
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster i rörelseresultatet -17 -7 -59 -14 -13 -34 2

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseresultat per segment

MEUR Q2/13 Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading -47 -82 292 126 53 56 57
Biomaterials 14 19 46 27 25 -9 3
Building and Living 28 -3 26 6 1 11 8
Renewable Packaging 81 68 219 17 83 73 46
Övriga -2 18 118 78 3 24 13
Rörelseresultat (IFRS) 74 20 701 254 165 155 127
Finansnetto -47 -56 -220 -50 -63 -70 -37
Resultat före skatt 27 -36 481 204 102 85 90
Inkomstskatt -6 20 9 62 -21 -16 -16
Nettoresultat 21 -16 490 266 81 69 74

Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2013-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2012-12-31
SEK 8,7773 8,5820 8,5297 8,7067
USD 1,3080 1,3194 1,3135 1,2856
GBP 0,8572 0,8161 0,8512 0,8111

Transaktionsrisk och risksäkring i de största valutorna per 30 juni 2013

MEUR USD SEK GBP
Beräknad exponering på operativt nettokassaflöde per år 1 040 -810 510
Säkring av transaktionsrisk per 30 juni 2013 -500 450 -250
Säkring per 30 juni 2013, för kommande 12 månader 48 % 56 % 49 %

Ytterligare säkring i USD och GBP för 13–15 månader skulle öka säkringsprocenten med 1 % respektive 3 %.

Effekten av valutakursförändringar på operativ rörelsevinst

Operativ rörelsevinst: valutakursförstärkning med +10 % MEUR
   
USD 104
SEK -81
GBP 51

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsen för kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändring av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning är effekten den motsatta.

Verkligt värde på finansiella instrument
Koncernen använder följande hierarki för att bestämma och ge upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument efter värderingsteknik:

 • Nivå 1: noterade (ej justerade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder;
 • Nivå 2: andra tekniker genom vilka alla indata som har en betydande inverkan på bokförda verkliga värden kan observeras, antingen direkt eller indirekt;
 • Nivå 3: tekniker som använder indata som har en betydande inverkan på sådana bokförda verkliga värden som inte är baserade på observerbara marknadsdata.

Värderingsteknikerna beskrivs närmare i koncernens bokslut.


Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder enligt kategorierna för mätning och verkligt värde per 30 juni 2013

MEUR Lån och ford-ringar Finansiella poster till verkligt värde genom resultat-räkningen Säkrings-derivat Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Redovisade värden efter balans-räkningspost Verkligt värde
             
Finansiella tillgångar            
Tillgängligt för försäljning - - - 384 384 384
Långfristiga lånefordringar 37 - - - 37 37
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 1 425 - - - 1 425 1 425
Räntebärande fordringar 105 102 32 - 239 239
Kortfristiga placeringar och kassatillgodohavanden 1 809 - - - 1 809 1 809
Redovisat värde per kategori 3 376 102 32 384 3 894 3 894
             
MEUR   Finansiella poster till verkligt värde genom resultat-räkningen Säkrings-derivat Mätt till upplupet anskaffnings-värde Redovisade värden efter balans-räkningspost Verkligt värde
             
Finansiella skulder            
Långfristiga skulder   - 4 3 765 3 769 3 980
Kortfristig del av långfristiga skulder   - - 697 697 697
Räntebärande skulder   110 44 453 607 607
Leverantörsskulder och övriga operativa skulder   - - 1 309 1 309 1 309
Checkräkningskrediter   - - 2 2 2
Redovisat värde per kategori   110 48 6 226 6 384 6 595
             
MEUR Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt    
Derivata finansiella tillgångar - 134 - 134    
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 10 - 374 384    
Derivata finansiella skulder - 158 - 158    

Avstämning av verkliga värden på finansiella tillgångar på nivå 3 per 30 juni 2013

MEUR Onoterade aktier Onoterade räntebärande värdepapper Totalt
       
Ingående balans 1 januari 2013 451 90 541
Förluster redovisade i övrigt totalresultat -180 - -180
Tillägg 9 - 9
Avyttringar -1 - -1
Balanserad ränta - 5 5
Utgående balans 30 juni 2013 279 95 374

Onoterade aktier
Onoterade aktier består främst av aktier i PVO för vilka värderingsmetoden beskrivs mer ingående i årsredovisningen. Värderingen är mest känslig för förändringar i elpriset och diskonteringsräntan. En diskonteringsränta på 4,57 % som används i värderingsmodellen bestäms med hjälp av vägd genomsnittlig kostnad för kapital (WACC)-metoden. En förändring på +/- 5 % i elpriset i kassaflödesvärderingen (DCF) skulle ändra värderingen med +/- 76 MEUR och en förändring på +/- 1 % i diskonteringsräntan skulle ändra värderingen med -/+ 107 MEUR.

Stora Enso-aktienOmsättning
Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
April 82 353 95 508 292 91 582 38 620 347
Maj 37 550 73 719 905 140 437 26 711 370
Juni 39 434 58 050 759 69 084 16 541 339
Totalt 159 337 227 278 956 301 103 81 873 056

Slutkurs
Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
April 6,21 5,28 54,20 45,10
Maj 6,12 5,64 54,45 48,77
Juni 5,80 5,15 51,95 45,38

Uträkning av nyckeltal

Operativ avkastning på sysselsatt kapital, operativ ROCE, (%) 100  x Operativ rörelsevinst
Sysselsatt kapital 1) 2)
Operativ avkastning på operativt kapital, operativ ROOC, (%) 100  x Operativ rörelsevinst
Operativt kapital 1) 2)
Avkastning på eget kapital,
ROE (%)
100  x Resultat före skatt och innehav utan bestämmande inflytande – skatter
Eget kapital, totalt 2)
Soliditet (%) 100  x Eget kapital, totalt
Balansomslutning
Räntebärande nettoskuld   Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar
Skuldsättningsgrad   Räntebärande nettoskuld
Eget kapital 3)
       Avskrivningar och
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)   Periodens nettoresultat 3) – nedskrivningar av anläggningstillgångar
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie (EPS)   Periodens nettoresultat 3)     
Genomsnittligt antal aktier
Operativ rörelsevinst   Segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till
verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultat exklusive
engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Operativ EBITDA   Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar, andel av resultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, engångsposter och värdering till verkligt värde
Nettoskuld/operativ EBITDA   Räntebärande nettoskuld
Operativ EBITDA
Senaste 12 månader   De tolv månader som föregår balansdagen

1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.
2) Periodens genomsnitt.
3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Jyrki Tammivuori, CFO, tel. +358 2046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel.
+358 40 763 8767
Jonas Nordlund, Director, Communications Sweden, tel. +46 1046 71663


Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2013 publiceras den 22 oktober 2013 kl. 13.00 EET.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER

CEO Jouko Karvinen, CFO Jyrki Tammivuori, EVP Printing and Living (CFO till och med den 30 juni 2013) Karl-Henrik Sundström och SVP Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl. 14.00 finsk tid (13.00 CET, 12.00 brittisk tid, 07.00 US EST).

Om ni önskar att delta, v.g. ring:

Kontinentaleuropa och Storbritannien +44 (0) 20 3427 1914
Finland +358 (0) 9 6937 9543
Sverige +46 (0) 8 5065 3936
USA +1 646 254 3362
Inloggningskod: 9521270

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.


Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar.
Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtillhörande press på prissättning, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar