Stora Enso januari–mars 2012

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-04-24 kl 13.00 EET

 • Operativ rörelsevinst minskade till 147 MEUR (258) på årsbasis främst beroende på lägre priser inom Printing and Reading och Biomaterials samt lägre volymer inom Renewable Packaging. Den operativa rörelsevinsten var i nivå med fjärde kvartalet 2011.
 • Kassaflödet från rörelsen starka 224 MEUR (163). Likviditeten ökade till 1 251 MEUR (1 108) på årsbasis.
 • Planer att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk vid staden Beihai i Guangxi i Kina.
 • Planer på resultatförbättringsåtgärder inom Renewable Packaging och Printing and Reading aviserade under första kvartalet 2012.
 • Omsättningen för andra kvartalet 2012 beräknas bli något högre och den operativa rörelsevinsten ungefär i nivå med första kvartalet 2012, eftersom flera europeiska bruk kommer att ha underhållsstopp och fördelarna från de minskade rörliga kostnaderna förväntas framgå endast gradvis i resultaten.

Sammandrag av första kvartalet

    Q1/12 Q4/11 Q1/11
Nettoomsättning MEUR 2 673,3 2 681,6 2 726,9
Operativ EBITDA MEUR 262,1 242,9 368,3
Operativ rörelsevinst MEUR 147,4 144,9 258,3
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 123,9 169,5 230,7
Resultat före skatt exkl. engångsposter MEUR 101,0 141,4 206,7
Resultat före skatt MEUR 89,9 110,3 179,5
Nettoresultat exkl. engångsposter MEUR 80,2 80,5 175,3
Nettoresultat MEUR 74,1 100,2 155,9
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter EUR 0,10 0,10 0,22
Resultat per aktie (EPS) EUR 0,09 0,12 0,20
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter EUR 0,28 0,28 0,39
Operativ ROCE % 6,8 6,7 11,9

Koncernen har antagit operativ rörelsevinst som det viktigaste ej IFRS-baserade operativa måttet från och med fjärde kvartalet 2011.

Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Stora Ensos leveranser och produktion

  Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 549 2 606 2 506 10 330 1,7 -2,2
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 576 2 512 2 618 10 346 -1,6 2,5
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 154 1 177 1 238 5 072 -6,8 -2,0
Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) * 261 289 313 1 130 -16,6 -9,7
Leveranser av wellpappförpackningar (milj m2) 261 273 247 1 018 5,7 -4,4

* Stora Ensos nettoposition avseende marknadsmassa för 2012 kommer att vara cirka 1 miljon ton.

Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q1/2011–Q1/2012

  Nettoomsättning
Q1/11, MEUR 2 726,9
Pris och mix, % -1
Valuta, % -1
Volym, % -1
Övrig omsättning *, % -
Totalt före strukturella förändringar, % -3
Strukturell förändring **, % 1
Totalt, % -2
Q1/12, MEUR 2 673,3

* Virke, energi, returfiber, biprodukter m.m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.

Nyckeltal

MEUR Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
             
Nettoomsättning 2 673,3 2 681,6 2 726,9 10 964,9 -2,0 -0,3
Operativ EBITDA 262,1 242,9 368,3 1 308,0 -28,8 7,9
Operativ rörelsevinst 147,4 144,9 258,3 866,7 -42,9 1,7
Operativ rörelsemarginal, % 5,5 5,4 9,5 7,9 -42,1 1,9
Rörelseresultat (IFRS) 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
Rörelsemarginal (IFRS), % 4,6 6,3 8,5 6,9 -45,9 -27,0
Resultat före skatt exkl. engångsposter 101,0 141,4 206,7 639,1 -51,1 -28,6
Resultat före skatt 89,9 110,3 179,5 420,9 -49,9 -18,5
Periodens nettoresultat exkl. engångsposter 80,2 80,5 175,3 498,2 -54,2 -0,4
Periodens nettoresultat 74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
Investeringar i anläggningar 62,2 230,7 57,3 453,3 8,6 -73,0
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter 142,7 140,9 135,4 554,9 5,4 1,3
             
Operativ ROCE, % 6,8 6,7 11,9 10,0 -42,9 1,5
             
             
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,10 0,10 0,22 0,63 -54,5 -
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,28 0,28 0,39 1,33 -28,2 -
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,28 0,30 0,39 1,16 -28,2 -6,7
             
Avkastning på eget kapital (ROE), % 5,0 6,7 9,9 5,6 -49,5 -25,4
Skuldsättningsgrad 0,46 0,47 0,38 0,47 21,1 -2,1
Eget kapital per aktie, EUR 7,49 7,45 8,01 7,45 -6,5 0,5
Soliditet, % 45,6 45,8 48,1 45,8 -5,2 -0,4
             
Medelantal anställda 29 041 29 639 26 323 27 958 10,3 -2,0
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)            
  periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6    
  ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6    
  ackumulerat, efter full utspädning 788,6 788,6 788,6 788,6    

Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Avstämning av rörelseresultat

MEUR Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Operativ rörelsevinst 147,4 144,9 258,3 866,7 -42,9 1,7
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* 1,2 45,6 -0,4 -27,5 n/m -97,4
Engångsposter -24,7 -21,0 -27,2 -79,9 9,2 -17,6
Rörelseresultat (IFRS) 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Resultat första kvartalet 2012 (jämfört med första kvartalet 2011)

Den operativa rörelsevinsten uppgick till 147 MEUR, vilket var 111 MEUR lägre än året innan. Detta motsvarar en operativ rörelsemarginal på 5,5 % (9,5 %).

Lägre priser i lokala valutor, främst för pappers- och massakvaliteter, minskade den operativa rörelsevinsten med 33 MEUR och något lägre leveranser samt produktion med 26 MEUR. För att hantera varulagren begränsades produktionen av papper och kartong med 7 % (7 %) och produktionen av sågade trävaror med 10 % (2 %).

Kostnader för kemikalier och energi var högre än för ett år sedan, men produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar kompenserade delvis för detta. Den sammanlagda effekten från rörliga kostnader i lokala valutor var 32 MEUR negativt, delvis beroende på operationella problem.

Nettot av fasta kostnader efter kostnadsbesparningsåtgärder var i nivå med första kvartalet 2011, trots förvärvet av Inpac under andra halvåret 2011.

Valutakurser hade en negativ nettoinverkan på omsättningen och kostnader med totalt 18 MEUR efter säkring.

Koncernen redovisar engångsposter med en negativ effekt om cirka 25 MEUR på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 14 MEUR på finansiella poster i första kvartalet 2012.

Finansnettot uppgick till -34 MEUR (-51). Räntenettokostnaden ökade från 23 MEUR till 38 MEUR. Nettovalutakursvinsten var 8 MEUR (förlust 12 MEUR). Nettoförlusten från övriga finansiella poster uppgick till 4 MEUR (16), inklusive en engångspost med en positiv effekt om 14 MEUR till följd av återföring av avsättning relaterad till NewPages leasinggaranti samt en bokföringsmässig förlust på 12 MEUR, netto, relaterad till återköpet av en del av ett obligationslån som förfaller 2014. Den resterande förlusten om 6 MEUR var i huvudsak relaterad till värdering till verkligt värde av räntederivat och finansiella avgifter.

Per 31 mars 2012 uppgick koncernens sysselsatta kapital till 8 705 MEUR, en nettominskning med 63 MEUR jämfört med året innan. Det sysselsatta kapitalet minskade i första hand på grund av en värdeminskning av PVO med 320 MEUR, främst till följd av förväntade lägre framtida elpriser, 120 MEUR till följd av att investeringarna var lägre än avskrivningarna samt en minskning i operativt rörelsekapital med 40 MEUR. Ökningar i det sysselsatta kapitalet berodde främst på en värdeökning med 200 MEUR i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, framför allt till följd av kapitaltillskott till massabruksprojektet Montes del Plata och vinst från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, en minskning av nettoskatteskulden med 100 MEUR och 70 MEUR från förvärvet av Inpac. Dessutom ökade det sysselsatta kapitalet med 40 MEUR till följd av förändringar i valutakurser, främst beroende på en förstärkning av den kinesiska renminbin.

Den operativa avkastningen på sysselsatt kapital på 6,8 % (11,9 %) var lägre än kapitalkostnaden.

Resultat första kvartalet 2012 (jämfört med fjärde kvartalet 2011)

Omsättningen uppgick till 2 673 MEUR, vilket är i nivå med föregående kvartal. Den operativa rörelsevinsten var 2 MEUR högre än kvartalet innan på 147 MEUR. Högre kapacitetsutnyttjande än föregående kvartalet mer än motverkade de något lägre leveransvolymerna, vilket ökade den operativa rörelsevinsten med 30 MEUR. Lägre försäljningspriser i lokala valutor än föregående kvartal minskade den operativa rörelsevinsten med 24 MEUR. Färre underhållsarbeten och effekten från de fasta kostnaderna ökade den operativa rörelsevinsten med 29 MEUR. Som väntat minskade de lägre reavinsterna och volymerna i Bergvik Skog och Tornator jämfört med fjärde kvartalet 2011 den operativa rörelsevinsten med 15 MEUR.

Kapitalstruktur

MEUR 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31
Operativa anläggningstillgångar 6 032,0 6 120,4 6 394,2
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 1 925,9 1 913,1 1 725,4
Operativt rörelsekapital, netto 1 529,6 1 504,6 1 530,3
Långfristiga icke räntebärande poster, netto -467,6 -486,1 -473,2
Operativt kapital, totalt 9 019,9 9 052,0 9 176,7
Nettoskatteskuld -315,0 -346,4 -408,6
Sysselsatt kapital 8 704,9 8 705,6 8 768,1
       
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 906,7 5 872,7 6 318,1
Innehav utan bestämmande inflytande 86,5 87,1 49,0
Räntebärande nettoskuld 2 711,7 2 745,8 2 401,0
Finansiering totalt 8 704,9 8 705,6 8 768,1

Finansiering första kvartalet 2012 (jämfört med fjärde kvartalet 2011)

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 224 MEUR (302) och kassaflödet efter investeringar till 111 MEUR (74). Koncernens räntebärande nettoskuld minskade med 34 MEUR till 2 712 MEUR till följd av kassaflöde genererat från rörelsen.

Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka 1 251 MEUR, vilket är 117 MEUR högre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 600 MEUR.

I februari 2012 tog Stora Enso upp ett långfristigt lån på 150 MEUR från Europeiska investeringsbanken (EIB) för att finansiera en investering i en ny maskin för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen enligt vad som aviserades i januari 2011.

I februari 2012 emitterade Stora Enso ett sjuårigt obligationslån på 500 MEUR under sitt EMTN (Euro Medium Term Note)-program. Räntan för det nya lånet låg på 5,531 % och emissionskursen var 99,824. Stora Enso aviserade också ett erbjudande om återköp av ett obligationslån på 750 MEUR som förfaller 2014. Den 9 mars 2012 meddelade Stora Enso att företaget framgångsrikt har genomfört återköp av obligationen med förfall 2014 till ett nominellt värde av 337 MEUR. Emissionskursen var 105,970.

Per 31 mars 2012 var skuldsättningsgraden 0,46 (0,47). Valutaeffekten på eget kapital var 13 MEUR positivt efter säkring av omräkningsdifferens.

Kassaflöde

MEUR Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Rörelseresultat 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
Avskrivningar och andra icke kassamässiga poster 111,6 51,0 111,1 492,0 0,5 118,8
Förändring i rörelsekapital -11,8 81,8 -178,9 -217,0 93,4 -114,4
Kassaflöde från rörelsen 223,7 302,3 162,9 1 034,3 37,3 -26,0
Kassamässiga investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar -94,3 -187,0 -57,3 -409,6 -64,6 49,6
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -18,0 -41,5 -13,9 -128,6 -29,5 56,6
Kassaflöde efter investeringar 111,4 73,8 91,7 496,1 21,5 50,9

Investeringar januari–mars 2012

Under första kvartalet 2012 uppgick tillägg i anläggningar och biologiska tillgångar till 62 MEUR, vilket motsvarar 44 % av periodens avskrivningar. Dessutom uppgick kapitaltillskottet till samriskprojektet Montes del Plata i Uruguay under första kvartalet 2012 till 18 MEUR. Effekten från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar på kassautflödet var 94 MEUR under första kvartalet 2012.

Koncernens prognos för investeringar för helåret 2012 har reviderats till följd av det aviserade konsumentkartong- och massabruksprojektet i Kina och uppgår nu till 700–750 MEUR. De årliga avskrivningarna för 2012 kommer att uppgå till cirka 580 MEUR. Dessutom kommer kapitaltillskottet till samriskprojektet Montes del Plata i Uruguay att uppgå till 150 MEUR under 2012.

De viktigaste pågående projekten under första kvartalet 2012 var maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk och investeringen i vedgården vid Skoghalls Bruk.

Utsikter på kort sikt

Koncernens omsättning för andra kvartalet 2012 beräknas bli något högre och den operativa rörelsevinsten ungefär som under första kvartalet 2012 på grund av att flera europeiska bruk kommer att ha underhållsstopp och fördelarna från de minskade rörliga kostnaderna förväntas framgå endast gradvis i resultaten. Det affärsområde som väntas bli mest påverkat av underhållsarbeten är Biomaterials.

Segment första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011

Stora Enso har omorganiserat strukturen för sina affärsområden och rapporteringssegment efter de marknader och kunder affärsområden betjänar. De nya rapporteringssegmenten är Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging och Övriga. Jämförande uppgifter har omklassificerats i enlighet därmed.

Printing and Reading

Printing and Reading betjänar med sitt breda sortiment bland annat förlag, annonsörer, tryckerier och grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Printing and Reading tillverkar tidningspapper, SC-papper, bestrukna papperskvaliteter och kontorspapper.


MEUR
Q1/12 Q4/11 Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Nettoomsättning 1 227,2 1 283,8 1 212,5 1,2 -4,4
Operativ EBITDA 133,4 123,3 147,8 -9,7 8,2
Operativ rörelsevinst 67,3 55,6 85,2 -21,0 21,0
 % av omsättning 5,5 4,3 7,0 -21,4 27,9
Operativ ROOC, % * 8,9 7,2 10,8 -17,6 23,6
Leveranser av papper, 1 000 ton 1 783 1 886 1 707 4,5 -5,5
Produktion av papper, 1 000 ton 1 809 1 811 1 767 2,4 -0,1

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Lägre försäljningspriser i lokala valutor än för ett år sedan motverkades inte helt av lägre rörliga kostnader.
 • Volymerna var högre än året innan till följd av effektiv försäljning och produktion, även om efterfrågan på papper i Europa var svagare än för ett år sedan.
 • Förvärvet av den danska insamlaren av returfiber Danfiber A/S slutfördes i januari 2012. Köpeskillingen för aktieinnehavet på 51 % uppgick till 0,4 MEUR.
 • Planer på att minska de årliga kostnaderna med cirka 48 MEUR med full effekt från och med tredje kvartalet 2013 genom omstrukturering och utvalda investeringar inom verksamheten för bestruket journalpapper fortskrider.
 • MBL-förhandlingar i samband med planer på att effektivisera underhållsverksamheten vid de svenska bruken pågår och beräknas vara slutförda under andra kvartalet 2012. Planerna väntas minska de årliga kostnaderna med cirka 7 MEUR successivt från och med slutet av 2012.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/12 jmf med Q1/11 Efterfrågan Q1/12 jmf med Q4/11 Priser Q1/12 jmf med Q1/11 Priser Q1/12 jmf med Q4/11
Papper Europa Svagare Svagare Något lägre Något lägre

Biomaterials

Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att tillgodose behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa är en utmärkt råvara: den är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt och har många olika användningsområden.


MEUR
Q1/12 Q4/11 Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Nettoomsättning 241,7 255,4 291,6 -17,1 -5,4
Operativ EBITDA 14,9 26,3 63,6 -76,6 -43,3
Operativ rörelsevinst 7,2 27,2 53,5 -86,5 -73,5
 % av omsättning 3,0 10,6 18,3 -83,6 -71,7
Operativ ROOC, % * 2,0 7,7 16,1 -87,6 -74,0
Leveranser av massa, 1 000 ton 459 465 478 -4,0 -1,3

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Priserna på marknadsmassa var betydligt lägre än för ett år sedan.
 • Volymerna var lägre än året innan till följd av årliga underhållsarbeten vid massabruket Veracel under första kvartalet 2012.
 • Produktionsvolymerna för barrvedsmassa var lägre på grund av operativa problem vid de nordiska massabruken.
 • Projektet med ett massabruk med årsproduktion på 1,3 miljoner ton i Montes del Plata går framåt med nästan 5 000 personer i arbete vid bygget. Anläggningsarbeten på platsen fortskrider väl. Montage av kokaren, förmontering av blektornen, uppförande av sodapannans stålkonstruktion samt montage av indunstningseffekterna fortsätter.
 • Produktionen av dissolvingmassa vid Enocell Bruk i Finland och leveranser till kunder påbörjades framgångsrikt under första kvartalet 2012.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/12 jmf med Q1/11 Efterfrågan Q1/12 jmf med Q4/11 Priser Q1/12 jmf med Q1/11 Priser Q1/12 jmf med Q4/11
Barrvedsmassa Europa Svagare Starkare Betydligt lägre Lägre

Building and Living

Building and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för bygg- och inredningsbehov samt fasta biobränslen till energisektorn. Produkterna inom Building and Living vänder sig till bostads-, bygg- och förpackningsmarknaden. Alla produkter är återvinningsbara och tillverkas av förnybar råvara som europeisk tall eller gran av hög kvalitet.


MEUR
Q1/12 Q4/11 Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Nettoomsättning 381,2 382,0 409,7 -7,0 -0,2
Operativ EBITDA 11,3 15,4 22,6 -50,0 -26,6
Operativ rörelsevinst 9,8 6,0 11,8 -16,9 63,3
 % av omsättning 2,6 1,6 2,9 -10,3 62,5
Operativ ROOC, % * 6,8 4,2 8,0 -15,0 61,9
Leveranser, 1 000 m3 1 109 1 143 1 199 -7,5 -3,0

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Lägre försäljningsvolymer än för ett år sedan motverkades delvis av lägre fasta kostnader. Ytterligare kostnadsbesparingar ska genomföras under andra kvartalet 2012.
 • Affärsområdet redovisar en engångsvinst om 8 MEUR för första kvartalet 2012 till följd av konsolideringen av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
 • Vid behov fortsätter produktionsbegränsningarna vid tillgångar med de högsta kostnaderna för att behålla marginalerna och hantera lagernivåerna under andra kvartalet 2012 som svar på avmattningen i den globala byggindustrin.
 • CLT-baserade lösningar för flervåningshus i städer fortsätter att växa som planerat, med den nordiska marknaden som föregångare. Produktionsanläggningen med en årskapacitet på 60 000 m3 vid Ybbs i Österrike startade sin drift enligt tidtabellen. Därutöver ligger fokus nu på att stärka resurserna inom design- och projektledning.
 • Utvecklingen mot det långsiktiga målet att omvandla verksamheten från grundläggande sågverksverksamhet mer mot förädlade produkter och koncept som stolpar och bjälkprodukter, byggnadslösningar och industrikomponenter fortskrider som planerat. Andelen vidareförädlade produkter i slutproduktsförsäljningen ökade till 35 %, jämfört med 33 % året innan.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/12 jmf med Q1/11 Efterfrågan Q1/12 jmf med Q4/11 Priser Q1/12 jmf med Q1/11 Priser Q1/12 jmf med Q4/11
Träprodukter Europa Något svagare Stabil Något högre Stabila

Renewable Packaging
Renewable Packaging tillverkar fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för alla viktigaste tillämpningar av konsumentvaror och industriförpackningar. Renewable Packagings verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Affärsområdet omfattar tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia.


MEUR
Q1/12 Q4/11 Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Nettoomsättning 779,3 756,6 807,8 -3,5 3,0
Operativ EBITDA 113,0 82,7 148,5 -23,9 36,6
Operativ rörelsevinst 61,7 32,8 101,0 -38,9 88,1
 % av omsättning 7,9 4,3 12,5 -36,8 83,7
Operativ ROOC, % * 11,4 6,1 19,1 -40,3 86,9
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 766 720 799 -4,1 6,4
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 767 701 851 -9,9 9,4
Leveranser av wellpappförpackningar, milj m2 261 273 247 5,7 -4,4
Produktion av wellpappförpackningar, milj m2 257 264 249 3,2 -2,7

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Produktionsvolymerna var lägre än för ett år sedan på grund av strikt lagerstyrning. Produktionen för viss utvald kapacitet begränsades på grund av något svagare efterfrågan.
 • Stora Enso planerar att investera 1,6 miljarder euro i ett integrerat plantagebaserat kartong- och massabruk (450 000 ton respektive totalt 900 000 ton per år) vid staden Beihai i Guangxi i södra Kina.
 • Stora Enso planerar att permanent lägga ned konverteringsenheten i Páty i Ungern och att förbättra den operationella kostnadseffektiviteten vid sitt konsumentkartongbruk i Barcelona i Spanien. Planerna väntas minska de årliga kostnaderna med cirka 4 MEUR successivt från och med slutet av 2012.
 • MBL-förhandlingar pågår vid Fors Bruk och Skoghalls Bruk i samband med planer på att effektivisera underhållsverksamheten vid de svenska bruken och en allmän översyn av bruken. Förhandlingarna beräknas vara slutförda under andra kvartalet 2012. Planerna väntas minska de årliga kostnaderna med cirka 8 MEUR successivt från och med slutet av 2012.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/12 jmf med Q1/11 Efterfrågan Q1/12 jmf med Q4/11 Priser Q1/12 jmf med Q1/11 Priser Q1/12 jmf med Q4/11
Konsumentkartong Europa Svagare Starkare Stabila Stabila
Wellpappförpackningar Europa Något svagare Stabil Något lägre Något lägre

Övriga

I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration.


MEUR
Q1/12 Q4/11 Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
Nettoomsättning 703,4 643,9 719,1 -2,2 9,2
Operativ EBITDA -10,5 -4,8 -14,2 26,1 -118,8
Operativ rörelsevinst 1,4 23,3 6,8 -79,4 -94,0
 % av omsättning 0,2 3,6 0,9 -77,8 -94,4
 • Den operativa rörelsevinsten för Bergvik Skog och Tornator var som väntat lägre än året innan till följd av lägre volymer.
 • Den operativa rörelsevinsten för nordisk virkesanskaffning var betydligt lägre än för ett år sedan främst på grund av effekten från lagerjusteringar på 5 MEUR.
 • Planer på att omdefiniera det interna tjänsteutbudet pågår.

Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt

De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till fortsatt ekonomisk osäkerhet och dess potentiella inverkan på efterfrågan på koncernens produkter.

Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 26 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 207 MEUR negativt för kommande tolv månader.


Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 58 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Vid prisminskning för energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel är effekten den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativ rörelsevinst vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 116 MEUR positivt, 90 MEUR negativt respektive 62 MEUR positivt per år. Vid en försvagning av valutorna är effekten den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Veracel

Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (9 MEUR). Veracel har bestridit domen och lämnat in ett överklagande av densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det interimistiska beslutet meddelades mot bakgrund av att en statlig åklagare hävdat att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, något som Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdad av delstatens miljömyndighet.

Grupptalan i USA

I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Den 14 december 2010 biföll en federal domstol i USA efter ett förenklat förfarande Stora Ensos yrkande om avvisande av vissa av grupptalansmålen med de direkta köparna. Beslutet, vilket kärandena har överklagat, innebär att domstolen till förmån för Stora Enso har funnit att de direkta köparnas yrkanden saknar rättslig grund. Dessutom har de flesta av målen med de indirekta köparna efter samtycke vilandeförklarats, dock med förbehåll för att målen kommer att återupptas om de direkta köparnas överklagande vinner framgång. Om domen däremot står fast efter överklagandet kommer den att ge starkt rättsligt stöd för att också de återstående civilmålen ska avvisas. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Juridisk process i Finland

Den 3 december 2009 ålade den finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och 2004. Stora Enso har inte överklagat domslutet.

Den 31 mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 159 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso uppgår till cirka 87 MEUR.

Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår härför till cirka 72 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till cirka 26 MEUR.

Stora Enso tillbakavisar påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett stark försvar. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Förändringar i organisationsstruktur och koncernledning

Från och med den 19 mars 2012 ser Stora Ensos ledningsgrupp Group Executive Team ut som följande:
Jouko Karvinen, Chief Executive Officer
Juan Bueno, Executive Vice President, affärsområdet Biomaterials
Lars Häggström, Executive Vice President, Global People and Organisation
Hannu Kasurinen, Executive Vice President, affärsområdet Building and Living
Per Lyrvall, Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel
Mats Nordlander, Executive Vice President, affärsområdet Renewable Packaging
Lauri Peltola, Executive Vice President, Global Identity
Karl-Henrik Sundström, Executive Vice President, Chief Financial Officer (fr.o.m. 1 augusti 2012)
Juha Vanhainen, Executive Vice President, affärsområdet Printing and Reading

Stora Ensos nuvarande CFO Markus Rauramo har utsetts till ny finansdirektör för Fortumkoncernen.
Han fortsätter att arbeta inom Stora Enso och Group Executive Team fram till att Karl-Henrik Sundström börjar sin tjänstgöring.

Aktiekapital

Under kvartalet registrerades den 16 januari 2012 konvertering av 1 000 A-aktier till R-aktier i det finska handelsregistret.

Per 31 mars 2012 fanns 177 147 772 A-aktier och 612 390 727 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 918 512 R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.

Denna rapport är ej reviderad.

Helsingfors, den 24 april 2012
Stora Enso Oyj
Styrelsen

Bokslut

Beräkningsgrunder
Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens årsredovisning 2011.

Inga nya av EU godkända standarder eller tolkningar trädde i kraft från och med den 1 januari 2012. IASB har publicerat en ändring som tillämpas från den 1 januari 2012. Ändringen har ingen inverkan på koncernens bokslut.

Ny affärsområdesstruktur

Stora Enso har omorganiserat strukturen för sina affärsområden och rapporteringssegment efter de marknader och kunder affärsområden betjänar. De nya rapporteringssegmenten är Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging och Övriga.

Affärsområdet Printing and Reading omfattar de tidigare rapporteringssegmenten Newsprint and Book Paper, Magazine Paper och Fine Paper. Affärsområdet Biomaterials består huvudsakligen av trädplantager, företagets samriskbolag för massabruken Veracel och Montes del Plata samt fristående massabruk i Norden. Det tidigare affärsområdet Wood Products har nu bytt namn till Building and Living. Affärsområdet Renewable Packaging utgörs av de tidigare rapporteringssegmenten Consumer Board och Industrial Packaging, och inbegriper även  plantagerna i Guangxi i Kina. I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncernadministrationen. Jämförande uppgifter har omklassificerats i enlighet därmed.


Omklassificering av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Stora Enso har förändrat presentationen av sina investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och alla jämförande uppgifter från och med fjärde kvartalet 2011. Stora Ensos andel av nettovinsten från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden redovisas nu på en rad i Stora Ensos rörelseresultat. Andelen skatt i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden har eliminerats från skattekostnader. Jämförande uppgifter har omklassificerats i enlighet därmed.

Operativ rörelsevinst det nya operativa måttet

Från och med fjärde kvartalet 2011 har koncernen antagit operativ rörelsevinst som det viktigaste ej IFRS-baserade operativa måttet i stället för det tidigare använda rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Jämförande uppgifter har omklassificerats i enlighet därmed.

Förvärvet av Inpac
Den 28 juli 2011 förvärvade Stora Enso 51 % av Inpac International. Inpac är ett kinesiskt förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Företaget specialiserar sig på tillverkning av konsumentförpackningar, särskilt för globala tillverkare av hemelektronik och andra konsumtionsvaror.

Den preliminära köpeskillingen uppgick till 45 MEUR. Den inledande förvärvsredovisningen i samband med integrationen av bolaget har endast preliminärt fastställts till utgången av första kvartalet 2012. De nödvändiga värderingarna till verkligt värde och andra uträkningar har ännu inte slutförts och är baserade på ledningens bästa bedömning. Läs mer i Stora Ensos årsredovisning 2011, not 4, Förvärv och avyttringar (på engelska).

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011 Förändr, % Q1/12–Q1/11 Förändr, % Q1/12–Q4/11
             
Nettoomsättning 2 673,3 2 681,6 2 726,9 10 964,9 -2,0 -0,3
  Övriga rörelseintäkter 43,5 53,1 57,0 208,9 -23,7 -18,1
  Material och tjänster -1 729,8 -1 796,2 -1 668,2 -6 971,9 -3,7 3,7
  Frakter och försäljningskommissioner -242,0 -243,5 -257,1 -1 018,9 5,9 0,6
  Personalkostnader -342,1 -327,9 -343,2 -1 393,9 0,3 -4,3
  Övriga rörelsekostnader -148,9 -148,3 -143,3 -575,2 -3,9 -0,4
  Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 14,7 89,9 13,5 118,0 8,9 -83,6
  Avskrivningar och nedskrivningar -144,8 -139,2 -154,9 -572,6 6,5 -4,0
Rörelseresultat 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
  Finansnetto -34,0 -59,2 -51,2 -338,4 33,6 42,6
Resultat före skatt 89,9 110,3 179,5 420,9 -49,9 -18,5
  Inkomstskatt -15,8 -10,1 -23,6 -78,7 33,1 -56,4
Periodens nettoresultat 74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 72,9 98,7 155,6 339,7 -53,1 -26,1
Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,5 0,3 2,5 n/m -20,0
  74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
Resultat per aktie (EPS)            
Resultat per aktie, EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0

Koncernens rapport över totalresultat

MEUR Q1/12 Q4/11 Q1/11 2011
         
Periodens nettoresultat 74,1 100,2 155,9 342,2
         
Övrigt totalresultat        
         
Aktuariella förluster på förmånsbestämda pensionsplaner                   - -55,8                   - -55,8
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning -68,5 -185,7 8,1 -240,5
Valutarisk- och råvarusäkring 24,0 -9,4 -3,1 -128,4
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -1,9 -4,7 3,0 -19,4
Valutaomräkningsförändring, eget kapital 17,7 96,4 -52,2 -76,2
Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -1,8 2,3 -1,9                   -
Säkring av nettoinvesteringar -6,3 -13,9 3,5 6,0
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -3,9 12,6 0,3 40,8
Övrigt totalresultat efter skatt -40,7 -158,2 -42,3 -473,5
         
Totalresultat 33,4 -58,0 113,6 -131,3
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 34,0 -61,8 115,2 -133,8
Innehav utan bestämmande inflytande -0,6 3,8 -1,6 2,5
  33,4 -58,0 113,6 -131,3

Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR Q1/12 Q1/11
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 123,9 230,7
Säkringsresultat från OCI 21,4 -5,0
Justering för icke kassamässiga poster 111,6 111,1
Förändring i rörelsekapital -8,8 -205,9
Operativt kassaöverskott 248,1 130,9
Betalt finansnetto -68,6 -71,4
Betald inkomstskatt -54,6 -47,3
Nettokassaflöde från rörelsen 124,9 12,2
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden -3,3 -
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -18,0 -13,9
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier, netto efter avyttrade likvida medel 1,6 9,4
Investeringar i anläggningar -94,3 -57,3
Förändring i långfristiga fordringar, netto -1,7 3,1
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -115,7 -58,7
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån 657,5 19,0
Långfristiga låneskulder, betalningar -397,0 -15,4
Förändring i kortfristiga låneskulder -152,8 52,3
Dividend till innehav utan bestämmande inflytande -0,2 -1,2
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 107,5 54,7
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden 116,7 8,2
Omräkningsjustering -0,2 -3,7
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 1 134,3 1 103,1
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 250,8 1 107,6
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 251,0 1 115,0
Checkräkningskrediter vid periodens slut -0,2 -7,4
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 250,8 1 107,6
     
     
Förvärv av dotterbolag    
  Kassa och banktillgodohavanden, netto efter checkräkningskrediter 1,1 -
  Anläggningstillgångar 0,4 -
  Rörelsekapital -1,2 -
  Skattetillgångar och -skulder 0,1 -
Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar 0,4 -
  Innehav utan bestämmande inflytande (som proportionell andel) -0,2 -
  Preliminär goodwill 0,1 -
Köpeskilling, totalt 0,3 -
Avdrag för kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag -1,1 -
Köpeskilling, netto -0,8 -
     
Förvärv av dotterbolag 3,3 -
Betalning avseende ofullbordat förvärv 2011 -4,1 -
Köpeskilling, netto -0,8 -

 Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill

MEUR Q1/12 Q1/11 2011
  Bokfört värde 1 januari 5 480,2 5 565,8 5 565,8
  Förvärv av dotterbolag 0,4 - 63,3
  Tillägg, anläggningstillgångar 59,0 54,6 436,1
  Tillägg, biologiska tillgångar 3,2 2,7 17,2
  Förändringar i utsläppsrätter 32,4 59,9 2,0
  Avyttringar -1,0 -8,2 -13,4
  Avskrivningar och nedskrivningar -144,8 -154,9 -572,6
  Omräkningsdifferens samt övrigt 30,5 -14,3 -18,2
Totalt 5 459,9 5 505,6 5 480,2

Låneskulder

MEUR 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31
Långfristiga låneskulder 3 597,9 3 339,4 3 320,7
Kortfristiga låneskulder 863,1 1 034,0 748,4
  4 461,0 4 373,4 4 069,1
       
  Q1/12 2011 Q1/11
Bokfört värde 1 januari 4 373,4 4 011,2 4 011,2
Skulder övertagna med nya dotterbolag - 5,4 -
Upptagande av lån, netto 79,1 331,6 67,8
Omräkningsdifferens samt övrigt 8,5 25,2 -9,9
Totalt 4 461,0 4 373,4 4 069,1

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

MEUR   2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31
         
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar och långfristiga investeringar        
  Anläggningstillgångar O 5 175,0 5 224,6 5 221,1
  Biologiska tillgångar O 209,5 212,6 183,6
  Utsläppsrätter O 75,4 43,0 100,9
  Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O 1 925,9 1 913,1 1 725,4
  Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 83,8 82,0 79,0
  Tillgängligt för försäljning: operativa O 572,1 640,2 888,6
  Långfristiga lånefordringar R 127,5 125,3 125,0
  Uppskjutna skattefordringar S 130,1 121,9 100,3
  Övriga långfristiga tillgångar O 32,0 26,6 30,6
    8 331,3 8 389,3 8 454,5
         
Omsättningstillgångar        
  Varulager O 1 541,2 1 528,7 1 596,7
  Skattefordringar S 13,7 6,2 6,7
  Rörelsefordringar O 1 709,2 1 654,6 1 713,5
  Räntebärande fordringar R 287,0 281,5 349,1
  Kassa och banktillgodohavanden R 1 251,0 1 138,8 1 115,0
    4 802,1 4 609,8 4 781,0
         
         
Tillgångar, totalt   13 133,4 12 999,1 13 235,5
Eget kapital och skulder        
         
  Moderbolagets aktieägare   5 906,7 5 872,7 6 318,1
  Innehav utan bestämmande inflytande   86,5 87,1 49,0
Eget kapital, totalt   5 993,2 5 959,8 6 367,1
         
Långfristiga skulder        
  Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 332,3 333,1 319,0
  Övriga avsättningar O 141,0 147,7 150,3
  Uppskjutna skatteskulder S 416,0 401,0 415,9
  Långfristiga låneskulder R 3 597,9 3 339,4 3 320,7
  Övriga långfristiga rörelseskulder O 26,3 31,9 34,5
    4 513,5 4 253,1 4 240,4
Kortfristiga skulder        
  Kortfristig del av långfristiga skulder R 244,9 250,0 228,3
  Räntebärande skulder R 618,2 784,0 520,1
  Rörelseskulder O 1 720,8 1 678,7 1 779,9
  Skatteskulder S 42,8 73,5 99,7
    2 626,7 2 786,2 2 628,0
         
         
Skulder, totalt   7 140,2 7 039,3 6 868,4
         
Eget kapital och skulder, totalt   13 133,4 12 999,1 13 235,5

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.

Rapport över förändring i eget kapital

MEUR Aktiekapital Överkurs- & reservfond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värdeökning av successiva förvärv Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Valutarisk- och råvarusäkring OCI i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden CTA och säkring av nettoinvesteringar Balanserade vinstmedel Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt
Balans 31 december 2010 1 342,2   76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5  6 202,9 51,8 6 254,7
Periodens resultat -  - - - - - - - - 155,6 155,6 0,3 155,9
OCI före skatt -  - - - - 8,1 -3,1 3,0 -48,7  - -40,7 -1,9 -42,6
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 0,3 0,9 - -0,9 - 0,3 - 0,3
Totalresultat - - - - - 8,4 -2,2 3,0 -49,6  155,6 115,2 -1,6 113,6
Dividend - - - - - - - - - - - -1,2 -1,2
Balans 31 december 2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 788,4 75,7 -6,8 54,1  3 361,1  6 318,1 49,0 6 367,1
Periodens resultat - - - - - - - - - 184,1 184,1 2,2 186,3
OCI före skatt - - - - - -248,6 -125,3 -22,4 -21,5 -55,8 -473,6 1,9 -471,7
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 0,8 32,4 - -0,6 7,9 40,5 - 40,5
Totalresultat - - - - - -247,8 -92,9 -22,4 -22,1 136,2 -249,0 4,1 -244,9
Dividend - - - - - - - - - -197,2 -197,2 -2,4 -199,6
Förvärv och avyttringar - - - - - - - - - - - 37,2 37,2
Vinst från utköp av innehav utan bestämmande inflytande -  - - - - - - - - 0,8 0,8 -0,8 -
Balans 31 december 2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 540,6 -17,2 -29,2 32,0 3 300,9 5 872,7 87,1 5 959,8
Periodens resultat - - - - - - - - - 72,9 72,9 1,2 74,1
OCI före skatt - - - - - -68,5 24,0 -1,9 11,4 - -35,0 -1,8 -36,8
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 0,1 -5,5 - 1,5 - -3,9 - -3,9
Totalresultat - - - - - -68,4 18,5 -1,9 12,9 72,9 34,0 -0,6 33,4
Dividend - - - - - - - - - - - -0,2 -0,2
Förvärv - - - - - - - - -  - - 0,2 0,2
Balans 31 mars 2012 1 342,2  76,6 633,1 -10,2 3,9 472,2 1,3 -31,1 44,9 3 373,8 5 906,7 86,5 5 993,2

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.
OCI = Övrigt totalresultat.

Ansvarsförbindelser

MEUR 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31
För egen räkning      
  Ställda panter 1,1 1,3 -
  Inteckningar 9,7 9,7 5,2
För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden      
  Borgensförbindelser 433,8 390,2 137,6
För andras räkning      
  Borgensförbindelser 5,1 5,0 102,1
Övriga åtaganden, egna      
  Operativ leasing, inom kommande 12 månader 64,6 66,1 55,2*
  Operativ leasing, efter kommande 12 månader 522,9 525,8 482,2*
  Pensionsskulder 0,4 0,4 0,4
  Övriga ansvarsförbindelser 5,4 5,1 59,7*
Totalt 1 043,0 1 003,6 842,4
       
  Ställda panter 1,1 1,3 -
  Inteckningar 9,7 9,7 5,2
  Borgensförbindelser 438,9 395,2 239,7
  Operativ leasing 587,5 591,9 537,4*
  Pensionsskulder 0,4 0,4 0,4
  Övriga ansvarsförbindelser 5,4 5,1 59,7*
Totalt 1 043,0 1 003,6 842,4

* Från och med fjärde kvartalet 2011 har Stora Enso upphört med att rapportera koncernens åtaganden avseende köpeavtal för förbrukningsvaror och tjänster. Följaktligen har koncernens åtaganden per 31 mars 2011 omklassificerats för att överensstämma med förändringarna i rapporteringen.

Investeringsåtaganden
Per 31 mars 2012 uppgick koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, till 199 MEUR, att jämföra med 35 MEUR per 31 mars 2011 och 214 MEUR per 31 december 2011.

Koncernens andel av investeringsåtaganden i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, exklusive förvärv, uppgick till 393 MEUR (att jämföra med 0 per 31 mars 2011 och 436 MEUR per 31 december 2011), varav Stora Enso har gått i borgen för 189 MEUR (att jämföra med 0 per 31 mars 2011 och 189 MEUR per 31 december 2011).

Verkligt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2012-03-31   2011-12-31 2011-03-31
  Positivt
verkligt värde
Negativt
verkligt värde
Verkligt värde, netto   Verkligt värde, netto Verkligt värde, netto
Ränteswappar 151,2 -54,2 97,0   95,8 124,6
Ränteoptioner - -48,3 -48,3   -51,0 -27,4
Terminskontrakt 8,0 -27,1 -19,1   4,8 20,9
Valutaoptioner 18,8 -12,4 6,4   -16,1 40,5
Råvarukontrakt 15,1 -19,6 -4,5   -2,1 16,7
Aktieswappar (TRS) - -6,3 -6,3   -22,6 18,7
Totalt 193,1 -167,9 25,2   8,8 194,0

Nominellt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2012-03-31 2011-12-31 2011-03-31
Räntederivat      
Ränteswappar      
  Löptid kortare än 1 år  60,5  61,6  781,8
  Löptid 2–5 år 2 067,7 2 073,3 1 568,0
  Löptid 6–10 år  250,0  250,0  768,7
  2 378,2 2 384,9 3 118,5
Ränteoptioner  511,9  522,8  547,7
Totalt 2 890,1 2 907,7 3 666,2
       
Valutaderivat      
  Terminskontrakt 2 310,1 1 750,2 2 287,0
  Valutaoptioner 2 485,7 2 669,4 2 502,6
Totalt 4 795,8 4 419,6 4 789,6
    ,  
Råvaruderivat      
  Råvarukontrakt  257,3  236,7  279,6
Totalt  257,3  236,7  279,6
       
Total return (equity) swaps      
  Aktieswappar (TRS)  67,2  73,3  73,3
Totalt  67,2  73,3  73,3

Omsättning per segment

MEUR Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 1 227,2 5 022,0 1 283,8 1 283,1 1 242,6 1 212,5
Biomaterials 241,7 1 092,0 255,4 276,4 268,6 291,6
Building and Living 381,2 1 671,1 382,0 414,0 465,4 409,7
Renewable Packaging 779,3 3 194,6 756,6 800,6 829,6 807,8
Övriga 703,4 2 700,5 643,9 637,4 700,1 719,1
Segmentintern försäljning -659,5 -2 715,3 -640,1 -672,2 -689,2 -713,8
Totalt 2 673,3 10 964,9 2 681,6 2 739,3 2 817,1 2 726,9

Operativ rörelsevinst per segment

MEUR Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 67,3 285,3 55,6 72,3 72,2 85,2
Biomaterials 7,2 169,2 27,2 57,3 31,2 53,5
Building and Living 9,8 62,8 6,0 9,8 35,2 11,8
Renewable Packaging 61,7 301,3 32,8 73,6 93,9 101,0
Övriga 1,4 48,1 23,3 11,4 6,6 6,8
Operativ rörelsevinst 147,4 866,7 144,9 224,4 239,1 258,3
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4
Engångsposter -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Rörelseresultat (IFRS) 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Finansnetto -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Resultat före skatt 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Inkomstskatt -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Nettoresultat 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Engångsposter per segment

MEUR Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading -9,6 -29,1 3,7 - -27,5 -5,3
Biomaterials - 12,6 7,5 - -1,9 7,0
Building and Living - -33,5 -4,6 - - -28,9
Renewable Packaging -15,1 -8,9 -6,6 - -2,3 -
Övriga - -21,0 -21,0 - - -
Engångsposter i rörelseresultatet -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Engångsposter i finansiella poster 13,6 -138,3 -10,1 -128,2 - -
Engångsposter i skatter 5,0 62,2 50,8 - 3,6 7,8
Engångsposter i nettoresultatet -6,1 -156,0 19,7 -128,2 -28,1 -19,4

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster * per segment

MEUR Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading -1,0 -7,9 2,0 -0,3 -9,2 -0,4
Biomaterials -4,6 -18,5 2,7 -11,6 -5,4 -4,2
Building and Living -2,2 -1,8 - - -1,8 -
Renewable Packaging -0,7 -6,6 - - -6,6 -
Övriga 9,7 7,3 40,9 -33,9 -3,9 4,2
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster i rörelseresultatet 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseresultat per segment

MEUR Q1/12 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Printing and Reading 56,7 248,3 61,3 72,0 35,5 79,5
Biomaterials 2,6 163,3 37,4 45,7 23,9 56,3
Building and Living 7,6 27,5 1,4 9,8 33,4 -17,1
Renewable Packaging 45,9 285,8 26,2 73,6 85,0 101,0
Övriga 11,1 34,4 43,2 -22,5 2,7 11,0
Rörelseresultat (IFRS) 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Finansnetto -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Resultat före skatt 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Inkomstskatt -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Nettoresultat 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2012-03-31 2011-12-31 2012-03-31 2011-12-31
SEK 8,8455 8,9120 8,8524 9,0307
USD 1,3356 1,2939 1,3110 1,3922
GBP 0,8339 0,8353 0,8345 0,8678

Transaktionsrisk och risksäkring i de största valutorna per 31 mars 2012

MEUR USD GBP SEK
Beräknad exponering på operativt nettokassaflöde per år 1 160 620 -900
Säkring av transaktionsrisk per 31 mars 2012 -580 -280 390
Säkring per 31 mars 2012, för kommande 12 månader 50 % 45 % 43 %

Ytterligare säkring i USD och GBP för 13–14 månader ökar säkringsprocenten med 2 % respektive 4 %.

Effekten av valutakursförändringar på operativ rörelsevinst

Operativ rörelsevinst: valutakursförstärkning med +10 % MEUR
   
USD 116
SEK -90
GBP 62

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsen för kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändring av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning är effekten den motsatta.

Stora Enso-aktien

Omsättning Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Januari 124 956 114 203 048 245 891 38 175 676
Februari 115 237 90 036 594 143 346 21 685 228
Mars 73 232 98 490 288 93 020 20 562 593
Totalt 313 425 302 729 930 482 257 80 423 497

Slutkurs
Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Januari 6,68 5,44 60,50 48,35
Februari 6,74 5,64 60,00 49,61
Mars 6,77 5,57 59,30 49,20

Uträkning av nyckeltal

Operativ avkastning på sysselsatt kapital,                                        

operativ ROCE, (%)                                            100  x         Operativ rörelsevinst

                                                                                                     Sysselsatt kapital 1) 2)

Operativ avkastning på operativt kapital,      100  x         Operativ rörelsevinst

operativ ROOC, (%)                                                                Operativt kapital 2)

                                                                                          Resultat före skatt och
Avkastning på eget kapital,
                             100  x        innehav utan bestämmande inflytande –  skatter                                                               

ROE (%)                                                                                     Eget kapital, totalt 2)

Soliditet (%)                                                          100  x         Eget kapital, totalt

                                                                                                     Balansomslutning

Räntebärande nettoskuld                                                       Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar

Skuldsättningsgrad                                                                  Räntebärande nettoskuld

                                                                                                     Eget kapital

                                                                                                                                      Avskrivningar och
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)                               Periodens nettoresultat 3) – nedskrivningar av anläggningstillgångar
                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie (EPS)                                                          Periodens nettoresultat 3)   

                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

Operativ rörelsevinst                                                         Rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.
2) Periodens genomsnitt.
3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel.
+358 2046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel.
+358 2046 21242
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380

Stora Ensos resultat för andra kvartalet 2012 publiceras den 20 juli 2012 kl 13.00 EET.

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid: 13.15 lokal tid idag
Plats: Marina Congress Center, Helsingfors
Adress: Skatuddskajen 6
Värdar: Jouko Karvinen, CEO
Markus Rauramo, CFO

Konferensen hålls på finska. Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor direkt till Jouko Karvinen och Markus Rauramo.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER
CEO Jouko Karvinen och SVP Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl 14.30 finsk tid (13.30 CET, 12.30 brittisk tid, 07.30 US EST).

Om ni önskar att delta, v.g. ring:

Kontinentaleuropa och Storbritannien +44(0)20 7136 2051                       
Finland +358(0)9 6937 9590      
Sverige +46(0)8 5876 9446  
USA +1646 254 3360
Inloggningskod: 6346554

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtillhörande press på prissättning, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar