Stora Enso januari–mars 2013

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2013-04-23 kl. 13.00 EET

Q1 2013 (jämfört med Q1 2012)

 • Operativ EBITDA på 240 MEUR (265).
 • Operativ rörelsevinst på 118 MEUR (150) till följd av lägre resultat för Printing and Reading. Förbättring inom Biomaterials, Renewable Packaging och virkesförsörjning.
 • Resultat per aktie (EPS) exklusive engångsposter på 0,07 (0,10) euro och resultat per aktie (EPS) på -0,02 (0,09) euro.
 • Kassaflödet från rörelsen på 101 MEUR (223) till följd av en rörelsekapitalökning. Stark likviditet på 1,7 (1,25) miljarder euro.

Q1 2013 (jämfört med Q4 2012)

 • Operativ EBITDA på 240 MEUR (276).
 • Operativ rörelsevinst på 118 MEUR (158) till följd av lägre resultat för Printing and Reading. Förbättring inom Renewable Packaging och virkesförsörjning.
 • Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna 2,7 (2,5).

Åtgärder och utsikter

 • Processen med att erhålla slutliga godkännanden för att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk vid staden Beihai i Guangxi, Kina pågår fortfarande.
 • Maskinen för wellråvara PM5 vid Ostrołęka Bruk togs i drift i januari.
 • Igångkörningen av massabruket Montes del Platas huvudutrustning har påbörjats och man räknar med att processen för driftstart kan inledas under tredje kvartalet 2013.
 • Tidigare aviserade omstruktureringsplaner inom Printing and Reading fortskrider enligt plan. Nya planer på att förenkla och effektivisera koncern- och verksamhetsstrukturer med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR, inklusive den tidigare aviserade minskningen med 30 MEUR inom affärsområdet Building and Living, offentliggjorda.
 • Omsättningen andra kvartalet 2013 väntas bli något högre och den operativa rörelsevinsten i nivå med eller något högre än första kvartalet 2013.  

Sammandrag av första kvartalet*

    Q1/13 Q4/12 Q1/12
Nettoomsättning MEUR 2 667 2 727 2 673
Operativ EBITDA MEUR 240 276 265
Operativ rörelsevinst** MEUR 118 158 150
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 20 254 127
Resultat före skatt exkl. engångsposter MEUR 55 83 101
Resultat före skatt MEUR -36 204 90
Nettoresultat exkl. engångsposter MEUR 56 89 80
Nettoresultat MEUR -16 266 74
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter EUR 0,07 0,11 0,10
Resultat per aktie (EPS) EUR -0,02 0,33 0,09
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter EUR 0,25 0,30 0,28
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5,4 7,3 6,9

* Siffror för jämförelseperioder har omräknats efter antagandet av den ändrade redovisningsstandarden IAS 19, Ersättningar till anställda. Uppgifter för jämförelseperioderna har omräknats i alla de tabeller som påverkas av IAS 19. För mer information, se Beräkningsgrunder på sidan 12.

** Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Stora Ensos leveranser och produktion

  Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 496 2 569 2 549 10 268 -2,1 -2,8
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 519 2 561 2 576 10 357 -2,2 -1,6
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 147 1 175 1 154 4 750 -0,6 -2,4
Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) * 288 284 261 1 058 10,3 1,4
Leveranser av wellpappförpackningar (milj. m2) 260 279 261 1 097 -0,4 -6,8

* Stora Ensos nettoposition avseende marknadsmassa för 2013 väntas bli cirka 1,2 miljoner ton.

Nyckeltal

MEUR Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
             
Nettoomsättning 2 667 2 727 2 673 10 815 -0,2 -2,2
Operativ EBITDA 240 276 265 1 094 -9,4 -13,0
Operativ EBITDA-marginal, % 9,0 10,1 9,9 10,1 -9,1 -10,9
Operativ rörelsevinst 118 158 150 630 -21,3 -25,3
Operativ rörelsemarginal, % 4,4 5,8 5,6 5,8 -21,4 -24,1
Rörelseresultat (IFRS) 20 254 127 701 -84,3 -92,1
Rörelsemarginal (IFRS), % 0,7 9,3 4,8 6,5 -85,4 -92,5
Resultat före skatt exkl. engångsposter 55 83 101 317 -45,5 -33,7
Resultat före skatt -36 204 90 481 -140,0 -117,6
Periodens nettoresultat exkl. engångsposter 56 89 80 263 -30,0 -37,1
Periodens nettoresultat -16 266 74 490 -121,6 -106,0
             
Investeringar i anläggningar 61 209 62 556 -1,6 -70,8
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter 146 150 143 583 2,1 -2,7
             
Operativ ROCE, % 5,4 7,3 6,9 7,3 -21,7 -26,0
             
             
Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,07 0,11 0,10 0,33 -30,0 -36,4
Resultat per aktie (EPS), EUR -0,02 0,33 0,09 0,61 -122,2 -106,1
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,25 0,30 0,28 1,07 -10,7 -16,7
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,21 0,45 0,28 1,28 -25,0 -53,3
             
Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,1 18,2 5,0 8,3 -122,0 -106,0
Skuldsättningsgrad 0,50 0,48 0,46 0,48 8,7 4,2
Nettoskuld/operativ EBITDA senaste tolv månader 2,7 2,5 2,3 2,5 17,4 8,0
Eget kapital per aktie, EUR 7,32 7,32 7,49 7,32 -2,3 -
Soliditet, % 42,4 42,8 45,6 42,8 -7,0 -0,9
             
Medelantal anställda 28 220 28 331 29 041 28 777 -2,8 -0,4
Genomsnittligt antal aktier (milj.)            
  periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6    
  ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6    
  ackumulerat, efter full utspädning 788,6 788,6 788,6 788,6    

Operativ rörelsevinst utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.


Avstämning av operativ lönsamhet

MEUR Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Operativ EBITDA 240 276 265 1 094 -9,4 -13,0
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa* 24 32 28 119 -14,3 -25,0
Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter -146 -150 -143 -583 -2,1 2,7
Operativ rörelsevinst 118 158 150 630 -21,3 -25,3
             
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster** -7 -14 2 -59 n/m 50,0
Engångsposter -91 110 -25 130 -264,0 -182,7
Rörelseresultat (IFRS) 20 254 127 701 -84,3 -92,1

* Koncernens andel av operativ rörelsevinst i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.
** I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Resultat första kvartalet 2013 (jämfört med första kvartalet 2012)

Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q1/2012–Q1/2013

  Nettoomsättning
Q1/12, MEUR 2 673
Pris och mix, % -2
Valuta, % -
Volym, % -
Övrig omsättning *, % 1
Totalt före strukturella förändringar, % -1
Strukturell förändring **, % 1
Totalt, % -
Q1/13, MEUR 2 667

* Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.


Den operativa rörelsevinsten uppgick till 118 MEUR, vilket var 32 MEUR lägre än året innan. Detta motsvarar en operativ rörelsemarginal på 4,4 % (5,6 %).

Lägre priser i lokala valutor, främst inom Printing and Reading, minskade den operativa rörelsevinsten med

46 MEUR. Högre leveranser inom Renewable Packaging kompenserade för lägre leveranser inom Printing and Reading. Under första kvartalet 2013 var förutsättningarna för avverkning i Norden gynnsamma, vilket ledde till ett starkt resultat för Wood Supply som rapporteras under segmentet Övriga. Produktionen av papper och kartong begränsades med 8 % (7 %) och produktionen av sågade trävaror med 6 % (10 %).

Lägre rörliga kostnader i lokala valutor ökade rörelseresultatet med 13 MEUR till följd av att högre logistikkostnader mer än motverkades av lägre övriga rörliga kostnader, främst för fiber.

De fasta kostnaderna var i nivå med första kvartalet 2012.

Under första kvartalet 2013 var medelantalet anställda 28 200, vilket är 800 lägre än i fjol till följd av att antalet anställda minskade i alla geografiska områden förutom vid Stora Ensos strategiska investering i Kina, där det skedde en ökning.

Koncernen redovisar engångsposter med en negativ effekt om cirka 91 MEUR på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 19 MEUR på inkomstskatten i resultatet för första kvartalet 2013. Engångsposterna hänför sig till omstruktureringsplaner inom affärsområden Printing and Reading och Building and Living.

Finansnettokostnaden var 19 MEUR högre än året innan främst till följd av valutakursförluster och högre räntenettokostnad beroende på högre bruttonivåer för skulder.

Fördelning av förändring i sysselsatt kapital Q1/2012–Q1/2013

  Sysselsatt kapital
Q1/12, MEUR 8 702
Investeringar efter avdrag för avskrivningar -41
Tillgängligt för försäljning: operativt (främst PVO) -165
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 109
Nettoskuld i förmånsbestämda planer -137
Operativt rörelsekapital och andra icke räntebärande poster, netto 29
Nettoskatteskuld 138
Omräkningsdifferens 142
Övriga förändringar -42
Q1/13, MEUR 8 735

Den operativa avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 5,4 % (6,9 %). Exklusive de pågående strategiska investeringarna inom Biomaterials and Renewable Packaging skulle den ha varit 6,2 % (7,8 %).

Resultat första kvartalet 2013 (jämfört med fjärde kvartalet 2012)
Omsättningen uppgick till 2 667 MEUR, vilket är i nivå med föregående kvartal. Den operativa rörelsevinsten uppgick till 118 MEUR, vilket är 40 MEUR lägre än kvartalet innan. Lägre försäljningspriser i lokala valutor minskade den operativa rörelsevinsten med 13 MEUR, främst inom Printing and Reading. Högre energi- och logistikkostnader ökade de rörliga kostnaderna med 31 MEUR. Säsongsmässigt lägre fasta kostnader och åtgärder för att förbättra de fasta kostnaderna ökade den operativa rörelsevinsten med 24 MEUR. Den operativa rörelsevinsten från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden minskade med 11 MEUR, främst beroende på lägre reavinster i nordiska skogsinnehavande investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Finansnettot var 6 MEUR mer negativt än kvartalet innan, främst till följd av valutakursförluster och högre räntenettokostnad beroende på något
högre nettoskuld.

Kapitalstruktur

MEUR 2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31
Operativa anläggningstillgångar* 5 904 6 022 6 032
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 2 058 1 965 1 926
Operativt rörelsekapital, netto 1 570 1 460 1 530
Långfristiga icke räntebärande poster, netto -601 -611 -472
Operativt kapital, totalt 8 931 8 836 9 016
Nettoskatteskuld -196 -217 -314
Sysselsatt kapital 8 735 8 619 8 702
       
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 772 5 770 5 903
Innehav utan bestämmande inflytande 89 92 87
Räntebärande nettoskuld 2 874 2 757 2 712
Finansiering totalt 8 735 8 619 8 702

* I operativa anläggningstillgångar ingår fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill, biologiska tillgångar, utsläppsrätter samt operativa aktier tillgängliga för försäljning och övriga immateriella tillgångar.

Finansiering första kvartalet 2013 (jämfört med fjärde kvartalet 2012)
Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka 1 742 MEUR, vilket är 103 MEUR lägre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 600 MEUR.

Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna var 2,7 (2,5). Det svaga kassaflödet under första kvartalet 2013 resulterade i en ökning av den räntebärande nettoskulden med 117 MEUR.
Kassaflöde

MEUR Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Operativ EBITDA 240 276 265 1 094 -9,4 -13,0
Engångsposter i operativ EBITDA -51 -13 -23 18 -121,7 -292,3
Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 11 93 1 102 n/m -88,2
Övriga justeringar -14 -24 -8 -34 -75,0 41,7
Förändring i rörelsekapital -85 141 -12 74 n/m -160,3
Kassaflöde från rörelsen 101 473 223 1 254 -54,7 -78,6
Kassamässiga investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar -88 -184 -94 -561 6,4 52,2
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -10 -16 -18 -115 44,4 37,5
Kassaflöde efter investeringar 3 273 111 578 -97,3 -98,9

Kassaflöde första kvartalet 2013
Det låga kassaflödet från rörelsen första kvartalet 2013 på 101 MEUR berodde främst på en rörelsekapitalökning under kvartalet till följd av en ökning i kundfordringar med 100 MEUR efter högre säljaktivitet i slutet av första kvartalet 2013 och en ökning i varulager med 80 MEUR, främst i de nordiska virkeslagren. Rörelsekapitalökning motverkades delvis av en ökning i skulder med 60 MEUR och en ökning i avsättningar för omstruktureringar med 30 MEUR.

Investeringar januari–mars 2013
Under första kvartalet 2013 uppgick tillägg i anläggningar och biologiska tillgångar till 61 MEUR, vilket motsvarar 42 % av periodens avskrivningar. Kapitaltillskottet till samriskprojektet Montes del Plata i Uruguay uppgick till 10 MEUR under första kvartalet 2013.

Under första kvartalet 2013 var effekten från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar på kassautflödet 88 MEUR.

De viktigaste pågående projekten första kvartalet 2013 var Montes del Plata och maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk.

Prognos för investeringar, kapitaltillskott och avskrivningar 2013

MEUR Prognos för 2013
Investeringar* 350–400
Kapitaltillskott 110–130
Totalt 460–530
Avskrivningar 600–620

* Exklusive investeringar i kartong- och massabruksprojektet i Guangxi i Kina under 2013.

Investeringarna för kartong- och massafabriksprojektet i Guangxi i Kina under 2013 kommer att bekräftas när projektet har godkänts och konstruktions- och produktionstidtabellen uppdaterats.

Utsikter på kort sikt
Under andra kvartalet 2013 väntas koncernens omsättning bli något högre och operativ rörelsevinst i nivå med eller något högre än första kvartalet 2013.


Ostrołęka Bruks PM5 väntas inte ha någon större inverkan på koncernens omsättning under 2013 eftersom försäljningen i första hand är koncernintern, men EBITDA-marginalen för PM5 väntas uppgå till 20 % från andra hälften av 2013.

Massabruket Montes del Plata väntas ha en begränsad effekt på koncernens omsättning och något negativ inverkan på den operativa rörelsevinsten under 2013. Under 2014 beräknas Montes del Platas massaproduktion på 650 000 ton att påverka koncernens omsättning med full, positiv, EBITDA-påverkan mot senare delen av året, förutsatt att nuvarande marknadsförhållanden råder.

Segment första kvartalet 2013 (jämfört med första kvartalet 2012)


Printing and Reading
Printing and Reading är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av förnybara papper för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet betjänar med sitt breda utbud bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består av tidningspapper, bokpapper, SC-papper, bestruket papper och kontorspapper.


MEUR
Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Nettoomsättning 1 123 1 194 1 227 4 839 -8,5 -5,9
Operativ EBITDA 72 129 135 493 -46,7 -44,2
Operativ rörelsevinst 2 59 68 223 -97,1 -96,6
 % av omsättning 0,2 4,9 5,5 4,6 -96,4 -95,9
Operativ ROOC, % * 0,3 7,9 9,0 7,4 -96,7 -96,2
Leveranser av papper, 1 000 ton 1 684 1 791 1 783 7 130 -5,6 -6,0
Produktion av papper, 1 000 ton 1 683 1 809 1 809 7 210 -7,0 -7,0

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Något lägre försäljningspriser i lokala valutor än för ett år sedan var den främsta orsaken till en låg lönsamhet. Effekten dämpades delvis av lägre fasta kostnader.
 • Volymerna var lägre, särskilt för bestruket papper och tidningspapper, eftersom den europeiska efterfrågan på papper förblev dämpad.
 • De tidigare aviserade omstruktureringsplanerna att permanent lägga ner pappersmaskin PM2 vid Hylte Bruk och PM11 vid Kvarnsvedens Bruk i Sverige under andra kvartalet 2013 fortskrider enligt plan.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/13 jmf med Q1/12 Efterfrågan Q1/13 jmf med Q4/12 Priser Q1/13 jmf med Q1/12 Priser Q1/13 jmf med Q4/12
Papper Europa Svagare Svagare Något lägre Något lägre

Biomaterials
Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. Biomaterials består främst av trädplantager, samriskföretagen massabruket Veracel och massabruket Montes del Plata samt fristående nordiska massabruk.


MEUR
Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Nettoomsättning 257 256 242 1 012 6,2 0,4
Operativ EBITDA 28 33 15 99 86,7 -15,2
Operativ rörelsevinst 22 28 7 82 214,3 -21,4
 % av omsättning 8,6 10,9 2,9 8,1 196,6 -21,1
Operativ ROOC, % * 6,0 7,8 1,9 5,7 215,8 -23,1
Leveranser av massa, 1 000 ton 475 471 459 1 836 3,5 0,8

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Priserna för marknadsmassa var högre än för ett år sedan, särskilt för lövvedsmassa.
 • I resultatet för första kvartalet 2013 ingår en reavinst från avyttring av mark om 7 MEUR i Montes del Plata och 3 MEUR i Thailand.
 • Igångkörningen av massabruket Montes del Platas huvudutrustning har påbörjats och man räknar med att processen för driftstart kan inledas under tredje kvartalet 2013.
 • Skutskärs Bruk i Sverige kommer att ha ett årligt underhållsstopp under andra kvartalet 2013.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/13 jmf med Q1/12 Efterfrågan Q1/13 jmf med Q4/12 Priser Q1/13 jmf med Q1/12 Priser Q1/13 jmf med Q4/12
Barrvedsmassa Europa Starkare Stabil Stabila Något högre

Building and Living
Building and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. Produkterna omfattar alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. Utöver ett flertal olika sågade trävaror omfattar de vidareförädlade produkterna bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets.


MEUR
Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Nettoomsättning 441 456 381 1 684 15,7 -3,3
Operativ EBITDA 13 17 11 59 18,2 -23,5
Operativ rörelsevinst 4 7 10 29 -60,0 -42,9
 % av omsättning 0,9 1,5 2,6 1,7 -65,4 -40,0
Operativ ROOC, % * 2,8 4,8 7,0 5,2 -60,0 -41,7
Leveranser, 1 000 m3 1 113 1 132 1 109 4 592 0,4 -1,7

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Både försäljningspriser i lokala valutor och försäljningsvolymer var högre, framför allt på de utomeuropeiska marknaderna.
 • Råvarusituationen är fortfarande utmanande i Centraleuropa där de flesta av produktionsbegränsningarna genomfördes.
 • Enligt vad som meddelades för ett år sedan medförde konsolideringen av investeringen redovisad enligt kapitalandelsmetoden Mena Wood Oy (tidigare RETS Timber Oy) en engångsvinst om 8 MEUR som redovisades i resultatet för första kvartalet 2012.
 • De tidigare aviserade planerna att minska kostnaderna och öka produktiviteten inom hela affärsområdet, med en eftersträvad årlig kostnadsbesparing om 30 MEUR, fortskrider enligt plan.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/13 jmf med Q1/12 Efterfrågan Q1/13 jmf med Q4/12 Priser Q1/13 jmf med Q1/12 Priser Q1/13 jmf med Q4/12
Träprodukter Europa Svagare Stabil Stabila Något högre

Renewable Packaging
Renewable Packaging erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. Affärsområdets verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Renewable Packaging består av tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia.


MEUR
Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Nettoomsättning 820 798 779 3 216 5,3 2,8
Operativ EBITDA 119 106 113 476 5,3 12,3
Operativ rörelsevinst 68 55 62 273 9,7 23,6
 % av omsättning 8,3 6,9 8,0 8,5 3,8 20,3
Operativ ROOC, % * 11,4 9,3 11,4 12,1 - 22,6
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 812 778 766 3 138 6,0 4,4
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 836 752 767 3 147 9,0 11,2
Leveranser av wellpappförpackningar, milj. m2 260 279 261 1 097 -0,4 -6,8
Produktion av wellpappförpackningar, milj. m2 258 275 257 1 076 0,4 -6,2

* Operativ ROOC = 100 % x operativ rörelsevinst/genomsnittligt operativt kapital.

 • Betydligt högre volymer, främst inom Consumer Board, motverkades delvis av högre kostnader på grund av ökad aktivitet inom tillväxtinitiativ i Asien och inkörningsfasen av den nya maskinen för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen.
 • Maskinen för wellråvara PM5 vid Ostrołęka Bruk togs i drift i januari.
 • Etableringen av samriskbolaget Bulleh Shah Packaging (Private) Limited tillsammans med pakistanska Packages Ltd. väntas vara slutförd under andra kvartalet 2013.
 • Processen för att erhålla slutliga godkännanden för att bygga ett plantagebaserat integrerat kartong- och massabruk vid staden Beihai i Guangxi i Kina pågår fortfarande. Bygg- och produktionsschemat kommer att uppdateras när alla tillstånd har erhållits och detaljplanerna är på plats.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q1/13 jmf med Q1/12 Efterfrågan Q1/13 jmf med Q4/12 Priser Q1/13
jmf med Q1/12
Priser Q1/13
jmf med Q4/12
Konsumentkartong Europa Starkare Starkare Något lägre Stabila
Wellpappförpackningar Europa Stabil Något svagare Stabila Något högre

Övriga
I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration.


MEUR
Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
Nettoomsättning 721 673 703 2 684 2,6 7,1
Operativ EBITDA 8 -9 -9 -33 188,9 188,9
Operativ rörelsevinst 22 9 3 23 n/m 144,4
 % av omsättning 3,1 1,3 0,4 0,9 n/m 138,5
 • Den operativa rörelsevinsten inom nordisk virkesanskaffning var betydligt högre än för ett år sedan på grund av att förutsättningarna för avverkning var gynnsamma under kvartalet.
 • Kostnader för koncerninterna funktioner och tjänster var lägre.

Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt
De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är även fortsättningsvis relaterade till den potentiella inverkan som den ekonomiska situationen i Europa och den strukturella nedgången i efterfrågan på papper har på koncernens produkter.

Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 20 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 204 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på den operativa rörelsevinsten vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 53 MEUR negativt för kommande tolv månader.

Vid prisminskning för energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel är effekten den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativ rörelsevinst vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 111 MEUR positivt, 91 MEUR negativt respektive 54 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna är effekten den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Veracel
Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (7 MEUR). Veracel har bestridit domen och lämnat in ett överklagande av densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det interimistiska beslutet meddelades mot bakgrund av att en statlig åklagare hävdat att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, något som Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdad av delstatens miljömyndighet.

Grupptalan i USA

I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso Oyj (SEO) och Stora Enso North America (SENA) stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Efter ett förenklat förfarande biföll en federal domstol den 14 december 2010 USA SEO:s och SENA:s yrkande om avvisande av vissa av grupptalansmålen med de direkta köparna. Efter överklagande fastställde en federal överrätt den 6 augusti 2012 underrättens domslut avseende SEO, vilket innebär att de direkta köparnas yrkanden mot SEO konstaterats sakna rättslig grund. Avseende SENA återförvisades målet till den federala underrätten för att i juryrättegång avgöra huruvida SENA agerat i strid med den federala konkurrenslagstiftningen. Den federala överrättens beslut avser processformalia och innebär inte att man legalt prövat SENA:s agerande enligt konkurrenslagstiftningen. Målet mot SENA kommer nu att återförvisas till prövning i en federal domstol. Vidare har de flesta av målen med de indirekta köparna avvisats efter förlikning, dock med förbehåll för att målen kan återupptas om de direkta köparnas lyckas få ett rättskraftigt domslut om att SENA överträtt konkurrenslagstiftningen. Eftersom Stora Enso avyttrade SENA år 2007 fastställs Stora Ensos ansvar, om något, genom de bestämmelser som finns i försäljningsavtalet avseende SENA. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i sina räkenskaper i samband med dessa mål.

Juridiska processer i Finland
Den 3 december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och 2004. Stora Enso har inte överklagat domslutet.

Den 31 mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 160 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso uppgår till cirka 85 MEUR.

Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 75 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till cirka 25 MEUR.

Stora Enso tillbakavisar påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett starkt försvar. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Aktiekapital

Under kvartalet har 1 000 A-aktier konverterats till R-aktier. Aktierna infördes i det finländska handelsregistret den 15 februari 2013.

Per 31 mars 2013 fanns 177 146 772 A-aktier och 612 391 727 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 918 512 R-aktier till ett bokföringsmässigt motvärde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.


Händelser efter periodens utgång

Den 23 april 2013 offentliggjorde Stora Enso nya planer på att förenkla och effektivisera sina koncern- och verksamhetsstrukturer med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR, inklusive den tidigare aviserade minskningen med 30 MEUR inom affärsområdet Building and Living.


Denna rapport är ej reviderad.

Helsingfors, den 23 april 2013
Stora Enso Oyj
Styrelsen

Delårsrapport


Beräkningsgrunder
Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens bokslut 2012.

Koncernen har för första gången tillämpat följande ändring som trädde i kraft den 1 januari 2013 och som fordrar omräkning av tidigare finansiella rapporter:

 • IAS 19, Ersättningar till anställda (ändring), eliminerar ”korridormetoden”, effektiviserar presentationen av förändringar i tillgångar och skulder som härrör sig från förmånsbestämda planer och utökar upplysningskraven i standarden. Koncernen har inte tillämpat ”korridormetoden” i sin rapportering. Ändringen har ingen väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Effekten på koncernens resultaträkning i sammandrag är som följer:

Effekten från ändringar i IAS 19, Ersättningar till anställda

  Enligt tidigare rapportering Justering Omräknat
MEUR 2012 2012 2012
       
Operativ rörelsevinst 618 12 630
       
Rörelseresultat (IFRS) 689 12 701
Finansnetto -207 -13 -220
Resultat före skatt 482 -1 481
Inkomstskatt 9 - 9
Periodens nettoresultat 491 -1 490
       
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare 481 -1 480
Innehav utan bestämmande inflytande 10 - 10
  491 -1 490
       
Eget kapital, totalt 5 876 -14 5 862
Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner 462 18 480
Uppskjutna skatteskulder 344 -4 340

Dessutom är följande standarder för första gången tillämpliga från den 1 januari 2013:

 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter (ändring), innebär ändringar i presentationen av poster i övrigt totalresultat. Poster som kan komma att bli omklassificerade till resultatet i efterföljande perioder måste nu redovisas separat från poster som aldrig kommer att omklassificeras. Ändringen påverkar endast presentationen av posterna men inte koncernens finansiella ställning eller resultat.
 • IFRS 7, Finansiella instrument: utökat upplysningskrav avseende kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Ändringen kan möjligtvis ha en viss inverkan på presentationen av koncernens finansiella rapporter men hade ingen inverkan på dess finansiella ställning eller resultat.
 •  IFRS 13, Värdering till verkligt värde, fastställer definitionen av verkligt värde och introducerar ett enhetligt IFRS-ramverk för att mäta verkligt värde med syfte att öka enhetligheten och jämförbarheten genom att fordra upplysningar om tillämpningen av värdering till verkligt värde i ett företags finansiella rapporter. Tillämpningen av IFRS 13 har inte haft någon väsentlig inverkan på mätning av verkligt värde som utförts av koncernen. Den nya standarden ställer dessutom krav på specifika upplysningar om verkliga värden, av vilka några ersätter befintliga upplysningskrav i andra standarder. Vissa av dessa upplysningar avkrävs specifikt för finansiella instrument, vilket har en inverkan på delårsrapporteringen. Sådana ytterligare upplysningar är inkluderade i denna delårsrapport.
 • IAS 12, Inkomstskatter (ändring), innehåller ytterligare regler avseende uppskjuten skatt vid återvinning av underliggande tillgångar. Ändringen saknar betydelse för koncernes verksamhet.
 • IFRIC 20, Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas, ger ledning i redovisning av avrymningskostnader inom gruvindustrin. Tolkningen saknar betydelse för koncernens verksamhet.

Alla siffror i denna delårsrapport har avrundats till närmaste miljontal om inget annat anges.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012 Förändr, % Q1/13–Q1/12 Förändr, % Q1/13–Q4/12
             
Nettoomsättning 2 667 2 727 2 673 10 815 -0,2 -2,2
  Övriga rörelseintäkter 33 48 44 219 -25,0 -31,3
  Material och tjänster -1 724 -1 782 -1 730 -6 974 0,3 3,3
  Frakter och försäljningskommissioner -258 -260 -242 -1 008 -6,6 0,8
  Personalkostnader -353 -311 -339 -1 349 -4,1 -13,5
  Övriga rörelsekostnader -185 -162 -149 -578 -24,2 -14,2
  Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 26 91 15 108 73,3 -71,4
  Avskrivningar och nedskrivningar -186 -97 -145 -532 -28,3 -91,8
Rörelseresultat 20 254 127 701 -84,3 -92,1
  Finansnetto -56 -50 -37 -220 -51,4 -12,0
Resultat före skatt -36 204 90 481 -140,0 -117,6
  Inkomstskatt 20 62 -16 9 225,0 -67,7
Periodens nettoresultat -16 266 74 490 -121,6 -106,0
             
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare -17 262 73 480 -123,3 -106,5
Innehav utan bestämmande inflytande 1 4 1 10 - -75,0
  -16 266 74 490 -121,6 -106,0
             
Resultat per aktie (EPS)            
Resultat per aktie, EUR -0,02 0,33 0,09 0,61 -122,2 -106,1
Resultat per aktie efter full utspädning, EUR -0,02 0,33 0,09 0,61 -122,2 -106,1

Koncernens rapport över totalresultat

MEUR Q1/13 Q4/12 Q1/12 2012
         
Periodens nettoresultat -16 266 74 490
         
Övrigt totalresultat        
         
Poster som inte omklassificeras till resultatet        
Aktuariella förluster på förmånsbestämda planer - -168 -4 -184
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras -1 - -5 -5
Inkomstskatt hänförligt till poster som inte omklassificeras - 30 1 35
  -1 -138 -8 -154
         
         
Poster som kan omklassificeras till resultatet        
Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras 3 12 3 1
Valutaomräkningsförändring, eget kapital 77 -49 17 -29
Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande 3 -1 -1 -3
Säkring av nettoinvesteringar -13 8 -6 -17
Valutarisk- och råvarusäkring -11 -8 24 34
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning -41 -44 -69 -178
Inkomstskatt hänförligt till poster som kan omklassificeras 4 2 -4 -3
  22 -80 -36 -195
         
Totalresultat 5 48 30 141
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare 1 45 30 134
Innehav utan bestämmande inflytande 4 3 - 7
  5 48 30 141

Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR Q1/13 Q1/12
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 20 127
Säkringsresultat från OCI -11 21
Justering för icke kassamässiga poster 166 108
Förändring i rörelsekapital -91 -8
Operativt kassaöverskott 84 248
Betalt finansnetto -85 -69
Betald inkomstskatt -3 -55
Nettokassaflöde till/från rörelsen -4 124
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden - -3
Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden -10 -18
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier, netto efter avyttrade likvida medel 5 2
Investeringar i anläggningar -88 -94
Förändring i långfristiga fordringar, netto - -2
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -93 -115
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån - 658
Långfristiga låneskulder, betalningar -25 -397
Förändring i kortfristiga låneskulder 25 -153
Dividend till innehav utan bestämmande inflytande -7 -
Nettokassaflöde till/från finansieringsverksamhet -7 108
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden -104 117
Omräkningsjustering 1 -
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 1 845 1 134
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 742 1 251
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 743 1 251
Checkräkningskrediter vid periodens slut -1 -
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 1 742 1 251
     
     
Förvärv    
  Kassa och banktillgodohavanden, netto efter checkräkningskrediter - 1
  Anläggningstillgångar, rörelsekapital och nettoskattetillgångar - -1
Köpeskilling, totalt - -
Avdrag för kassa och banktillgodohavanden i förvärvade bolag - -1
Köpeskilling, netto - -1
     
Kassamässig del av köpeskillingen, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden - 3
Betalning avseende ofullbordat förvärv 2011 - -4
Köpeskilling, netto - -1

Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar, goodwill och biologiska tillgångar

MEUR Q1/13 Q1/12 2012
  Bokfört värde 1 januari 5 541 5 437 5 437
  Förvärv av dotterbolag - - 6
  Tillägg, materiella och immateriella tillgångar 57 59 536
  Tillägg, biologiska tillgångar 4 3 20
  Avyttringar -2 -1 -2
  Avskrivningar och nedskrivningar -186 -145 -532
  Omräkningsdifferens samt övrigt 48 32 76
Totalt 5 462 5 385 5 541

Låneskulder

MEUR 2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31
Långfristiga låneskulder 4 374 4 341 3 598
Kortfristiga låneskulder 775 793 863
  5 149 5 134 4 461
       
  Q1/13 2012 Q1/12
Bokfört värde 1 januari 5 134 4 373 4 373
Upptagna lån, netto - 712 79
Omräkningsdifferens samt övrigt 15 49 9
Totalt 5 149 5 134 4 461

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

MEUR   2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31
         
Tillgångar        
         
Långfristiga tillgångar        
  Fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill och övriga immateriella tillgångar O 5 231 5 319 5 175
  Biologiska tillgångar O 231 222 210
  Utsläppsrätter O 35 30 75
  Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O 2 058 1 965 1 926
  Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 100 96 84
  Tillgängligt för försäljning: operativa O 407 451 572
  Långfristiga lånefordringar R 137 134 127
  Uppskjutna skattefordringar S 169 143 130
  Övriga långfristiga tillgångar O 19 23 32
    8 387 8 383 8 331
         
Omsättningstillgångar        
  Varulager O 1 555 1 458 1 541
  Skattefordringar S 18 19 14
  Rörelsefordringar O 1 819 1 687 1 709
  Räntebärande fordringar R 295 297 287
  Kassa och banktillgodohavanden R 1 743 1 850 1 251
    5 430 5 311 4 802
         
         
Tillgångar, totalt   13 817 13 694 13 133
Eget kapital och skulder        
         
  Moderbolagets aktieägare   5 772 5 770 5 903
  Innehav utan bestämmande inflytande   89 92 87
Eget kapital, totalt   5 861 5 862 5 990
         
Långfristiga skulder        
  Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 470 480 337
  Övriga avsättningar O 142 142 141
  Uppskjutna skatteskulder S 343 340 415
  Långfristiga låneskulder R 4 374 4 341 3 598
  Övriga långfristiga rörelseskulder O 8 12 26
    5 337 5 315 4 517
Kortfristiga skulder        
  Kortfristig del av långfristiga skulder R 179 181 245
  Räntebärande skulder R 596 612 618
  Rörelseskulder O 1 804 1 685 1 720
  Skatteskulder S 40 39 43
    2 619 2 517 2 626
         
         
Skulder, totalt   7 956 7 832 7 143
         
Eget kapital och skulder, totalt   13 817 13 694 13 133

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.

Rapport över förändring i eget kapital

MEUR Aktie-kapital Över-kurs- & reserv-fond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värde-ökning av successiva förvärv Finan-siella tillgångar tillgängliga för försälj-ning Valutarisk- och råvaru-säkring OCI i investe-ringar redovisade enligt kapital-andels-metoden CTA och säkring av nettoinves-teringar Balan-serade vinst-medel Hänför-ligt till moder-bolagets aktie-ägare Innehav utan bestäm-mande inflytande Totalt
Balans 31 december 2011 1 342 77 633 -10 4 541 -17 -29 32 3 300 5 873 87 5 960
Periodens resultat - - - - - - - - - 73 73 1 74
OCI före skatt - - - - - -69 24 -2 11 -4 -40 -1 -41
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - - -6 - 2 1 -3 - -3
Totalresultat - - - - - -69 18 -2 13 70 30 - 30
Balans 31 mars 2012 1 342 77 633 -10 4 472 1 -31 45 3 370 5 903 87 5 990
Periodens resultat - - - - - - - - - 407 407 9 416
OCI före skatt - - - - - -109 10 -2 -57 -180 -338 -2 -340
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -1 - - 2 34 35 - 35
Totalresultat - - - - - -110 10 -2 -55 261 104 7 111
Dividend - - - - - - - - - -237 -237 -2 -239
Balans 31 december 2012 1 342 77 633 -10 4 362 11 -33 -10 3 394 5 770 92 5 862
Periodens resultat - - - - - - - - - -17 -17 1 -16
OCI före skatt - - - - - -41 -11 2 64 - 14 3 17
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -1 2 - 3 - 4 - 4
Totalresultat - - - - - -42 -9 2 67 -17 1 4 5
Dividend - - - - - - - - - - - -7 -7
Aktiebaserade ersättningar - - - - - - - - - 1 1 - 1
Balans 31 mars 2013 1 342 77 633 -10 4 320 2 -31 57 3 378 5 772 89 5 861

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.
OCI = Övrigt totalresultat.

Ansvarsförbindelser

MEUR 2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31
För egen räkning      
  Ställda panter - 1 1
  Inteckningar 6 6 10
För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden      
  Borgensförbindelser 560 653 461
För andras räkning      
  Borgensförbindelser 5 5 5
Övriga åtaganden, egna      
  Operativ leasing, inom kommande 12 månader 98 92 65
  Operativ leasing, efter kommande 12 månader 507 497 552
  Övriga ansvarsförbindelser 6 5 5
Totalt 1 182 1 259 1 099
       
  Ställda panter - 1 1
  Inteckningar 6 6 10
  Borgensförbindelser 565 658 466
  Operativ leasing 605 589 617
  Övriga ansvarsförbindelser 6 5 5
Totalt 1 182 1 259 1 099

Investeringsåtaganden
Koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, uppgick till 67 MEUR (att jämföra med 199 MEUR per 31 mars 2012 och 72 MEUR per 31 december 2012).

Koncernens andel av investeringsåtaganden i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, exklusive förvärv, uppgick till 177 MEUR (att jämföra med 393 MEUR per 31 mars 2012 och 213 MEUR per 31 december 2012), varav Stora Enso har gått i borgen för 95 MEUR (att jämföra med 189 MEUR per 31 mars 2012 och 189 MEUR per 31 december 2012).

Omsättning per segment

MEUR Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading 1 123 4 839 1 194 1 227 1 191 1 227
Biomaterials 257 1 012 256 268 246 242
Building and Living 441 1 684 456 403 444 381
Renewable Packaging 820 3 216 798 812 827 779
Övriga 721 2 684 673 645 663 703
Segmentintern försäljning -695 -2 620 -650 -661 -650 -659
Totalt 2 667 10 815 2 727 2 694 2 721 2 673

Operativ rörelsevinst per segment

MEUR Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading 2 223 59 53 43 68
Biomaterials 22 82 28 32 15 7
Building and Living 4 29 7 1 11 10
Renewable Packaging 68 273 55 83 73 62
Övriga 22 23 9 9 2 3
Operativ rörelsevinst 118 630 158 178 144 150
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* -7 -59 -14 -13 -34 2
Engångsposter -91 130 110 - 45 -25
Rörelseresultat (IFRS) 20 701 254 165 155 127
Finansnetto -56 -220 -50 -63 -70 -37
Resultat före skatt -36 481 204 102 85 90
Inkomstskatt 20 9 62 -21 -16 -16
Nettoresultat -16 490 266 81 69 74

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Engångsposter per segment

MEUR Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading -84 70 67 - 13 -10
Biomaterials - -7 -7 - - -
Building and Living -7 - - - - -
Renewable Packaging - -53 -38 - - -15
Övriga - 120 88 - 32 -
Engångsposter i rörelseresultatet -91 130 110 - 45 -25
Engångsposter i finansiella poster - 34 11 - 9 14
Engångsposter i skatter 19 63 56 - 2 5
Engångsposter i nettoresultatet -72 227 177 - 56 -6
             
Engångsposter i nettoresultatet hänförliga till:            
Moderbolagets aktieägare -72 221 175 - 52 -6
Innehav utan bestämmande inflytande - 6 2 - 4 -
  -72 227 177 - 56 -6

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* per segment

MEUR Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading - -1 - - - -1
Biomaterials -3 -29 6 -7 -24 -4
Building and Living - -3 -1 - - -2
Renewable Packaging - -1 - - - -1
Övriga -4 -25 -19 -6 -10 10
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster i rörelseresultatet -7 -59 -14 -13 -34 2

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid, värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseresultat per segment

MEUR Q1/13 2012 Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Printing and Reading -82 292 126 53 56 57
Biomaterials 19 46 27 25 -9 3
Building and Living -3 26 6 1 11 8
Renewable Packaging 68 219 17 83 73 46
Övriga 18 118 78 3 24 13
Rörelseresultat (IFRS) 20 701 254 165 155 127
Finansnetto -56 -220 -50 -63 -70 -37
Resultat före skatt -36 481 204 102 85 90
Inkomstskatt 20 9 62 -21 -16 -16
Nettoresultat -16 490 266 81 69 74

Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2013-03-31 2012-12-31 2013-03-31 2012-12-31
SEK 8,3553 8,5820 8,4923 8,7067
USD 1,2805 1,3194 1,3204 1,2856
GBP 0,8456 0,8161 0,8517 0,8111

Transaktionsrisk och risksäkring i de största valutorna per 31 mars 2013

MEUR   USD SEK GBP
Beräknad exponering på operativt nettokassaflöde per år   1 110 -910 540
Säkring av transaktionsrisk per 31 mars 2013   -550 420 -280
Säkring per 31 mars 2013, för kommande 12 månader   50 % 46 % 52 %

Ytterligare säkring i GBP för 13-15 månader ökar säkringsprocenten med 2 %.

Effekten av valutakursförändringar på operativ rörelsevinst

Operativ rörelsevinst: valutakursförstärkning med +10 %       MEUR
         
USD       111
SEK       -91
GBP       54

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsen för kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändring av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning är effekten den motsatta.

Verkligt värde på finansiella instrument
Koncernen använder följande hierarki för att bestämma och ge upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument efter värderingsteknik:

 • Nivå 1: noterade (ej justerade) priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder;
 • Nivå 2: andra tekniker genom vilka alla indata som har en betydande inverkan på bokförda verkliga värden kan observeras, antingen direkt eller indirekt,
 • Nivå 3: tekniker som använder indata som har en betydande inverkan på sådana bokförda verkliga värden som inte är baserade på observerbara marknadsdata.

Värderingsteknikerna beskrivs närmare i koncernens bokslut.

Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder enligt kategorierna för mätning och verkligt värde: Q1 2013

MEUR Lån och fordringar Finansiella poster till verkligt värde genom resultat-räkningen Säkrings-derivat Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Redovisade värden efter balans-räkningspost Verkligt värde
             
Finansiella tillgångar            
Tillgängligt för försäljning - - - 507 507 507
Långfristiga lånefordringar 137 - - - 137 153
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 1 476 - - - 1 476 1 476
Räntebärande fordringar 124 125 46 - 295 295
Kortfristiga placeringar och kassatillgodohavanden 1 743 - - - 1 743 1 743
Redovisat värde per kategori 3 480 125 46 507 4 158 4 174
             
MEUR   Finansiella poster till verkligt värde genom resultat-räkningen Säkrings-derivat Mätt till upplupet anskaffnings-värde Redovisade värden efter balans-räkningspost Verkligt värde
             
Finansiella skulder            
Långfristiga skulder   - 3 4 371 4 374 4 641
Kortfristig del av långfristiga skulder   - - 179 179 179
Räntebärande skulder   145 33 417 595 595
Leverantörsskulder och övriga operativa skulder   - - 1 333 1 333 1 333
Checkräkningskrediter   - - 1 1 1
Redovisat värde per kategori   145 36 6 301 6 482 6 749
             
MEUR Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt     
Derivata finansiella tillgångar - 171 - 171    
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 8 - 499 507    
Derivata finansiella skulder - 181 - 181    

Avstämning av verkliga värden på finansiella tillgångar på nivå 3: Q1 2013

MEUR Onoterade aktier Onoterade räntebärande värdepapper Totalt
       
Ingående balans 1 januari 2013 451 90 541
Förluster redovisade i övrigt totalresultat -44 - -44
Balanserad ränta - 2 2
Utgående balans 31 mars 2013 407 92 499

Onoterade aktier
Onoterade aktier består främst av aktier i PVO för vilka värderingsmetoden beskrivs mer ingående i årsredovisningen. Värderingen är mest känslig för förändringar i elpriset och diskonteringsräntan. En diskonteringsränta på 4,08 % som används i värderingsmodellen bestäms med hjälp av vägd genomsnittlig kostnad för kapital (WACC)-metoden. En förändring på +/- 5 % i elpriset i kassaflödesvärderingen (DCF) skulle ändra värderingen med +/- 85 MEUR och en förändring på +/- 1 % i diskonteringsräntan skulle ändra värderingen med -/+ 140 MEUR.

Stora Enso-aktien

Omsättning Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Januari 165 688 62 625 368 273 860 27 181 361
Februari 62 182 88 492 344 234 915 40 217 214
Mars 31 456 68 121 895 76 728 27 513 224
Totalt 259 326 219 239 607 585 503 94 911 799
Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
Januari 6,80 5,26 57,45 45,40
Februari 6,75 5,15 57,55 43,54
Mars 6,53 5,04 54,75 42,17

Uträkning av nyckeltal

Operativ avkastning på sysselsatt kapital, operativ ROCE, (%) 100  x Operativ rörelsevinst
Sysselsatt kapital 1) 2)
Operativ avkastning på operativt kapital, operativ ROOC, (%) 100  x Operativ rörelsevinst
Operativt kapital 1) 2)
Avkastning på eget kapital,
ROE (%)
100  x Resultat före skatt och innehav utan bestämmande inflytande – skatter
Eget kapital, totalt 2)
Soliditet (%) 100  x Eget kapital, totalt
Balansomslutning
Räntebärande nettoskuld   Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar
Skuldsättningsgrad   Räntebärande nettoskuld
Eget kapital 3)
       Avskrivningar och
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)   Periodens nettoresultat 3) – nedskrivningar av anläggningstillgångar
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie (EPS)   Periodens nettoresultat 3)     
Genomsnittligt antal aktier
Operativ rörelsevinst   Segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till
verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultat exklusive
engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Operativ EBITDA   Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar, andel av resultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, engångsposter och värdering till verkligt värde
Nettoskuld/operativ EBITDA   Räntebärande nettoskuld
Operativ EBITDA
Senaste 12 månader   De tolv månader som föregår balansdagen

1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.
2) Periodens genomsnitt.
3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Jonas Nordlund, Director, Communications Sweden, tel. +358 2046 21251


Stora Ensos resultat för andra kvartalet 2013 publiceras den 19 juli 2013 kl. 13.00 EET.
PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid: 13.15 lokal tid idag
Plats: Marina Congress Center, Helsingfors
Adress: Skatuddskajen 6
Värdar:

 
Jouko Karvinen, CEO (på finska)
Karl-Henrik Sundström, CFO (på engelska)

Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor direkt till Jouko Karvinen och Karl-Henrik Sundström.

TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER
CEO Jouko Karvinen, CFO Karl-Henrik Sundström och SVP Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl. 14.30 finsk tid (13.30 CET, 12.30 brittisk tid, 07.30 US EST).

Om ni önskar att delta, v.g. ring:

Kontinentaleuropa och Storbritannien +44(0)20 3450 9571
Finland +358(0)9 2310 1618
Sverige +46(0)8 5593 6763
USA +1646 254 3368
Inloggningskod: 2276674

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtillhörande press på prissättning, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar