Stora Enso lägger ner produktionen av tidnings- och katalogpapper i Varkaus

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-07-07 kl 06.00 GMT                           

Stora Enso kommer att permanent lägga ner produktionen av tidnings- och         
katalogpapper i Varkaus i Finland till slutet av tredje kvartalet 2010. De      
bakomliggande orsakerna till den planerade nedläggningen som aviserades den 22  
april 2010 har inte förändrats: den europeiska marknaden för tidnings- och      
katalogpapper har en omfattande strukturell överkapacitet och priserna har gått 
ner kraftigt. På grund av detta förväntas tidningspappersproduktionen vid       
Varkaus Bruk fortsätta att vara olönsam på sikt.                                

- Överkapaciteten på den europeiska marknaden för tidnings- och katalogpapper   
har bestått under 2010 och därför har försäljningspriserna sjunkit kraftigt. På 
längre sikt väntas efterfrågan i Europa minska ytterligare på samma sätt som i  
Nordamerika. Varkaus konkurrenskraft här även försvagats på grund av att brukets
tidningspappersproduktion bygger på mindre konkurrenskraftig nyfiber och        
tillgången på virkesråvara i Finland inte är stabil samt för att Varkaus är     
belägen långt borta från de flesta av sina kunder och huvudmarknader, säger Juha
Vanhainen, EVP, Publication Paper Business Area och Country Manager Finland.    

Stängningen av de två tidningspappersmaskinerna PM2 och PM4 vid Varkaus Bruk    
kommer att minska Stora Ensos årliga produktionskapacitet av tidnings- och      
katalogpapper med 290 000 ton. MBL-förhandlingarna i Varkaus avslutades i slutet
av juni. Avvecklingen av tidningspappersproduktionen innebär att 175 personer   
kommer att friställas. Stora Enso Varkaus Bruk har för närvarande 506 anställda.

Efter att tidnings- och katalogpappersproduktionen har lagts ner kommer         
produktionen av massa och finpapper att fortsätta vid anläggningen i Varkaus.   
Dessutom kommer driften vid sågverket och samriskprojektet inom biodrivmedel med
Neste Oil, NSE Biofuels Oy, och dess demonstrationsanläggning att fortsätta.    
Nedläggningen av Varkaus tidningspappersproduktion har inte någon väsentlig     
inverkan på mängden förnybar energi som produceras vid bruket.                  

Stora Enso kommer att erbjuda stöd för återanställning för de personer som      
berörs av planerna genom effektiv intern rekrytering och förtur till            
omplacering. Koncernen har ett nära samarbete med lokala arbetskrafts- och      
näringscentraler för att hitta nya arbetstillfällen för de medarbetare som      
påverkas. Stora Enso kommer även att ge ekonomiskt stöd till dem som vill starta
eget.                                                                           

Uppskattad finansiell effekt                                                    
Enligt vad som meddelades den 22 april 2010 beräknar Stora Enso att den         
planerade nedläggningen av tidnings- och katalogpapperstillverkning vid Varkaus 
Bruk får följande finansiella effekter på segmentet Newsprint:                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                        |                MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Icke kassamässiga engångsnedskrivningar av             |                   0 |
| anläggningstillgångar och rörelsekapital Q2/2010       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontantavsättningar Q2/2010 som engångsposter          |                  23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årlig omsättningsminskning                             |                 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årlig minskning av rörelsekapitalet                    |                   9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årlig förbättring av rörelseresultatet                 |                   9 |
--------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare information, v g kontakta:                                      
Juha Vanhainen, EVP, Publication Paper Business Area och Country Manager        
Finland,                                                                        
tel +358 2046 21343                                                             
Lauri Peltola, Head of Communications, tel +358 2046 21380                      


www.storaenso.com                                                               
www.storaenso.com/investors                                                     


Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med     
tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper,              
konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är          
världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som 
är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt        
alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck. 
Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index.  
Företaget har cirka 27 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2009     
uppgick till 8,9 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX   
Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora     
Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på            
International OTCQX-listan i USA.                                               


STORA ENSO OYJ                                                                  


Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera