Stora Enso minskar kapaciteten på journalpapper, tidningspapper och massa samt reducerar den administrativa personalen


            
- Minskning av årskapacitet med 505 000 ton papper och 550 000 ton massa 
- 1 700 anställda påverkas 
- Betydande personalnedskärningar inom stabfunktioner 
- Engångskostnader om cirka 380 MEUR, inklusive en kassamässig 
effekt om cirka 160 MEUR 
- Årlig förbättring av nettokostnader med 140-160 MEUR, med full effekt 2009 

Som en reaktion på de kraftiga kostnadsökningarna och för att trygga lönsamheten
på lång sikt meddelar Stora Enso idag att koncernen avser att permanent lägga  
ned Summa pappersbruk och en av maskinerna som producerar journalpapper vid   
Anjala Bruk, och även att lägga ned massabruken i Kemijärvi och Norrsundet.   
Nedläggningarna kommer att minska den årliga kapaciteten med 505 000 ton    
tidningspapper och journalpapper samt 550 000 ton massa. Antalet anställda som 
påverkas av de här planerna på permanenta nedläggningar av bruken uppgår till  
totalt cirka 1 400, varav omkring 1 100 i Finland och 300 i Sverige.      

Dessutom planerar Stora Enso att avyttra enheter i Kotka i Finland.       
Verksamheterna inom laminatpapper och bestruket specialjournalpapper vid Kotka 
kommer att avyttras eftersom Stora Enso fortsätter med att fokusera sin     
produktportfölj. De här två affärsgrenarna kan inte konkurrerar inte direkt med 
produkterna från koncernens andra bruk. Även sågverksverksamheten vid Kotka   
kommer att avyttras, förutsatt att ett tillfredsställande anbud erhålls.    
Enheterna i Kotka har cirka 650 anställda.                   

För att sänka kostnaderna och för att effektivisera bolagets administration   
efter den nyligen genomförda omorganisationen, avyttringen av verksamheten i  
Nordamerika och de ovannämnda kapacitetsminskningarna avser Stora Enso dessutom 
att reducera den administrativa personalen med cirka 300 personer (utav totalt 
ca 850) i administrativa koncernfunktioner och gemensamma servicetjänster    
(shared services) i Storbritannien, Finland, Sverige och Tyskland.       

Samtliga planerade personalnedskärningar är avhängiga av lokala förhandlingar. 

- Hur smärtsamt det än är med nedläggningar, rationalisering av produktionen och
minskning av personal är det här livsviktigt för Stora Ensos överlevnad och   
konkurrenskraft på sikt. Att vänta i hopp om bättre tider skulle leda till ännu 
mer kännbara åtgärder i framtiden. För att sänka virkeskostnaderna så snabbt som
möjligt ska vi samtidigt med planerna för permanenta nedläggningar införa    
produktionsbegränsningar för massa och vissa papperskvaliteter redan under det 
pågående kvartalet, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.            

- De planerade åtgärderna grundar sig på specifika analyser av marginalkostnader
på virke och kvaliteten på tillgångarna, inklusive framtida investeringsbehov, 
optimering av fiberflöden mellan de nordiska massabruken och på en generell   
reducering av fiberanvändning genom en minskad produktionskapacitet på tidnings-
och journalpapper. Jag vill också förtydliga att besluten baseras på      
förhållanden före implementeringen av de aviserade virkestullarna på 80 % (eller
minst 50 EUR per kubikmeter) från och med den 1 januari 2009. Om den      
överhängande frågan om högre virkestullar inte kan lösas snart och den     
dramatiska utvecklingen av vedkostnader inte vändas, måste vi vidta ännu fler  
åtgärder för att rationalisera vår produktion av massa, papper, kartong och   
sågade trävaror i Finland, fortsätter Karvinen.                 

- Jag är medveten om följderna av dagens tillkännagivande för den berörda    
personalen och deras familjer. Men vi agerar för att trygga Stora Ensos framtid 
och den stora majoriteten av våra anställda. Vi kommer att tillsammans med de  
lokala myndigheterna proaktivt hjälpa den berörda personalen för att hitta   
alternativa anställningar.                           

Nedläggning av Summa Bruk och produktionen av journalpapper vid Anjala Bruk   
Summa Bruk med en årskapacitet på 415 000 ton tidnings-, obestruket journal- och
bokpapper beräknas bli permanent stängt under första kvartalet 2008. Brukets  
kunder kommer i fortsättningen att betjänas av Stora Ensos övriga bruk i    
Finland, Sverige och Västeuropa.                        

För närvarande uppgår årskapaciteten av PM2 vid Anjala Bruk till 155 000 ton.  
Omedelbart efter slutet av första kvartalet 2008 kommer PM2 vid Anjala Bruk att 
upphöra med produktionen av journalpapper och görs om för att tillverka     
bokpapper, och då även till de kunder som för närvarande betjänas av PM1 vid  
Anjala och av Summa Bruk. Den slutgiltiga stängningen av PM1 vid Anjala Bruk med
en årskapacitet på 120 000 ton bokpapper ska genomföras på ett sådant sätt att 
av kundservicen kan säkerställas.                        

Kapacitetsreduktioner:                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Standard- och förbättrat tidningspapper   | 270 000 ton          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bestruket journalpapper           | 155 000 ton          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Obestruket journalpapper           | 80 000 ton          |
--------------------------------------------------------------------------------


Nedläggningar av massabruken i Kemijärvi och Norrsundet             
Massabruken i Kemijärvi och Norrsundet med årskapacitet på 250 000 ton     
respektive 300 000 ton långfibermassa av barrved ska läggas ned permanent.   
Kemijärvi ska enligt planerna stängas under andra kvartalet 2008 och Norrsundet 
senast i slutet av andra kvartalet 2009. Anledningen till nedläggningarna är den
dramatiska ökningen av virkeskostnader som gör det nödvändigt att hitta sätt att
minska virkeskonsumtionen och att optimera fiberflöden för att minska      
kostnaderna för de kvarvarande bruken.                     Avyttring av enheter i Kotka                          
Laminatpappersverksamheten i Finland och Malaysia samt verksamheten inom    
bestruket specialjournalpapper vid Kotka kommer att avyttras så snart som    
praktiskt möjligt. Även sågverksverksamheten vid Kotka kommer att avyttras,   
förutsatt att ett tillfredsställande anbud erhålls.               

Bruken i Kotka producerar årligen 160 000 ton laminatpapper, 18 000 ton     
Imprex-produkter, 170 000 ton bestruket specialjournalpapper och 250 000    
kubikmeter sågade träprodukter. Deras externa försäljning 2006 uppgick till   
totalt 220 MEUR.                                

Underhålls- och serviceföretag                         
Underlaget för de regionala underhålls- och serviceföretagen Kymenso och Fortek 
i Finland kommer att minskas efter nedläggningarna av Summa Bruk, Kemijärvi Bruk
och PM1 vid Anjala Bruk, samt efter avyttringen av verksamheter vid Kotka. Stora
Ensos underhållsföretag som servar Norrsundet Bruk och Skutskär Bruk kommer   
också att påverkas, och eftersom de två bruken har en gemensam ledning kommer  
även personalen vid Skutskär att påverkas.                   

Omorganisation av administrativa funktioner                   
En minskning av administrativ personal till en för den nya strukturen mer skälig
nivå är planerad vid huvudkontoren i Finland, Sverige, Storbritannien och    
Tyskland. De tänkta neddragningarna ska inkludera personal på huvudkontoren inom
Finance, HR, FoU, Communications och Support. Av de totalt omkring 300 anställda
som berörs i de fyra länderna arbetar cirka 90 personer på koncern- och     
landsnivå. Dessutom avser koncernen att ersätta de nuvarande gemensamma     
finansiella servicecentren (shared services) i Finland, Sverige och Tyskland med
ett enda center som ska lokalisera inom ett lågkostnadsområde. Planeringen av  
denna förändring som påverkar 150 jobb inom shared service kommer att påbörjas i
början av 2008, med avseende att färdigställas senast ett år därefter. Därutöver
planeras en sammanslagning av två forskningscenter i Sverige till ett, vilket  
medför att antalet anställda minskas med cirka 60 personer. Sammanslagningen  
kommer att förbättra och fokusera arbetet inom FoU genom specialisering inom  
särskilda kompetensområden och undvikande av överlappningar. Stora Enso avser  
att bibehålla investeringar i FoU på oförändrad eller högre nivå än tidigare.  

Beräknad finansiell effekt av nedläggningar och personalnedskärningar på Stora 
Enso                                      
Koncernen beräknar att cirka 380 MEUR ska göras i avsättningar och       
nedskrivningar av anläggningstillgångar som engångsposter i resultatet för   
fjärde kvartalet 2007, av vilket cirka 160 MEUR kommer att vara kassapåverkande 
under omstruktureringsperioden från 2007 fram till det andra kvartalet 2009.  

--------------------------------------------------------------------------------
| Segment         | Finansiell effekt av nedskrivningar av      |
|             | anläggningstillgångar och avsättningar      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint        | 170 MEUR                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper      | 210 MEUR                     |
--------------------------------------------------------------------------------

Den största behållningen med de ovannämnda åtgärderna kommer från minskade   
marginalkostnader för virke och energi, lägre personalkostnader och lägre    
avskrivningar. Förbättringen av de årliga nettokostnaderna beräknas bli mellan 
140-160 MEUR och ha full effekt år 2009.                    --------------------------------------------------------------------------------
| Minskning av extern försäljning      | 370 MEUR             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskning av sysselsatt kapital      | 300 MEUR             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalnedskärningar till följd av    | 1 700              |
| nedläggningar och omorganisation av    |                 |
| stabfunktioner (exkl ökning p g a ett   |                 |
| enhetligt finansiellt service center)   |                 |
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information, v g kontakta:                   
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410                    
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO och CFO, tel +358 2046 21450            
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197        
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications,   
tel                                       
+358 40 763 8767                                

Torsdagen den 25 oktober 2007 kl 09.00 finsk tid (08.00 CET) publicerar Stora  
Enso sitt resultat för tredje kvartalet.                    

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS                          
Tid: 	11.30 finsk tid                              
Plats: 	Wanha Satama, konferensrum H+,                     
Adress: 	Pikku Satamakatu 3-5                          
Värdar:  	Jouko Karvinen, CEO                          
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO & CFO                        
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications         

Konferensen hålls på engelska. Efter presentationen ges tillfälle att ställa  
frågor direkt till Jouko Karvinen och Hannu Ryöppönen.             

Direktsändning av presskonferensen                       
Det går att följa en direktsändning (synkroniserad med presentationsmaterialet) 
av presskonferensen på www.storaenso.com. Presentationsmaterialet finns     
tillgängligt på www.storaenso.com/investors från kl 11.30 finsk tid (10.30 CET).

Om ni inte kan närvara fysiskt vid presskonferensen och vill ställa frågor, v g 
ring:                                      
+44 (0)20 7162 0125 	Kontinentaleuropa och Storbritannien           
+46 (0)8 5052 0114 	Sverige                          
+358 (0)9 2313 9202  	Finland                         
+1 334 323 6203 	USA                              TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER                         
CEO Jouko Karvinen och Deputy CEO & CFO Hannu Ryöppönen leder en kombinerad   
telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (14.00 brittisk tid, 
09.00 US EST).                                 

Om ni önskar att delta, v g ring (ange lösenordet "Stora Enso"):        
+44 (0)20 7806 1950 	Kontinentaleuropa och Storbritannien           
+46 (0)8 5352 6408                               
	Sverige                                    
+358 (0)9 7251 9035 	Finland                          
+1 718 354 1387 	USA                              

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.   

Ytterligare information om telefonnummer för uppspelning finns på:       
www.storaenso.com/investors                           


De lokala presskonferenserna i Finland hålls vid Kemijärvi och Summa kl 12.30  
finsk tid (11.30 CET)                              


De lokala presskonferenserna i Sverige hålls kl 11.30 svensk tid vid:      

Stora Enso                                   
Norrsundets Bruk                                
Fabriksvägen 53 i Norrsundet (anmälan till vakten)               

Stora Enso                                   
Åsgatan 22 i Falun (anmälan i receptionen)                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 

Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera