Stora Enso planerar omstrukturering och åtgärder för att förbättra lönsamheten

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-02-05 kl. 12.57 EET

Stora Enso planerar att omstrukturera sin verksamhet genom att permanent lägga ned två av sina tidningspappersmaskiner i Sverige. Dessutom planerar Stora Enso effektivitetsåtgärder inom affärsområde Printing and Readings kundservice samt inom affärsområdet Building and Living. De planerade åtgärderna beräknas minska de årliga kostnaderna med 54 MEUR och innebära en personalminskning med totalt 600 personer.

Printing and Reading planerar lägga ned kapacitet i Sverige och omorganisera sina kundservicecenter
Affärsområdet Printing and Reading planerar permanent nedläggning av pappersmaskin (PM) 2 med en årskapacitet på 205 000 ton tidningspapper vid Hylte Bruk i Sverige och PM11 med en årskapacitet på 270 000 ton tidningspapper vid Kvarnsvedens Bruk i Sverige under andra kvartalet 2013. Detta motsvarar 3,4 % av den europeiska tidningspapperskapaciteten. Planerna att lägga ned kapacitet beror på den fortsatta strukturella försvagningen i efterfrågan på tidningspapper i Europa.

Dessutom planerar Stora Enso att etablera en gemensam plattform för hela affärsområdet Printing and Readings försäljning, orderhantering och logistiktjänster i Europa med syfte att skapa bättre kundservice. De processer som idag sköts av sju kundservicecenter, bruk och logistikcenter kommer nu att centraliseras till fem kundservicecenter belägna i Finland, Sverige, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Dessutom planeras etablering av ett separat logistikservicecenter i Göteborg som är avsedd för utomeuropeisk affärsverksamhet och som ska betjäna samtliga Stora Ensos affärsområden.

Building and Living effektiviserar verksamheten inom hela affärsområdet
Affärsområdet Building and Living planerar att minska sina kostnader, att öka produktiviteten och att hitta hållbara förbättringslösningar inom alla sina verksamheter för att få bukt med fortsatt dålig lönsamhet. De aviserade planerna innefattar neddragningar vid Sollenau sågverk i Österrike, överföring av viss produktion med höga kostnader från Pfarrkirchen Bruk i Tyskland till Zdírec Bruk i Tjeckien som har låga kostnader samt effektiviseringsåtgärder vid Kitee och Honkalahti sågverk i Finland. Building and Living planerar även besparingsåtgärder inom alla sina övriga enheter, försäljning och administration samt stödfunktioner i hela affärsområdet.

Finansiella effekter
Stora Enso kommer att redovisa en avsättning för omstrukturering och nedskrivning av anläggningstillgångar och rörelsekapital som engångsposter relaterade till de omstruktureringsplaner som beskrivs ovan med en negativ effekt om cirka 88 MEUR på rörelseresultatet i resultatet första kvartalet 2013.

Segment Årlig minskning av omsättning Årlig kostnadsbesparing Nedskrivningar av anläggningstillgångar och rörelsekapital Kassamässiga avsättningar Planerad minskning av personal
Printing and Reading 190 MEUR 24 MEUR,
fr.o.m. Q3 2013,
full effekt Q1 2014
42 MEUR 40 MEUR 300
Building and Living Ingen effekt 30 MEUR,
fr.o.m. Q2 2013,
full effekt i början av 2014
- 6 MEUR 300
Totalt 190 MEUR 54 MEUR 42 MEUR 46 MEUR 600

Inga beslut om nedläggningar eller personalminskningar kommer att tas förrän lokala MBL-förhandlingar har avslutats. Stora Enso ska göra sitt yttersta i samarbete med det lokala samhället för att hjälpa dem som eventuellt påverkas så att de kan hitta ny sysselsättning. Alla lediga tjänster vid andra Stora Enso-enheter kommer att vara tillgängliga för dem.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel. +46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel.
+358 2046 21242
Jonas Nordlund, Director Communications Sweden, tel.
+46 1046 71663

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera