Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för andra kvartalet som publicerades idag

”Starkt resultat för andra kvartalet”                      
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-07-22 kl 06.01 GMT              

- Vårt resultat för andra kvartalet är starkt i alla avseenden. Rörelseresultat 
exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde på 213 MEUR,     
kassaflöde från den löpande verksamheten på 305 MEUR, ROCE på 10,5 % och    
kassaläge på 856 MEUR är alla inte bara enorma förbättringar jämfört med förra 
året men vittnar även om de tidiga och ofta smärtsamma åtgärder vi har vidtagit 
under de senaste tre åren. Vårt starka resultat detta kvartal har fått draghjälp
av externa faktorer, särskilt den betydande återhämtningen av volymer från   
mycket låga nivåer under andra kvartalet 2009, vår klart lägre kostnadsbas och 
en svagare euro. Vi kunde dessutom dra fördel av högre massapriser och vårt   
agerande när det gäller priser och kundsammansättning i nästan alla segment. Det
faktum att alla sex segment utom Newsprint visar en stark resultatförbättring på
årsbasis är ännu ett positivt tecken på att vi ska fortsätta på vår inslagna väg
i hanteringen av de faktorer vi kan påverka.                  

- Även om andra kvartalets resultat var generellt sett starkt visar de förluster
som uppstått i Newsprint tydligt att problemen med strukturell överkapacitet  
inte har försvunnit. Det innebär dessvärre att det nyligen tagna beslutet om  
permanent stängning av två tidningspappersmaskiner vid Varkaus Bruk inte bara  
var nödvändigt men inte ens tillräckligt för att lösa problemet. Vi kommer   
därför att fortsätta med att aktivt hantera prissättningen och         
kundsammansättningen för att maximera avkastningen, men också se över      
resultatutvecklingen hos alla våra tillgångar. Och vi kommer inte att tveka med 
att agera om det så behövs.                           

- Utsikten för tredje kvartalet är kluven och fortfarande osäker. Även om    
volymerna har återhämtat sig från mycket låga nivåer under 2009 är och förblir 
efterfrågan inom alla papperssegment för en lång tid klart under nivåerna innan 
krisen år 2008. Fortsatt fokus på kostnader och kapacitetsstyrning krävs för att
kunna driva verksamheten med acceptabla vinstnivåer - som tidigare, ingen blir 
hjälpt av att bara vänta på att de goda tiderna ska komma tillbaka. Utöver de  
prishöjningar som genomfördes under andra kvartalet har vi aviserat ytterligare 
prishöjningar som kommer att få effekt redan under den senare delen av tredje  
kvartalet, och vi förväntar oss prisförbättringar jämfört med föregående kvartal
i varierande omfattning i praktiskt taget varje segment, även inom Newsprint.  
Det är den absoluta grundförutsättningen för att vårt resultat ska hamna på en 
acceptabel nivå nu när ökningen av virkes- och andra kostnader tydligt börjar  
märkas i vår verksamhet. Med andra ord ser vi att Wood Products står inför ett 
dilemma senare under året på grund av snabbt stigande virkespriser, vilket är  
anledningen till att vi har meddelat att vi planerar tillfälliga        
produktionsstopp vid våra sågverk vid behov. Samtidigt är jag ändå glad över att
handeln med inhemskt virke i Finland åter närmar sig normala nivåer. Nu måste vi
se till att det inte blir någon upprepning av de alltför höga virkeskostnaderna 
och lagernivåerna från slutet av 2007.                     

- Stora Enso har visat att företaget har viljan och förmågan att göra svåra   
saker för att säkra och förbättra koncernens resultat. Vi är redan på god väg  
och kommer att fortsätta på vår inslagna bana med ständiga förbättringar av de 
tillgångar vi har - samtidigt som vi skapar oss en ny framtid på nya marknader 
och med nya produkter.                             


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410                    
Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121                    
Lauri Peltola, Head of Communications, tel +358 2046 21380           
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med   
tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper,       
konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Företaget är     
världsledande inom hållbar skogsindustri och erbjuder sina kunder lösningar som 
är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt    
alternativ till många icke förnybara material och lämnar ett mindre kolavtryck. 
Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. 
Företaget har cirka 27 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2009   
uppgick till 8,9 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX  
Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora   
Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på      
International OTCQX-listan i USA.                        


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera