Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2012 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-02-05 kl. 13.01 EET

”Stora Enso avslutade fjärde kvartalet med fortsatt starkt kassaflöde och ett operativt resultat som var något högre än året innan men något lägre än föregående kvartal. Detta är konsekvensen av vår oupphörliga fokus på att förbättra kostnadsstrukturen och vårt rörelsekapital. Det visar att vi kan och kommer att fortsätta på den inslagna banan även i framtiden. Jag vill ge hela äran av detta arbete till alla Stora Ensos medarbetare världen över.

”Jag vill också påminna om att de två första av våra tillväxtinvesteringar – den vid Skoghalls Bruk och den nya kartongmaskinen vid Ostrołęka Bruk – har slutförts i tid. I själva verket startades maskinen för lättviktig kartong vid Ostrołęka Bruk sex veckor före utsatt tid och nu koncentrerar man sig på en lyckad inkörningsfas som väntas ta några månader. I Uruguay är alla från såväl Stora Enso som våra partners helt inriktade på att hålla tidtabellen för driftstart i mitten av 2013 och, vad som är ännu viktigare, en framgångsrik inkörning efter det.

”De tråkiga nyheterna idag är att nedgången av konsumenternas efterfrågan på pappersbaserad media i Europa har fortsatt under det fjärde kvartalet. Medan den strukturella trenden för den totala efterfrågan på papper sedan 2007 har varit en minskning med cirka 5 % per år kan vi nu se att efterfrågan inom de två största mediedrivna segmenten, tidningspapper och bestruket journalpapper, under 2012 minskade med cirka 9 %. Precis som tidigare har den ofördelaktiga balansen mellan utbud och efterfrågan lett till ytterligare press på marginalerna.

”Det innebär att vi måste påskynda våra planer att minska kapaciteten för att undvika att ha igång verksamheter utan, eller rent av med negativt, kassaflöde. Vi planerar att stänga en tidningspappersmaskin vid Kvarnsvedens Bruk och en annan vid Hylte Bruk, som alldeles nyligen, i slutet av 2012, fick anpassa sig till stängningen av en pappersmaskin. Beträffande affärsområdet Building and Living förväntar vi oss inte någon märkbar förbättring när det gäller den avmattade byggkonjunkturen eller de höga råvarukostnaderna. I syfte att bekämpa den fortsatt otillräckliga lönsamheten i en mycket svag marknadssituation lanserar vi en kostnadsförbättringsplan för att justera omfattningen av vår kostnadsstruktur och för att förbättra vår konkurrenskraft. De smärtsamma åtgärderna är nödvändiga inte bara för att skydda de starkare delarna av Printing and Reading och Building and Living, utan också för att vi ska kunna investera i våra verksamheter på tillväxtmarknader med hög avkastning.

”Jag inser att efter många år av omstrukturering kommer de aviserade planerna, som alla är föremål för lokala MBL-förhandlingar, att bli mycket svåra för medarbetarna att acceptera. Det enda jag kan be om är förståelse för att vi måste göra något åt konsumenternas minskade efterfrågan på tryckpapper och effekterna av en fortsatt dålig marknadssituation för Building and Living. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att stödja de medarbetare som påverkas av planerna.

”De senaste sex åren har inneburit ständiga utmaningar på en del av våra marknader, med både strukturell nedgång och svagt konjunkturläge. Men vi är fast beslutna att stanna på vår inslagna väg, en väg med fortsatt starkt kassaflöde för att finansiera vår omvandling mot ett globalt företag för förnybara material.”


För ytterligare information, v.g. kontakta:

Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera