Stora Ensos delårsrapport januari-september 2007

Resultatet negativt påverkat av högre virkeskostnader och svag US-dollar -   
omstruktureringsåtgärder aviserade                       

Sammandrag av resultatet för tredje kvartalet (jämfört med tredje kvartalet   
2006)                                      
Fortsatt verksamhet:                              
 • 	Omsättningen var 3 234,5 MEUR (3 212,2).                  
• 	Rörelseresultatet exklusive engångs- och rörelsefrämmande poster samt en   
positiv värdeförändring                             
av skogstillgångar i Tornator uppgick till 207,1 MEUR              
(216,7).                                    
• 	Rörelseresultatet var 252,0 MEUR (246,2) exklusive engångsposter och -297,4 
MEUR (83,2) inklusive engångsposter. I båda ingår en icke-operativ nettoeffekt 
om -3,1 MEUR (29,5).                              
• 	Resultatet före skatt var 225,1 MEUR (221,5) exklusive engångsposter och   
-324,3 MEUR (58,5) inklusive engångsposter.                   
• 	Nettoresultatet var 178,6 MEUR (162,8) exklusive engångsposter och -264,1  
MEUR (93,1) inklusive engångsposter.                      
• 	Resultatet per aktie var 0,23 EUR (0,21) exklusive engångsposter och -0,33  
EUR (0,12) inklusive engångsposter. Kassamässigt resultat per aktie var 0,48 EUR
(0,49) exklusive engångsposter.                         
 • 	ROCE exklusive engångsposter var 9,4 % (10,0).               
 • 	Stora Enso North America redovisas som verksamhet under avveckling.     
                                        
Meddelande från CEO Jouko Karvinen:                       
- Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2007 påverkades negativt av samma  
faktorer som under det andra kvartalet, det vill säga högre kostnader för virke 
och den försvagade US-dollarn. Det redovisade rörelseresultatet exklusive    
engångsposter var bättre än motsvarande kvartal föregående år, men vi kunde inte
upprätthålla vår viktigaste parameter att bibehålla en kontinuerlig förbättring 
på årsbasis efter justering för rörelsefrämmande poster. Det finansiella    
resultatet för Magazine Paper blev dåligt på grund av låga försäljningspriser  
och ökade tillverkningskostnader. Förhållandena för Wood Products försämrades  
snabbt efter det första halvåret, men resultatet för det tredje kvartalet var  
ändå klart bättre än föregående år. Resultatet för Fine Paper var fortfarande  
bra och för Newsprint och Industrial Packaging fortsatte den goda        
resultatutvecklingen. I synnerhet Consumer Board påverkades av de stigande   
virkeskostnaderna och virkesbristen i Finland och Ryssland.           

- Vi agerar efter aktuella realiteter, både när det gäller produktionen och de 
viktigaste frågorna kring råvaror, för att smidigt kunna återgå till den väg som
leder till långsiktig resultatförbättring. Därför offentliggör vi i samband med 
den här delårsrapporten en handlingsplan för att förbättra våra         
marginalkostnader och minska virkeskonsumtionen, särskilt i Finland men även i 
Sverige genom att stänga produktionskapacitet, och för att samtidigt sänka   
administrationskostnaderna i hela koncernen. Åtgärderna, och mina kommentarer  
beträffande dem, beskrivs i detalj i ett separat pressmeddelande idag.     

- Vi måste också ha klart för oss att våra aktioner är en reaktion på den    
nuvarande situationen före införandet av högre virkestullar från Ryssland från 
och med den 1 januari 2009. Om vi inte hittar en bra lösning till de här    
tullarna eller om virkespriserna inte går ner måste vi vidta ännu fler åtgärder,
inklusive nedläggningar av fler bruk.                      

- Även under resten av 2007 kommer vi att påverkas av höga kostnader för virke 
och returfiberbaserat papper. Därför kommer både Newsprint och Wood Products att
utöver de planerade kapacitetsnedläggningarna att genomföra           
produktionsbegränsningar under det fjärde kvartalet. Till exempel kommer    
massabruket i Sunila att begränsa produktionen genom ett underhållsstopp och  
massabruket i Kemijärvi kommer att begränsa sin produktion under det fjärde   
kvartalet. Våra finska sågverk kommer också att minska sina granvolymer under  
kvartalet. Dessutom kommer produktionen inom Newsprint att begränsas. Alla dessa
åtgärder ska genomföras under fjärde kvartalet 2007. Åtgärderna kommer att ha en
negativ påverkan på resultatet för det fjärde kvartalet men kommer att påskynda 
förbättringen av marginalkostnaderna under de kommande kvartalen och åren.   
Marknadsutsikterna på kort sikt                         
I Europa väntas den ekonomiska utvecklingen förbli stabil, även om osäkerheten 
ökar. Marknadsutsikterna fortsätter att vara utmanande och den kraftiga     
värdeminskningen av US-dollarn ökar konkurrensen på marknaderna ytterligare.  
Måttlig efterfrågan på bolagets produkter väntas, med en svag säsongsmässig   
förbättring i några av affärsområdena.                     

Efterfrågan och priserna för tidningspapper förutses bli oförändrade enligt   
årsavtal. Journalpapper får en säsongsmässigt förbättrad efterfrågan som väntas 
vara fortsatt stabil. Marknadssituationen i Europa kommer dock även i      
fortsättningen att vara besvärlig och påverkad av den svaga US-dollarn. Priserna
har stabiliserats och vissa ökningar för icke-kontraktsbundna affärer inom   
bestruket journalpapper väntas, men för obestruket journalpapper finns det inga 
utsikter om prisökningar. Prognosen avseende efterfrågan och prisökningar för  
finpapper är dämpad. Oförändrad efterfrågan väntas för konsumentkartong, och  
prisökningar motverkas av den svaga US-dollarn. Efterfrågan på         
industriförpackningar väntas förbli god och stödja ytterligare prishöjningar.  

Efter ett mycket starkt första halvår 2007 har marknaden för träprodukter nu  
överutbud som snabbt försämrar utsikterna för leveranser och priser. Utsikterna 
för de två kommande kvartalen försämras även av en tillfällig avmattning av   
efterfrågan i Japan. Råmaterialkostnaderna i Finland, Ryssland och Baltikum är 
rekordhöga.                                   

I Latinamerika väntas efterfrågan och priserna för bestruket journalpapper öka 
något. I Kina förblir efterfrågan på bestruket finpapper måttligt, men vissa  
priser kommer att öka.                             

Stora Enso bibehåller sin bedömning att kostnadsökningen för helåret 2007 blir 
cirka 3,5 %.                                  

Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
Priserna för tidningspapper, obestruket finpapper, träprodukter och de flesta av
konsumentkartong- och industriförpackningskvaliteterna var högre. För bestruket 
finpapper var priserna i stort sett oförändrade, men lägre för samtliga     
journalpapperskvaliteter.                            

Priserna för tidningspapper, obestruket finpapper, träprodukter och de flesta av
konsumentkartong- och industriförpackningskvaliteterna var högre. För bestruket 
finpapper var priserna i stort sett oförändrade, men för samtliga        
journalpapperskvaliteter gick priserna ner.                   

Producentlagren för bestruket journalpapper och bestruket finpapper var lägre än
för ett år sedan, oförändrade för obestruket journalpapper, men högre för    
tidningspapper, bestruket finpapper och träprodukter.              

I Latinamerika var efterfrågan på bestruket journalpapper starkare men priserna 
var lägre än för ett år sedan.                         

I Kina fortsatte efterfrågan på bestruket finpapper att öka och priserna var  
högre än föregående år.                             
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
I Europa ökade efterfrågan säsongsmässigt för journalpapper och bestruket    
finpapper, men minskade något för tidningspapper, obestruket finpapper,     
konsumentkartong och träpro­dukter. Efterfrågan på industriförpackningar var i 
stort sett oförändrad.                             

Priserna för obestruket finpapper fortsatte att öka, så även för de flesta av  
konsumentkartong- och industriförpackningsprodukterna. Priserna för tidnings-  
och journalpapper var i stor utsträckning oförändrade, men priserna för     
bestruket finpapper och träprodukter försämrades något.             

Producentlagren för journalpapper och bestruket finpapper minskade men ökade för
tidningspapper, obestruket finpapper och träprodukter.             

I Latinamerika var efterfrågan stark men priserna försämrades.         

I Kina fortsatte efterfrågan på bestruket finpapper att tillta och priserna   
ökade något.                                  

Stora Ensos leveranser och produktion från fortsatt verksamhet         

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q1-Q3 | Q1-Q3 | Q3/06 | Q2/07 | Q3/07 | Förän | Föränd |
|           | /06  | /07  |    |    |    | dring | ring  |
|           |    |    |    |    |    | Q3/0 | Q3/07- |
|           |    |    |    |    |    | 7-Q3/ | Q2/07 |
|           |    |    |    |    |    | 06  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveranser av    | 9 329 | 9 330 | 3 128 | 3 068 | 3 112 | -16  | 44   |
| papper och kartong |    |    |    |    |    |    |    |
| (1 000 ton)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produktion av    | 9 412 | 9 403 | 3 095 | 3 107 | 3 119 | 24  | 12   |
| papper och kartong |    |    |    |    |    |    |    |
| (1 000 ton)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveranser av    | 4 902 | 5 046 | 1 593 | 1 797 | 1 583 | -10  | -214  |
| träprodukter (1 000 |    |    |    |    |    |    |    |
| m3)         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Resultat tredje kvartalet 2007 (jämfört med tredje kvartalet 2006)       
Omsättningen på 3 234,5 MEUR i den fortsatta verksamheten var ungefär på samma 
nivå som året innan. Högre genomsnittspriser för träprodukter samt ökade    
leveranser för grossiströrelsen och industriförpackningar jämnades i stort sett 
ut av både lägre leveranser och försäljningspriser för konsumentkartong.    

Rörelseresultatet för den fortsatta verksamheten exklusive engångsposter ökade 
med 5,8 MEUR till 252,0 MEUR, vilket motsvarar 7,8 % av omsättningen.      
Rörelseresultatet för Wood Products, Fine Paper och Magazine Paper förbättrades 
och var ungefär oförändrad för Industrial Packaging och Merchants, men     
försämrades betydligt för Consumer Board, främst beroende på högre       
virkeskostnader och produktionsstopp vid massabruket Enocell. Resultatet för  
Newsprint var också lägre, främst på grund av högre råmaterialkostnader,    
särskilt för ved och returpapper.                        

Valutakursfluktuationer, och då främst försvagningen av US-dollarn, medförde en 
försämring av rörelseresultatet för den fortsatta verksamheten med cirka 20 MEUR
jämfört med tredje kvartalet 2006.                       

Virkesleveranserna till bolagets bruk uppgick till totalt 11,3 miljoner     
kubikmeter, vilket är en ökning med 5 % jämfört med motsvarande period året   
innan.                                     

Kostnaderna för virke var avsevärt högre under det tredje kvartalet 2007 jämfört
med föregående år.                               


Nyckeltal                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | 200 | 200 | Q1- | Q1- | Q3/ | Q2/0 | Q3/0 | Förä | Förä | Förän |
|      | 5  | 6  | Q3/ | Q3/ | 06 | 7  | 7  | ndri | ndri | dring |
|      |   |   | 06 | 07 |   |   |   | ng % | ng % | %   |
|      |   |   |   |   |   |   |   | Q3/0 | Q3/0 | Q1-Q3 |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 7-Q3 | 7-Q2 | /07-Q |
|      |   |   |   |   |   |   |   | /06 | /07 | 1-Q3/ |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 06  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt v |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| erksamhet |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsät | 11  | 12  | 9 6 | 10  | 3 2 | 3 35 | 3 23 | 0,7 | -3,6 | 3,8  |
| tning   | 342 | 957 | 37, | 000 | 12, | 5,9 | 4,5 |   |   |    |
|      | ,7 | ,2 | 3  | ,9 | 2  |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA exk | 1 2 | 1 6 | 1 2 | 1 3 | 455 | 445, | 382, | -16, | -14, | 6,2  |
| l engångsp | 79, | 97, | 67, | 45, | ,3 | 2  | 6  | 0  | 1  |    |
| oster   | 8  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseres | 439 | 884 | 666 | 831 | 246 | 252, | 252, | 2,4 | -0,2 | 24,8 |
| ultat exkl | ,4 | ,4 | ,6 | ,6 | ,2 | 4  | 0  |   |   |    |
|  engångspo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ster    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Engångspos | -22 | -14 | -17 | -53 | -16 | 24,4 | -549 | -237 | n/a | -199, |
| ter (rörel | 9,2 | 2,9 | 9,5 | 7,0 | 3,0 |   | ,4  | ,1  |   | 2   |
| sen)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsemar | 3,9 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 1,3 | 4,0 | 20,3 |
| ginal exkl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  engångspo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ster, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseres | 210 | 741 | 487 | 294 | 83, | 276, | -297 | n/a | n/a | -39,5 |
| ultat   | ,2 | ,5 | ,1 | ,6 | 2  | 8  | ,4  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnett | -10 | -30 | -10 | -12 | -24 | -56, | -26, | -8,9 | 52,0 | n/m  |
| o *    | 4,9 | ,3 | ,7 | 1,7 | ,7 | 1  | 9  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat f | 334 | 691 | 525 | 709 | 221 | 196, | 225, | 1,6 | 14,7 | 35,0 |
| öre skatt  | ,6 | ,1 | ,9 | ,9 | ,5 | 3  | 1  |   |   |    |
| och minori |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tets­intre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ssen exkl  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| engångspos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ter    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat f | 105 | 711 | 476 | 172 | 58, | 220, | -324 | n/a | n/a | -63,7 |
| öre skatt  | ,4 | ,2 | ,4 | ,9 | 5  | 7  | ,3  |   |   |    |
| och minori |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tetsintres |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| sen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens  | 266 | 550 | 397 | 551 | 162 | 153, | 178, | 9,7 | 16,6 | 38,6 |
| nettoresul | ,2 | ,7 | ,5 | ,0 | ,8 | 2  | 6  |   |   |    |
| tat exkl e |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ngångspost |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| er     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens  | 76, | 700 | 398 | 122 | 93, | 179, | -264 | n/a | n/a | -69,3 |
| nettoresul | 7  | ,4 | ,1 | ,3 | 1  | 2  | ,1  |   |   |    |
| tat    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat p | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,19 | 0,23 | 9,5 | 21,1 | 38,0 |
| er aktie ( | 3  | 9  | 0  | 9  | 1  |   |   |   |   |    |
| EPS)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| från forts |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| att verksa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| mhet, exkl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  engångspo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ster, EUR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat p | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | -0,3 | n/a | n/a | -70,0 |
| er aktie ( | 9  | 8  | 0  | 5  | 2  |   | 3  |   |   |    |
| EPS) från  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| fortsatt v |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| erksamhet, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassamässi | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,46 | 0,48 | -2,0 | 4,3 | 10,4 |
| gt resulta | 6  | 4  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |    |
| t per akti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| e (CEPS) f |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| rån fortsa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tt verksam |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| het, exkl  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| engångspos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ter, EUR  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning | 4,7 | 8,7 | 9,0 | 10, | 10, | 9,6 | 9,4 | -6,0 | -2,1 | 17,8 |
|  på syssel |   |   |   | 6  | 0  |   |   |   |   |    |
| satt kapit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| al (ROCE)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| från forts |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| att verksa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| mhet, exkl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  engångspo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ster, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Total verk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| samhet   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat p | -0, | 0,7 | 0,4 | -0, | 0,0 | 0,18 | -0,5 | n/a | n/a | n/a  |
| er aktie ( | 14 | 4  | 1  | 10 | 7  |   | 6  |   |   |    |
| EPS) total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| t, EUR   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------*	Inklusive reavinst om totalt 163,0 MEUR under 2006, varav 130,0 MEUR första  
kvartalet 2006 (försäljning av aktierna i Sampo)                
	och 33,0 MEUR fjärde                              
kvartalet 2006 (försäljning av aktierna i Finnlines).              

CEPS = (Periodens nettoresultat + avskrivningar)/genomsnittligt antal aktier.  
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal 
affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra      
nedskrivningar,                                 
avsättningar för omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje         
engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie. 


Avstämning av rörelseresultat, fortsatt verksamhet               

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1-Q | Q1-Q | Förän | Q3/0 | Q2/0 | Q3/07 | Förän | Förän |
|         | 3/06 | 3/07 | dring | 6  | 7  |    | dring | dring |
|         |   |   | %   |   |   |    | %   | %   |
|         |   |   | Q1-Q3 |   |   |    | Q3/07 | Q3/07 |
|         |   |   | /07-Q |   |   |    | -Q3/0 | -Q2/0 |
|         |   |   | 1-Q3/ |   |   |    | 6   | 7   |
|         |   |   | 06  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat från  | 586, | 688, |    | 203, | 211, | 189,6 |    |    |
| rörelsen, exkl  | 0  | 1  |    | 6  | 1  |    |    |    |
| engångsposter  |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressebolag * | 62,0 | 109, |    | 13,1 | 20,0 | 65,5 |    |    |
|         |   | 6  |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat från  | 648, | 797, | 23,1 | 216, | 231, | 255,1 | 17,7 | 10,4 |
| rörelsen,    | 0  | 7  |    | 7  | 1  |    |    |    |
| totalt,     |   |   |    |   |   |    |    |    |
| exkl       |   |   |    |   |   |    |    |    |
| engångsposter  |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsefrämmande | 18,6 | 33,9 |    | 29,5 | 21,3 | -3,1 |    |    |
| poster **    |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat, | 666, | 831, | 24,8 | 246, | 252, | 252,0 | 2,4  | -0,2 |
| exklusive    | 6  | 6  |    | 2  | 4  |    |    |    |
| engångsposter  |   |   |    |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Engångsposter  | -179 | -537 |    | -163 | 24,4 | -549, |    |    |
|         | ,5  | ,0  |    | ,0  |   | 4   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bokfört     | 487, | 294, | -39,5 | 83,2 | 276, | -297, | n/m  | n/m  |
| rörelseresultat | 1  | 6  |    |   | 8  | 4   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------* 	I Q1-Q3/07 och Q3/07 ingår 48,0 MEUR från icke-kassamässig marknadsvärdering 
av biologiska tillgångar (skog) i Tornator Oy.                 
	De motsvarande siffrorna för                          
Q1/07 och Q2/07 för det totala resultatet från rörelsen, exklusive engångsposter
och                                       
	förändringarna i verkligt värde, är 749,8 MEUR respektive 207,1 MEUR.     
** 	I rörelsefrämmande poster ingår marknadsvärdering av Total Return Swaps,  
syntetiska optioner och utsläppsrätter för koldioxid.              

Resultatandelar i intressebolag, som nu ska ingå i fortsatt verksamhet, uppgick 
till 65,5 MEUR (13,1). Det mesta av ökningen, 48,0 MEUR, kommer från      
marknadsvärderingen av innehavet av skogstillgångar i Tornator Oy i enlighet med
IAS 41 på grund av att virkespriserna ökar. Intressebolagens resultat redovisas 
som en del av rörelseresultatet från och med tredje kvartalet 2007 och delas upp
i de segment de är knutna till, eftersom de här bolagen har ett direkt samband 
med värdekedjan. De föregående kvartalen har justerats i enlighet därmed.    
	                                        
I rörelseresultatet ingår en nettoeffekt om -3,1 MEUR (29,5) från redovisningen 
av aktiebaserade ersättningar, Total Return Swaps (TRS) och utsläppsrätter för 
koldioxid. De här rörelsefrämmande posterna redovisas under segmentet Övrigt.  
                                        
Engångsposterna från fortsatt verksamhet hade en nettoeffekt om -549,4 MEUR   
(-163,0) på rörelseresultatet. Nedskrivningar av anläggningstillgångar och   
goodwill uppgick till totalt -559,4 MEUR. Nedskrivningarna orsakas av ett antal 
faktorer, bland annat omorganisationen till sju separata affärsområden, ökade  
virkeskostnader, dåliga utsikter för journalpapper, högre räntor och ogynnsamma 
valutakursförändringar. En reavinst om 10,0 MEUR från försäljningen av     
industrimarken vid Reisholz Bruk som ska stängas före slutet av 2007 har    
bokförts som en engångspost.                          

Finansnettot från den fortsatta verksamheten uppgick till            
-26,9 MEUR (-24,7). Räntenettokostnaden minskade till 38,9 MEUR (40,0) och   
nettot av kursförluster på lån, valutaderivat och bankkonton var 0,4 MEUR (4,0).
Övriga finansiella poster uppgick till 12,4 MEUR (11,3), främst härrörande från 
marknadsvärderingen av finansiella poster.                   

Resultatet före skatt och minoritetsintressen från den fortsatta verksamheten, 
exklusive engångsposter, ökade med 3,6 MEUR till 225,1 MEUR och resultatet före 
skatt inklusive engångsposter uppgick till -324,3 MEUR (58,5).         

Nettot av skatter från den fortsatta verksamheten inklusive engångsposter    
uppgick till 60,2 (34,6) MEUR, vilket ger ett nettoresultat på -264,1 MEUR   
(93,1).                                     

Resultatet per aktie exklusive engångsposter från den fortsatta verksamheten  
ökade med 0,02 EUR till 0,23 EUR. Resultatet per aktie inklusive engångsposter 
från den fortsatta verksamheten var -0,33 EUR (0,12). Kassamässigt resultat per 
aktie från den fortsatta verksamheten var 0,48 EUR (0,49) exklusive       
engångsposter.                                 

Avkastningen på sysselsatt kapital från den fortsatta verksamheten var 9,4 %  
(10,0) exklusive engångsposter. Per 30 september 2007 uppgick det sysselsatta  
kapitalet till 10 696,2 MEUR, en nettominskning med 1 037,1 MEUR, främst    
beroende på omstruktureringen av koncernen.                   

Resultat januari-september 2007 (jämfört med motsvarande period 2006)      
Omsättningen på 10 000,9 MEUR från den fortsatta verksamheten var 3,8 % högre än
under motsvarande period 2006, främst beroende på högre priser för träprodukter 
och ökade leveranser i alla segment utom Fine Paper, där leveranserna minskade, 
främst på grund av den slutgiltiga stängningen av PM7 vid Berghuizer Bruk i   
april 2007 och avyttringen av massabruket Celbi i juli 2006, samt Consumer   
Board, där leveranserna minskade under perioden, främst på grund av flera    
produktionsstopp vid massabruket Enocell. Leveranserna för Newsprint och    
Magazine Paper ökade, i första hand beroende på förvärvet av Arapoti Bruk i   
september 2006. Omsättningen för Industrial Packaging var högre, främst på grund
av högre försäljningspriser och bättre efterfrågan.               

Rörelseresultatet exklusive engångsposter från den fortsatta verksamheten ökade 
med 165,0 MEUR till 831,6 MEUR och var betydligt högre för Wood Products till  
följd av högre försäljningspriser, vilka mer än väl motverkade de ökade     
virkeskostnaderna. Rörelseresultatet för Consumer Board försämrades, främst på 
grund av högre virkes- och underhållskostnader samt produktionsbegränsningar vid
massabruket Enocell. Rörelseresultatet för Newsprint var också lägre trots högre
priser för tidningspapper, eftersom kostnaderna för ved och returpapper ökade. 
Även Magazine Papers rörelseresultat var lägre av samma skäl samt på grund av  
lägre försäljningspriser. Rörelseresultatet för Fine Paper förbättrades beroende
på att prishöjningarna för kontorspapper mer än väl motverkade de ökade     
underhållskostnaderna och på det avyttrade massabruket Celbis rörelseresultat om
29,1 MEUR år 2006.                               

I Industrial Packaging förbättrades rörelseresultatet främst på grund av högre 
priser.                                     

Valutakursfluktuationer, och då främst försvagningen av US-dollarn, medför en  
försämring av rörelseresultatet för den fortsatta verksamheten med cirka -40  
MEUR jämfört med de nio första månaderna 2006.                 

Resultatandelar i intressebolag, som nu ingår i den fortsatta verksamheten,   
uppgick till 109,6 MEUR (62,0). De största bidragen kom från Bergvik Skog och  
Tornator, varav 48,0 MEUR från marknadsvärderingen av innehavet av de finska  
skogstillgångarna i enlighet med IAS 41.                    

Finansnettot från poster i den fortsatta verksamheten uppgick till -121,7 MEUR 
(-10,7). Skillnaden beror främst på en engångsreavinst om 130,0 MEUR från    
försäljningen av aktierna i Sampo Abp under det första kvartalet 2006 samt   
marknadsvärderingen av finansiella instrument.                 

Resultatet före skatt och minoritetsintressen exklusive engångsposter från den 
fortsatta verksamheten förbättrades med 184,0 MEUR och uppgick till 709,9 MEUR. 

Nettot av skatter uppgick till 50,6 MEUR (78,3).                
Resultatet per aktie exklusive engångsposter från den fortsatta verksamheten  
ökade med 0,19 EUR till 0,69 EUR. Resultatet per aktie inklusive engångsposter 
från den fortsatta verksamheten var 0,15 EUR (0,50).              
Verksamhet under avveckling                           
Stora Enso North America har klassificerats som verksamhet under avveckling i  
enlighet med IFRS. Därför redovisas dess nettoresultat på en enda rad efter   
nettoresultatet för den fortsatta verksamheten. I resultatet för verksamhet   
under avveckling ingår den beräknade förlusten från avyttringen men inte    
ackumulerade valutakursdifferenser eller säkringar av eget kapital.       

Det slutgiltiga resultatet av avyttringen kan påverkas av valutakurs- och    
marknadsvärdeförändringar och det finansiella resultatet av Stora Enso North  
Americas verksamhet före det slutliga avyttringsdatumet. Därför kan det     
slutgiltiga utfallet av affären förändras. Tillgångar och skulder i en     
verksamhet under avveckling redovisas på en rad under omsättningstillgångar och 
en rad under kortfristiga skulder.                       

Rörelseresultatet för verksamhet under avveckling för de första nio månaderna  
2007 uppgick till -15,8 MEUR (-10,1), exklusive engångsposter om 32,4 MEUR   
(-14,2). Den beräknade förlusten från avyttringen uppgår till 20,3 MEUR, nettot 
av en positiv ackumulerad valutakurseffekt och säkring av eget kapital. Den   
beräknade förlusten från verksamhet under avveckling har baserats på den rådande
valutakursen per 30 september 2007.                       
Resultat tredje kvartalet (jämfört med andra kvartalet 2007)          
Omsättningen för den fortsatta verksamheten på 3 234,5 MEUR var 3,6 % lägre än 
föregående kvartals 3 355,9 MEUR. Leveranserna ökade för Magazine Paper,    
minskade för Wood Products, Consumer Board och Industrial Packaging, och var  
nästan oförändrade i de övriga segmenten.                    

Rörelseresultatet exklusive engångsposter för den fortsatta verksamheten var  
oförändrat på 252,0 MEUR (252,4), vilket motsvarar 7,8 % av omsättningen. Wood 
Products rörelseresultat var lägre, främst beroende på ökade virkeskostnader och
färre leveranser, delvis på grund av säsongsmässig avmattning av efterfrågan,  
men ökade något för Magazine Paper oh Fine Paper.                

Valutakursfluktuationer, och då främst försvagningen av US-dollarn, medför en  
försämring av rörelseresultatet för den fortsatta verksamheten med cirka 12 MEUR
jämfört med föregående kvartal.                         

Resultatet före skatt för den fortsatta verksamheten var 225,1 MEUR (196,3)   
exklusive engångsposter och -324,3 MEUR (220,7) inklusive engångsposter.    

Resultat per aktie för den fortsatta verksamheten var 0,23 EUR (0,19) exklusive 
engångsposter och -0,33 EUR (0,22) inklusive engångsposter. Kassamässigt    
resultat per aktie från den fortsatta verksamheten var 0,48 EUR (0,46) exklusive
engångsposter.                                 

Avkastningen på sysselsatt kapital från fortsatt verksamhet var 9,4 % (9,6)   
exklusive engångsposter. Per 30 september 2007 uppgick det sysselsatta kapitalet
till 10 696,2 MEUR, en nettominskning med 1 894,6 MEUR, främst beroende på   
omstruktureringen av koncernen samt nedskrivningar av anläggningstillgångar och 
goodwill.                                    

Kapitalstruktur                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             | 2006-1 | 2006-0 | 2007-06 | 2007-09 | 2007-09 |
|               | 2-31  | 9-30  | -30   | -30   | -30   |
|               |    |    |     | ink   | exk   |
|               |    |    |     | l SENA | l SENA |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anläggningstillgångar    | 11   | 10   | 11   | 10   | 8 478,6 |
|               | 234,7 | 956,2 | 029,5  | 200,6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under avveckling |    |    |     |     | 265,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressebolag        | 805,2 | 782,1 | 907,3  | 963,6  | 963,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operativt rörelsekapital   | 2   | 2   | 2 497,4 | 2 527,3 | 2 338,3 |
|               | 183,6 | 314,4 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga icke      | -1   | -1   | -954,3 | -929,4 | -615,7 |
| räntebärande poster, netto  | 204,0 | 352,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operativt kapital, totalt  | 13   | 12   | 13   | 11   | 11   |
|               | 019,5 | 700,4 | 479,9  | 762,1  | 430,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoskatteskuld       | -873,4 | -967,1 | -889,1 | -793,3 | -734,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sysselsatt kapital      | 12   | 11   | 12   | 11   | 10   |
|               | 146,1 | 733,3 | 590,8  | 968,8  | 696,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt till | 7   | 7   | 8 052,9 | 7 592,6 | 7 023,3 |
| moderbolagets aktieägare   | 799,6 | 162,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital från verksamhet |    |    |     |     | 569,3  |
| under avveckling       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsintressen     | 103,5 | 91,8  | 117,0  | 43,6  | 43,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande nettoskuld   | 4   | 4   | 4 420,9 | 4 332,6 | 3 363,9 |
|               | 243,0 | 479,2 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under avveckling |    |    |     |     | -303,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiering, totalt     | 12   | 11   | 12   | 11   | 10   |
|               | 146,1 | 733,3 | 590,8  | 968,8  | 696,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


SENA = Stora Enso North America                         

Finansiering (jämfört med andra kvartalet 2007)                 
Det operativa kassaflödet från fortsatt verksamhet uppgick till 319,7 MEUR   
(368,6) och kassaflödet efter investeringar till 122,0 MEUR (191,3) jämfört med 
andra kvartalet 2007. Kassaflödet från den fortsatta verksamheten minskade på  
grund av försämrad lönsamhet.                          

Vid slutet av perioden uppgick den räntebärande nettoskulden från fortsatt   
verksamhet till 3 060,0 MEUR, en minskning med 1 360,9 MEUR beroende på     
omstruktureringen inom koncernen. Outnyttjade kreditlimiter samt kassa, bank och
korta placeringar uppgick till 1,6 miljarder EUR.                

Koncernens egna kapital uppgick till 7 592,6 MEUR eller 9,63 EUR per aktie   
(10,21), att jämföra med bolagets börsvärde om 10,8 miljarder EUR på      
Helsingforsbörsen den 30 september 2007.                    

Per 30 september 2007 var skuldsättningsgraden 0,57 (0,55); exklusive Stora Enso
North America var den 0,44. Valutaeffekten på eget kapital var -12,2 MEUR, netto
efter valutasäkring av eget kapital.                      

Kassaflöde                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | 200 | Q1-Q | Q1-Q | Q3/ | Q2/ | Q3/0 | Förän | Förän | Föränd |
|       | 6  | 3/06 | 3/07 | 06 | 07 | 7  | dring | dring | ring % |
|       |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|       |   |   |   |   |   |   | Q3/07 | Q3/07 | 07-Q1- |
|       |   |   |   |   |   |   | -Q3/0 | -Q2/0 | Q3/06 |
|       |   |   |   |   |   |   | 6   | 7   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verksamhet  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresul | 741 | 487, | 294, | 83, | 276 | -297 |    |    |    |
| tat     | ,5 | 1  | 6  | 2  | ,8 | ,4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar | 780 | 564, | 1  | 123 | 171 | 672, |    |    |    |
| *      | ,8 | 0  | 061, | ,6 | ,4 | 2  |    |    |    |
|       |   |   | 8  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i | 191 | 120, | -446 | 343 | -79 | -55, |    |    |    |
| rörelsekapit | ,4 | 9  | ,4  | ,1 | ,6 | 1  |    |    |    |
| al      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde  | 1  | 1  | 910, | 549 | 368 | 319, | -41,9 | -13,3 | -22,4 |
| från     | 713 | 172, | 0  | ,9 | ,6 | 7  |    |    |    |
| rörelsen   | ,7 | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringa | -53 | -369 | -479 | -12 | -17 | -197 |    |    |    |
| r      | 5,0 | ,4  | ,7  | 1,0 | 7,3 | ,7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde  | 1  | 802, | 430, | 428 | 191 | 122, | -71,6 | -36,2 | -46,4 |
| efter    | 178 | 6  | 3  | ,9 | ,3 | 0  |    |    |    |
| investeringa | ,7 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| r      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| under    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde  | 152 | 91,1 | 36,7 | 44, | 8,5 | 23,5 |    |    |    |
| från     | ,6 |   |   | 0  |   |   |    |    |    |
| verksamhet  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| under    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| efter    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investeringa |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| r      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde  | 1  | 893, | 467, | 472 | 199 | 145, | -69,2 | -27,2 | -47,7 |
| efter    | 331 | 7  | 0  | ,9 | ,8 | 5  |    |    |    |
| investeringa | ,3 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| r, totalt  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* I justeringar ingår avskrivningar, övriga icke-kassamässiga värderingsposter 
samt realisationsresultat vilka är en del av betalningar för tillgångar och   
aktier.                                     


Investeringar januari-september 2007                      
Under de första nio månaderna 2007 uppgick investeringarna till 507,3 MEUR,   
vilket motsvarar 66,8 % av beräknade avskrivningar. Koncernens totala      
investeringar under 2007 beräknas uppgå till cirka 800-850 MEUR.        
	                                        
De viktigaste projekten under årets första nio månader var: PM6 vid Huatai i  
Kina (54,9 MEUR), landförvärv i Sydamerika (26,3 MEUR), en tredje        
wellpappanläggning i Ryssland (24,6 MEUR), plantager i Guangxi i Kina (23,5   
MEUR) och vedhantering (22,7 MEUR) samt PM3 (20,6 MEUR) vid Varkaus Bruk i   
Finland.                                    
Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt                   
Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt utgörs av ytterligare prisökningar  
för virke och returfiber samt försvagningen av US-dollarn.           
Marknadsutsikterna på kort sikt                         
I Europa väntas den ekonomiska utvecklingen förbli stabil, även om osäkerheten 
ökar. Marknadsutsikterna fortsätter att vara utmanande och den kraftiga     
värdeminskningen av US-dollarn ökar konkurrensen på marknaderna ytterligare.  
Måttlig efterfrågan på bolagets produkter väntas, med en svag säsongsmässig   
förbättring i några av affärsområdena.                     

Efterfrågan och priserna för tidningspapper förutses bli oförändrade enligt   
årsavtal. Journalpapper får en säsongsmässigt förbättrad efterfrågan som väntas 
vara fortsatt stabil. Marknadssituationen i Europa kommer dock även i      
fortsättningen att vara besvärlig och påverkad av den svaga US-dollarn. Priserna
har stabiliserats och vissa ökningar för icke-kontraktsbundna affärer inom   
bestruket journalpapper väntas, men för obestruket journalpapper finns det inga 
utsikter om prisökningar. Prognosen avseende efterfrågan och prisökningar för  
finpapper är dämpad. Oförändrad efterfrågan väntas för konsumentkartong, och  
prisökningar motverkas av den svaga US-dollarn. Efterfrågan på         
industriförpackningar väntas förbli god och stödja ytterligare prishöjningar.  

Efter ett mycket starkt första halvår 2007 har marknaden för träprodukter nu  
överutbud som snabbt försämrar utsikterna för leveranser och priser. Utsikterna 
för de två kommande kvartalen försämras även av en tillfällig avmattning av   
efterfrågan i Japan. Råmaterialkostnaderna i Finland, Ryssland och Baltikum är 
rekordhöga.                                   

I Latinamerika väntas efterfrågan och priserna för bestruket journalpapper öka 
något. I Kina förblir efterfrågan på bestruket finpapper måttligt, men vissa  
priser kommer att öka.                             

Stora Enso bibehåller sin bedömning att kostnadsökningen för helåret 2007 blir 
cirka 3,5 %.                                  
Händelser under tredje kvartalet                        
Juli                                      
Stora Enso aviserade en kvalitetsdriven investering på 15 MEUR för att     
uppgradera kartongtillverkningen vid Imatra Bruk i Finland. Den årliga     
produktionskapaciteten av vätskekartong (LPB) för kartongmaskin 5 ökas från 240 
000 till 250 000 ton i ett projekt som påbörjades i juli 2007 och väntas bli  
klart i september 2008.                             

Stora Enso beslutade att påbörja en förstudie avseende en massa- och      
pappersanläggning i Nizhny Novgorod i Ryssland i nära samarbete med de ryska  
myndigheterna. Avsikten är att tillverka papper till ryska kunder, av inhemsk  
råvara i Ryssland.                               
Augusti                                     
Stora Enso meddelade att bolaget förvärvat 28 % av aktierna i Stora Enso Poland 
(tidigare Intercell S.A.) från polska staten till ett pris av 64 MEUR. Efter  
förvärvet innehar Stora Enso 95 % av aktierna i företaget. De återstående    
aktierna som ägs av polska staten ska fördelas till nuvarande och pensionerade 
anställda vid Stora Enso Poland. Stora Enso har för avsikt att förvärva dessa  
återstående aktier när så är möjligt. I pågående analyser ingår en studie om  
möjligheten att säkerställa tillgången till containerboard (wellpappråvara) till
Stora Ensos wellpappanläggningar genom att eventuellt bygga en ny maskin för  
tillverkning av containerboard.                         
September                                    
Stora Enso och Arauco avslutade förhandlingarna som fördes på exklusiv basis,  
och nådde en överenskommelse om att Stora Enso ska till Arauco sälja 100 % av  
Arapoti sågverk i Brasilien, 80 % av aktierna i bolaget för skogstillgångarna  
och                                       
20 % av aktierna i bolaget med ett pappersbruk för tillverkning av       
bestruket papper. Affären väntas vara genomförd senast i slutet av oktober 2007.

Stora Enso aviserade försäljningen av industrimarken vid Reisholz Bruk till   
Slough Estates Commercial Properties, ett helägt dotterbolag till SEGRO plc, ett
investmentbolag inom fastighetsbranschen verksamt i Storbritannien. I enlighet 
med vad som meddelades den 4 oktober 2006 kommer Stora Enso att stänga Reisholz 
Bruk senast i slutet av 2007. Brukets två pappersmaskiner upphör med      
produktionen till årsskiftet och ska sedan skrotas.               
Granskningar av konkurrensmyndigheter                      
Den 19 juli 2007 efter en rättegång inför en jury vid US Federal District Court 
i Hartford, Connecticut, fann juryn Stora Enso icke skyldig till        
kartellsamarbete i samband med försäljning av bestruket journalpapper i USA   
under 2002 och 2003. Samtidigt med det här målet har Stora Enso pekats ut i ett 
antal fall av grupptalan som har lämnats in i USA.               

Med anledning av en granskning har det finska konkurrensverket yrkat att den  
finska marknadsdomstolen ålägger Stora Enso en konkurrensskadeavgift om 30 MEUR 
för överträdelse av konkurrenslagstiftningen vid anskaffning av virkesråvara i 
Finland under perioden 1997-2004. Stora Enso anser att föreläggandet är     
grundlöst.                                   

Koncernen har inte gjort några avsättningar med anledning av den ovannämnda   
granskningen och stämningarna.                         
Förändringar i koncernstrukturen                        
Den 21 september 2007 ingick Stora Enso ett slutgiltigt avtal om försäljning av 
sitt nordamerikanska dotterbolag Stora Enso North America, Inc. till NewPage  
Holding Corporation. Det sammanslagna företaget som ska heta NewPage kommer att 
bli ledande i sin verksamhetsgren i Nordamerika. Affären väntas vara slutförd  
under första kvartalet 2008, efter sedvanliga godkännanden av          
tillsynsmyndigheter. Stora Enso kommer att inneha 19,9 % av aktierna i det nya 
bolaget. Aktierna betraktas som en finansiell investering.           

Förändringar i koncernledningen och organisationsstrukturen           
Kai Korhonen lämnade sin post som Senior Executive Vice President, Packaging  
Boards och medlem av den verkställande ledningsgruppen (EMG) den 31 augusti   
2007. Han kommer att fortsätta med särskilda uppdrag åt Stora Ensos CEO Jouko  
Karvinen till slutet av 2007.                          

Jussi Huttunen, Senior Executive Vice President, Market Services, lämnade Stora 
Enso i juli.                                  

Efter en period av särskilda uppdrag åt Stora Enso gick koncernens tidigare CEO 
Jukka Härmälä i pension i slutet av augusti 2007.                

Den 5 september 2007 tillkännagav Stora Enso en omorganisation av sin verksamhet
med omedelbar verkan från fyra divisioner till följande sju affärsområden: Fine 
Paper, Merchants, Consumer Board, Industrial Packaging, Magazine Paper,     
Newsprint och Wood Products samt North America, som avyttrades senare samma   
månad, se ovan. Efter omorganisationen har Stora Enso endast en ledningsgrupp  
som kallas för verkställande ledningsteam, Group Executive Team (GET). Utöver  
CEO Jouko Karvinen är de övriga medlemmarna i GET:               
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO och CFO                       
Hannu Alalauri, EVP Magazine Paper                       
Aulis Ansaharju, EVP Fine Paper, Country Manager Finland            
Mats Nordlander, EVP Consumer Board, Merchants och Market Services       
Veli-Jussi Potka, EVP Industrial Packaging                   
Elisabet Salander Björklund, EVP Wood Products, Wood Supply och Pulp Supply   
Juha Vanhainen, EVP Newsprint                          
Christer Ågren, EVP Corporate Services, Country Manager Sweden         
Bernd Rettig, EVP Technology and R&D, Operations Improvement, Logistics, Energy 
and Investments, Country Manager Germany                    
Aktiekapital                                  
Under perioden har 3 400 A-aktier bytts mot R-aktier. Konverteringen      
registrerades i det finska handelsregistret den 14 september 2007.       

Under kvartalet har koncernen allokerat 3 854 av återköpta R-aktier till    
optionsprogrammet Stora Enso North America Option Plan.             

Per 30 september 2007 fanns 177 814 410 A-aktier och 611 724 089 R-aktier    
utestående i Stora Enso, varav bolaget inte hade några A-aktier men 934 668   
R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av
aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.                

Denna rapport är ej reviderad.                         


Helsingfors, 25 oktober 2007                          
Stora Enso Oyj                                 
Styrelsen                                    


Newsprint                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 1  | 427, | 429, | 430, | 1  | 1  | 0,7  | 0,0  | 3,4  |
| sättnin | 704, | 2  | 9  | 0  | 255, | 298, |    |    |    |
| g    | 0  |   |   |   | 3  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 232, | 61,0 | 50,2 | 52,2 | 174, | 163, | -14,4 | 4,0  | -6,3  |
| resulta | 1  |   |   |   | 5  | 5  |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 13,6 | 14,3 | 11,7 | 12,1 | 13,9 | 12,6 | -15,4 | 3,4  | -9,4  |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 16,7 | 17,2 | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 16,0 | -9,3  | 6,1  | -3,6  |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 3  | 765 | 749 | 753 | 2  | 2  | -1,6  | 0,5  | -0,9  |
| ser, 1 | 091 |   |   |   | 279 | 258 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produkt | 3  | 791 | 746 | 795 | 2  | 2  | 0,5  | 6,6  | 0,7  |
| ion, 1 | 096 |   |   |   | 309 | 326 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
Omsättningen för Newsprint uppgick till 430,0 MEUR, ungefär i nivå med tredje  
kvartalet 2006, men försäljningsvolymerna var lägre. Rörelseresultatet var 52,2 
MEUR, vilket är 14 % lägre än året innan, beroende på ökade priser för     
råmaterial såsom ved och returpapper samt ogynnsam valutakursutveckling.    

Produktionen inom Newsprint kommer att begränsas under det fjärde kvartalet 2007
för att miska lagernivåerna.                          
Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
I Europa var efterfrågan på tidningspapper något svagare än för ett år sedan på 
grund av avmattning i annonsering och minskade upplagor av betaltidningar, även 
om upplagorna av gratistidningar ökade. Både priserna och producentlagren var  
högre än för ett år sedan.                           
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
I Europa försvagades efterfrågan när antalet tidningsupplagor och reklamtryck  
minskade, medan priserna förblev stabila. En ökning av import till Europa,   
främst från Kanada, har lett till ytterligare ökning av producentlagren i    
Europa.                                     


Magazine Paper                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 2  | 570, | 552, | 587, | 1  | 1  | 2,9  | 6,2  | 4,6  |
| sättnin | 220, | 7  | 9  | 3  | 631, | 706, |    |    |    |
| g    | 3  |   |   |   | 0  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 70,7 | 12,0 | 9,6 | 17,0 | 48,3 | 39,6 | 41,7  | 77,1  | -18,0 |
| resulta |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 38,1  | 70,6  | -23,3 |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 50,0  | 89,5  | -15,6 |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 2  | 708 | 717 | 774 | 2  | 2  | 9,3  | 7,9  | 10,2  |
| ser, 1 | 765 |   |   |   | 004 | 208 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produkt | 2  | 673 | 739 | 745 | 2  | 2  | 10,7  | 0,8  | 9,1  |
| ion, 1 | 772 |   |   |   | 035 | 221 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen för Magazine Paper uppgick till 587,3 MEUR, en ökning med 3 %   
jämfört med tredje kvartalet 2006, främst beroende på att Arapoti Bruk     
konsoliderades först från början av september 2006.               

Rörelseresultatet var 17,0 MEUR, en ökning jämfört med föregående år, beroende 
på att ökade leveranser av bestruket journalpapper och omstruktureringsvinster 
motverkade lägre priser, ogynnsamma valutakursförändringar och prisökningar för 
de viktigaste råmaterialen massa, ved och returpapper.             

I oktober 2006 meddelade Stora Enso att Reisholz Bruk i Tyskland som tillverkar 
obestruket journalpapper slutar sin produktion permanent i december 2007.    

Under det fjärde kvartalet 2007 kommer produktionen vid massabruken i Kemijärvi 
och Sunila att begränsas för att sänka marginalkostnaderna för ved genom    
minskade volymer.                                
Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
I Europa var efterfrågan på journalpapper betydligt starkare än föregående år, 
men priserna var lägre för alla kvaliteter. Producentlagren för de obestrukna  
kvaliteterna var i nivå med föregående år, men lägre för de bestrukna      
kvaliteterna.                                  

I Latinamerika var efterfrågan på bestruket journalpapper betydligt starkare men
priserna lägre än för ett år sedan.                       
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
I Europa var efterfrågan på journalpapper säsongmässigt starkare, särskilt för 
obestrukna kvaliteter, och producentlagren minskade. Priserna var i stort sett 
oförändrade för alla kvaliteter, men prisökningar för icke-kontraktsbundna   
affärer har aviserats för det fjärde kvartalet.                 

I Latinamerika ökade efterfrågan betydligt medan priserna försämrades.     

Fine Paper                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 2  | 538, | 522, | 529, | 1  | 1  | -1,6  | 1,3  | -5,2  |
| sättnin | 261, | 1  | 8  | 7  | 719, | 629, |    |    |    |
| g    | 8  |   |   |   | 7  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 152, | 29,8 | 34,6 | 38,6 | 124, | 133, | 29,5  | 11,6  | 7,1  |
| resulta | 7  |   |   |   | 5  | 4  |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 6,8 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 7,2 | 8,2 | 32,7  | 10,6  | 13,9  |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 7,1 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,7 | 32,7  | 12,3  | 11,5  |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 3  | 736 | 689 | 696 | 2  | 2  | -5,4  | 1,0  | -6,4  |
| ser, 1 | 022 |   |   |   | 292 | 145 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produkt | 3  | 730 | 720 | 705 | 2  | 2  | -3,4  | -2,1  | -5,8  |
| ion, 1 | 032 |   |   |   | 295 | 163 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
Omsättningen för Fine Paper uppgick till 529,7 MEUR, en minskning med 2 %    
jämfört med tredje kvartalet 2006, beroende på nedläggningen av PM7 vid     
Berghuizer Bruk i april 2007. Rörelseresultatet var 38,6 MEUR, en ökning med 30 
% jämfört med tredje kvartalet 2006, beroende på högre priser, trots en ökning 
av vedkostnader och effekten från avyttringen av massabruket Celbi med 2,5 MEUR.
Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
I Europa var efterfrågan på bestruket finpapper något starkare än för ett år  
sedan beroende på den ekonomiska utvecklingen, men priserna för bestruket    
finpapper var oförändrade. Producentlagren var lägre men Stora Ensos lager var 
högre än för ett år sedan. Efterfrågan på obestruket finpapper ökade också något
på grund av den ekonomiska tillväxten. Priserna och producentlagren för     
obestruket finpapper var högre än föregående år.                

I Kina ökade efterfrågan på bestruket finpapper och priserna var högre än för  
ett år sedan.                                  
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
I Europa ökade efterfrågan på bestruket finpapper marginellt till följd av   
säsongsmässiga faktorer, men priserna försämrades något. Producentlagren och  
Stora Ensos lager minskade. Efterfrågan på obestruket finpapper försämrades   
något säsongsmässigt, men priserna fortsatte att öka. Producentlagren av    
obestruket finpapper ökade.                           

I Kina fortsatte efterfrågan på bestruket finpapper att öka och priserna    
förbättrades något.                               


Merchants                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 1  | 450, | 479, | 474, | 1  | 1  | 5,4  | -1,0  | 6,3  |
| sättnin | 907, | 1  | 4  | 4  | 399, | 486, |    |    |    |
| g    | 2  |   |   |   | 0  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 32,7 | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 20,2 | 32,7 | 2,6  | -3,7  | 61,9  |
| resulta |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 0,0  | 0,0  | 57,1  |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 4,5 | 8,2 | 5,2  | -1,6  | 82,2  |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen uppgick till 474,4 MEUR, en ökning med 5 % jämfört med tredje   
kvartalet 2006, främst beroende på högre volymer. Försäljningspriserna var i  
stort sett oförändrade. Rörelseresultatet var 7,9 MEUR, en ökning med 3 %    
jämfört med föregående år, beroende på högre försäljningsvolymer med stabila  
marginaler och kostnader.                            


Consumer Board                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 2  | 603, | 570, | 562, | 1  | 1  | -6,8  | -1,4  | -2,8  |
| sättnin | 331, | 4  | 1  | 1  | 771, | 721, |    |    |    |
| g    | 9  |   |   |   | 7  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 240, | 64,3 | 29,0 | 27,0 | 201, | 128, | -58,0 | -6,9  | -36,3 |
| resulta | 9  |   |   |   | 5  | 4  |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 10,3 | 10,7 | 5,1 | 4,8 | 11,4 | 7,5 | -55,1 | -5,9  | -34,2 |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 11,9 | 12,7 | 5,9 | 5,9 | 13,3 | 9,2 | -53,5 | 0,0  | -30,8 |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 2  | 649 | 640 | 632 | 1  | 1  | -2,6  | -1,3  | -0,9  |
| ser, 1 | 537 |   |   |   | 928 | 910 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produkt | 2  | 631 | 628 | 621 | 1  | 1  | -1,6  | -1,1  | -3,0  |
| ion, 1 | 566 |   |   |   | 953 | 895 |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen för Consumer Board uppgick till 562,1 MEUR, en minskning med 7 %  
jämfört med tredje kvartalet 2006, eftersom volymerna minskade något till följd 
av planerade underhållsstopp som var betydligt längre än året innan vid bruken i
Skoghall och Imatra. Rörelseresultatet var 27 MEUR, en minskning med 58 %    
jämfört med året innan, beroende på högre kostnader, och då särskilt den    
kraftiga ökningen av virkeskostnader samt planerade underhållsstopp och     
produktionsstopp vid massabruket Enocell. Ogynnsamma valutakursförändringar har 
delvis motverkat de uppnådda ökningarna av försäljningspriser.         
Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
Leveranserna var något lägre och priserna något högre än föregående år.     
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
Leveranserna minskade något men priserna ökade i viss omfattning.        

Industrial Packaging                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 970, | 245, | 274, | 267, | 712, | 808, | 9,2  | -2,3  | 13,5  |
| sättnin | 7  | 3  | 2  | 8  | 2  | 1  |    |    |    |
| g    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 85,0 | 26,1 | 29,7 | 24,9 | 62,7 | 83,9 | -4,6  | -16,2 | 33,8  |
| resulta |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 8,8 | 10,6 | 10,8 | 9,3 | 8,8 | 10,4 | -12,3 | -13,9 | 18,2  |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 13,6 | 16,8 | 18,3 | 15,1 | 13,4 | 17,3 | -10,1 | -17,5 | 29,1  |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 1  | 255 | 273 | 257 | 758 | 809 | 0,8  | -5,9  | 6,7  |
| ser, 1 | 006 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produkt | 1  | 259 | 274 | 253 | 753 | 798 | -2,3  | -7,7  | 6,0  |
| ion, 1 | 014 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 000 ton |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
Omsättningen för Industrial Packaging uppgick till 267,8 MEUR, en ökning med 9 %
jämfört med tredje kvartalet 2006, beroende på högre försäljningspriser för   
containerboard (wellpappråvara) och wellpappförpackningar samt ökade volymer av 
wellpappförpackningar och hylsor. Underhålls- och investeringsrelaterade    
driftstopp reducerade dock leveranserna av papper och kartong. Rörelseresultatet
var 24,9 MEUR, en minskning med 5 % jämfört med föregående år, beroende på   
underhålls- och investeringsrelaterade driftstopp och högre kostnader för    
returfiber, trots att priserna för containerboard ökade markant till följd av  
ökad efterfrågan.                                

Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
Priserna för wellpappförpackningar och hylsor var högre, medan priserna för   
containerboard var betydligt högre än för ett år sedan. Priserna för hylskartong
ökade något. Efterfrågan var starkare än föregående år.             
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
Priserna för containerboard ökade, och även för wellpappförpackningar och    
hylskartong ökade de något. Efterfrågan var fortsatt stabil med oförändrade   
leveranser av wellpappförpackningar och hylsor, men leveranserna av papper och 
kartong minskade på grund av underhålls- och investeringsrelaterade driftstopp. 
Wood Products                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 2006 | Q3/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q1-Q | Q1-Q | Föränd | Föränd | Föränd |
|     |   | 6  | 7  | 7  | 3/06 | 3/07 | ring  | ring  | ring % |
|     |   |   |   |   |   |   | %   | %   | Q1-Q3/ |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/07- | Q3/07- | 07-Q1- |
|     |   |   |   |   |   |   | Q3/06 | Q2/07 | Q3/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoom | 1  | 417, | 525, | 461, | 1  | 1  | 10,4  | -12,2 | 18,4  |
| sättnin | 673, | 8  | 7  | 4  | 232, | 459, |    |    |    |
| g    | 0  |   |   |   | 7  | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelse | 63,4 | 22,0 | 59,3 | 37,1 | 41,1 | 151, | 68,6  | -37,4 | n/m  |
| resulta |   |   |   |   |   | 2  |    |    |    |
| t *   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % av  | 3,8 | 5,3 | 11,3 | 8,0 | 3,3 | 10,4 | 50,9  | -29,2 | n/m  |
| omsättn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ing   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, % | 8,0 | 10,9 | 28,6 | 18,9 | 6,9 | 26,5 | 73,4  | -33,9 | n/m  |
| **   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveran | 6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | -2,8  | -12,4 | 0,6  |
| ser, 1 | 551 | 589 | 763 | 545 | 898 | 927 |    |    |    |
| 000 m3 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Exklusive engångsposter. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

Omsättningen för Wood Products uppgick till 461,4 MEUR, en ökning med 10 %   
jämfört med tredje kvartalet 2006, främst beroende på högre försäljningspriser. 
Rörelseresultatet var 37,1 MEUR, en ökning med 69 % jämfört med året innan,   
beroende på att högre försäljningspriser mer än väl kompenserade för högre   
råmaterialkostnader.                              

Stora Enso Wood Products kommer att begränsa granproduktionen i Finland under  
det fjärde kvartalet 2007 på grund av överskottslager och väldigt höga     
virkeskostnader.                                
Marknader                                    
Jämfört med tredje kvartalet 2006                        
Efterfrågan var god jämfört med motsvarande period föregående år på alla    
huvudmarknader i Europa, Japan, Mellanöstern och Nordafrika. Lagernivåerna var 
låga och råvarutillgången var begränsad. Priserna var högre under tredje    
kvartalet 2007 jämfört med föregående år. Efterfrågan förblev stabil på de   
flesta marknaderna, men överutbud fick lagren att öka.             
Jämfört med andra kvartalet 2007                        
Under det första halvåret 2007 var marknaden väldigt stark och lönsamheten   
förbättrades i hela branschen. En tillfällig avmattning av efterfrågan i Japan 
tillsammans med ett fortsatt stort överutbud i Centraleuropa efter stormen   
Kyrill och en säsongmässig avmattning på marknaden har snabbt lett till     
överskottslager på alla huvudmarknader. Råmaterialkostnader i Finland, Ryssland 
och Baltikum är rekordhöga. Överutbudet och överskottslagren tillsammans med  
rekordhöga råmaterialkostnader medför ett snabbt ökat tryck på vinstmarginalerna
i branschen.                                  

Nyckeltal                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|      | 200 | 200 | Q1- | Q1- | Q3/ | Q2/0 | Q3/0 | Förä | Förä | Förän |
|      | 5  | 6  | Q3/ | Q3/ | 06 | 7  | 7  | ndri | ndri | dring |
|      |   |   | 06 | 07 |   |   |   | ng % | ng % | %   |
|      |   |   |   |   |   |   |   | Q3/0 | Q3/0 | Q1-Q3 |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 7-Q3 | 7-Q2 | /07-Q |
|      |   |   |   |   |   |   |   | /06 | /07 | 1-Q3/ |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 06  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| verksamhet |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | -0,3 | n/a | n/a | -70,0 |
| per aktie, | 9  | 8  | 0  | 5  | 2  |   | 3  |   |   |    |
| EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat p | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,19 | 0,23 | 9,5 | 21,1 | 38,0 |
| er aktie e | 3  | 9  | 0  | 9  | 1  |   |   |   |   |    |
| xkl engång |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| sposter, E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| UR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassamässi | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,49 | 0,61 | 5,2 | 24,5 | 8,6  |
| gt resulta | 4  | 4  | 2  | 5  | 8  |   |   |   |   |    |
| t per akti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| e (CEPS),  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS exkl | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,46 | 0,48 | -2,0 | 4,3 | 10,4 |
| engångspos | 6  | 4  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |    |
| ter, EUR  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning | 2,3 | 7,3 | 6,6 | 3,8 | 3,4 | 10,5 | -11, | n/a | n/a | -42,4 |
| på     |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |    |
| sysselsatt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| kapital  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| (ROCE), % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE exkl | 4,7 | 8,7 | 9,0 | 10, | 10, | 9,6 | 9,4 | -6,0 | -2,1 | 17,8 |
| engångspos |   |   |   | 6  | 0  |   |   |   |   |    |
| ter, %   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning | -1, | 7,7 | 5,9 | -1, | 3,2 | 7,2 | -22, | n/a | n/a | n/a  |
| på eget  | 4  |   |   | 4  |   |   | 3  |   |   |    |
| kapital  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| (ROE), % * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skuldsättn | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,57 | -9,5 | 3,6 | -9,5 |
| ingsgrad * | 0  | 4  | 3  | 7  | 3  |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget    | 9,1 | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 9,63 | 6,1 | -5,7 | 6,1  |
| kapital  | 6  | 9  | 8  | 3  | 8  | 1  |   |   |   |    |
| per aktie, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| EUR *   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, | 41, | 45, | 42, | 45, | 42, | 46,7 | 45,5 | 7,6 | -2,6 | 7,6  |
| % *    | 0  | 3  | 3  | 5  | 3  |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseres | 1,9 | 5,7 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | 8,2 | -9,2 | n/a | n/a | -43,1 |
| ultat, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| av     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| omsättning |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseres | 3,9 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 1,3 | 4,0 | 20,3 |
| ultat exkl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| engångs‑  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| p     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| oster, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| av     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| omsättning |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investerin | 1  | 583 | 403 | 507 | 128 | 187, | 211, | 64,2 | 12,9 | 25,7 |
| gar, MEUR | 145 | ,4 | ,7 | ,3 | ,7 | 1  | 3  |   |   |    |
|      | ,3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sysselsatt | 10 | 10 | 9  | 10 | 9  | 10  | 10  | 10,7 | 0,0 | 10,7 |
| kapital,  | 049 | 221 | 664 | 696 | 664 | 692 | 696 |   |   |    |
| MEUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebäran | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | -3,3 | -2,0 | -3,3 |
| de     | 084 | 243 | 479 | 333 | 479 | 421 | 333 |   |   |    |
| nettoskuld |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| , MEUR*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Medeltal  | 41 | 41 | 42 | 39 | 42 | 39  | 39  | -6,3 | 0,6 | -6,3 |
| anställda | 390 | 036 | 540 | 848 | 540 | 605 | 848 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Genomsnitt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ligt antal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| aktier   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| (miljoner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| )     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| periodiskt | 798 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 788, |   |   |    |
|      | ,7 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  | 6  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ackumulera | 798 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 788, |   |   |    |
| t     | ,7 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  | 6  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ackumulera | 799 | 788 | 789 | 788 | 789 | 788, | 788, |   |   |    |
| t, efter  | ,2 | ,9 | ,1 | ,9 | ,1 | 9  | 9  |   |   |    |
| full    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| utspädning |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Total verksamhet.                               


Växelkurser för euro                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 euro är              | Slutkurs     | Genomsnittskurs  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 2006-12 | 2007-09 | 2006-12 | 2007-09 |
|                   | -31   | -30   | -31   | -30   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                 | 9,0404 | 9,2147 | 9,2517 | 9,2365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                 | 1,3170 | 1,4179 | 1,2563 | 1,3449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                 | 0,6715 | 0,6968 | 0,6819 | 0,6766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD                 | 1,5281 | 1,4122 | 1,4247 | 1,4849 |
--------------------------------------------------------------------------------Transaktionsrisk och risksäkringar i de viktigaste valutorna per 30 september  
2007                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 | USD   | GBP   | SEK   | JPY   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Beräknad operativt          | 1 000  | 600   | -1 000 | 210   |
| nettokassaflödesexponering per år  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säkring av transaktionsrisk per 30  | 289   | 177   | -572  | 76   |
| september              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säkring per 30 september, för    | 29%   | 29%   | 57%   | 36%   |
| kommande 12 månader         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Koncernens resultaträkning i sammandrag                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | 200 | Q3/ | Q2/ | Q3/ | Q1-Q3 | Q1-Q3 | Förän | Förän | Föränd |
|       | 6  | 06 | 07 | 07 | /06  | /07  | dring | dring | ring % |
|       |   |   |   |   |    |    | %   | %   | Q1-Q3/ |
|       |   |   |   |   |    |    | Q3/07 | Q3/07 | 07-Q1- |
|       |   |   |   |   |    |    | -Q3/0 | -Q2/0 | Q3/06 |
|       |   |   |   |   |    |    | 6   | 7   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt ve |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| rksamhet  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsätt | 12  | 3 2 | 3 3 | 3 2 | 9 637 | 10 00 | 0,7  | -3,6 | 3,8  |
| ning    | 957 | 12, | 55, | 34, | ,3  | 0,9  |    |    |    |
|       | ,2 | 2  | 9  | 5  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga röre | 372 | 233 | 40, | 27, | 331,8 | 85,7 | -88,4 | -32,3 | -74,2 |
| lseintäkter | ,3 | ,6 | 2  | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material oc | -7  | -1  | -1  | -2  | -5 31 | -5 92 | -18,0 | -13,6 | -11,6 |
| h tjänster | 149 | 820 | 891 | 148 | 0,7  | 8,4  |    |    |    |
|       | ,7 | ,6 | ,0 | ,2 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Frakter och | -1  | -40 | -39 | -12 | -1  | -920, | 69,0 | 68,8 | 24,5  |
|  försäljnin | 634 | 2,4 | 9,4 | 4,7 | 218,9 | 4   |    |    |    |
| gs-kommissi | ,0 |   |   |   |    |    |    |    |    |
| oner    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkos | -1  | -43 | -48 | -45 | -1 43 | -1 39 | -3,9 | 6,0  | 3,0  |
| tnader   | 890 | 4,5 | 0,3 | 1,6 | 3,1  | 0,8  |    |    |    |
|       | ,5 |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga röre | -93 | -35 | -15 | -15 | -779, | -476, | 56,8 | 0,8  | 38,8  |
| lsekostnade | 3,8 | 7,6 | 5,8 | 4,6 | 7   | 9   |    |    |    |
| r      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultatand | 88, | 13, | 20, | 65, | 62,0 | 109,6 | n/m  | n/m  | 76,8  |
| elar i intr | 0  | 1  | 0  | 5  |    |    |    |    |    |
| essebolag  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivning | -1  | -36 | -21 | -74 | -801, | -1 18 | -106, | -250, | -47,8 |
| ar och ned- | 068 | 0,6 | 2,8 | 5,5 | 6   | 5,1  | 7   | 3   |    |
| skrivningar | ,0 |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresu | 741 | 83, | 276 | -29 | 487,1 | 294,6 | n/m  | n/m  | -39,5 |
| ltat    | ,5 | 2  | ,8 | 7,4 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnetto | -30 | -24 | -56 | -26 | -10,7 | -121, | -8,9 | 52,0 | n/m  |
|       | ,3 | ,7 | ,1 | ,9 |    | 7   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat fö | 711 | 58, | 220 | -32 | 476,4 | 172,9 | n/a  | n/a  | -63,7 |
| re skatt   | ,2 | 5  | ,7 | 4,3 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskat | -10 | 34, | -41 | 60, | -78,3 | -50,6 | 74,0 | n/a  | 35,4  |
| t      | ,8 | 6  | ,5 | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens n | 700 | 93, | 179 | -26 | 398,1 | 122,3 | n/a  | n/a  | -69,3 |
| ettoresulta | ,4 | 1  | ,2 | 4,1 |    |    |    |    |    |
| t från fort |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| satt verksa |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| mhet    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| under    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| avveckling |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens f | -11 | -36 | -35 | -17 | -73,7 | -197, | n/m  | n/m  | n/m  |
| örlust efte | 1,2 | ,0 | ,3 | 7,0 |    | 0   |    |    |    |
| r skatt frå |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| n verksamhe |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| t under avv |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eckling   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens  | 589 | 57, | 143 | -44 | 324,4 | -74,7 | n/a  | n/a  | n/a  |
| nettoresult | ,2 | 1  | ,9 | 1,1 |    |    |    |    |    |
| at     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| till:    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolage | 585 | 58, | 141 | -43 | 322,0 | -79,4 | n/a  | n/a  | n/a  |
| ts     | ,0 | 9  | ,3 | 9,9 |    |    |    |    |    |
| aktieägare |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsi | 4,2 | -1, | 2,6 | -1, | 2,4  | 4,7  | n/m  | n/m  | n/m  |
| ntressen  |   | 8  |   | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 589 | 57, | 143 | -44 | 324,4 | -74,7 | n/a  | n/a  | n/a  |
|       | ,2 | 1  | ,9 | 1,1 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| per aktie  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -0, | 0,41 | -0,10 | n/a  | n/a  | n/a  |
| per aktie, | 4  | 7  | 8  | 56 |    |    |    |    |    |
| EUR     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -0, | 0,41 | -0,10 | n/a  | n/a  | n/a  |
| per aktie  | 4  | 7  | 8  | 56 |    |    |    |    |    |
| efter full |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| utspädning, |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| EUR     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| per aktie  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| från    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| fortsatt  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| verksamhet |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  | 0,8 | 0,1 | 0,2 | -0, | 0,50 | 0,15 | n/a  | n/a  | -70,0 |
| per aktie, | 8  | 2  | 2  | 33 |    |    |    |    |    |
| EUR     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat  | 0,8 | 0,1 | 0,2 | -0, | 0,50 | 0,15 | n/a  | n/a  | -70,0 |
| per aktie  | 8  | 2  | 2  | 33 |    |    |    |    |    |
| efter    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| full    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| utspäd   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ning, EUR  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader (SORIE)           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           | 2006 | Q3/06 | Q2/07 | Q3/07 | Q1-Q3/ | Q1-Q3/ |
|              |    |    |    |    | 06   | 07   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total verksamhet     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktuariella vinster och  | 135,1 | -   | 2,6  | -2,1  | -   | 0,5  |
| förluster på       |    |    |    |    |    |    |
| förmånsbestämda      |    |    |    |    |    |    |
| pensionsplaner      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt på aktuariella   | -46,6 | -   | -0,7 | 0,6  | -   | -0,1  |
| förändringar       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i marknadsvärd | 251,6 | 6,2  | 169,7 | -7,3  | -103,1 | 213,5 |
| e av tillgångar tillgängl |    |    |    |    |    |    |
| iga för försäljning, tota |    |    |    |    |    |    |
| lt            |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutarisk- och      | -45,3 | 3,8  | 53,8 | 17,6  | 90,1  | 33,9  |
| råvarusäkring       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressebolagssäkring   | 11,1 | 0,1  | 3,4  | 1,7  | 7,2  | 5,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt på övrig      | 50,2 | -4,3 | -17,2 | -4,0  | -   | -11,0 |
| comprehensive income   |    |    |    |    |    |    |
| (OCI)           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaomräkningsförändrin | -86,4 | -6,6 | 66,4 | -29,5 | -77,2 | -32,1 |
| g, eget kapital      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säkring av eget kapital  | 118,0 | 0,1  | -9,1 | 11,9  | 75,9  | 34,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt på säkring av eget | -30,7 | 0   | 2,3  | -3,1  | -19,7 | -9,1  |
| kapital          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat och     | 357,0 | -0,7 | 271,2 | -14,2 | -26,8 | 235,5 |
| kostnader redovisade   |    |    |    |    |    |    |
| direkt          |    |    |    |    |    |    |
| mot eget kapital     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens nettoresultat  | 589,2 | 57,1 | 143,9 | -441,1 | 324,4 | -74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens redovisade intä | 946,2 | 56,4 | 415,1 | -455,3 | 297,6 | 160,8 |
| kter och kostnader, total |    |    |    |    |    |    |
| t             |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt till:     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets aktieägare | 942,0 | 58,2 | 412,5 | -454,1 | 295,2 | 156,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsintressen    | 4,2  | -1,8 | 2,6  | -1,2  | 2,4  | 4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens redovisade intä | 946,2 | 56,4 | 415,1 | -455,3 | 297,6 | 160,8 |
| kter och kostnader, total |    |    |    |    |    |    |
| t             |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          | Q1-Q3/2 | Q1-Q3/20 |
|                             | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från rörelsen                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från fortsatt verksamhet        | 462,8  | 294,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från verksamhet under avveckling    | -    | -145,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar                       | 706,6  | 1 359,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i rörelsekapital               | 135,1  | -534,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i kortfristiga räntebärande fordringar    | -10,8  | 3,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operativt kassaöverskott                | 1 293,7 | 977,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnetto                       | -188,2 | -110,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betald inkomstskatt                   | -131,6 | -114,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen              | 973,9  | 752,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från investeringsverksamhet         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av dotterbolag                 | -335,4 | -71,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av intressebolag                | -19,4  | -81,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av anläggningstillgångar och aktier     | 650,6  | 79,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar                      | -403,7 | -507,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i långfristiga fordringar, netto       | -17,5  | 18,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från investeringsverksamhet       | -125,4 | -562,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i långfristiga skulder            | 4,9   | -300,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i kortfristiga låneskulder          | -462,1 | 393,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utbetald utdelning                   | -354,9 | -354,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsintressen, netto av kapitaltillskott och   | -1,1  | 7,1   |
| utdelning                        |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utnyttjade optioner                   | -1,7  | -1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återköp/försäljning av egna aktier           | 0,2   | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet      | -814,7 | -256,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden    | 33,8  | -66,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank i förvärvade bolag            | 1,6   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank i avyttrade bolag            | -19,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferens på kassabehållningar        | -9,0  | -9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början   | 149,5  | 309,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut,   | 156,5  | 234,2  |
| netto                          |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut    | 301,4  | 344,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Checkräkningskrediter vid periodens slut        | -144,9 | -110,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut,   | 156,5  | 234,2  |
| netto                          |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av dotterbolag                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassa och banktillgodohavanden            | 1,6   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rörelsekapital                    | 92,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Anläggningstillgångar                 | 241,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande tillgångar                | -3,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skatteskulder                     | 2,5   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande skulder                 | -1,2  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Icke-kassaflödespåverkande aktiebyten         | 0,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Minoritetsintressen                  | 0,8   | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotillgångars marknadsvärden             | 335,4  | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Goodwill                       | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Köpeskilling, totalt                  | 335,4  | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttringar av dotterbolag               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassa och banktillgodohavanden            | 19,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rörelsekapital                    | 59,9  | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Anläggningstillgångar                 | 256,4  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande tillgångar                | 1,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skatteskulder                     | -25,7  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande skulder                 | -11,8  | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Minoritetsintressen                  | -    | -0,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettotillgångar i avyttrade bolag            | 299,2  | 1,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalvinst i resultaträkningen (realiserad goodwill) | 166,1  | 0,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvid från avyttringar, totalt             | 465,3  | 2,0   |
--------------------------------------------------------------------------------Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     | 2006  | Q1-Q3/2 | Q1-Q3/20 |
|                        |     | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Bokfört värde 1 januari           | 11   | 11   | 10 440,4 |
|                        | 213,2  | 213,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förvärv av dotterbolag           | 283,1  | 241,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tillägg                   | 559,1  | 381,5  | 475,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tillägg, biologiska tillgångar       | 24,3  | 22,2  | 32,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förändringar i utsläppsrätter        | 54,4  | 61,7  | -90,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Avyttringar                 | -237,3 | -256,5 | -46,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verksamhet under avveckling         |     |     | -1 722,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar, fortsatt  | -1   | -801,6 | -1 185,1 |
| verksamhet                  | 068,0  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar, verksamhet | -189,7 | -142,6 | -295,6  |
| under avveckling               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omräkningsdifferens samt övrigt       | -198,7 | -166,9 | -129,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansomslutning               | 10   | 10   | 7 478,4 |
|                        | 440,4  | 552,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------Låneskulder                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     | 2006-12 | 2006-09 | 2007-09- |
|                        | -31   | -30   | 30    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Långfristiga låneskulder          | 4 081,0 | 4 200,8 | 2 646,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kortfristiga låneskulder          | 1 146,9 | 1 085,0 | 1 246,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 5 227,9 | 5 285,8 | 3 893,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 2006  | Q1-Q3/0 | Q1-Q3/07 |
|                        |     | 6    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Bokfört värde 1 januari           | 6 055,6 | 6 055,6 | 5 227,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skulder övertagna med nya dotterbolag    | 4,4   | 1,2   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skulder avyttrade med sålda dotterbolag   | -12,0  | -11,8  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Intäkter från/betalning av lån, netto    | -683,7 | -460,8 | -101,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verksamhet under avveckling         |     |     | -1 149,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omräkningsdifferens samt övrigt       | -136,4 | -298,4 | -84,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Låneskulder, totalt              | 5 227,9 | 5 285,8 | 3 893,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Verksamhet under avveckling                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                               | Q1-Q3/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning                          | 1457,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsekostnader                         | -1 440,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat före omvärdering till marknadsvärde        | 16,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisad förlust i omvärdering till marknadsvärde *       | -162,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                          | -145,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnetto                            | -47,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt                        | -193,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operativ skatt **                         | -3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat efter skatt från verksamhet under avveckling       | -197,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen                   | 22,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från investeringsverksamhet            | -28,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet           | 33,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden         | 26,8   |
--------------------------------------------------------------------------------* 	Exklusive vinst från CTA och säkring av eget kapital om 141,8 MEUR.     
** 	Exklusive skatt på CTA och säkring av eget kapital om 185,9 MEUR.      
Koncernens balansräkning i sammandrag                      

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |  | 2006-12 | 2006-09 | 2007-09 |
|                      |  | -31   | -30   | -30   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar                |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Anläggningstillgångar och långfristiga  |  |     |     |     |
| investeringar               |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Anläggningstillgångar          | O | 10   | 10   | 7 332,8 |
|                      |  | 230,8  | 299,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiska tillgångar          | O | 111,5 | 148,1 | 138,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Utsläppsrätter             | O | 98,1  | 105,4 | 7,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Placeringar i intressebolag       | O | 805,2 | 782,1 | 963,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noterade värdepapper tillgängliga för   | R | 41,2  | 81,4  | 48,0  |
| försäljning                |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Onoterade aktier tillgängliga för     | O | 794,3 | 403,3 | 1 000,2 |
| försäljning                |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Långfristiga lånefordringar       | R | 149,2 | 143,0 | 129,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uppskjutna skattefordringar       | S | 53,5  | 60,7  | 82,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga långfristiga tillgångar     | O | 61,1  | 28,0  | 19,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 12   | 12   | 9 721,7 |
|                      |  | 344,9  | 051,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättningstillgångar           |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Varulager                | O | 2 019,5 | 2 053,7 | 2 073,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skattefordringar            | S | 124,8 | 156,5 | 175,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rörelsefordringar            | O | 2 156,6 | 2 289,7 | 2 138,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande fordringar         | R | 185,5 | 280,8 | 171,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassa och banktillgodohavanden     | R | 609,0 | 301,4 | 180,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 5 095,4 | 5 082,1 | 4 739,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar klassificerade som       |  | -    | -    | 2 332,9 |
| tillgängliga för försäljning i avyttrat  |  |     |     |     |
| bolag                   |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 5 095,4 | 5 082,1 | 7 072,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar, totalt            |  | 17   | 17   | 16   |
|                      |  | 440,3  | 133,5  | 793,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital och skulder         |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt till       |  | 7 799,6 | 7 162,3 | 7 592,6 |
| moderbolagets aktieägare         |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsintressen            |  | 103,5 | 91,8  | 43,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital, totalt           |  | 7 903,1 | 7 254,1 | 7 636,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder           |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avsättningar för pensioner och övriga   | O | 763,1 | 898,8 | 347,8 |
| pensionsförmåner             |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga avsättningar            | O | 308,3 | 246,7 | 96,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjutna skatteskulder         | S | 793,0 | 848,3 | 735,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga låneskulder         | R | 4 081,0 | 4 200,8 | 2 646,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga långfristiga rörelseskulder    | O | 193,7 | 234,8 | 191,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 6 139,1 | 6 429,4 | 4 017,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder           |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristig del av långfristiga skulder  | R | 630,2 | 625,7 | 408,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande skulder           | R | 516,7 | 459,3 | 838,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseskulder              | O | 1 992,5 | 2 029,0 | 1 873,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatteskulder               | S | 258,7 | 336,0 | 256,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 3 398,1 | 3 450,0 | 3 376,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder direkt knutna till tillgångar   |  | -    | -    | 1 763,6 |
| klassificerade som tillgängliga för    |  |     |     |     |
| försäljning                |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 3 398,1 | 3 450,0 | 5 139,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder, totalt              |  | 9 537,2 | 9 879,4 | 9 157,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital och skulder, totalt     |  | 17   | 17   | 16   |
|                      |  | 440,3  | 133,5  | 793,8  |
--------------------------------------------------------------------------------Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital              
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld           
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder                
Poster med beteckningen ”A” ingår i intressebolag                

Förändring av eget kapital                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        | Aktie | Överk | Egna | OCI  | CTA  | Balans | Totalt |
|          | kapit | urs-f | aktie |    |    | erade |    |
|          | al  | ond  | r   |    |    | vinstm |    |
|          |    |    |    |    |    | edel  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balans 31 december | 1   | 1   | -180, | 67,6 | -218, | 5   | 7   |
| 2004        | 423,3 | 009,2 | 8   |    | 9   | 525,0 | 625,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återköp av aktier | -   | -   | -344, | -   | -   | -   | -344,7 |
| i Stora Enso Oyj  |    |    | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annullering av   | -41,2 | -224, | 265,6 | -   | -   | -   | 0,0  |
| aktier i Stora   |    | 4   |    |    |    |    |    |
| Enso Oyj      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning (0,45  | -   | -   | -   | -   | -   | -365,3 | -365,3 |
| EUR per aktie)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utköp av      | -   | -   | -   | -   | -   | -43,2 | -43,2 |
| minoritetsintresse |    |    |    |    |    |    |    |
| n         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens     | -   | -   | -   | -   | 0,2  | -111,1 | -110,9 |
| nettoresultat   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | -   | -   | -   | 400,4 | 91,6 | -33,2 | 458,8 |
| redovisat direkt  |    |    |    |    |    |    |    |
| mot eget kapital  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balans 31 december | 1   | 784,8 | -259, | 468,0 | -127, | 4   | 7   |
| 2005        | 382,1 |    | 9   |    | 1   | 972,2 | 220,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annullering av   | -39,9 | -15,9 | 249,1 | -   | -   | -193,3 | 0,0  |
| aktier i Stora   |    |    |    |    |    |    |    |
| Enso Oyj      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning (0,45  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| EUR per aktie)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utnyttjade     | -   | -1,7 | 0,2  | -   | -   | -   | -1,5  |
| optioner      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens     | -   | -   | -   | -   | 3,4  | 322,0 | 325,4 |
| nettoresultat   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader     | -   | -   | -   | -5,8 | -21,0 | -   | -26,8 |
| redovisade direkt |    |    |    |    |    |    |    |
| mot eget kapital  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balans 30     | 1   | 767,2 | -10,6 | 462,2 | -144, | 4   | 7   |
| september 2006   | 342,2 |    |    |    | 7   | 746,0 | 162,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utnyttjade     | -   | -0,3 | 0,1  | -   | -   | -   | -0,2  |
| optioner      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utköp av      | -   | -   | -   | -   | -   | -0,1  | -0,1  |
| minoritetsintresse |    |    |    |    |    |    |    |
| n         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens     | -   | -   | -   | -   | -9,2 | 263,0 | 253,8 |
| nettoresultat   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | -   | -   | -   | 273,4 | 21,9 | 88,5  | 383,8 |
| redovisat direkt  |    |    |    |    |    |    |    |
| mot eget kapital  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balans 31 december | 1   | 766,9 | -10,5 | 735,6 | -132, | 5   | 7   |
| 2006        | 342,2 |    |    |    | 0   | 097,4 | 799,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning (0,45  |    |    |    |    |    | -354,9 | -354,9 |
| EUR per aktie)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utnyttjade     |    | -1,2 | 0,2  |    | 8,5  | -8,5  | -1,0  |
| optioner      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utköp av      |    |    |    |    |    | 0,9  | 0,9  |
| minoritetsintresse |    |    |    |    |    |    |    |
| n         |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens     |    |    |    |    | -16,6 | -79,4 | -96,0 |
| nettoresultat   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   |    |    |    | 241,4 | 2,2  | 0,4  | 244,0 |
| redovisat direkt  |    |    |    |    |    |    |    |
| mot eget kapital  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balans 30     | 1   | 765,7 | -10,3 | 977,0 | -137, | 4   | 7   |
| september 2007   | 342,2 |    |    |    | 9   | 655,9 | 592,6 |
--------------------------------------------------------------------------------CTA (Cumulative Translation Adjustment) = Ackumulerad omräkningsjustering.   
OCI (Other Comprehensive Income) = Övrig comprehensive income.         


Ansvarsförbindelser                               

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     | 2006-12 | 2006-09 | 2007-09- |
|                        | -31   | -30   | 30    |
--------------------------------------------------------------------------------
| För egen räkning               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ställda panter               | 1,0   | 1,1  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Inteckningar                | 146,8  | 186,9 | 129,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| För intressebolag               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Inteckningar                | 0,8   | 0,9  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Borgensförbindelser             | 343,0  | 348,7 | 261,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| För andras räkning              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Borgensförbindelser             | 9,5   | 11,4  | 9,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga åtaganden, egna            |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingkontrakt, inom kommande 12 månader  | 38,4  | 34,1  | 31,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingkontrakt, efter kommande 12 månader | 130,3  | 131,8 | 117,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pensionsskulder               | 0,2   | 0,4  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga åtaganden              | 17,1  | 87,2  | 17,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 687,1 | 802,5 | 567,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ställda panter               | 1,0  | 1,1  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Inteckningar                | 147,6 | 187,8 | 129,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Borgensförbindelser             | 352,5 | 360,1 | 271,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingkontrakt               | 168,7 | 165,9 | 148,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pensionsskulder               | 0,2  | 0,4  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga åtaganden              | 17,1  | 87,2  | 17,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 687,1 | 802,5 | 567,8  |
--------------------------------------------------------------------------------


Kontraktuella inköpsåtaganden                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            | Betalningsplan                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avser            | Åtagand | 2007  | 2008-9 | 2010-11 | 2012+  |
|               | en,   |    |     |     |     |
|               | totalt |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fiberråvara         | 2322  | 132  | 458   | 413   | 1319  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energi           | 843   | 94   | 492   | 241   | 16   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transporter         | 628   | 56   | 173   | 105   | 294   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga produktionskostnader | 175   | 43   | 16   | 7    | 109   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 3 968  | 325  | 1 139  | 766   | 1 738  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar        | 265   | 177  | 88   | 0    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontraktuella åtaganden,  | 4 233  | 502  | 1 227  | 766   | 1 738  |
| totalt           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------Nettomarknadsvärde, finansiella derivatinstrument                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             | 2006-1 | 2006-0 | 2007-09-30         |
|               | 2-31  |  9-30 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Netto- | Netto- | Positiv | Negativ | Netto- |
|               | markn | markn | t    | t    | marknad |
|               | adsvär | adsvär | markna | markna | svärde |
|               | de   | de   | dsvärde | dsvärde |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ränteswappar         | 48,1  | 69,7  | 75,8  | -46,5  | 29,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ränteoptioner        | -1,8  | -2,1  | 0,1   | -1,9  | -1,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cross currency-swappar    | -1,2  | -3,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terminskontrakt       | 28,2  | -4,9  | 10,2  | -25,4  | -15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaoptioner        | 5,9  | 1,8  | 16,9  | -1,1  | 15,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Råvarukontrakt        | 63,2  | 208,6 | 95,1  | -1,9  | 93,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktieswappar         | 7,0  | 14,1  | 34,4  | -9,3  | 25,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktieoptioner        |    |    | 0,2   | 0,0   | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt            | 149,4 | 284,2 | 232,7  | -86,1  | 146,6  |
--------------------------------------------------------------------------------Nominellt värde, finansiella derivatinstrument                 
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     | 2006-12 | 2006-09 | 2007-09- |
|                        | -31   | -30   | 30    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ränteswappar                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Löptid kortare än 1 år           | 177,4 | 100,0 | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Löptid 2-5 år                | 2 152,1 | 2 260,4 | 2 285,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Löptid 6-10 år               | 2 490,5 | 2 291,8 | 2 612,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 4 820,0 | 4 652,2 | 4 897,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ränteoptioner                 | 318,0 | 308,9 | 595,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 5 138,0 | 4 961,1 | 5 493,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Cross currency swap-avtal          | 6,9  | 43,6  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Terminskontrakt               | 1 778,4 | 1 706,5 | 1 903,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valutaoptioner               | 662,8 | 985,3 | 2 082,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 2 448,1 | 2 735,4 | 3 985,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Råvaruderivat                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Råvarukontrakt               | 635,8 | 592,3 | 502,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 635,8 | 592,3 | 502,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktieswappar                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aktieswappar                | 328,6 | 370,8 | 220,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aktieoptioner                |     |     | 4,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                    | 328,6 | 370,8 | 224,7  |
--------------------------------------------------------------------------------Nettoomsättning per segment                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q4/0 | 2006 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 |
|          | 6  | 6  | 6  | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint     | 406, | 421, | 427, | 448, | 1  | 438,7 | 429,9 | 430,0 |
|          | 6  | 5  | 2  | 7  | 704, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper  | 533, | 526, | 570, | 589, | 2  | 566,6 | 552,9 | 587,3 |
|          | 6  | 7  | 7  | 3  | 220, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper    | 609, | 572, | 538, | 542, | 2  | 577,0 | 522,8 | 529,7 |
|          | 3  | 3  | 1  | 1  | 261, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants     | 496, | 452, | 450, | 508, | 1  | 532,9 | 479,4 | 474,4 |
|          | 3  | 6  | 1  | 2  | 907, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board  | 584, | 583, | 603, | 560, | 2  | 589,6 | 570,1 | 562,1 |
|          | 5  | 8  | 4  | 2  | 331, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial    | 225, | 241, | 245, | 258, | 970, | 266,1 | 274,2 | 267,8 |
| Packaging     | 8  | 1  | 3  | 5  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products   | 389, | 425, | 417, | 440, | 1  | 472,3 | 525,7 | 461,4 |
|          | 1  | 8  | 8  | 3  | 673, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt och    | -53, | 9,4 | -40, | -27, | -  | -32,7 | 0,9  | -78,2 |
| eliminering    | 3  |   | 4  | 4  | 111, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt     | 3  | 3  | 3  | 3  | 12  | 3   | 3   | 3   |
| verksamhet    | 191, | 233, | 212, | 319, | 957, | 410,5 | 355,9 | 234,5 |
|          | 9  | 2  | 2  | 9  | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under | 475, | 442, | 486, | 462, | 1  | 487,9 | 484,3 | 485,3 |
| avveckling    | 4  | 8  | 2  | 4  | 866, |    |    |    |
|          |   |   |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminering    | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |
|          | 59,6 | 59,7 | 60,3 | 50,5 | 230, | 43,0 | 35,0 | 34,9 |
|          |   |   |   |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt      | 3  | 3  | 3  | 3  | 14  | 3   | 3   | 3   |
|          | 607, | 616, | 638, | 731, | 593, | 855,4 | 805,2 | 684,9 |
|          | 7  | 3  | 1  | 8  | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Rörelseresultat per segment exklusive engångsposter               

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q4/0 | 2006 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 |
|          | 6  | 6  | 6  | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verksamhet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint     | 55,9 | 57,6 | 61,0 | 57,6 | 232, | 61,1 | 50,2 | 52,2 |
|          |   |   |   |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper  | 24,0 | 12,3 | 12,0 | 22,4 | 70,7 | 13,0 | 9,6  | 17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper    | 44,4 | 50,3 | 29,8 | 28,2 | 152, | 60,2 | 34,6 | 38,6 |
|          |   |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants     | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,5 | 32,7 | 16,6 | 8,2  | 7,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board  | 81,3 | 55,9 | 64,3 | 39,4 | 240, | 72,4 | 29,0 | 27,0 |
|          |   |   |   |   | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial    | 18,5 | 18,1 | 26,1 | 22,3 | 85,0 | 29,3 | 29,7 | 24,9 |
| Packaging     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products   | 4,1 | 15,0 | 22,0 | 22,3 | 63,4 | 54,8 | 59,3 | 37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt      | 37,5 | -67, | 23,3 | 13,1 | 6,9 | 19,8 | 31,8 | 47,3 |
|          |   | 0  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat  | 275, | 145, | 246, | 217, | 884, | 327,2 | 252,4 | 252,0 |
| exkl       | 3  | 1  | 2  | 8  | 4  |    |    |    |
| engångsposter   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Engångsposter   | -23, | 6,7 | -163 | 36,6 | -142 | -12,0 | 24,4 | -549, |
|          | 2  |   | ,0  |   | ,9  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat  | 252, | 151, | 83,2 | 254, | 741, | 315,2 | 276,8 | -297, |
| (IFRS)      | 1  | 8  |   | 4  | 5  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnetto    | 81,3 | -67, | -24, | -19, | -30, | -38,7 | -56,1 | -26,9 |
|          |   | 3  | 7  | 6  | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före   | 333, | 84,5 | 58,5 | 234, | 711, | 276,5 | 220,7 | -324, |
| skatt och     | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 3   |
| minoritetsintress |   |   |   |   |   |    |    |    |
| en        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt       | -91, | -21, | 34,6 | 67,5 | -10, | -69,3 | -41,5 | 60,2 |
|          | 3  | 6  |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | 242, | 62,9 | 93,1 | 302, | 700, | 207,2 | 179,2 | -264, |
| från fortsatt   | 1  |   |   | 3  | 4  |    |    | 1   |
| verksamhet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens förlust | -15, | -22, | -36, | -37, | -111 | 15,3 | -35,3 | -177, |
| efter skatt från | 7  | 0  | 0  | 5  | ,2  |    |    | 0   |
| verksamhet under |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | 226, | 40,9 | 57,1 | 264, | 589, | 222,5 | 143,9 | -441, |
|          | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------Engångsposter per segment                            

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q4/0 | 2006 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 |
|          | 6  | 6  | 6  | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint     | -  | 1,3 | -  | -  | 1,3 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper  | -2,9 | 1,2 | -164 | 2,1 | -163 | -   | -   | -218, |
|          |   |   | ,0  |   | ,6  |    |    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper    | -16, | 2,4 | 72,0 | 1,0 | 58,5 | -   | -   | -32,6 |
|          | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants     | -  | -  | -  | 0,4 | 0,4 | -   | 24,4 | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board  | -  | -7,2 | -  | 2,3 | -4,9 | -   | -   | -186, |
|          |   |   |   |   |   |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial    | -  | 1,7 | -  | -  | 1,7 | -   | -   | -5,9 |
| Packaging     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products   | 1,7 | 1,2 | -24, | 0,4 | -20, | -12,0 | -   | -106, |
|          |   |   | 0  |   | 7  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt      | -5,1 | 6,1 | -47, | 30,4 | -15, | -   | -   | -   |
|          |   |   | 0  |   | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt     | -23, | 6,7 | -163 | 36,6 | -142 | -12,0 | 24,4 | -549, |
| verksamhet    | 2  |   | ,0  |   | ,9  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under | -  | -  | -14, | 23,4 | 9,2 | 44,0 | -11,6 | -   |
| avveckling    |   |   | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt      | -23, | 6,7 | -177 | 60,0 | -133 | 32,0 | 12,8 | -549, |
|          | 2  |   | ,2  |   | ,7  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------Rörelseresultat per segment                           
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q4/0 | 2006 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 |
|          | 6  | 6  | 6  | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verksamhet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint     | 55,9 | 58,9 | 61,0 | 57,6 | 233, | 61,1 | 50,2 | 52,2 |
|          |   |   |   |   | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper  | 21,1 | 13,5 | -152 | 24,5 | -92, | 13,0 | 9,6  | -201, |
|          |   |   | ,0  |   | 9  |    |    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper    | 27,5 | 52,7 | 101, | 29,2 | 211, | 60,2 | 34,6 | 6,0  |
|          |   |   | 8  |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants     | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,9 | 33,1 | 16,6 | 32,6 | 7,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board  | 81,3 | 48,7 | 64,3 | 41,7 | 236, | 72,4 | 29,0 | -159, |
|          |   |   |   |   | 0  |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial    | 18,5 | 19,8 | 26,1 | 22,3 | 86,7 | 29,3 | 29,7 | 19,0 |
| Packaging     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products   | 5,8 | 16,2 | -2,0 | 22,7 | 42,7 | 42,8 | 59,3 | -69,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt      | 32,4 | -60, | -23, | 43,5 | -8,7 | 19,8 | 31,8 | 47,3 |
|          |   | 9  | 7  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat  | 252, | 151, | 83,2 | 254, | 741, | 315,2 | 276,8 | -297, |
|          | 1  | 8  |   | 4  | 5  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansnetto    | 81,3 | -67, | -24, | -19, | -30, | -38,7 | -56,1 | -26,9 |
|          |   | 3  | 7  | 6  | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före   | 333, | 84,5 | 58,5 | 234, | 711, | 276,5 | 220,7 | -324, |
| skatt och     | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 3   |
| minoritetsintress |   |   |   |   |   |    |    |    |
| en        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatt       | -91, | -21, | 34,6 | 67,5 | -10, | -69,3 | -41,5 | 60,2 |
|          | 3  | 6  |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | 242, | 62,9 | 93,1 | 302, | 700, | 207,2 | 179,2 | -264, |
| från fortsatt   | 1  |   |   | 3  | 4  |    |    | 1   |
| verksamhet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens förlust | -15, | -22, | -36, | -37, | -111 | 15,3 | -35,3 | -177, |
| efter skatt från | 7  | 0  | 0  | 5  | ,2  |    |    | 0   |
| verksamhet under |   |   |   |   |   |    |    |    |
| avveckling    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat   | 226, | 40,9 | 57,1 | 264, | 589, | 222,5 | 143,9 | -441, |
|          | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------


Intressebolag per segment                            

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Q1/0 | Q2/0 | Q3/0 | Q4/0 | 2006 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 |
|          | 6  | 6  | 6  | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Newsprint     | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Magazine Paper  | 2,3 | 0,8 | 3,2 | 3,8 | 10,1 | 3,6  | 1,2  | -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fine Paper    | 7,6 | -1,6 | 5,0 | 1,5 | 12,5 | 5,1  | -3,9 | 4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merchants     | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 0,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Consumer Board  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Industrial    | 0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1  | 0,1  | 0,2  |
| Packaging     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Wood Products   | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrigt      | 20,3 | 18,6 | 5,1 | 20,4 | 64,4 | 15,3 | 22,6 | 61,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortsatt     | 30,7 | 18,2 | 13,1 | 26,0 | 88,0 | 24,1 | 20,0 | 65,5 |
| verksamhet,    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| totalt      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verksamhet under | 0,9 | 2,0 | -2,9 | -0,6 | -0,6 | 0,1  | -0,2 | -0,7 |
| avveckling    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt      | 31,6 | 20,2 | 10,2 | 25,4 | 87,4 | 24,2 | 19,8 | 64,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Stora Enso-aktien                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Slutkurs           | Helsingfors,  | Stockholm, SEK  |  New  |
|               |    EUR    |          | York, |
|               |         |          |  USD  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Serie | Serie | Serie A | Serie R | ADR   |
|               | A   | R   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Juli             | 12,64 | 12,65 | 116,75 | 116,50 | 17,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Augusti           | 12,98 | 13,08 | 121,50 | 122,25 | 17,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| September          | 13,58 | 13,66 | 124,50 | 125,00 | 19,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning          |  Helsingfors  |   Stockholm   |  New  |
|               |         |          | York  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Serie | Serie | Serie A | Serie R | ADR   |
|               | A   | R   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Juli             | 114  | 92 755 | 680 622 | 12 308 | 2 696 |
|               | 287  | 290  |     |  447  |  300  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Augusti           | 201  | 118 84 | 212 652 | 10 717 | 3 749 |
|               | 412  | 9 563 |     |  528  |  300  |
--------------------------------------------------------------------------------
| September          | 156  | 118 52 | 142 724 | 8 357 | 4 487 |
|               | 283  | 2 739 |     |  752  |  400  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt            | 471  | 330  | 1 035 | 31 383 | 10 933 |
|               | 982  | 127  |  998  |  727  |  000  |
|               |    | 592  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Beräkningsgrunder                                
Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med          
redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34,     
Delårsrapportering, och koncernens årsredovisning 2006.             
	                                        
Koncernen tillämpar IFRS 7, Finansiella instrument: Informationsgivning och det 
kompletterande tillägget till IAS 1, Utformning av finansiella rapporter -   
Informationsgivning, vilket är tvingande för koncernen under          
redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2007 eller senare. Antagandet av 
den nya standarden och tillägget innebär att kompletterande information om   
finansiella instrument och hur en enhet förvaltar sitt kapital ska anges i   
koncernens årsredovisning.                           

Den planerade avyttringen av Stora Enso North America Inc. har redovisats som  
verksamhet under avveckling och klassificerats som ”tillgänglig för       
försäljning”. Verksamhet under avveckling utgörs av en separat större affärsgren
eller geografiskt område, förutsatt att dess nettotillgångar och -resultat kan 
särskiljas från den övriga verksamheten i såväl fysiskt, verksamhetsmässigt som 
redovisningsmässigt hänseende. Tillgångarna klassificeras som ”tillgängliga för 
försäljning” när det är högst troligt att det bokförda värdet av tillgångarna  
kan återfås genom en försäljning i stället för ett fortsatt nyttjande av dem.  
Tillgångarna redovisas till sitt marknadsvärde, med avdrag för         
försäljningskostnaderna. Den slutgiltiga köpeskillingen kan påverkas av     
förändringar av marknadsvärden. Därför kan det slutgiltiga utfallet av affären 
förändras.                                   

Ändring av koncernens redovisningsprinciper och omklassificering 2006      
Rörelseresultatet för 2006 har omklassificerats. Total Return Swaps (TRS), vilka
delvis säkrar kontantavräkning för syntetiska optionsprogram för ledande    
befattningshavare och som tidigare redovisades bland Övriga finansiella poster, 
redovisas nu i rörelseresultatet under personalkostnader, med en effekt på   
rörelseresultatet om 34,1 MEUR för tredje kvartalet 2006, 23,0 MEUR för     
januari-september 2006 och 24,6 MEUR för helåret 2006. TRS:er kvalificerar sig 
inte som säkringstransaktioner, varför de periodvisa förändringarna i deras   
marknadsvärde måste redovisas i resultaträkningen.               

Resultatandelar i intressebolag som tidigare redovisades under Finansiella   
poster redovisas nu under Rörelseresultat. Intressebolagen förser Stora Enso med
virke, massa och logistiktjänster, och den här ändringen av           
redovisningsprinciper har genomförts för att framställa de här investeringarnas 
operativa egenskaper. Ändringen har ökat rörelseresultatet med 13,1 MEUR för  
tredje kvartalet 2006, 62,0 MEUR för januari-september 2006 och 88,0 MEUR för  
helåret 2006.                                  

Ändringen av redovisningsprinciper påverkar inte resultatet före skatt. De   
redovisade jämförelsetalen för varje föregående period har omräknats.      


Uträkning av nyckeltal                             
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                Rörelseresultat                |
--------------------------------------------------------------------------------
|              Sysselsatt kapital 1) 2)              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på sysselsatt     | 100 x |                  |
| kapital, ROCE (%)        |    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                Rörelseresultat                |
--------------------------------------------------------------------------------
|              Operativt kapital 1) 2)              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på operativt kapital, | 100 x |                  |
| ROOC (%)             |    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       Resultat före skatt och minoritetsposter - skatter       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Eget kapital                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på eget kapital, ROE | 100 x |                  |
| (%)               |    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Eget kapital                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                Balansomslutning                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet (%)          | 100 x |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande nettoskuld     |    |   Räntebärande skulder -    |
|                 |    |   räntebärande tillgångar   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      |           Räntebärande nettoskuld           |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |             Eget kapital              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skuldsättningsgrad        |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital - nettoskatteskuld.          
2) Periodens genomsnitt.                            

För ytterligare information, v g kontakta:                   
Jouko Karvinen, koncernchef, tel +358 2046 21410                
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO & CFO, tel +358 2046 21450             
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799  
348 197                                     
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial     
Communications,                                 
tel +358 40 763 8767                              

Resultatet för år 2007 publiceras den 13 februari 2008.             
PRESSKONFERENS I HELSINGFORS                          
Tid: 	11.30 finsk tid                              
Plats: 	Wanha Satama, konferensrum H+                      
Adress: 	Pikku Satamakatu 3-5                          
Värdar:  	Jouko Karvinen, CEO                          
Hannu Ryöppönen, Deputy CEO & CFO                        
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications         

Konferensen hålls på engelska. Efter presentationen ges tillfälle att ställa  
frågor direkt till Jouko Karvinen och Hannu Ryöppönen.             

Direktsändning av presskonferensen                       
Det går att följa en direktsändning (synkroniserad med presentationsmaterialet) 
av presskonferensen på www.storaenso.com. Presentationsmaterialet finns     
tillgängligt på www.storaenso.com/investors från kl 11.30 finsk tid (10.30 CET).

Om ni inte kan närvara fysiskt vid presskonferensen och vill ställa frågor, v g 
ring:                                      
+44 (0)20 7162 0125 	Kontinentaleuropa och Storbritannien           
+46 (0)8 5052 0114 	Sverige                          
+358 (0)9 2313 9202  	Finland                         
+1 334 323 6203 	USA                              TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER                         
CEO Jouko Karvinen och Deputy CEO & CFO Hannu Ryöppönen leder en kombinerad   
telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (14.00 brittisk tid, 
09.00 US EST).                                 

Om ni önskar att delta, v g ring (ange lösenordet "Stora Enso"):        
+44 (0)20 7806 1950 	Kontinentaleuropa och Storbritannien           
+46 (0)8 5352 6408                               
	Sverige                                    
+358 (0)9 7251 9035 	Finland                          
+1 718 354 1387 	USA                              

Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.   

Ytterligare information om telefonnummer för uppspelning finns på:       
www.storaenso.com/investors                           


Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det 
gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt 
och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden  
som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är   
exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private    
Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga 
planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket 
kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa     
framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1)   
verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet
och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik      
produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från
nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden,   
förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det
skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till 
kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på  
produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens
produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens   
kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa   
produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom 
generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i  
räntor och valutakurs                              


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           
Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Prenumerera

Dokument & länkar