Stora Ensos engångsposter andra kvartalet 2013

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-07-10 kl 9.00 EET

Stora Enso kommer att redovisa engångsposter med en negativ nettoeffekt om cirka 33 MEUR på rörelseresultatet för andra kvartalet 2013. Engångsposterna kommer att ge en positiv skatteeffekt om cirka 8 MEUR och minska resultatet per aktie med 0,03 EUR.

Engångsposterna är:

  • En engångspost med negativ effekt om cirka 37 MEUR till följd av avsättningar för omstruktureringar relaterade till det effektiviserings- och strukturförenklingsprojekt som meddelades den 23 april 2013, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR, med full effekt från och med andra kvartalet 2014. Som redovisades den 18 juni, då slutförandet av den andra planeringsfasen av effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet meddelades, kommer engångsposterna att redovisas i första hand under andra och tredje kvartalet 2013.
  • En engångspost med positiv effekt om cirka 11 MEUR till följd av avyttring av mark i Montes del Plata, koncernens investering redovisad enligt kapitalandelsmetoden.
  • En engångspost med positiv effekt om cirka 10 MEUR till följd av att kartongmaskinen från nedlagda Baienfurt Bruk i Tyskland flyttas till Bulleh Shah Packaging i Pakistan, koncernens investering redovisad enligt kapitalandelsmetoden
  • En engångspost med negativ effekt om cirka 17 MEUR till följd av klassificering av ett inköpsavtal av insatsvaror som finansiellt derivat och därav följande värdering till verkligt värde.

Fördelning av engångsposter* i rörelseresultatet per segment, nettoeffekt

Segment MEUR
Printing and Reading -30
Biomaterials 11
Building and Living -
Renewable Packaging 4
Övriga -18
Totalt -33

*Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Stora Ensos resultat för andra kvartalet 2013 publiceras den 19 juli 2013 kl 13.00 EET (12.00 CET).


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jyrki Tammivuori, CFO, tel. +358 2046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera