Stora Ensos engångsposter första kvartalet 2012

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-05 kl 09.01 EET

Stora Enso kommer att redovisa engångsposter med en negativ effekt om cirka 25 MEUR på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 14 MEUR på finansiella poster i resultatet för första kvartalet 2012. Engångsposterna kommer att ha en positiv skatteeffekt om 5 MEUR och en framtida kassamässig effekt om 23 MEUR.

Engångsposterna är:

  • En engångspost med positiv effekt om cirka 14 MEUR på finansiella poster till följd av återföring av avsättning som Stora Enso bokförde tredje kvartalet 2011 relaterad till ett leasingavtal avseende en pappersmaskin vid NewPages Stevens Point Bruk.
  • En engångspost med negativ effekt om cirka 10 MEUR på rörelseresultatet relaterad till planerna att effektivisera underhållsverksamheten i Sverige enligt vad som meddelades den 8 februari 2012. Åtgärderna skulle minska koncernens årliga kostnader med cirka 21 MEUR successivt från och med slutet av 2012.
  • En engångspost med negativ effekt om cirka 6 MEUR på rörelseresultatet relaterad till planerna att omstrukturera verksamheten för bestruket journalpapper inom affärsområdet Printing and Reading enligt vad som meddelades den 8 februari 2012. Åtgärderna skulle minska de årliga kostnaderna med cirka 48 MEUR, med full effekt från och med tredje kvartalet 2013.
  • En engångspost med negativ effekt om cirka 9 MEUR på rörelseresultatet relaterad till omstruktureringsplaner inom affärsområdet Renewable Packaging, inklusive de planer som tillkännages i ett separat pressmeddelande idag. Omstruktureringen skulle minska de årliga kostnaderna för Renewable Packaging med cirka 7 MEUR successivt från och med fjärde kvartalet 2012.

Fördelning av engångsposter på rörelseresultatsnivå per segment

Segment MEUR
Printing and Reading -10
Renewable Packaging -15
Totalt -25

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Stora Ensos resultat för första kvartalet publiceras den 24 april 2012 kl 13.00 EET (12.00 CET).

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera