Stora Ensos engångsposter under fjärde kvartalet 2015 har en negativ effekt på rörelseresultatet med 250 MEUR

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2016-01-19 kl. 9.00 EET

Koncernen kommer att redovisa engångsposter med en negativ nettoeffekt om cirka 250 MEUR på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 59 MEUR på inkomstskatten i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2015. Engångsposterna kommer att minska resultat per aktie med 0,23 EUR.

Engångsposterna består av:

  • en negativ engångspost som uppgår till ungefär 236 MEUR och som hänför sig till nedskrivning av värdet på anläggningstillgångar i divisionerna Paper och Biomaterials. Nedskrivningarna i division Paper beror på förväntningar om att resultaten på lång sikt kommer att vara fortsatt svaga till följd av av minskad efterfrågan på den europeiska pappersmarknaden.
  • en tidigare aviserad negativ engångspost i division Paper på ungefär 31 MEUR hänförlig till nedskrivning av anläggningstillgångar i samband med den pågående avyttringen av det brasilianska bruket Arapoti. Transaktionen är beroende av myndigheternas godkännande och förväntas slutföras under första kvartalet 2016. I samband med att transaktionen slutförs kommer ackumulerade omräkningsförluster att redovisas som en engångspost i resultaträkningen. Baserat på valutakursen den 31 december 2015 beräknas den ackumulerade omräkningsförlusten uppgå till 26 MEUR.
  • en negativ engångspost i divisionerna Paper och Consumer Board på 19 MEUR som hänför sig till omförhandling av långtidskontrakt för el på nominell basis för Stora Ensos svenska anläggningar till ett samordnat avtal där årsvolymerna anpassas till Stora Ensos elanvändning.
  • en positiv engångspost i segmentet Övriga på ungefär 36 MEUR som hänför sig till avyttring av mark inom koncernens nordiska skogsägande intressebolag.

Nedskrivningarna under fjärde kvartalet 2015 medför att avskrivningarna per kvartal minskar med 7 MEUR från och med fjärde kvartalet 2015.

FÖRDELNING AV ENGÅNGSPOSTER MELLAN SEGMENT

MEUR  
Consumer Board -4
Packaging Solutions -
Biomaterials -20
Wood Products -
Paper -262
Övriga 36
Rörelseresultat -250
Inkomstskatt 59
Periodens nettoresultat -191
   
Hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare -185
Innehav utan bestämmande inflytande -6
Periodens nettoresultat -191

Som tidigare aviserats skriver också Stora Ensos svenska intressebolag Bergvik Skog AB upp det verkliga värdet på sina biologiska tillgångar enligt IFRS. Stora Ensos andel av ökningen efter skatt är ungefär 4,0 miljarder SEK (430 MEUR). Ökningen av det verkliga värdet kommer att ingå i koncernens operativa IFRS resultat för fjärde kvartalet 2015. Ökningen påverkar inte Stora Ensos operativa rörelseresultat.

Stora Ensos resultat för fjärde kvartalet och helåret 2015 publiceras den 4 februari 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för Investor Relations, tel. +358 2046 21242

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och omsättningen 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Prenumerera