Stora Ensos historiska siffror enligt ny affärsområdesstruktur

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-03-22 kl 09.00 EET

Enligt vad som meddelades den 17 januari 2012 har Stora Enso omorganiserat strukturen för sina affärsområden och rapporteringssegment efter de marknader och kunder affärsområdena betjänar. De nya rapporteringssegmenten är Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging och Övriga.

Affärsområdet Printing and Reading omfattar de tidigare rapporteringssegmenten Newsprint and Book Paper, Magazine Paper och Fine Paper. Affärsområdet Biomaterials består huvudsakligen av trädplantager, företagets samriskbolag för massabruken Veracel och Montes del Plata samt fristående massabruk i Norden. Det tidigare affärsområdet Wood Products har nu bytt namn till Building and Living. Affärsområdet Renewable Packaging utgörs av de tidigare rapporteringssegmenten Consumer Board och Industrial Packaging, och inbegriper även företagets plantager i Guangxi i Kina. I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncernadministrationen.

Historiska siffror enligt den nya affärsområdesstrukturen presenteras i tabellerna nedan.

Omsättning per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading 5 022,0 1 283,8 1 283,1 1 242,6 1 212,5 4 858,0 1 272,9 1 250,1 1 251,2 1 083,8
Biomaterials 1 092,0 255,4 276,4 268,6 291,6 1 071,7 262,7 295,7 297,4 215,9
Building and Living 1 671,1 382,0 414,0 465,4 409,7 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6
Renewable Packaging 3 194,6 756,6 800,6 829,6 807,8 2 971,9 776,0 744,5 763,9 687,5
Övriga 2 700,5 643,9 637,4 700,1 719,1 2 501,7 620,9 620,2 641,8 618,8
Segmentintern försäljning -2 715,3 -640,1 -672,2 -689,2 -713,8 -2 695,1 -657,6 -711,0 -684,8 -641,7
Totalt 10 964,9 2 681,6 2 739,3 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9


Operativ EBITDA* per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading 547,6 123,3 138,4 138,1 147,8 411,0 110,5 109,6 107,0 83,9
Biomaterials 200,4 26,3 61,5 49,0 63,6 245,6 58,8 85,3 70,7 30,8
Building and Living 102,3 15,4 19,6 44,7 22,6 110,7 21,1 35,2 39,5 14,9
Renewable Packaging 495,8 82,7 122,0 142,6 148,5 464,1 107,7 121,7 120,0 114,7
Övriga -38,1 -4,8 -2,3 -16,8 -14,2 -14,9 -9,3            14,0 -7,4 -12,2
Operativ EBITDA 1 308,0 242,9 339,2 357,6 368,3 1 216,5 288,8 365,8 329,8 232,1

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring samt utsläppsrätter för koldioxid.

Operativ rörelsevinst per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading 285,3 55,6 72,3 72,2 85,2 152,7 43,0 45,0 42,5 22,2
Biomaterials 169,2 27,2 57,3 31,2 53,5 218,1 47,9 81,9 60,6 27,7
Building and Living 62,8 6,0 9,8 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Renewable Packaging 301,3 32,8 73,6 93,9 101,0 287,2 60,9 78,5 76,2 71,6
Övriga 48,1 23,3 11,4 6,6 6,8 68,4 15,1              32,5 15,1 5,7
Operativ rörelsevinst 866,7 144,9 224,4 239,1 258,3 797,3 177,1 263,1 224,5 132,6
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4 8,7 6,5                2,8 -6,1                5,5
Engångsposter -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2 180,2 202,2                5,4 -8,5 -18,9
Rörelseresultat (IFRS) 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7 986,2 385,8 271,3 209,9 119,2
Finansnetto -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Resultat före skatt 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5 885,3 364,1 220,2 187,3 113,7
Inkomstskatt -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6 -116,0 -51,1 -25,9 -27,4 -11,6
Nettoresultat 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.


Engångsposter per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading -29,1 3,7 - -27,5 -5,3 2,0 58,2 -44,4 -6,1 -5,7
Biomaterials 12,6 7,5 - -1,9 7,0 104,0 93,2 - 10,8 -
Building and Living -33,5 -4,6 - - -28,9 4,0 1,9 - 0,5 1,6
Renewable Packaging -8,9 -6,6 - -2,3 - 102,7 69,4 49,8 -3,3 -13,2
Övriga -21,0 -21,0 - - - -32,5 -20,5 - -10,4 -1,6
Engångsposter i rörelse-resultatet -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Engångsposter i finansiella poster -138,3 -10,1 -128,2 - - - - - - -
Engångsposter i skatter 62,2 50,8 - 3,6 7,8 -37,9 -37,9 - - -
Engångsposter i nettoresultatet -156,0 19,7 -128,2 -28,1 -19,4 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Värdering till verkligt värde och ej operativa poster* per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading -7,9 2,0 -0,3 -9,2 -0,4 1,3 2,0 -0,4 -0,1 -0,2
Biomaterials -18,5 2,7 -11,6 -5,4 -4,2 -1,0 5,1 -1,7 -0,4 -4,0
Building and Living -1,8 - - -1,8 - - - - - -
Renewable Packaging -6,6 - - -6,6 - - - - - -
Övriga 7,3 40,9 -33,9 -3,9 4,2 8,4 -0,6 4,9 -5,6 9,7
Värdering till verkligt värde och ej operativa poster i rörelseresultatet -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4 8,7 6,5 2,8 -6,1 5,5

* I värdering till verkligt värde och ej operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden samt koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Rörelseresultat per segment

MEUR 2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading 248,3 61,3 72,0 35,5 79,5 156,0 103,2 0,2 36,3 16,3
Biomaterials 163,3 37,4 45,7 23,9 56,3 321,1 146,2 80,2 71,0 23,7
Building and Living 27,5 1,4 9,8 33,4 -17,1 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0
Renewable Packaging 285,8 26,2 73,6 85,0 101,0 389,9 130,3 128,3 72,9 58,4
Övriga 34,4 43,2 -22,5 2,7 11,0 44,3 -6,0 37,4 -0,9 13,8
Rörelseresultat (IFRS) 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7 986,2 385,8 271,3 209,9 119,2
Finansnetto -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7            -51,1 -22,6 -5,5
Resultat före skatt 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5 885,3 364,1 220,2 187,3 113,7
Inkomstskatt -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6 -116,0 -51,1            -25,9 -27,4 -11,6
Nettoresultat 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

Operativ ROOC* per segment, %

  2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Printing and Reading 9,2 7,2 9,3 9,2 10,8 4,9 5,5 5,8 5,4 2,8
Biomaterials 12,0 7,7 17,1 9,5 16,1 17,9 14,9 26,2 20,0 10,0
Building and Living 10,9 4,2 6,7 23,9 8,0 12,3 6,8 16,8 20,5 3,8
Renewable Packaging 14,2 6,1 13,7 17,5 19,1 14,9 12,0 15,9 15,8 15,5
Övriga 2,6 5,0 2,3 1,3 1,4 3,9 3,3 7,9 3,7 1,4

Operativ ROCE*, koncernen, %

  2011 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Koncernen 10,0 6,7 10,3 10,9 11,9 9,7 8,4 12,8 11,0 6,7

* Uträkning av operativ ROOC och operativ ROCE

Operativ avkastning på operativt kapital,                        100  x                   Operativ rörelsevinst  
operativ ROOC, (%)                                                                                   Operativt kapital 1)

Operativ avkastning på sysselsatt kapital                       100  x                   Operativ rörelsevinst
operativ ROCE, (%)                                                                                    Sysselsatt kapital 1)  2)

1) Periodens genomsnitt.
2) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.Operativt kapital

MEUR 2011-12-31 2011-12-31
Printing and Reading 3 071,4 3 140,9
Biomaterials 1 454,7 1 358,3
Building and Living 562,1 593,0
Renewable Packaging 2 152,9 2 085,9
Övriga 1 810,9 1 916,5
Operativt kapital, totalt 9 052,0 9 094,6

Den första finansiella rapporten enligt den nya strukturen för rapporteringssegmenten blir delårsrapporten för första kvartalet 2012 som publiceras den 24 april 2012.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar