Stora Ensos nomineringsorgan utsett

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 6 november 2015 kl. 15.00 EET

Stora Ensos ordinarie bolagsstämma den 22 april 2015 beslutade att utse ett nomineringsorgan med uppgift att förbereda förslag angående
a) antalet styrelseledamöter,
b) styrelsens sammansättning,
c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt
d) ersättning till ordföranden och ledamöter i styrelsekommittéer.

Nomineringsorganet ska bestå av fyra ledamöter: styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2015 (en vardera).

Enligt aktieägarförteckningen var de två största aktieägarna i Stora Enso per den 30 september 2015 Solidium Oy och FAM AB.

Stora Ensos nomineringsorgan har nu utsetts och består av följande ledamöter: Gunnar Brock (Stora Ensos styrelseordförande), Juha Rantanen (Stora Ensos vice styrelseordförande), Kari Järvinen (Solidiums verkställande direktör) och Marcus Wallenberg (FAM AB styrelseordförande). Till nomineringsorganets ordförande utses Kari Järvinen.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, EVP Global Communications, tel. +46 72 221 9228
Ulla Paajanen-Sainio, SVP Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en global ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom nytänkande och utvecklande av nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 anställda i över 35 länder och omsättningen 2014 uppgick till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, EVP Global Communications, tel. +46 72 221 9228
Ulla Paajanen-Sainio, SVP Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Prenumerera