Stora Ensos ordinarie bolagsstämma samt styrelsebeslut

Stora Ensos ordinarie bolagsstämma samt styrelsebeslut

Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 23 april 2013 antogs bokslutet för 2012 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och koncernchef.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag att en dividend om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2012.

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 26 april 2013 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och dividenden utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company Americas och dividenden utbetalas i US-dollar.

Stämman fastställde styrelsens förslag att dividenden utbetalas den 15 maj 2013.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Gunnar Brock, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma
och att Elisabeth Fleuriot och Anne Brunila väljs som nya styrelseledamöter för samma mandatperiod.

Arvoden
Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt följande:

Ordförande 170 000 EUR
Vice ordförande 100 000 EUR
Ledamöter     70 000 EUR

Stämman fastställde även förslaget att 40 % av arvoden betalas i form av Stora Ensos R-aktier som förvärvas på marknaden.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommitté

Ordförande 20 000 EUR
Ledamöter 14 000 EUR

Ersättningskommitté

Ordförande 10 000 EUR
Ledamöter 6 000 EUR

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 7 500 EUR
Ledamöter 4 000 EUR

Revisor
Stämman fastställde förslaget att den nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Val av nomineringsorgan
Stämman fastställde förslaget att utse ett nomineringsorgan som ska förbereda förslag angående:
(a) antalet styrelseledamöter,
(b) val av ledamöterna i styrelsen,
(c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt
(d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Nomineringsorganet består av följande fyra ledamöter:
– styrelsens ordförande
– styrelsens vice ordförande
– två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt aktieägarförteckningen den 30 september 2013.

De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare som enligt värdepappersmarknadslagen har skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägares flaggningsskyldighet) tas i beaktande ifall aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2013.
En aktieägare kan av vägande skäl byta ut sin representant i nomineringsorganet.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari 2014 för styrelsen ska presentera sina förslag för 2014 års bolagsstämma. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringsorganets ordförande. Till medlem i nomineringsorganet som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om 3 000 EUR.

Ogiltigförklaring av egna aktier
Stämman fastställde styrelsens förslag om ogiltigförklaring av 918 512 egna R-serie aktier.

Styrelsebeslut
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes Gunnar Brock till styrelsens ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande.

Birgitta Kantola (ordförande), Gunnar Brock och Juha Rantanen omvaldes till ledamöter och Mikael Mäkinen valdes som ny ledamot i finans- och revisionskommittén.

Gunnar Brock (ordförande), Hans Stråberg och Matti Vuoria omvaldes till ledamöter i ersättningskommittén.

Anne Brunila (ordförande) och Birgitta Kantola valdes till ledamöter i
kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera