Stora Ensos ordinarie bolagsstämma samt styrelsebeslut

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-24 kl 19.30 EET

Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 24 april 2012 antogs bokslutet för 2011 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och koncernchef.

Beslut om disposition av vinsten i balansräkningen och betalning av utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelning om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2011.

Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelning den 27 april 2012 är antecknade antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller, i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden-registret och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas.

Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas ut den 16 maj 2012.

Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ha åtta ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma
och att Hock Goh väljs till ny styrelseledamot för samma mandatperiod.

Arvoden
Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt följande:

Ordförande 170 000 EUR
Vice ordförande 100 000 EUR
Ledamöter     70 000 EUR

Stämman fastställde även förslaget att 40 % av arvoden betalas i form av Stora Ensos R-aktier som förvärvas på marknaden.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:
Finans- och revisionskommitté

Ordförande 20 000 EUR
Ledamöter 14 000 EUR

Ersättningskommitté

Ordförande 10 000 EUR
Ledamöter 6 000 EUR

Revisor
Stämman fastställde förslaget att den nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Val av nomineringsorgan
Stämman fastställde förslaget att utse ett nomineringsorgan son förbereder förslag angående:
(a) antalet styrelseledamöter,
(b) styrelsens sammansättning,
(c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt
(d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Nomineringsorganet består av fyra ledamöter:
– styrelsens ordförande
– styrelsens vice ordförande
– två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieägarförteckningen den 30 september 2012 (en vardera).

De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare som enligt värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägarens flaggningsskyldighet) tas i beaktande om aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2012.
En aktieägare kan av vägande skäl byta ut sin representant i nomineringsorganet.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari 2013 ska för styrelsen presentera sina förslag för 2013 års bolagsstämma. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringsorganets ordförande. Till en ledamot i nomineringsorganet som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om 3 000 EUR.

Styrelsebeslut
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes Gunnar Brock till styrelsens ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande.

Birgitta Kantola (ordförande), Gunnar Brock och Juha Rantanen omvaldes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Gunnar Brock (ordförande), Hans Stråberg och Matti Vuoria omvaldes till ledamöter i ersättningskommittén.


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera