Stora Enso deltog i bioekonomiseminarium på Finlandsinstitutet med finska och svenska ministrar

I slutet på förra veckan arrangerade Finlandsinstitutet och tankesmedjan Global utmaning ett seminarium i Stockholm om bioekonomi med fokus på EU och exportpotentialen. Att nordisk samverkan krävs om man ska kunna övertyga EU om bioekonomins positiva effekter var alla aktörer överens om. Vikten av frihandel om man ska kunna maximera bioekonomins exportpotential var något som också poängterades flera gånger under seminariet.

Det behövs kraftsamling för att öka kunskapen i EU om hållbart nordiskt skogsbruk och dess potential, dels som en del av lösningen på klimatutmaningarna och dels för ländernas ekonomiska utveckling. Det finns annars risk att tullar och andra handelshinder kommer att inrättas av EU, vilket skulle vara ett hårt slag mot de nordiska länderna.

Enighet på hemmaplan behövs
Det framkom under seminariet att det är viktigt att vara är överens på hemmaplan kring skogsbruket om man ska bli mer trovärdig som industrination och kunna komma vidare i diskussionerna med EU. Skogsindustriföretagen behöver komma överens med NGO:s i frågor om biologisk mångfald och skyddande av skogar. Att upprätta någon form av avtal eller kontrakt kring detta föreslogs. Att något behöver göras för att visa på en enighet kring hållbart skogsbruk är angeläget.

”Vi tycker det är viktigt med bioekonomi. Men skogen behöver räcka till mycket. Skogsindustrin måste ta hänsyn till detta. Vi behöver kunna kombinera fler olika mål. Det är många olika åtgärder som behöver göras, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Global hållbar utveckling
Två ministrar deltog vid seminariet. Det var Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde samt Mika Lintilä, Finlands näringsminister. Ann Linde betonade vikten av frihandel globalt.

”Långsiktiga spelregler är viktiga. Handel och hållbarhet påverkar varandra. Det är viktigt att vi ser till att handel med miljövänliga varor underlättas. Vi vill inte ha tullar och andra handelshinder. Vi vill stödja en global hållbar utveckling”, sa Ann Linde.

Hon framförde också att den svenska regeringen arbetar för att skogsfrågorna ska drivas nationellt och att inte EU som ska bestämma i dessa frågor. 

Nationell strategi ger tydlig inriktning
Mika Lintilä, Finlands näringsminister talade positivt om den nationella strategin för bioekonomin som Finland har.

”Genom strategin får vi en kraftsamling och en tydlig inriktning på vilka projekt som ska prioriteras”, sa Mika.

Han poängterade också att han tycker att Sverige och Finland tillsammans på ett tydligare sätt ska se till att leda och inspirera andra länder i EU om bioekonomins betydelse.

Skogsindustrins exportberoende
Någon nationell strategi för bioekonomi finns inte i Sverige. Men Stora Enso är en av aktörerna som driver på för att Sverige ska få till detta.

”Det skulle underlätta om det blir en gemensam syn kring bioekonomin. Det görs många goda initiativ i Sverige men de skulle behöva samordnas för att det ska bli mer effektivt”, säger Per Lyrvall.

Per poängterade hur exportberoende skogsindustrin är. Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör, 90 % av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen och 70 % av de sågade trävarorna exporteras.

”Vi ska se till att göra mer avancerade produkter från skogen och berätta om dessa goda exempel för EU, så de förstår vilken potential träd har”, säger Per och fortsätter. ”Jag är optimistisk om att det går att övertyga EU om hur hållbart nordiskt skogsbruk bedrivs och vilken innovationskraft som finns. Vi behöver bara vara uthålliga i våra kontakter med EU och upprepa våra goda exempel och bli tydligare kring de positiva effekterna och potentialen med bioekonomin."

FOTO: 
STORA ENSO

BILDTEXTER:
- Fr v Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister och Per Lyrvall, Stora Ensos Sverigechef
- Mika Lintilä, Finlands näringsminister
- Panelsamtal med fr v Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Lena Ek, ordförande, Södra Skogsägarna och Satu Hassi, ordförande Miljöutskottet, Finlands riksdag (de Gröna) 

FÖR MER INFORMATION:
Sara Kvarfordh, PR-specialist, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com , 070 234 45 90 

FAKTA OM STORA ENSO: 
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia