Stora Ensos bruk i Skutskär är på god väg att bli en fossilfri fabrik

Skutskärs Bruk har senaste tiden tagit stora kliv mot målet att bli en helt fossilfri fabrik. Det är tack vare nyinstallerad utrustning i oljesystemet som man numera kan använda biobaserad olja istället för fossil olja i brukets sodapannor.

Det har installerats ny utrustning i oljebrännarsystemet till brukets båda sodapannor*. Utrustningen består bland annat av pumpar, ventiler, oljefilter och silkorgar. Denna investering har lett till att man kan börja använda biobaserad olja d v s fossilfri olja. Beckolja** är namnet på den biobaserade oljan.
”Det har varit roligt att driva detta projekt där man verkligen känner att bruket utvecklas, lönsamheten ökar och att det blir bättre för miljön”, säger Mattias Brink, projektledare på Skutskärs Bruk.

Massaproduktionen på Skutskärs Bruk är numera fossilfri till cirka 99 %.
”Det finns fortfarande fossila substanser i vissa tillsatskemikalier. Dessa behöver ersättas för att produktionen ska bli helt fossilfri”, berättar Mattias.

Energi i fokus
Det händer mycket inom energiområdet och det finns ett stort intresse för energifrågor från både ledning och medarbetare.
”Ett ökat engagemang för energifrågor hos alla medarbetare är mycket viktigt för att nå framgång”, säger Madeleine Höglund Persson, energicontroller på Skutskärs Bruk.

Ständiga förbättringar
En av framgångsfaktorerna i brukets energiarbete är att Madeleine arbetar mycket tillsammans med medarbetarna ute på avdelningarna.
”Genom att bryta ner de övergripande energimålen och visa på hur mycket pengar det finns att spara på medarbetarnas egen avdelning så ökar medvetenheten och engagemanget kring dessa frågor. Att vi arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten ser jag som en viktig nyckel för att vi ska fortsätta utvecklas och ta ytterligare kliv i vårt energiarbete”, berättar Madeleine.

Lean Energy
En annan av framgångsfaktorerna i brukets energiarbete är satsningen på Lean Energy. Alla svenska bruk inom Stora Enso arbetar sedan ifjol med Lean-konceptet vad gäller energifrågorna. Det bygger på att utgå från vad som är värdeskapande i processen och att genom olika verktyg hitta energislöserierna och dess orsaker, så man kan optimera användningen av energin.
”Det blir en ökad förståelse och mer aktivitet kring energieffektiviseringsarbetet i och med Lean Energy”, avslutar Madeleine Höglund Persson.

_________________________________________________________________________________
FAKTA
*Sodapannor  –  I sodapannorna förbränns vissa restprodukter från massatillverkningen och kokkemikalier återvinns. Det genereras ånga i pannorna i så stor utsträckning att bruket är självförsörjande på värme med ca 99 % och med ca 85 % vad gäller behovet av elkraft.

**Beckolja – En av produkterna som tillverkas på Skutskärs Bruk, förutom massa, är tallolja. Denna olja säljs till företag som förädlar oljan till produkter som används i t ex klister och färg. Vid denna tillverkning blir det en restprodukt som kallas beckolja. Denna olja köper Skutskärs Bruk tillbaka och kan använda som bränsle till sina sodapannor, barkpanna och mesaugnar. I beckoljan finns inget fossilt utan den är helt biobaserad. Så det blir ett slags kretslopp där bruket säljer tallolja och får tillbaka beckolja.
_________________________________________________________________________________

BILDTEXT: Mattias Brink, projektledare och Madeleine Höglund Persson, energicontroller på Skutskärs Bruk.

FOTO: STORA ENSO

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist Sweden, Stora Enso, 070-234 45 90,  sara.kvarfordh@storaenso.com 

FAKTA OM SKUTSKÄRS BRUK  
Skutskärs Bruk, strax söder om Gävle, är ett världsledande massabruk med en produktionskapacitet på 540 000 ton per år. Skutskärs Bruk är den största producenten av fluffmassa i Europa. Fluffmassa används till bl a blöjor och inkontinensskydd. Vid Skutskärs Bruk tillverkas även massa som kunderna sedan använder för att tillverka olika pappers- och kartongprodukter. Det finns 350 medarbetare på bruket.

FAKTA OM STORA ENSO  
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. 

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia