Anpassning av STORAs organisatoriska struktur

ANPASSNING AV STORAs ORGANISATORISKA STRUKTUR Under de senaste åren har STORA utvecklats mot ett homogent skogsindustriföretag, där kärnverksamheterna utgörs av Grafiska papper och Kartong. Inom dessa båda områden pågår för närvarande ett betydande investeringsprogram omfattande en ny kartongmaskin i Skoghall och en ny pappersmaskin för tillverkning av obestruket journalpapper vid den kanadensiska enheten Stora Forest Industries. För att bättre anpassa STORAs organisatoriska struktur till nuvarande verksamhetsinriktning genomförs ett antal förändringar med verkan från den 1 oktober 1996. *Stora North America Efter igångkörningen av den nya pappersmaskinen vid anläggningen i Stora Forest Industries (SFI) ökar STORAs produktionskapacitet i Nordamerika till totalt 530.000 ton. Tillsammans med försäljning av produkter tillverkade vid STORAs anläggningar i Europa kommer den nordamerikanska marknaden, på sikt, att representera en årlig volym om ca 650.000 ton. För att organisatoriskt samordna såväl marknadsföring som produktion samlas de nordamerikanska aktiviteterna i den nybildade divisionen Stora North America. Till chef har utsetts Leif Smedman, för närvarande ansvarig för Division Carton Board inom Stora Billerud. I den nya divisionen ingår produktionsenheten SFI, med John Hartery som chef, och STORAs försäljningsbolag för den nordamerikanska marknaden. *Stora Merchant STORAs pappersgrossistverksamhet, Merchant Division, ingår för närvarande som en del i Stora Papyrus. Grossistverksamheten skiljer sig väsentligt från produktionen av finpapper. För att öka fokuseringen, och för att ge respektive områden tydligare roller, kommer grossistverksamheten att separeras från Stora Papyrus och utgöra en fristående division, Stora Merchant. Den nuvarande chefen för grossistverksamheten, Sven Rosman, kvarstår som chef för divisionen. *Samordning av kartongproduktionen STORAs kartongproduktion omfattas i dag av de i Stora Billerud ingående divisionerna Skoghall och Carton Board. Efter igångkörningen av den nu pågående investeringen i Skoghall ökar kraven på koordinering av produktion, marknadsföring och utvecklingsinsatser. För att underlätta detta, och för att öka satsningen på kartongområdet, kommer divisionerna Skoghall och Carton Board att samordnas under gemensam ledning och marknadsorganisation. Verksamheterna inom Division Paper (Gruvöns Bruk) berörs ej av dessa förändringar. *Produktrelaterade namn på de operativa enheterna För att skapa en tydligare identitet med de produkter som produceras och marknadsförs genomförs även följande förändringar: - Stora Feldmühle, exkl SFI, byter namn till Stora Publication Paper - Stora Papyrus, exkl Merchant Division, byter namn till Stora Fine Paper - Stora Billerud byter namn till Stora Paperboard

Prenumerera

Dokument & länkar