Bokslutskommunike för 1996

Fakturering 45.161 MSEK (57.106) Resultat efter 2.349 MSEK (8.020) finansnetto Nettoresultat efter 1.560 MSEK (5.367) skatt Resultat per aktie 4:85 SEK (16:70) Föreslagen utdelning 3:75 SEK (3:75) Fakturering och resultat Koncernens fakturerade försäljning var 45.161 MSEK (57.106). Förändringen beror på att leveransvolymerna minskat med 5% samt att priserna försämrats för nästan samtliga produkter. Därutöver har den stärkta kronan påverkat faktureringen negativt med 2.750 MSEK. De avyttrade enheterna, Stora Byggprodukter och Newton Falls, förklarar ytterligare 2.785 MSEK av nedgången. Resultatet efter finansnetto uppgick till 2.349 MSEK (8.020). I resultatet ingår engångsposter med -37 MSEK (301). Resultatet påverkades negativt av lägre priser och leveransvolymer med 4.700 MSEK samt med 750 MSEK genom kronförstärkningen. Härutöver påverkades resultatet av det omfattande investeringsprogram som pågår inom koncernen. Igångkörningar och intrimningar har medfört extra kostnader. Finansnettot förbättrades till -510 MSEK (-954) till följd av lägre upplåning och sjunkande räntesatser. Kronförstärkningen bidrog med 90 MSEK till förbättringen av finansnettot. Inga räntor har aktiverats i samband med pågående investeringsprojekt. Nettoresultatet, efter skatt och minoritetsandelar, var 1.560 MSEK (5.367). Den på perioden belöpande skatten uppgick till 770 MSEK (2.605), motsvarande 33% (32) av resultatet före skatt. STORA-koncernens resultat per aktie var för perioden 4:85 SEK (16:70). Avkastningen på sysselsatt kapital, efter avdrag för skatteskulder, var 7% jämfört med 22% för helåret 1995. Avkastningen på eget kapital var 5% (20). Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 2.643 MSEK (7.832), varav valutaomräkning svarar för 788 MSEK (922). Efter avdrag för finansnetto, skatter och utdelning ökade den räntebärande nettoskulden med 1.658 MSEK. Marknad och leveranser En svag ekonomisk utveckling i Europa påverkade marknaden för papper och kartong. Därutöver tillkom lageravveckling och besparingsåtgärder hos kunderna under första halvåret. Leveransvolymerna återhämtade sig under andra halvåret och var ca 8% över första halvårets nivå för jämförbara enheter. Efterfrågan i USA har varit något bättre beroende på en starkare ekonomisk utveckling. Under andra halvåret förbättrades orderingången för finpapper och obestruket (SC) och bestruket journalpapper (LWC) efter en svag inledning. Detta gällde särskilt för LWC-papper. Orderingången för kartong och förpackningspapper förbättrades successivt under året. Marknaden för massa var svag under hela året. För sågade trävaror förbättrades marknaden under andra halvåret. Genomsnittspriserna för STORAs massa, pappers- och kartongprodukter var, omräknat till SEK, 12% lägre än under 1995. STORAs leveranser av massa, papper och kartong minskade med 5% och uppgick till 6.342.000 ton (6.662.000). Koncernen har behållit sina marknadsandelar. Färdigvarulagret i ton ligger kvar på oförändrad nivå. Kraft Elförbrukningen i Sverige uppgick till drygt 140 TWh, vilket var i nivå med föregående år. Den kalla inledningen av året innebar en mycket hög elförbrukning, och för helåret konstaterades en viss konsumtionsökning. Att ökningen inte blev större beror på den varma avslutningen på året. En obefintlig vårflod och den torra sommaren medförde höga elpriser. Priserna stabiliserades mot slutet av året. Den kraftiga nederbörden under november förbättrade de tidigare låga nivåerna i vattenmagasinen. För närvarande är nivåerna i stort normala inom vårt område. I det skandinaviska systemet råder dock fortsatt underskott. Till följd av den nederbördsfattiga inledningen av året minskade STORAs produktion av vattenkraft med 25%. Merparten av bortfallet ersattes med ökad kärnkraftsproduktion samt kol- och oljebaserad kraft, till en högre kostnad. Under hösten förvärvades ytterligare andelar i Forsmarks kraftgrupp motsvarande 110 GWh med tillträde den 1 januari 1997. En omfinansiering av Kopparkraft har genomförts som kommer att förbättra resultatet fr o m 1997 (se vidare under Övrigt). Skog och sågade trävaror Virkesmarknaden kännetecknas för närvarande av god tillgång på tall- och lövmassaved, granmassaved är i balans medan viss brist på sågtimmer råder. Utbudet av virke från skogsägarna är lågt. Avverkningarna i egen skog var på samma nivå som föregående år. De genomsnittliga virkespriserna var lägre jämfört med föregående år. Byggandet på hemmamarknaden var fortsatt lågt medan Japan och USA uppvisade en tillväxt. Leveranserna av sågade trävaror från OSS-länderna var fortsatt på en låg nivå. Marknaden för granvaror var bättre än den för furu. Under hösten förbättrades efterfrågan på sågade trävaror. Den nya marknaden Japan svarade för 4% av STORAs leveranser av granvaror. I förhållande till bottennivån sommaren 1996 har priserna avseende första kvartalet 1997 ökat med ca 20% resp 25% för furu resp gran. Uppstarten och intrimningen av den nya sågverkslinjen i Gruvön medförde extra kostnader. Massa Efterfrågan påverkades av den minskade pappers- och kartongproduktionen i Europa och Nordamerika. Marknaden påverkades också av fortsatt höga lagernivåer. Trots betydande produktionsbegränsningar inom Norscanområdet var lagernivåerna otillfredsställande vid årets utgång. Den ökade efterfrågan på finpapper förbättrade marknaden för kortfibermassa. Prisnivån låg vid årets utgång kvar på nivån 560 USD för långfibermassor och 420 ECU för kortfiber. Tryckpapper Marknaden påverkades av lagerförändringar, utbyte mellan olika papperskvaliteter samt besparingsåtgärder hos tryckerier och tidningsutgivare. För tidningspapper minskade de totala leveranserna med ca 5% i Västeuropa. Beroende på lägre prisnivåer i USA ökade exporten från Kanada till Europa med ca 25%. Tillsammans medförde detta produktionsbegränsningar hos de europeiska tillverkarna. Prisnivån var stabil under första halvåret men sänktes från juli med 3-5% beroende på marknad. I England var prisjusteringen större. Det stora utbudet på Europamarknaden har lett till ytterligare prissänkningar med ca 15% från årsskiftet 1996/97. För SC-papper minskade de totala leveranserna i Europa med 4%. USA-marknaden kännetecknades av svag efterfrågan. Priserna sjönk med ca 8% under andra halvåret. För LWC-papper märktes det svaga marknadsläget tydligast. SC-papper och bestruket finpapper tog marknadsandelar från LWC. Efter en svag inledning ökade leveranserna under årets senare del. De totala leveranserna till Västeuropa minskade med 11%. De lägre leveranserna medförde produktionsbegränsningar. Under året sänktes priserna med 25-30%. Under januari 1997 har prishöjningar med 5-7% annonserats. För självkopierande papper ökade de totala leveranserna till Västeuropa med 8%. Den hårda konkurrensen ledde till kraftiga prissänkningar. Under senare delen av året höjdes priserna. Ytterligare höjningar är annonserade till februari 1997. För termopapper ökade de totala leveranserna i Europa med 18%. Priserna på vissa kvaliteter sänktes med 34% under årets första åtta månader. Mot slutet av året höjdes priserna. En ytterligare höjning är annonserad till februari 1997. För samtliga tryckpapperskvaliteter är produktionskostnaderna högre under vinterhalvåret på grund av säsongsrelaterade elpriser. I Langerbrugge medförde ombyggnaden av tidningspappersmaskin PM3 extra kostnader i samband med återstarten i november. Finpapper För obestruket finpapper ökade de totala leveranserna med 2%. För bestruket finpapper var ökningen 10%. Försäljningen av finpapper var låg under första kvartalet till följd av lagerreduktioner hos kunder. Marknadsläget förbättrades under andra kvartalet. Orderingången var högre än den reella konsumtionsökningen, vilket förklaras av viss lageruppbyggnad hos grossister och tryckerier. Under fjärde kvartalet skedde en normalisering i efterfrågan, men marknaden var fortsatt stark för såväl obestrukna som bestrukna kvaliteter. Prishöjningar genomfördes under hösten på alla europeiska marknader. Ytterligare en höjning gjordes vid årsskiftet i Tyskland. Priserna på finpapper påverkas av prisutvecklingen på pappersmassa. Grossiströrelsen Grossistbolagen har påverkats av förändringarna i marknadsbilden för finpapper. Under året förstärkte grossiströrelsen sin närvaro i Östeuropa genom etableringar i Estland och Lettland samt förvärv av en grossist, PN Papier i Poznan, Polen. De under året försämrade finpapperspriserna medförde lagernedskrivningar, vilket bidrog till att grossiströrelsens resultat blev lägre än 1995. Kartong och förpackningspapper Marknaden påverkades av lageravveckling hos förpackningskonverterare och slutförbrukare under första halvåret och förbättrades därefter. Orderingången var starkast för produktområdena liner och fluting. Marknaden för kraftpapper förbättrades successivt. Orderläget för säckpapper var svagare. Produktionen av oblekt säckpapper i Skoghall upphörde i maj. Maskinen är nedmonterad och avyttrad. Vätskekartong uppvisade en stabil utveckling såväl volym- som prismässigt. Priserna på förpackningskartong var i genomsnitt 12% lägre än föregående år, med stora variationer mellan kvaliteter. Störst prisfall uppvisade returfiberbaserade kvaliteter. Priserna stabiliserades under fjärde kvartalet. Det stora förändringsarbete som genomförs i Skoghall i samband med KM8- projektet, med ombyggnationer och testkörningar av nya produkter på KM7, har påverkat resultatet negativt och detta kommer att gälla till efter igångkörningen. Produktionsbegränsningar i Gruvön under årets inledning samt ett längre investerings- och underhållsstopp under hösten påverkade volymerna av förpackningspapper. Finansrörelsen De finansiella marknaderna har präglats av ökad osäkerhet avseende den amerikanska ekonomin. Detta har påverkat affärsmöjligheterna i finansrörelsen. Resultatet har genererats i ränte- och valutamarknaderna samt i aktierelaterade instrument. Resultatet innehåller varken ränta på eget kapital eller interna marginaler. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 48,0% (47,6) och skuldsättningsgraden var 0,42 ggr (0,37). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 12.413 MSEK (10.755). Av skattebetalningen (2.613 MSEK) som anges i förändringen av nettoskulden avser merparten fyllnadsinbetalningar i Sverige för 1995. I den räntebärande nettoskulden ingår pensionsskulder med 3.949 MSEK (4.055). Vid årsskiftet fanns outnyttjade kreditlöften uppgående till 9,5 miljarder SEK. För skydd av det egna kapitalet i koncernen hade STORA vid årsskiftet låneskulder/terminskontrakt motsvarande 50 % av tillgångarna i resp valuta. Investeringar Investeringarna i anläggningar var under perioden 7.435 MSEK (5.455), varav 5.469 MSEK (3.852) i Sverige. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 3.488 MSEK (3.648). Kartongmaskinprojektet i Skoghall följer uppgjord plan. Ackumulerade utbetalningar uppgår till 3.059 MSEK, varav 2.007 MSEK under 1996. Projektet avseende journalpappersmaskin i Nova Scotia löper också enligt plan. Hittills har 611 MSEK nedlagts i projektet. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda uppgick under 1996 till 22.716 (25.619). Förändringen är hänförbar till avyttringar. Övrigt Försäljningen av Stora Byggprodukter till Industri Kapital avslutades den 30 september. Avyttringen skedde med retroaktiv verkan från 1 juli 1996 och medförde att STORAs nettoskuld minskade med 905 MSEK samt en realisationsförlust om 30 MSEK, vilken belastat tredje kvartalet. Med verkan från årsskiftet 1996/97 har en omfinansiering av Kopparkraft genomförts, innebärande att tidigare finansiärer lösts av enligt optionsavtalets regler och ersatts med nya. De nya finansiärerna är ett konsortium med betydligt färre delägare under ledning av Nordbanken. Härtill finansierar STORA ca 2 miljarder SEK. Med överenskommelsen har återköpspriset för krafttillgångarna låsts till dagens värde, 8,3 miljarder SEK (motsv ca 2:30 SEK per kWh). Samtliga grundläggande överenskommelser är oförändrade men i förenklad form. Optionstillfällena att återköpa tillgångarna kvarstår oförändrade till år 1998, 2003 eller 2007. Vid dagens räntenivå och nuvarande fördelning mellan fast och rörlig ränta innebär överenskommelsen att rörelseresultatet förbättras med ca 150 MSEK fr o m 1997. I december avyttrade STORA, som ett led i renodlingen av koncernens verksamhet, hela sitt innehav av aktier i SAS Sverige AB. Försäljningssumman uppgick till 231 MSEK och realisationsvinsten blev 189 MSEK. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 1996 fastställs till 3:75 SEK (3:75) per aktie med avstämningsdag den 25 mars. Till den föreslagna utdelningen åtgår totalt 1.206 MSEK. Bolagsstämma STORAs bolagsstämma hålls torsdagen den 20 mars 1997 i Falun. Falun den 29 januari 1997 STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB Lars-Åke Helgesson Verkställande direktör och koncernchef Bokslutsrapporten har ej varit föremål för slutlig granskning av STORAs revisorer. Årsredovisning beräknas utkomma i månadsskiftet februari/mars 1997. Ordinarie bolagsstämma för 1996 hålls den 20 mars 1997 kl 16.00 i Falun. Kommuniké för första kvartalet 1997 lämnas den 24 april. RESULTATRÄKNING (MSEK) 1996 1995 1994 Fakturerad försäljning 45.161 57.106 48.894 Rörelsens kostnader - - 44.785 - 41.490 38.777 1) Engångsposter - 37 301 498 Resultatandelar i - - 31 intressebolag Avskrivningar enligt plan - 3.488 - 3.648 - 3.566 Rörelseresultat 2.859 8.974 4.367 Finansnetto - 510 - 954 - 1.150 Resultat efter finansnetto 2.349 8.020 3.217 Skatter - 770 - 2.605 - 1.126 Minoritetens andel - 19 - 48 - 53 Nettoresultat 1.560 5.367 2.038 Resultat per aktie, SEK 4:85 16:70 6:35 Resultat per aktie före strukturkostnader och realisationsresultat, SEK 5:00 16:05 5:30 ANALYS AV FINANSNETTOT (MSEK) 1996 1995 1994 Räntenetto - 824 - 1.147 - 1.421 Räntedifferens 314 193 271 omräkningsexponering Finansnetto - 510 - 954 - 1.150 1)Engångsutdelning, SAS 71 Realisationsvinst, SAS-aktier 189 Nedskrivning av anläggningar och planerade - 267* omstruktureringar Realisationsförlust vid avyttring av Stora - 30 Byggprodukter - 37 *)varav likviditetspåverkande 60 MSEK FAKTURERING OCH RÖRELSERESULTAT PER PRODUKTOMRÅDE (MSEK) Fakturerad försäljning Rörelseresultat 1996 1995 1994 1996 1995 1994 Kraft 1.569 1.521 1.574 - 15 82 - 28 1) Skog 5.428 6.576 5.176 654 797 673 Sågade trävaror 1.470 1.740 1.735 - 97 - 49 156 Massa 4.240 7.137 5.129 - 703 2.008 576 Eliminering - 2.336 - 2.818 - 2.254 - - - Basprodukter 10.371 14.156 11.360 - 161 2.838 1.377 Tryckpapper 15.219 17.401 13.058 2.730 3.324 857 Tekniska kontorspapper 1.863 2.268 2.146 - 255 - 52 - 29 Finpapper 7.251 9.507 8.232 177 1.458 803 Grossiströrelse 5.897 7.166 6.351 74 202 90 Eliminering - 1.875 - 2.271 - 1.908 - - - Grafiska papper 28.355 34.071 27.879 2.726 4.932 1.721 Kartong och 8.871 10.494 9.354 699 1.658 1.223 förpackningspapper Finansrörelse - - - 166 239 381 Avyttrade enheter 1.721 3.988 4.163 - 67 - 135 - 81 Engångsposter - - - - 37 301 498 Avskrivning på - - - - 356 - 403 - 391 övervärden Övrigt - 4.157 - 5.603 - 3.862 - 111 - 456 - 361 Totalt 45.161 57.106 48.894 2.859 8.974 4.367 rörelseresultatet ingår realisationsresultat vid avyttring av mark med 40 MSEK, 39 MSEK resp 83 MSEK. ERN FAKTURERING PER MARKNAD EK) 1996 1995 1994 Andel Andel Andel av av av total total total % % % Tyskland 9.406 22 11.450 22 9.956 22 Sverige 6.848 16 7.709 15 6.610 15 Storbritannien 5.634 13 6.349 12 5.305 12 Frankrike 4.198 10 5.405 10 4.462 10 Nederländerna 2.229 5 2.692 5 2.395 5 Danmark 1.926 4 2.278 4 1.837 4 Belgien 1.817 4 2.568 5 1.753 4 Italien 1.771 4 2.597 5 2.098 5 Norge 936 2 1.276 2 1.040 2 Övriga Europa 4.029 9 4.727 9 3.772 9 Summa Europa 38.794 89 47.051 89 39.228 88 USA och Kanada 1.339 3 2.321 4 2.373 5 Övriga 3.307 8 3.753 7 3.136 7 marknader 43.440 100 53.125 100 44.737 100 Avyttrade 1.721 3.981 4.157 enheter Totalt 45.161 57.106 48.894 BALANSRÄKNING (MSEK) Tillgångar 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 Räntebärande tillgångar 5.101 3.692 4.265 Omsättningstillgångar 14.068 17.262 16.004 Anläggningstillgångar 42.864 40.649 40.440 Summa tillgångar 62.033 61.603 60.709 Skulder och eget kapital Rörelseskulder 7.830 9.025 8.700 Räntebärande skulder 17.514 14.447 20.464 Skatteskulder 6.935 8.778 6.589 Minoritetsintressen 269 256 825 Eget kapital 29.485 29.097 24.131 Summa skulder och eget kapital 62.033 61.603 60.709 Räntebärande nettoskuld 12.413 10.755 16.199 Skuldsättningsgrad 0,42 0,37 0,65 Soliditet, % 48,0 47,6 41,1 FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MSEK) Januari-december 1996 1995 Löpande Omräknin Avytt- verksamhet differens ringar/ Totalt Totalt utl bolag förvärv Rörelseresultat 2.889 - 30 2.859 8.974 +/- 515 44 -133 426 641 Rörelsefordringar/- skulder + Varulager 1.043 98 425 1.566 - 1.497 - Investeringar - 7.435 - 7.435 - 5.455 + Avskrivningar 3.488 3.488 3.648 +/- Övriga förändringar i anläggningskapital 388 646 705 1.739 1.521 Operativt kassaflöde 888 788 967 2.643 7.832 - Finansnetto - 510 - 510 - 954 +/- Skatter - 2.591 40 - 62 - 2.613 - 416 +/- 6 - 12 - 6 - 617 Minoritetsintressen -Utdelning - 1.206 - 1.206 - 643 +/- Förändring i eget kapital exkl årets resultat 12 22 34 242 Förändring av räntebärande nettoskuld - 3.401 838 905 - 1.658 5.444 NYCKELTAL 1996 1995 1994 Nettoresultat, MSEK 1.56 5.3672.03 0 8 Avkastning på eget kapital, % 5 20 8 Avkastning på sysselsatt kapital efteravdrag 7 22 10 för skatteskulder, % Resultat per aktie, SEK 4:85 16:706:35 1996-12- 1995-12- 1994-12- 31 31 31 Sysselsatt kapital, MSEK 49.102 48.886 47.744 Sysselsatt kapital exkl 42.167 40.108 41.155 skatteskulder, MSEK Nettoskuld, MSEK 12.413 10.755 16.199 Soliditet, % 48 48 41 Skuldsättningsgrad 0,42 0,37 0,65 Redovisat eget kapital per 92 91 75 aktie, SEK Justerat eget kapital per 133 125 109 1) aktie , SEK 1)Beräkning enligt årsredovisningen KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1994 1995 1996 IV I II III IV I II III IV Fakt 13.54 14.45 14.81 13.99 13.84 12.43 11.61 10.20 10.91 försäljning 3 4 7 0 5 0 1 9 1 Rörelsens - - - - - - - - - kostn 11.17 11.53 11.53 10.76 10.94 10.16 10.23 8.909 9.466 3 6 7 3 9 3 9 Engångsposter - 47 100 172 43 - 14 0 71 - 30 - 78 Avskrivn enl - 901 - 915 - 941 - 898 - 894 - 912 - 915 - 831 - 830 plan Rörelseresult 1.422 2.103 2.511 2.372 1.988 1.355 528 439 537 at Finansnetto - - 266 - 280 - 242 - 166 - 140 - 133 - 127 - 110 245 Resultat efter finansnetto 1.177 1.837 2.231 2.130 1.822 1.215 395 312 427 Skatter - 351 - 611 - 735 - 699 - 560 - 407 - 132 - 111 - 120 Minoritetens - - 30 - 7 - 8 - 3 - 6 - 5 5 - 13 andel 29 Nettoresultat 797 1.196 1.489 1.423 1.259 802 258 206 294 Fakturerad försäljning per produktområde (MSEK) 1994 1995 1996 II III IV II III IV IV I I Kraft 465 498 301 267 455 525 299 280 465 Skog 1.432 1.794 1.687 1.415 1.680 1.545 1.352 1.203 1.328 Sågade trävaror 558 403 471 378 488 304 387 338 441 Massa 1.519 1.759 1.852 2.004 1.522 1.120 1.110 1.064 946 Eliminering - - 739 - 716 - - 688 - - 540 - 539 - 624 658 675 633 Basprodukter 3.316 3.715 3.595 3.389 3.457 2.861 2.608 2.346 2.556 Tryckpapper 3.774 3.826 4.104 4.896 4.575 3.731 3.651 3.799 4.038 Tekniska kontorspapper 601 586 611 540 531 541 441 424 457 Finpapper 2.371 2.855 2.599 2.051 2.002 2.106 1.706 1.565 1.874 Grossiströrelse 1.747 1.942 1.879 1.615 1.730 1.728 1.465 1.322 1.382 Eliminering - 542 - 571 - 570 - 564 - 566 - - 366 - 375 - 456 678 Grafiska papper 7.951 8.638 8.623 8.538 8.272 7.428 6.897 6.735 7.295 Kartong och för- packningspapper 2.406 2.680 2.952 2.590 2.272 2.510 2.215 2.172 1.974 Avyttrade enheter 1.012 917 1.175 918 978 826 895 - - Övrigt - - - - - - - - - 914 1.142 1.496 1.528 1.445 1.134 1.195 1.004 1.044 Totalt 13.54 14.45414.81 13.99 13.84 12.43 11.61 10.20 10.91 3 7 0 5 0 1 9 1 Justerat rörelseresultat per produktområde (MSEK) 1994 1995 1996 IV I II III IV II III IV I Kraft 37 116 - 46 - 93 105 79 - 82 - 101 113 Skog 215 160 200 165 272 139 161 147 207 Sågade 66 37 14 - 60 - 40 - 34 - 20 - 47 4 trävaror Massa 359 432 495 695 386 - 35 - - 85 - 392 191 Basprodukter 677 745 663 707 723 149 - - 98 121 333 Tryckpapper 306 468 6681.11 1.07 832 696 747 455 5 3 Tekniska - 32 - 8 8 - 11 - 41 - 17 - 61 - - 60 kontorspapper 117 Finpapper 318 434 484 277 263 97 6 - 78 152 15 81 65 32 24 27 7 18 22 Grossiströrels e Grafiska 607 9751.22 1.41 1.31 939 648 570 569 papper 5 3 9 Kartong och för- 277 492 587 392 187 371 232 118 - 22 packningspappe r Finansrörelse 132 42 40 49 108 64 51 17 34 Avskrivning på övervärden - - 101 - - - 97 - 91 - 89 - 88 - 88 100 104 101 Övrigt - - 108 - 90 - 86 - - - 39 - 50 1 113 172 23 Justerat 1.48 2.0452.32 2.37 2.06 1.409 470 469 615 rörelseresulta 0 1 4 8 t Rörelsemargina 11,8 15,1 17,0 18,2 16,1 12,1 4,4 4,6 5,6 l, % Avyttrade - 11 - 42 18 - 45 - 66 - 54 - 13 0 0 enheter Engångsposter - 172 43 - 14 71 - 30 - 78 47 100 - Redovisat rörelse- resultat 1.42 2.1032.51 2.37 1.98 1.355 528 439 537 2 1 2 8 Finansnetto: Räntenetto - - 300 - - - - 214 - - - 306 319 282 246 227 208 175 Räntedifferens om- räkningsexpone 61 39 40 80 94 81 65 ring 34 74 Finansnetto - - 266 - - - - 140 - - - 245 280 242 166 133 127 110 Redovisat resultat efter 1.17 1.8372.23 2.13 1.82 1.215 395 312 427 finansnetto 7 1 0 2 FÖRDELNING AV AKTIER Serie A Serie B Summa Fri 261.797.1 59.706.62321.503.7 a 00 5 25

Prenumerera

Dokument & länkar