Bokslutskommunike för 1997

Koncernens resultat kommenteras vid en presskonferens kl 14.00 i dag på STORAs kontor, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 1997 Nettoomsättning 44.464 MSEK (45.161) Resultat efter finansiella poster 2.382 MSEK (2.349) Resultat efter skatt 1.582 MSEK (1.560) Resultat per aktie 4:90 SEK (4:85) Föreslagen utdelning per aktie 3:75 SEK (3:75) Viktigare händelser under året Beslut och genomförande av strukturförändringar i befintliga anläggningar i Langerbrugge, Belgien, Corbehem, Frankrike, Port Hawkesbury, Kanada och Skoghall, Sverige. Kartongbruket i Arnsberg, vilket tillverkar returfiberbaserad kartong så kallad White Lined Chipboard (WLC), avyttrades. Förvärv av bolaget Papirker Rt. i Budapest, Ungern. Bolaget är en av de större pappersgrossisterna i Ungern med en omsättning motsvarande drygt 200 MSEK. Överenskommelse mellan STORA och det brasilianska bolaget Odebrecht SA om att tillsammans bygga en massafabrik i provinsen Bahia, Brasilien. I början av 1998 undertecknades ett "Memorandum of Understanding" enligt vilket STORA förvärvar aktiemajoriteten i ett kinabaserat finpappersbruk, Suzhou Papyrus Paper Co.,Ltd. Slutlig överenskommelse beräknas träffas under första halvåret 1998 Nettoomsättning och resultat 1997 har kännetecknats av högre försäljningsvolymer och lägre genomsnittspriser. Det interna arbetet har präglats av slutetappen i det omfattande investeringsprogrammet och omstruktureringen av produktionsresurserna. Koncernens nettoomsättning var 44.464 MSEK (45.161). Under 1996 ingick det avyttrade produktområdet byggprodukter med 1.721 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.382 MSEK (2.349). Korrigerat för engångsposter uppgick resultatet till 2.644 MSEK (2.386). Lägre priser påverkade resultatet negativt med 3.200 MSEK. Ökade leveransvolymer, valutaförändringar och lägre kostnader förbättrade resultatet med 1.700, 1.050 resp 975 MSEK. Resultatet har påverkats negativt av de omfattande investeringsprogrammen i Skoghall, Skutskär och Port Hawkesbury, Kanada. Finansnettot försämrades till - 832 MSEK (- 510) beroende på ökad nettoskuld till följd av det betydande investeringsprogrammet. Inga räntor har aktiverats i samband med pågående investeringsprojekt. Periodens resultat, efter skatt och minoritetsandelar, var 1.582 MSEK (1.560). Den på perioden belöpande skatten uppgick till 775 MSEK (770), motsvarande 33% (33) av resultatet före skatt. STORA-koncernens resultat per aktie var 4:90 SEK (4:85). Avkastningen på sysselsatt kapital, efter avdrag för skatteskulder, var 7% (7). Avkastningen på eget kapital uppgick till 5% (5). Det operativa kassaflödet var negativt och uppgick till -802 MSEK (+ 2.643), varav valutaomräkning svarar för -153 MSEK (+788) och avyttringar/förvärv för -365 MSEK (+967). Efter avdrag för finansnetto, skatter och utdelning ökade den räntebärande nettoskulden med 3.144 MSEK till 15.557 MSEK. Fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet var 11.465 MSEK (10.911) jämfört med 10.976 MSEK för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster var 629 MSEK (427), vilket var bättre än tredje kvartalets 529 MSEK. Resultatet påverkades även under fjärde kvartalet av störningar från det pågående investeringsprogrammet. Produktområdet kartong och förpackningspapper visar negativt resultat under fjärde kvartalet till följd av produktionsomflyttning samt en reklamation. Den tekniska orsaken därtill har lösts under hösten. Därutöver har resultatet belastats med beräknade kostnader för personalreduktioner i Stora Skoghall och Stora Gruvön. Tillsammans har detta inneburit att rörelseresultatet belastats med ca 120 MSEK. Kvartalet har också i övrigt belastats med engångsposter om netto totalt 112 MSEK. Häri ingår dels en realisationsvinst på 145 MSEK vid avyttring av Stora Reinsurance SA, Luxemburg dels beräknade kostnader vid nedläggning av PM1 i Langerbrugge och stängning av sulfitmassafabriken i Port Hawkesbury, totalt 210 MSEK. Merparten av nedläggningskostnaderna avser personalavveckling. Resultatet per aktie var 1:30 SEK (0:90) att jämföra med 1:15 SEK, 1:35 resp 1:10 (2:50, 0:80, 0:65) för tidigare kvartal under året. Marknad och leveranser Marknaden i Europa har successivt förbättrats under 1997. Den starka dollarkursen har bidragit eftersom den medfört att exporten från Europa ökat. Under fjärde kvartalet har oron i Asien märkts genom lägre export till området vad gäller både massa, papper och kartong. Andelen av STORAs försäljning till området motsvarar 5%. I Tyskland har efterfrågan fortsatt att öka under hösten till följd av ökad konsumtion. Efterfrågan i England har varit stark under året. Ekonomin i USA är fortsatt stark med god efterfrågan. För de flesta av STORAs pappers- och kartongprodukter har prishöjningar antingen genomförts eller annonserats i början av 1998. För sågade trävaror har priserna sjunkit under fjärde kvartalet. Orderstocken för de flesta av STORAs produkter varierar mellan 4-8 veckor. STORAs leveranser av massa, papper och kartong ökade med 8% till 6.884.000 ton (6.374.000). Färdigvarulagret i ton har minskat något jämfört med föregående årsskiftet. Försäljningspriserna i SEK var för STORAs pappers- och kartongprodukter ca 8% lägre än under föregående år. Kraft Elförbrukningen i Sverige steg med 0,5 TWh under året till 142,6 TWh. Den inledande vintern var mild varför ökningen uppstått under det andra halvåret, då tillväxten var ca 5%. Under hösten har nivån i vattenmagasinen i det skandinaviska systemet minskat och är motsvarande ca 10 TWh under normalläget. Det förbättrade resultatet förklaras av högre produktion av vattenkraft samt effekten från omfinansieringen av Kopparkraft. Skog Utbudet på virkesmarknaden har stabiliserats och det tidigare överutbudet för vissa sortiment har reducerats. För sågtimmer råder viss knapphet. STORAs virkesleveranser till svenska enheter ökade med ca 11% jämfört med föregående år. Avverkningarna i egen skog var något högre än föregående år och motsvarar normalårsuttaget. Massavedspriserna var lägre än 1996 medan timmerpriserna var högre. Volymökningen tillsammans med lägre kostnader förbättrade resultatet. Sågade trävaror Obalans mellan utbud och efterfrågan har sänkt prisnivån. För granvaror, där obalansen är störst, sjönk prisnivån med ca 25% under andra halvåret och furupriserna med 5%. Exporten till Japan har minskat betydligt under hösten. I Europa är konsumtionen god. STORAs leveranser ökade under fjärde kvartalet till 221.000 m3 (224.000) jämfört med 155.000 m3 (168.000) under det tredje kvartalet. Ackumulerat uppgick leveranserna till 770.000 m³ (712.000). Resultateffekten av högre genomsnittspriserna på färdigvaror har neutraliserats av ökade timmerpriser. Det förbättrade årsresultatet förklaras huvudsakligen av den högre volymen och ökad effektivitet i sågverken. Sista kvartalets resultat var negativt till följd av de sjunkande försäljningspriserna. Massa Norscanlagret av pappersmassa var ca 1,7 miljoner ton vid årets utgång. Lagren hos pappersproducenterna i Europa är på en nivå som anses normal. Prisnivån försämrades något under december och var 580-590 USD/ton för långfibermassor och 490 ECU/ton för kortfiber. I januari har prisnivån försämrats ytterligare och är nu 540-560 USD/ton resp 450-470 ECU/ton beroende på marknad. Det ackumulerade resultatet var fortsatt negativt men bättre än föregående år. Lägre vedkostnader och högre försäljningspriser förklarar förbättringen. Resultatet under fjärde kvartalet var 149 MSEK jämfört med 39 MSEK under det tredje. Sulfitmassan i Kanada har det marknadsmässigt svårast och visar fortfarande förlust, 199 MSEK ackumulerat varav 23 MSEK under fjärde kvartalet. Tryckpapper För tidningspapper ökade de totala leveranserna i Västeuropa med 6%, och i USA med drygt 4%. STORAs totala leveranser ökade med 5%. De höga leveranserna medförde ett högt kapacitetsutnyttjande i såväl Europa som Nordamerika. Priserna i Europa ökade från årsskiftet 97/98 med 3-7% beroende på marknad utom för UK. I Nordamerika har priserna ökat successivt och nivån är för närvarande högre än i Europa. Ytterligare en höjning med 50 USD per ton har annonserats i USA från 1 april. För SC-papper ökade de totala leveranserna i Europa med 8%. STORAs totala leveranser ökade med 10%. USA-marknaden har haft en fortsatt god efterfrågan under sista kvartalet. Efterfrågan på SC-papper har varit god bl a beroende på det ansträngda leveransläget för LWC-papper. Detta har medfört ett ökat kapacitetsutnyttjande. Prishöjningar har genomförts från årsskiftet i Europa med 10-15%. De totala leveranserna av LWC-papper till Västeuropa ökade med 25%. STORAs totala leveranser ökade med 20%. Volymökningen har medfört ökad orderstock och ett högt kapacitetsutnyttjande. Priserna förbättrades successivt under året. Ytterligare prishöjningar genomfördes från den 1 januari 1998 med 5-10%. Genomsnittspriset för tryckpapper var för 1997 10-20% lägre än 1996. Resultatet försämrades jämfört med föregående år huvudsakligen beroende på lägre försäljningspriser. Resultatförsämringen under fjärde kvartalet jämfört med tredje beror på högre energikostnader under vinterhalvåret. Tekniska kontorspapper De totala leveranserna av självkopierande papper i Västeuropa minskade under kvartalet och medförde att de för helåret minskade med 3%. STORAs leveranser i Europa minskade med 6% beroende på en strikt prispolitik. Prisökningar genomfördes under slutet av 1996 och början av 1997. Därefter har prisnivån varit stabil. De successiva prishöjningarna har medfört en resultatförbättring. För termopapper ökade de totala leveranserna i Europa med 5%. STORAs leveranser i Europa minskade med 17% beroende på en fast prispolitik. Till följd av successiva prisökningar under senare delen av 1996 och under 1997 har resultatet förbättrats. Resultatet för tekniska kontorspapper är positivt. Finpapper Leveranserna till den europeiska marknaden ökade under året jämfört med 1996. Obestruket finpapper ökade med 5% och bestruket finpapper med 11%. Viss lageruppbyggnad hos kunder har påverkat volymutvecklingen. STORAs totala leveranser under året ökade med 12%. Volymerna under fjärde kvartalet var på samma nivå som under de föregående kvartalen. Orderingången har varit fortsatt god med högt kapacitetsutnyttjande som följd. Genomsnittspriserna, i SEK, var lägre än under 1996. För fjärde kvartalet var priserna något högre än under det tredje kvartalet. I januari har priserna på den centraleuropeiska marknaden höjts med 6-8%. Resultatförbättringen under 1997 förklaras med högre volymer. Det fjärde kvartalets resultat var bättre än det tredje. Grossiströrelsen Lagerförsäljningsvolymerna har ökat till följd av ökad satsning inom detta område samt på grund av tillskott genom förvärvade enheter. Direktleveranserna minskade eftersom vissa av dessa numera faktureras direkt från bruken. Den genomsnittliga prisnivån var oförändrad under det fjärde kvartalet. Det ackumulerade resultatet var något bättre än föregående år, och det fjärde kvartalets resultat var det bästa under året. Kartong och förpackningspapper Leveransökningen av kartong och förpackningspapper i Europa var 8% för förpackningskartong, 6% för White Top Liner (WTL) och 5% för fluting. Under årets första hälft skedde en viss lageruppbyggnad hos kunderna, vilket bidragit till de höga ökningstalen. Försäljningspriserna i SEK var under året ca 6% lägre än 1996 som genomsnitt för hela produktområdet. Efter en svag utveckling under årets början ökade priserna under slutet av tredje kvartalet. Från januari 1998 har prishöjningar skett på delar av kartongsortimentet med 5-8%. Starten och den fortsatta driften av den nya kartongmaskinen, KM8, har kunnat ske med god beläggning. Testkörningar av nya produkter och intrimning av maskinen har påverkat årets resultat liksom en utrangeringsförlust (50 MSEK) under andra kvartalet, vid igångkörningen av det nya blekeriet. Kostnaderna för nedläggningen av kartongverksamheten i Corbehem, Frankrike, blev 75 MSEK högre än avsättningen 1996 beroende på arbetsrättsliga tvister som förlängde avvecklingsperioden. Nedläggningen är nu genomförd. Rörelseresultatet inom produktområde kartong och förpackningspapper har under fjärde kvartalet påverkats negativt till följd av produktionsomflyttning samt en reklamation. Reklamationen härrör från inkörningen av KM8 under det tredje kvartalet. Den tekniska orsaken har lösts under hösten. Därutöver har resultatet belastats med beräknade kostnader för personalreduktioner i Stora Skoghall och Stora Gruvön. Tillsammans har detta inneburit att resultatet belastats med ca 120 MSEK under fjärde kvartalet. Resultatförsämringen jämfört med 1996 beror dels på igångkörningen av KM8 och stängningen av kartongmaskinen i Corbehem enligt ovan, dels på lägre försäljningspriser. Finansrörelsen Resultatet har genererats i ränte- och valutamarknaderna samt i aktierelaterade instrument. Finansrörelsens resultat var på en låg nivå under sista kvartalet, dock med ett fortsatt bra helårsresultat. Resultatet innehåller varken ränta på eget kapital eller interna marginaler. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 45,9% (48,0) och skuldsättningsgraden var 0,52 ggr (0,42). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 15.557 MSEK (12.413). I den räntebärande nettoskulden ingår pensionsskulder med 3.960 MSEK (3.949). Vid periodens utgång fanns outnyttjade kreditlöften motsvarande 11,1 miljarder SEK. Investeringar Investeringarna i anläggningar var under perioden 6.367 MSEK (7.435), varav 3.178 MSEK (5.469) i Sverige. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 3.683 MSEK (3.488). Investeringen i den nya kartongmaskinen (KM8) i Skoghall, Sverige, har avslutats under året och maskinen invigdes den 18 mars. Projektet för uppförande av en ny pappersmaskin (PM2) i Stora Port Hawkesbury, Kanada, löper enligt plan. Hittills har 2.175 MSEK (397 MCAD) nedlagts i projektet. Investeringsbeloppet har reducerats med 439 MSEK (80 MCAD) som utgör investeringsbidrag från de kanadensiska myndigheterna, för att stimulera investeringar i regionen. Beloppet erhålls genom kvittning mot framtida skattebetalningar. Det angivna bidraget har diskonterats till nuvärde och redovisas som långfristig rörelsefordran. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda uppgick under 1997 till 20.431 (22.716). Huvuddelen av minskningen hänför sig till försäljningen av Stora Byggprodukter och bruket i Arnsberg. Övrigt Beslut har fattats att lägga ned sulfitmassatillverkningen i Stora Port Hawkesbury, Kanada, i samband med igångkörningen av den nya pappersmaskinen för tillverkning av obestruket journalpapper. Massalinjens kapacitet uppgår till 180.000 årston. Kostnaden för nedläggningen, som beräknats till 86 MSEK, har belastat årets resultat. Merparten av beloppet avser kostnader i samband med personalneddragningar. Vid bruket Stora Langerbrugge, Belgien, har PM1, med en årskapacitet på 80.000 ton SC-papper, lagts ned. Årsresultatet har belastats med 125 MSEK, som följd av nedläggningen, varav 100 MSEK avser kostnader för personalneddragning. I Stora Corbehem, Frankrike, har PM1, med en årskapacitet på 60.000 ton LWCpapper, lagts ned. Reservation för nedläggningen gjordes i 1996 års bokslut. Tillverkningen av kartong i Stora Corbehem har också lagts ner. Kapaciteten uppgick till 70.000 ton per år. Kostnaderna för nedläggningen blev 75 MSEK högre än avsättningen 1996 beroende på arbetsrättsliga tvister som förlängde avvecklingsperioden. Nedläggningen är nu genomförd. Under året har tillverkningen av CTMP-fluffmassa, 55.000 årston, samt MGkraftpapper, 15.000 årston, i Skoghall lagts ned. Den 31 juli avyttrades kartongbruket i Arnsberg, vilket tillverkar returfiberbaserad kartong så kallad White Lined Chipboard (WLC), till Cascades S. A.. Brukets årskapacitet uppgår till 135.000 ton. Avyttringen medförde en realisationsförlust på 150 MSEK, medan nettoskulden reducerades med 320 MSEK. Under hösten förvärvades bolaget Papirker Rt. i Budapest, Ungern. Bolaget är en av de större pappersgrossisterna i Ungern med en omsättning motsvarande drygt 200 MSEK. STORAs andel (22%) i pappersgrossisten Classic Papers, England, har avyttrats. Den 18 september tillkännagavs en överenskommelse mellan STORA och det brasilianska bolaget Odebrecht SA om att tillsammans bygga en massafabrik i provinsen Bahia, Brasilien. Massabruket avses få en årskapacitet om 750 000 ton. Råvaruförsörjningen skall ske från tillhörande plantager. STORAs investering uppgår till 300 MUSD, motsvarande 50% av aktiekapitalet, varav 110 MUSD betalats under 1997. Resterande utbetalas med 45 MUSD i slutet av 1998 och resterande delar under år 1999 och 2000. I början av 1998 undertecknades ett "Memorandum of Understanding" enligt vilket STORA förvärvar aktiemajoriteten i ett kinabaserat finpappersbruk, Suzhou Papyrus Paper Co.,Ltd. Slutlig överenskommelse beräknas träffas under första halvåret 1998. Suzhou är Kinas största tillverkare av bestruket finpapper och har en årskapacitet på 120.000 ton. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 1997 fastställs till 3:75 SEK (3:75) per aktie med avstämningsdag den 17 mars. Till den föreslagna utdelningen åtgår totalt 1.206 MSEK. Bolagsstämma STORAs bolagsstämma hålls torsdagen den 12 mars 1998 i Falun. Falun den 30 januari 1998 STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB Lars-Åke Helgesson Verkställande direktör och koncernchef Bokslutsrapporten har ej varit föremål för slutlig granskning av STORAs revisorer. Årsredovisningen beräknas utkomma i slutet av februari 1998. Ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 1997 hålls den 12 mars 1998. Kommuniké för första kvartalet 1998 lämnas den 23 april 1998. Kommuniké för andra kvartalet 1998 lämnas den 23 juli 1998. Kommuniké för tredje kvartalet 1998 lämnas den 23 oktober 1998. RESULTATRÄKNING (MSEK) 1997 1996 1995 Nettoomsättning 45.161 57.106 44.464 Rörelsens kostnader - - 37.305 38.777 44.785 Engångsposter - - 37 301 2621) Avskrivningar enligt plan - - 3.683 3.488 3.648 Rörelseresultat 3.214 2.859 8.974 Finansnetto - 832 - 510 - 954 Resultat efter finansnetto 2.382 2.349 8.020 Skatter - 775 - 770 2.605 Minoritetens andel - 25 - 19 - 48 Årets resultat 1.582 1.560 5.367 Resultat per aktie, SEK 4:90 4:85 16:70 Resultat per aktie före strukturkostnader och 5:50 5:00 16:05 realisationsresultat, SEK Kassaflöde från rörelsen per - 1:35 5:20 21:10 aktie2) , SEK 1) Realisationsförlust vid försäljning av kartongbruket i Arnsberg 150 Nedläggning av PM 1 i Stora Langerbrugge 125 Nedläggning av sulfitmassatillverkningen i Stora - 86 Port Hawkesbury Realisationsvinst vid försäljning av Stora +145 Reinsurance SA, Luxemburg Övrigt - 46 262 2) Exkl effekt av större företagsförvärv och -avyttringar ANALYS AV FINANSNETTOT (MSEK) 1997 1996 1995 Räntenetto - 856 - 824 1.147 Räntedifferens 24 314 193 omräkningsexponering Finansnetto - 832 - 510 - 954 NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER PRODUKTOMRÅDE (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat 1997 1996 1995 1997 1996 1995 Kraft 1.701 1.569 1.521 250 - 15 82 Skog1) 5.766 5.428 6.576 820 654 797 Sågade trävaror 1.745 1.470 1.740 20 - 97 - 49 Massa 4.787 4.240 7.137 - 50 - 703 2.008 Eliminering - - - 0 - 2.609 2.336 2.818 Basprodukter 11.39 10.37 14.15 1.040 - 161 2.838 0 1 6 Tryckpapper 14.43 15.21 17.40 1.613 2.730 3.324 5 9 1 Tekniska 2.003 1.863 2.268 47 - 255 - 52 kontorspapper Finpapper 8.013 7.251 9.507 678 177 1.458 Grossiströrelse 5.735 5.897 7.166 103 74 202 Eliminering - - - 0 - 1.812 1.875 2.271 Grafiska papper 28.37 28.35 34.07 2.441 2.726 4.932 4 5 1 Kartong och förpackningspapper 9.285 8.87110.49 354 699 1.658 4 Finansrörelse - - - 327 166 239 Avyttrade enheter - 1.721 3.988 - - 67 - 135 Engångsposter - - - - 262 - 37 301 Avskrivning på - - - - 353 - 356 - 403 övervärden Övrigt - - - - - 4.585 4.157 5.603 333 1112) 456 Totalt 44.46 45.16 57.10 3.214 2.859 8.974 4 1 6 I rörelseresultatet ingår realisationsresultat vid avyttring av mark med 48, 40 resp 39 MSEK. Häri ingår upplösning av internvinst i lager med 210 MSEK. EXTERN FAKTURERING PER MARKNAD EK) 1997 Andel 1996 Andel 1995 Andel av av total, total, av % % total Tyskland 8.395 19 9.406 22 11.450 22 Sverige 6.697 15 6.848 16 7.709 15 Storbritannien 6.240 14 5.634 13 6.349 12 Frankrike 4.468 10 4.198 10 5.405 10 Nederländerna 2.029 5 2.229 5 2.692 5 Danmark 1.933 4 1.926 4 2.278 4 Italien 1.927 4 1.771 4 2.597 5 Belgien 1.764 4 1.817 4 2.568 5 Norge 1.030 2 936 2 1.276 2 Övriga Europa 4.603 11 4.029 9 4.727 9 Summa Europa 39.086 88 38.794 89 47.051 89 USA och Kanada 1.611 4 1.339 3 2.321 4 Övriga marknader 3.767 8 3.307 8 3.746 7 44.464 100 43.440 100 53.118 100 Avyttrade enheter - 1.721 3.988 Totalt 44.464 45.161 57.106 BALANSRÄKNING (MSEK) 1997-12- 1996-12- 1995-1231 31 31 Tillgångar Anläggningstillgångar 46.487 42.864 40.649 Omsättningstillgångar 14.625 14.068 17.262 Räntebärande tillgångar 4.387 5.101 3.692 Summa tillgångar 65.499 62.033 61.603 Skulder och eget kapital Eget kapital 29.788 29.485 29.097 Minoritetsintressen 266 269 256 Skatteskulder 7.507 6.935 8.778 Räntebärande skulder 19.944 17.514 14.447 Rörelseskulder 7.994 7.830 9.025 Summa skulder och eget kapital 65.499 62.033 61.603 Räntebärande nettoskuld 15.557 12.413 10.755 Skuldsättningsgrad 0,52 0,42 0,37 Soliditet, % 45,9 48,0 47,6 NYCKELTAL 1997 1996 1995 Årets resultat, MSEK 1.582 1.560 5.367 Avkastning på eget 5 5 20 kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital efter avdrag för 7 7 22 skatteskulder, % Resultat per aktie, SEK 4:90 4:85 16:70 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 Sysselsatt kapital, MSEK 53.118 49.102 48.886 Sysselsatt kapital exkl 45.611 42.167 40.108 skatteskulder, MSEK Nettoskuld, MSEK 15.557 12.413 10.755 Soliditet, % 45,9 48,0 47,6 Skuldsättningsgrad 0,52 0,42 0,37 Redovisat eget kapital per 93 92 91 aktie, SEK FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MSEK) Januari - december 1997 Jan-dec Löpande Avytt- Omräkn Totalt 1996 verksam- ringar/ differen Totalt het förvärv s utl bolag elseresultat 3.476 - 262 3.214 2.859 - 356 267 - 8 - 97 426 Rörelsefordringar/skuld er Varulager - 297 95 - 47 - 249 1.566 nvesteringar - 6.367 - 6.367 - 7.435 vskrivningar 3.683 3.683 3.488 Övriga förändringar i anläggningskapital - 423 - - 98 - 986 1.739 4651) saflöde från rörelsen - 284 - 365 - 153 - 802 2.643 inansnetto - 832 - 832 - 510 Skatter 100 - 215 - 88 - 203 - 2.613 Minoritetsintressen - 27 - 1 - 28 - 6 tdelning - 1.206 - 1.206 - 1.206 Förändring i eget kapital l årets resultat - 73 - 73 34 ändring av räntebärande toskuld - 2.249 - 580 - 315 - 3.144 - 1.658 1) Varav aktieinvestering i Veracruz SA, Brasilien, 820 MSEK. KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1995 1996 1997 IV I II III IV I II III IV Nettoomsättni13.84 12.43 11.61 10.20 10.91 10.68 11.34 10.97 11.46 ng 5 0 1 9 1 2 1 6 5 Rörelsens - - - - - - - - kostn 10.94 10.16 10.23 8.909 9.466 9.037 9.343 9.314 9.611 9 3 9 Engångsposter - 14 - 71 - 30 - 78 - - 150 - - 112 Avskrivn enl - - - - - - - - plan 894 912 915 831 830 920 962 908 893 Rörelseresult 1.988 1.355 528 439 537 725 886 754 849 at Finansnetto - - - - - - - - 166 140 133 127 110 165 222 225 220 Resultat efter poster andel

Prenumerera

Dokument & länkar