Bolagsstämmokommuniké

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ - Utdelningen fastlagd till 3:75 kronor per aktie. Avstämningsdag 17 mars 1998. - Nya styrelseledamöter: Harald Einsmann, Björn Hägglund och Marcus Wallenberg. Claes Dahlbäck utsågs av den nya styrelsen till ordförande och Marcus Wallenberg till vice ordförande. - Lars-Åke Helgesson, avgående VD och koncernchef: - Åtgärdsprogrammet under 90-talet har avsevärt förbättrat förutsättningarna för STORA att nå rejält ökad lönsamhet - Björn Hägglund, tillträdande VD och koncernchef: - Under de kommande 2-3 åren inriktas verksamheten mot ökad avkastning för aktieägarna genom bättre lönsamhet. Program startas för att komma åt outnyttjad lönsamhetspotential i bruken samt säkerställa avkastningen på de strategiska investeringarna. Totalt motsvarar detta program en resultatförbättring (EBIT) om ca 3,5 miljarder kronor per år. STORAs ordinarie bolagsstämma hölls i dag i Lugnets sporthall i Falun inför drygt 1.000 aktieägare. Anföranden vid stämman I sitt stämmoanförande sammanfattade STORAs avgående VD och koncernchef LarsÅke Helgesson koncernens utveckling under 90-talet: - Programmet som vi arbetat med har haft två huvudpunkter. För det första konsolidering - att renodla STORA till skogsindustri, att återge STORA en stark finansiell ställning samt att omstrukturera produktionsapparaten och öka volymen av mer förädlade produkter. För det andra, vilket gällt sedan 1997, att prioritera tillväxt - dels tillväxt på nuvarande marknader, dels tillväxt på nya, snabbväxande marknader. Organisatoriskt har vi gått från att vara ett holdingbolag till att bli en renodlad industrikoncern. Han berättade att det totala investeringsprogram som STORA genomfört 1995-97 under de kommande åren tillför ca 900.000 ton i ny kapacitet av mer förädlade produkter. 1997 blev inkörningsår för den nya kartongmaskinen i Skoghall. Under våren 1998 körs den nya SC-maskinen i Kanada igång. - Under 1997 har vi också lagt ner respektive sålt ut verksamheter. Utförsäljningen av Arnsberg samt de nedläggningar som gjorts respektive beslutats i Corbehem (två maskiner), Langerbrugge (en maskin), Skoghall (CTMP-fluff och MG-pappersmaskin) och Port Hawkesbury (sulfitmassa) tar bort ca 620.000 ton av icke konkurrenskraftiga produkter. Lars-Åke Helgesson avslutade sitt anförande med att sammanfatta de år han suttit som VD i bolaget: - De åtgärder som jag redovisat och som i huvudsak genomförts under den senaste 6-årsperioden har självklart inte löst alla problem. Vi är exempelvis ännu inte helt ikapp de bästa företagen i Finland vad gäller relativa antalet högeffektiva anläggningar. Åtgärdsprogrammet har dock avsevärt förbättrat förutsättningarna för STORA-koncernen att verkligen nå en rejält ökad lönsamhet och därmed också en bättre värdetillväxt för er aktieägare. STORA kan nu också - utifrån en styrkeposition - aktivt deltaga i den fortsatta konsolidering som sannolikt kommer att krävas av skogsindustrin. I sitt anförande anslöt Björn Hägglund, tillträdande VD och koncernchef, till fokuseringen på värde för aktieägarna. Han inledde med att framhålla att skogsindustrin är en sund industri, där det finns goda möjligheter att tjäna pengar. Hägglund beskrev sedan de viktigaste uppgifterna inom STORA de närmaste åren: - Under de kommande 2-3 åren skall STORAs verksamhet inriktas mot att öka avkastningen till aktieägarna genom att höja företagets lönsamhet. Bolaget har starka marknadspositioner men svag produktivitetsutveckling i den existerande verksamheten. För att höja lönsamheten måste därför i första hand produktivitetsfrågorna attackeras. Konkret innebär detta att vi kommer att starta program för att komma åt den outnyttjade lönsamhetspotentialen i våra bruk samt säkerställa avkastningen på de strategiska investeringar vi gjort under de senaste åren. Hägglund beskrev tre områden för produktivitetsförbättringar: kostnader, kapital och marknad, vilket bl a innebär att identifiera de delar av marknaden som har bäst lönsamhet, optimera kund- och produktmix samt systematiskt eliminera onödiga marginalförluster som uppstår i transporter och lager. - Vad som skall åstadkommas under de närmaste 2-3 åren är att öka den totala produktiviteten i samtliga STORAs bruk, vilket innebär att sänka kostnader eller höja intäkterna snabbare än den långsiktiga negativa trenden i priserna. - En genomgång av möjligheterna att få ut produktivitetsprogrammet på bruken tyder på att vi, räknat på hela STORA, fram till slutet av år 2000 kan få fram en löpande resultateffekt på 1,5 - 2 miljarder kronor per år. Preliminära bedömningar tyder vidare på att vi kan öka avkastningen på vår investeringsportfölj med ytterligare ca 300 miljoner kronor per år t o m 2000. De tunga investeringar av strategisk karaktär som vi gjort i t ex vätskekartong och journalpapper är i en uppstartningsfas, och vi räknar med att de skall kunna ge en avkastning om ca 10% mot slutet av år 2000, vilket i så fall innebär en resultatförbättring om ca 1,5 miljarder kronor per år. - Totalt motsvarar detta program en resultatförbättring (EBIT) om ca 3,5 miljarder kronor per år, dvs en ökning av avkastningen på det sysselsatta kapitalet om 6-7%. I andra termer motsvarar programmets bedömda resultat drygt en fördubblad vinst per aktie jämfört med 1997. Avslutningsvis pekade Hägglund på några av de aktiviteter som kommer att införas och som bl a omfattar ett stort engagemang från ledningen i att driva produktivitetsprogrammet, arbete med kompetensöverföring och ledningsutveckling och slutligen system för vinstdelning för de anställda och ett optionsprogram för ledningen. Beslut vid stämman Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen skall utgå med 3:75 kronor per aktie (f å 3:75). Som avstämningsdag fastställdes den 17 mars 1998. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC den 24 mars 1998. Följande personer hade avböjt omval: Bo Berggren, Lars-Åke Helgesson, Sven Söderberg, Tom Wachtmeister och Jacob Wallenberg. Vid stämman omvaldes följande styrelseledamöter: Claes Dahlbäck, Palle Marcus, Håkan Mogren, Jan Sjöqvist och Björn Svedberg. Som nya styrelseledamöter invaldes Harald Einsmann, VD i Procter & Gamble Europa, Mellanöstern och Afrika, Björn Hägglund, tillträdande VD i STORA, och Marcus Wallenberg, vice VD i Investor. Bo Berggren framförde styrelsens och aktieägarnas tack till avgående styrelseledamöter. Styrelsens hedersordförande Peter Wallenberg tackade Bo Berggren för hans insats som ordförande i styrelsen. Fackliga ledamöter är Ingemar Falk, Roger Karlsson och Ann-Christin Käll med Tommy Nordkvist och Kjell Westin som suppleanter. Konstituering Vid den nya styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Marcus Wallenberg till vice ordförande. Styrelsen utsåg Björn Hägglund till ny verkställande direktör och koncernchef i STORA.

Prenumerera

Dokument & länkar