Bolagsstämmokommuniké 1997

STORAs ordinarie bolagsstämma hölls i dag i Lugnets sporthall i Falun inför ca 750 aktieägare. VDs stämmoanförande STORAs fakturerade försäljning 1996 uppgick till ca 45 miljarder kronor, jämfört med 57 miljarder 1995, och resultatet efter finansnetto minskade från 8 till 2,3 miljarder. I sitt stämmoanförande kommenterade STORAs VD och koncernchef Lars-Åke Helgesson detta på följande sätt: - Trots allt innebar dock 1996 något av ett styrkebesked om vi jämför med det tidigare bottenåret 1992. Vi behöll våra marknadsandelar och vi gjorde - trots den mycket svaga konjunkturen - ändå en vinst på mer än två miljarder. Det lägre värdet på den svenska kronan spelar här roll, men resultatet tyder också på stärkt konkurrenskraft och är följden av det omfattande konsoliderings- och effektiviseringsarbete som vi genomfört de senaste åren. VD ägnade en stor del av sitt anförande åt att berätta om hur koncernen ser på de snabbväxande marknaderna, t ex länderna i Sydostasien. Just nu utreder STORA hur företaget skall agera i Sydostasien. Utredningen är ännu inte färdig och inga beslut är fattade, men Helgesson beskrev ett möjligt långsiktigt scenario som innefattar en fortsatt utökning av säljresurserna i Sydostasien, etablering av massaproduktion på lämplig plats samt slutligen en framtida finpappersproduktion i Sydostasien. - En förutsättning för tillverkning av finpapper i Sydostasien är att vi försäkrar oss om långsiktig och säker tillgång till kortfibrig massa eftersom detta är nyckeln till de låga tillverkningskostnaderna. Därför kommer massaproduktionen först. En sådan massaproduktion behöver inte nödvändigtvis ligga på samma plats som finpapperstillverkningen. Huvudsaken är att vi tillgodogör oss det fulla värdet av den billiga fibern. Vi studerar därför alternativa möjligheter till massaproduktion i såväl Sydostasien som Sydamerika. Flera faktorer talar i den jämförelsen för Sydamerika. Beslut vid stämman Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen skall utgå med 3:75 kronor per aktie (f å 3:75). Som avstämningsdag fastställdes den 25 mars 1997. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC den 3 april 1997. Vid stämman omvaldes följande styrelseledamöter: Bo Berggren, Jacob Wallen- berg, Claes Dahlbäck, Lars-Åke Helgesson, Palle Marcus, Håkan Mogren, Björn Svedberg, Sven Söderberg och Tom Wachtmeister. Lars Eggertz hade avböjt omval. Jan Sjöqvist invaldes som ny styrelseledamot. Jan Sjöqvist är VD för NCC AB. Ordföranden framförde styrelsens och aktieägarnas tack till Lars Eggertz för hans insatser i STORAs styrelse, där han ingått sedan 1977. Fackliga ledamöter är Ingemar Falk, Roger Karlsson och Ann-Christin Käll med Tommy Nordkvist och Kjell Westin som suppleanter. Ordinarie revisorerna Caj Nackstad och Olof Herolf omvaldes. Lars G Eklund omvaldes som personlig suppleant för Olof Herolf. Till ny personlig suppleant för Caj Nackstad valdes Roland Nilsson. Han ersätter Sten Lundvall som avböjt omval. Konstituering Vid den nya styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman omvaldes till ordförande Bo Berggren och till vice ordförande Jacob Wallenberg.

Prenumerera

Dokument & länkar