Forskningsnyheter från STORA

STORA-koncernens profilering som skogsindustrins högteknologiföretag markeras genom det årliga forsknings- och utvecklingsseminarium som Stora Corporate Research AB i år genomför den 17-18 november i Falun och Kvarnsveden. Under seminariet presenterades tre forskningsinriktade nyheter: ett unikt utvecklingsverktyg för produktutveckling i papperstillverkningen (ATPA), en ny, snabb arkoffsetpress som kan trycka 15.000 ark i timmen samt Storatech, ett nytt koncept för att attrahera skolungdom och studenter till skogs- industrin. Automatiskt mätverktyg ATPA (Advanced Total Paper Analyzer) kallas ett nytt, helt automatiskt utveck- lingsverktyg för att mäta olika pappers egenskaper, ett viktigt instrument för produkt- och kvalitetsutveckling. Genom att använda unik och patenterad teknik kan kvalitetsanalys nu ske på hela pappersbanan, vilket tidigare varit omöjligt. Utrustningen kan användas för produktutveckling på alla pappers- och kartongkvaliteter inom koncernen. Maskinen, som kostat 24 miljoner kronor att utveckla, finns enbart i Kvarnsveden och representerar sannolikt den mest kom- pletta pappersmätning som för närvarande finns att få i världen. Produktutveckling i fokus Inom STORAs forskningsorganisation har investerats i en ny tryckpress, ett slags testlaboratorium för alla slags papper, från journalpapper till tyngre förpackningspapper. Med en kapacitet på 15.000 ark i timmen är pressen en av de snabbaste och mest effektiva i världen. Investeringskostnaden för Stora Corporate Research är ca 16 miljoner kronor. Att, som i detta fall, konvertera en komplett tryckpress till ett känsligt precisionsinstrument för produktut- veckling är ett av flera pågående inslag i STORAs profilering mot att uppfattas som skogsindustrins högteknologiföretag. Storatech för skolan Storatech heter STORA-koncernens satsning på att skapa ett ökat intresse och förståelse för skogsindustrin i gymnasier och på högskolor. Storatech är en helt ny anläggning, ett slags "exploratorium" som skall fungera som utbildnings- och experimentverkstad för lärare och elever. Syftet är att öka kunskap och förståelse för skogsindustrins verksamhet genom att låta deltagare själva öva och experimentera med att t ex tillverka eget papper. Anläggningen i Falun kan ta emot ca 50 elever och lärare från Dalarna och övriga Sverige i veckan eller ca 1.800 per år. Storatech är unikt för skogsindustrin men kan jämföras med t ex Teknikens Hus på högskolan i Luleå och molekylverkstan hos Hydro i Stenungsund. Under 1999 öppnas en motsvarande Storatechanläggning i Karlstad. STORA - SKOGSINDUSTRINS HÖGTEKNOLOGIFÖRETAG STORA-koncernens profilering som skogsindustrins högteknologiföretag markeras genom ett årligt forsknings- och utvecklingsseminarium, som i år ägde rum den 17-18 november i Falun och Kvarnsveden. Under seminariet presenterades tre forskningsinriktade nyheter: ett unikt utvecklingsverktyg för produktutveckling i papperstillverkningen (ATPA), en ny, snabb arkoffsetpress som kan trycka 15.000 ark i timmen samt Storatech, ett nytt koncept för att attrahera skolungdom och studenter till skogsindustrin. Enligt offentlig statistik satsar skogsindustrin i Sverige i genomsnitt mellan 0,7 och 1 procent av sin omsättning på skogsindustriell forskning och utveckling. STORAs satsning däremot är mer än dubbelt så stor som genomsnittet, mellan 2,5 och 3 procent av omsättningen eller motsvarande ca en miljard kr. Detta kan jämföras med ett genomsnitt i verkstadsindustrin på mellan 2 och 3 procent av omsättningen för investeringar i FoU. Satsar en miljard per år STORA-koncernen investerar omkring en miljard kronor varje år i ren forskning och utveckling (FoU). Verksamheten sysselsätter drygt 600 personer inom koncernen, ca hälften i direkt koncerngemensam forskning, de övriga i praktisk tillämpning i de affärsorienterade divisionerna. Forskningsverksamheten kan därför liknas vid ett medelstort svenskt företag i omsättning och volym - men här handlar det enbart om FoU. Divisioner och bruk i STORA-koncernen ansvarar för och definierar FoU-behoven inkl tydliga, affärsrelaterade mål. Betydelsen av en offensiv marknadsdriven produktutveckling växer allt starkare. Ett konkret resultat av detta är bl a en ökad mängd egenutvecklade specialprodukter inom t ex tryckpappers- och kartongområdena. Tydliga resultat FoU-verksamheten har fokus på produkt- och teknikutveckling. Resultaten är tydliga. I detta sammanhang kan nämnas utveckling av nya bestrykningsmetoder, produkter med förbättrad tryckbarhet samt nya kartongkvaliteter, bl a vätskekartong. Andra exempel är nya, miljövänligare processer för blekteknik i Skoghall och Skutskär samt teknikutveckling för nya kartong- och pappersmaskiner i Skoghall och Port Hawkesbury, Kanada. Ytterligare ett exempel på en mer medveten marknadsintegrering är det Packaging Materials Center som nu etableras av division Stora Paperboard och Stora Corporate Research gemensamt. De tre nyheter som presenterades vid årets seminarium är också konkreta exempel på förstärkt utvecklingskompetens. STORA profilerar sig nu som skogsindustrins högteknologiföretag. VETENSKAPSCENTRUM FÖR SKOLAN Storatech heter STORA-koncernens satsning på att skapa ett ökat intresse och förståelse för skogsindustrin i grundskolor, gymnasier och på högskolor. Storatech är en helt ny anläggning, ett slags "exploratorium" som skall fungera som utbildnings- och experimentverkstad för lärare och elever. Syftet är att öka kunskap och förståelse för skogsindustrins verksamhet genom att låta deltagare själva öva och experimentera med att t ex tillverka eget papper. Anläggningen i Falun kan ta emot ca 50 elever och lärare från Dalarna och övriga Sverige i veckan eller ca 1.800 per år. Storatech är unik för skogsindustrin men kan jämföras med t ex Teknikens Hus på högskolan i Luleå och molekylverkstan hos Hydro i Stenungsund. Under 1999 öppnas en motsvarande Storatechanläggning i Karlstad. ) Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond* har avsatt medel för att bygga upp utbildningsverksamhet i anslutning till Stora Corporate Researchs anläggningar. De årliga driftskostnaderna beräknas till ca en miljon kronor och Ljungbergsfonden har gjort satsningen ekonomiskt möjlig. Arbetsstationer Storatech är under uppbyggnad och skall bestå av flera arbetsstationer. Idag ingår bland annat handpapperstillverkning, tryck i gästbok, blandade experiment och en datorhörna. Här kan man t ex producera egna trycksaker och multimediapresentationer, som sedan bränns in på en egen CD-skiva. Anläggningen tar emot halvklasser om ungefär 15 elever åt gången. Onsdagar är forskardagar och elever och lärare kan få hjälp av Storatechs personal och utrustning med att utforma egna frågeställningar och experiment. "Det unga plejset i fiberspejset" Svensk industri behöver kompetenta medarbetare. Många av Sveriges ungdomar har andra planer än att börja jobba i industrin. Redan nu är det problem för svensk industri att rekrytera tillräckligt kunniga ungdomar. Med satsningen på Storatech vill STORA bidra till att intressera barn och ungdom för naturvetenskap och teknik, speciellt inriktad mot skogsindustrin för att yrken inom branschen ska bli mer attraktiva. STORA har hittills satsat ca 3 miljoner kronor (via medel från Ljungbergsfonden), medel som skall ses både som ett inslag i koncernens profilering som högteknologiföretag i skogsbranschen och som ambition att skapa en referenspunkt - "Our young place in fiberspace" - för ungdomar, intresserade av skogsindustrins möjligheter. *) Erik Johan Ljungberg var disponent och VD för Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1875-1911. Sin efterlämnade förmögenhet donerade han till inrättandet av praktiska yrkesskolor och till Ljungbergsfonden, till gagn för personalvård, utbildning och forskning inom naturvetenskap och teknik. DET GÄLLER ATT HÅLLA VIKTEN... Vid STORA-koncernens årliga forsknings- och utvecklingsseminarium i Kvarnsveden och Falun presenterades ett nytt utvecklingsverktyg för att mäta olika pappersegenskaper, ett viktigt instrument för kvalitets- och produktutveckling. Det nya, helautomatiska verktyget kallas ATPA (Advanced Total Paper Analyzer). Genom att använda unik och patenterad teknik kan kvalitetsmätning nu ske på hela pappersbanan, vilket tidigare varit omöjligt. Utrustningen kan användas för produktutveckling på alla pappers- och kartongkvaliteter inom koncernen. Maskinen, som kostat 24 miljoner kronor att utveckla, finns enbart i Kvarnsveden och är den mest kompletta pappersmätning som finns att få i världen. Att från en pappersmaskin få fram en kilometerlång rulle, vars ytvikt och struktur är jämn, konstant och utan variationer, har länge varit ett önskemål i pappersindustrin. Kvalitetsanalysen har hittills varit manuell och tidskrävande, resultat och instrument inte helt pålitliga. Nu finns det en helautomatisk maskin som gör jobbet. Ytvikt är ett bland många mått som används för att karaktärisera papper. Ytvikten är papperets vikt uttryckt som gram per kvadratmeter. Stabilitet i tillverkningsprocessen är en förutsättning för jämn ytvikt, vilket är grunden för hög och jämn kvalitet. Vid instabilitet uppstår problem: papperet går av, bestrykningen blir ojämn, pappersbanan drar snett i tryckpressen m m. För konsumenten syns detta bl a genom att tidningar står och "slokar" i tidningsställen och att kopieringspapperet fastnar i kopiatorn - med känt resultat... Bred användning STORA är kända på marknaden för sitt sätt att mäta och karaktärisera olika pappers egenskaper, en metod som på sikt har förutsättningar att bli de facto- standard. Metoden används bl a för produktutveckling, felsökning och jämförelser mellan olika pappersmaskiner. Genom ATPA kan analyserna nu helt automatiseras. Det är en mätmaskin för att snabbt kunna bestämma hur egenskaper varierar i en pappersbana. Första steget är att mäta ytvikten. Jämn ytvikt gör det enklare att få andra egenskaper under kontroll. Maskinen kan beskrivas som en omrullningsmaskin med ett antal mätgivare för att karaktärisera hela bredden av pappersbanor, ibland ända upp till flera kilometer långa. Testresultaten består bl a av s k ytviktskartor, trendkurvor, statistiska data och kvalitetsjämförelser med andra pappersmaskiner. ATPA har ett brett användningsområde för bl a benchmarking, att snabbt hitta bästa kända teknik, felsökning m m. Den ska ge STORAs pappers- och kartongbruk nya kunskaper inom områden som t ex processteknologi, jämförelser mellan olika pappersmaskiner och kvalitetsgarantier, kvalitetsförbättringar och produktutveckling samt felsökning. ATPA ger därmed också kunder, som t ex tryckerier och konverterare, högre och jämnare kvalitet. NY ARKOFFSETPRESS FÖR PRODUKTUTVECKLING STORA-koncernens forskningsorganisation har investerat i en ny tryckpress som skall fungera som ett slags testlaboratorium för alla slags papper, från journalpapper till kartong och förpackningspapper. Med en kapacitet på 15.000 ark i timmen är pressen en av de snabbaste och mest effektiva i världen. Investeringskostnaden för Stora Corporate Research är ca 16 miljoner kronor. Att, som i detta fall, konvertera en komplett tryckpress till ett känsligt precisionsinstrument för produktutveckling, är ett av flera pågående inslag i STORAs profilering mot att uppfattas som skogsindustrins högteknologiföretag. Pressen skall främst användas för att i samverkan mellan egna pappersbruk och tryckerier få fram bättre och mera stabila kvaliteter i tryckalstren. Detta kan bl a också innebära minskade produktionskostnader, bättre utnyttjade råvaror och en högre grad av miljöhänsyn, vilket ytterst kommer marknaden tillgodo. Stort forskarintresse Den nya tryckpressen har byggts in i Stora Corporate Researchs lokaler i Falun. Pressen är direkt ansluten till ett unikt laboratorium, där tryckresultatet omedelbart kan utvärderas. Här kan t ex tryckbarhet hos koncernens produkter testas och eventuella förbättringar genast initieras. Den nya arkoffsetpressen har redan väckt stort intresse från forskare och redan i januari 1998 ges möjlighet för grafiska ingenjörer från Högskolan Dalarna att genomföra projekt på den nya tryckpressen. Enligt branschspecialister är pressen unik inom pappersindustrin och i Forskningssverige och är helt integrerad i STORAs forsknings- och utvecklingsverksamhet. Pressen består bl a av sex tryckverk och lackverk med tork och har en hög kapacitet - 15.000 ex i timmen - med kvalificerad färgstyrning och ett avancerat kvalitetskontrollsystem. Produktutveckling i fokus Det tryckta mediet har de senaste åren utsatts för en stark konkurrens som bärare av information, framför allt från elektroniska medier, CD-skivor och Internet. Papperstillverkare och den grafiska branschen har ett gemensamt intresse av att utveckla tryck på papper för nya kundkrav. Därför finns det stora fördelar med samarbete, både för att få fram nya trycklösningar av högre kvalitet och för att öka branschens konkurrenskraft. Produktutvecklingen sätts i fokus och ett konkret resultat är den nya arkoffsetpress som presenterades vid STORAs årliga forsknings- och utvecklingsseminarium i Falun. Stora Corporate Research, med drygt 300 anställda, bedriver omfattande koncerngemensam forskning och utveckling vid tre forskningscentra placerade i Säffle, Falun och Viersen, Tyskland. Forskningen bedrivs i samverkan inom hela fältet från långsiktig kunskapsuppbyggnad och strategiskt inriktad framtidsforskning, till marknads- och produktionsnära produktutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar