Nästa steg i strategi för nya snabbväxande marknader

STORA tar nästa steg i sin strategi för nya snabbväxande marknader avser förvärva aktiemajoriteten i kinabaserat finpappersföretag I september 1997 offentliggjorde STORA-koncernen det första steget i sin expansion på nya, snabbväxande marknader - Veracruzprojektet. Detta projekt syftar till att trygga råmaterialbasen för kortfiberbaserade produkter. Nu offentliggör STORA det andra steget i denna strategi, undertecknandet av ett Memorandum of Understanding enligt vilket STORA förvärvar aktiemajoriteten i ett kinabaserat finpappersbruk, Suzhou Papyrus Paper Co., Ltd. Slutlig överenskommelse beräknas träffas inom ett par månader med China Renaissance Industries L.P., för närvarande majoritetsägare i Suzhou Papyrus genom sitt dotterbolag Purple Charta Investments Limited. *** Stora Kopparbergs Bergslags AB ("STORA" ) och China Renaissance Industries L.P. har gemensamt offentliggjort undertecknandet av ett Memorandum of Understanding enligt vilket STORA av China Renaissance köper upp till 75% av stamaktierna i Purple Charta Investments Limited, ett bolag med säte på Brittiska Jungfruöarna ("Purple Charta" ). Enligt Memorandum of Understanding köper STORA inledningsvis 50% av Purple Chartas utestående stamaktier och förvärvar en option att senare köpa ytterligare 25% av Purple Charta. Transaktionen förutsätter slutlig överenskommelse och beräknas ske inom ett par månader. Purple Charta är ett helägt dotterbolag till China Renaissance och äger 80% av Suzhou Papyrus Paper Co., Ltd., ett joint venture finansierat av kinesiska och utländska intressen beläget cirka 90 km väster om Shanghai i staden Suzhou i Jiangsu-provinsen i Folkrepubliken Kina. Suzhou Papyrus verksamhet omfattar tillverkning, marknadsföring och distribution av papper och bestrukna pappersprodukter. Suzhou Papyrus är Kinas största tillverkare av högkvalitativt träfritt bestruket papper. Bruket, som togs i drift 1997, har en total årskapacitet på 120.000 ton träfritt bestruket papper och levererar konsttryckpapper och obestruket offsetpapper till tryckerier och förlag i Kina. *** - Efterfrågan på grafiskt papper förutses öka dubbelt så snabbt i Sydostasien som på STORAs traditionella marknader i Europa och Nordamerika under de närmaste tio åren, säger STORA i ett uttalande i Suzhou, där överenskommelsen offentliggjorts. Detta motsvarar en tillväxttakt på 7%, huvudsakligen för produkter baserade på lokalt tillgänglig fiber som t ex returfiber och kortfiber. - Även om viss osäkerhet idag råder på dessa marknader är investeringar i den här storleksordningen baserade på ett långsiktigt perspektiv, fortsätter bolaget. - Köpeskillingen ligger på den normala nivån för en tillgång av denna storlek och typ. Dock fastställs inte priset slutgiltigt förrän år 2001. - En förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av kortfiberbaserade produkter som finpapper i Sydostasien är att vi försäkrar oss om långsiktig och säker tillgång till kortfibermassa till låga kostnader. Därför betraktar vi det redan offentliggjorda Veracruzprojektet, vårt hälftenägda engagemang i byggandet av ett 750.000 tons bruk för produktion av kortfibermassa i Brasilien, som det första steget i vår expansion på nya, snabbväxande marknader. - Nästa steg omfattar etablering av papperstillverkning, ett projekt som är strategiskt knutet till massaprojektet men som måste utvärderas och befinnas lönsamt i sig självt, säger bolaget. Massan från Veracruz kan komma att användas antingen direkt eller indirekt i Suzhou-fabriken; i det senare fallet sker inga fysiska leveranser från Veracruz till Suzhou men - eftersom massapriserna är globala - kan volymer säljas på en annan marknad och köpas till samma pris i Sydostasien, ett sätt att säkra prisnivån. STORA har under en tid noggrant studerat och utvärderat olika alternativ i Sydostasien i syfte att förvärva en majoritetspost i en tillverkare av bestruket träfritt papper på en stor hemmamarknad. Produktionsanläggningen skall ligga nära en hamn och ha möjlighet till expansion. - Detta är en ny marknad för STORA och vi behöver utveckla vår förståelse och vårt kunnande. I Suzhou Papyrus Paper har vi funnit ett projekt som motsvarar våra krav i fråga om geografiskt läge, storlek etc, sammanfattar bolaget sitt offentliggörande. *** Not till redaktionen STORA är en av världens ledande skogsindustrikoncerner. Produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till ca 6 miljoner ton. STORA producerar även pappersmassa och sågade trävaror och är en av Sveriges största skogsägare och en betydande kraftleverantör. Koncernens försäljning 1996 uppgick till drygt 45 miljarder SEK, av vilket 89% såldes på de europeiska marknaderna. Försäljningen utanför Europa och Nordamerika uppgick 1996 till 8%. STORA har 21.000 anställda, verksamma i ett 20-tal länder. STORA äger 50% i Veracruz Celulose S.A.,ett projekt med syfte att uppföra en enlinjes massafabrik i provinsen Bahia i Brasilien. Den totala kapaciteten blir 750.000 ton kortfibermassa per år och fabriken kommer att stå färdig år 2001-2002. Skogsråvaran hämtas från eukalyptusplantager. China Renaissance Industries L.P. är en investeringsfond som förvaltas av ett privatägt investmentbolag, Morningside, som i sin tur kontrolleras av familjen Ronnie Chan, en av de största investerarna i China Renaissance Industries L.P. Mr. Chan är styrelseordförande i Hang Lung Development Group och dessutom styrelseledamot i flera framträdande internationella bolag. Kortfiber av eukalyptus, björk, asp och bok lämpar sig speciellt väl för finpapper, som i sin tur används för kopieringspapper (obestruket finpapper) eller för bok- och katalogtryck m m (bestruket finpapper). STORA har idag en produktionskapacitet på 1,170 miljoner ton finpapper, främst bestruket finpapper. Huvudmarknaderna finns i Europa men försäljning sker också i Nordamerika och Sydostasien genom egna försäljningsbolag. För ytterligare information, v g kontakta: - Per Knuts, vice VD, tel (mobil) +49-172 260 72 64 - Mats Agurén, informationsdirektör, tel 070-595 11 22

Prenumerera

Dokument & länkar