Nytt transportmiljöprogram mäter hela kedjor

Ett helt nytt angreppssätt för att kunna beräkna och hantera utsläpp samt energiförbrukning i en hel transportkedja, från produktion till leverans till kund Varje transportkedja får en egen, unik miljöprofil som bl a kan omfatta alla ingående transportslag Det innebär också att alla transportled nu kan mätas och därmed miljömässigt utvärderas Sättet att arbeta kallas Transport Chain Assessment och har utvecklats av den svenska skogsindustrikoncernen STORA. Det presenterades vid en av STORAs anläggningar utanför London i närvaro av bl a EUs transportkommissionär Neil Kinnock och Sveriges kommunikationsminister Ines Uusmann. I en kommentar säger kommunikationsminister Ines Uusmann: Det känns bra att STORA, som representant för svensk skogsindustri, är ett ledande företag vad gäller hantering av transportmiljöfrågor i Europa. TCA-konceptet är intressant. Jag tror att det kan bli ett effektivt hjälpmedel för att minska transporternas negativa miljöeffekter och ett konkurrenskraftigt redskap på vägen mot en ny industristandard inom den europeiska gemenskapen. STORA är en av Europas största upphandlare av transporttjänster och tar nu, som första större transportanvändare, initiativ till ett unikt transportmiljöprogram som på sikt kan bli industristandard. Koncernen har sedan länge ett starkt engagemang i miljöfrågor bl a eftersom man arbetar med förnyelsebara råvaror och återvinningsbara produkter. Kunder till råvaror och förädlade produkter finns över hela världen ñ transporterna blir långa och omfattar ofta flera transportslag. Enskilda transporter och hela transportkedjor bedöms av många bli nästa stora fokus på miljöområdet. Betydelsen av detta samt brister i nuvarande mätmetoder är enligt STORA sådana, att egna initiativ med nya angreppssätt på transportmiljöfrågor måste prioriteras. Nytt angreppssätt Det vanliga sättet f n att beräkna utsläpp förorsakade av transporter är att använda îgenomsnittsfordonî t ex för en hel fordonsflotta, för att representera en hel transportkedja. Bristen med detta beräkningssätt är bl a svårigheterna att särskilja andra förbättringar än dem man uppnår genom att helt byta transportsätt eller att förbättra îgenomsnittsfordonetî ñ ett fordon som för övrigt inte existerar. Metoden riskerar att förbli en skrivbordsprodukt utan större trovärdighet. STORA har därför utvecklat ett annat och bredare angreppssätt. Inom STORAs Transport Environmental Program (STEP) blir det möjligt att härleda utsläpp och energiförbrukning i en specifik transportkedja. I den första fasen upprättas ett utgångsläge, en referenspunkt, som visar olika slags emissioner och energiförbrukning i just denna transport. Informationen sammanställs till kundspecifika transportmiljöprofiler. Varje kund och transportkedja kan här få sin unika miljöprofil. På så sätt går det att identifiera och mäta brister och onödiga utsläpp. STORAs transporter och TCA STORA är i dag en av Europas mest volymkrävande transportanvändare. Cirka 7-8 miljoner ton färdiga skogsprodukter transporteras årligen, beroende på marknadsbehov. Därtill kommer minst 15-18 miljoner ton trä, returpapper och andra råvaror. Mot

Prenumerera

Dokument & länkar