Regeringsrätten går emot underinstanserna i leasingärenden

Regeringsrätten har idag beslutat underkänna värdeminskningsavdrag sammanhängande med delägande i två kommanditbolag verksamma inom flygplansleasing. Regeringsrätten undanröjer därmed underinstansernas tidigare domar i de två aktuella ärendena. Bakgrunden är att STORA under 1988, tillsammans med Sandvik och Skanska, inträdde som delägare i två svenska kommanditbolag, vilka förvärvade flygplan från Boeing och leasade ut dessa till utländska flygbolag. Riksskatteverket har hävdat att delägarna inte skulle ha rätt att skattemässigt tillgodogöra sig värdeminskningsavdrag på flygplanen och har sedan 1990 fört process i dessa ärenden. Såväl Läns- som Kammarrätten har därvid gått emot Riksskatteverkets talan, men Regeringsrätten har nu således undanröjt underinstansernas domslut och anser därvid att avdragen inte kan godtas. Den närmare analysen av domskälen kommer att ta viss tid. Den omedelbara effekten av Regeringsrättens domar i dessa två ärenden är att STORA måste betala skatt tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet. Domarna, som avser 1989 och 1990 års taxeringar, innebär att även taxeringarna för åren 1991-1997 kommer att ändras. För STORA har den tillkommande nettokostnaden beräknats till ca 90 MSEK, vilket kommer att belasta koncernens resultat för 1998. Beloppet inkluderar förutom skatt även ränta på den skatt som, enligt Regeringsrättens domar, skulle ha erlagts tidigare år. STORA är delägare i ytterligare två kommanditbolag med likartad verksamhet, vilka också är föremål för skatteprocess. Eftersom förutsättningarna inte är helt identiska med de kommanditbolag, vilka nu varit föremål för prövning, kan utgången av dessa processer i dag inte bedömas med säkerhet. STORA överväger att i 1998 års bokslut reservera ett belopp om 280 MSEK motsvarande den tillkommande nettokostnaden i fall även dessa avdrag skulle underkännas. För ytterligare information, v g kontakta: Ingvar Petersson, First Executive Vice President and CFO, tel 070- 595 76 05 Karin Lagerkvist, Vice President, Taxes, tel 08-613 66 06

Prenumerera