Springer, STORA o Canfor forst med livscykelanalys för tidningar

Axel Springer Verlag, STORA och Canfor är först i världen att presentera en livscykelanalys för tidningar och tidskrifter, omfattande hela kedjan från skogsbruk till återvinning av produkter. Vad händer under en tidnings eller tidskrifts livscykel, ur ekologisk synvinkel? Vilken betydelse för miljön har de olika länkarna i den kedja som papperet följer? Och hur kan skogsbruket, returpappershanteringen, tillverkningen av massa och papper, tryckeriproduktionen och transporterna miljöoptimeras ytterligare? För att kunna besvara dessa frågor så väl som möjligt har det tyska förlaget Axel Springer Verlag, det kanadensiska skogsindustriföretaget Canfor och STORA samarbetat i en undersökning av de ekologiska livscyklerna för tryckta produkter med målet att optimera dessa. Undersökningen har baserats på en ekologisk fallstudie av massa- och papperstillverkning i Sverige, Kanada och Tyskland. En modellberäkning visar att fibrerna från en genomsnittlig gran från en gallring i Sverige (mellan 30 och 60 år gammal) kan användas för att 2 framställa sammanlagt 37 440 tidningssidor (papperets ytvikt 42,5 g/m , 24 sidor, storlek 40x57 cm). Om enbart nyfiber används räcker trädet till 13 440 sidor. De resterande 24 000 tidningssidorna kommer från återanvändning av papperet. Varje träd som fälls ersätts genom plantering. Under de senaste hundra åren har virkesförrådet i Sveriges skogar fördubblats. Det unika med undersökningen är att den även tar hänsyn till skogsbruket. Med hjälp av en "skogsindikator", som författarna till rapporten har infört, kan virkesproduktionen för första gången kopplas till effekterna av den industriella produktionen, så att en total ekologisk balans kan beräknas. Med hjälp av skogsindikatorn kan en bedömning av skogsbrukets uthållighet göras. I slutet av den analyserande papperskedjan finns en dagstidning och en veckotidning. Dessa produkter har olika funktion, trycks på olika papper och med olika teknik, varför de inte kan jämföras med varandra. Analysarbetet har genomförts av Infras-institutet i Zürich och professorerna Rudolf Patt och Arno Frühwald vid Hamburgs Universitet har svarat för den vetenskapliga granskningen. Med detta projekt bidrar Axel Springer Verlag, STORA och Canfor till utvecklingen av en vidgad diskussion om samspelet mellan ekonomi och ekologi, samtidigt som företagen fått viktiga kunskaper för sin egen verksamhet. Dessutom har ett förslag lämnats om att låta en presentation av livscykelanalysen för tidningar och tidskrifter bli ett världsomspännande projekt till EXPO 2000 och ställas ut vid Axel Springer Passage i Hamburg. Här följer ett sammandrag av tre av de viktigaste resultaten: 1. Andel av miljöbelastningen: De två viktigaste delarna av tidningsproduktion ur miljösynvinkel är produktionen av nyfiber, returfiber och returpapper (sammanlagt 51%) respektive tryckning och distribution (sammanlagt 32%). De två viktigaste delarna av tidskriftsproduktion från miljösynpunkt är produktionen av fibrer och papper (sammanlagt 67%) respektive tryckning och distribution (sammanlagt 29%). 2. Koldioxidbalansen: Utsläppet av fossil koldioxid (CO ) är lågt när det 2 gäller tidningar och tidskrifter. Produkterna har alltså liten betydelse för klimatpåverkan. Orsaken till detta är att biobränslen (bark, lignin från veden och rester från återanvänt papper) vid tillverkning av massa och papper används för att producera värmeenergi. Genom detta kan 50% av de fossila bränslena ersättas av koldioxidneutrala bränslen vid produktionen av dagstidningar. Motsvarande siffra för tidskrifter är 36%. Koldioxid från förbränningen av biobränsle binds i växande träd och ingår därmed i ett kretslopp. 3. Strategiska sektorer: För att fortsättningsvis minska miljöbelastningen från papperskedjan rekommenderas företagen inom skogsbruket, pappers- och massaindustrin samt tryckeribranschen att koncentrera sig på fem strategiska sektorer: skogsbruket, energin, klimatet, vattnet och återanvändning av papper. Den största potentialen för att nå framgångar på dessa områden uppnås med tvärindustriellt samarbete. Ytterligare information om livscykelanalysen kan lämnas av STORA, Falun (Per G. Broman) Tel +46-23 78 82 05, fax +46-23 78 82 82, e-post per.g.broman@stora.se STORA, Viersen (Klaus Krokowski) Tel +49-2162 937 906, fax +49-2162 937 999, e-post krokowski.klaus@stora.se Axel Springer Verlag, Hamburg (Florian Nehm) Tel +49-40 347 26 157, fax +49-40 347 26130, e-post umwelt@asv.de Canfor, Vancouver (Mike Bradley) Tel +1-604 661 5264, fax +1-604 661 5226, e-post mbradley@mail.canfor.ca Infras, Zürich (Daniel Peter) Tel +41-1 205 9595, fax +41-1 205 9599, e-post dpeter@infras.ch Presskommunikén på 8 sidor och sammandraget på 54 sidor av rapporten, som har titeln "Bewertung ökologischer Lebensläufe von Zeitungen und Zeitschriften" (Livscykelanalys dagstidningar och tidskrifter), kan erhållas gratis från någon av ovanstående adresser. De finns på engelska och tyska. Den fullständiga rapporten på engelska (omkring 180 sidor) kan också erhållas från någon av ovanstående adresser, mot en avgift av 30 DM.

Prenumerera