STORA etablerar ett nytt miljöeffektivt transportsystem

STORA etablerar ett nytt miljöeffektivt intermodalt transportsystem Efter flera års utvecklingsarbete kan STORA presentera ett transportsystem som stärker koncernens konkurrenskraft på de kontinentala och globala marknaderna. Nyckelkomponenter i systemet är bland annat en ny intermodal lastbärare för järnväg och sjö samt sjöfrakt med nybyggda RoRo-fartyg mellan Göteborg och Zeebrügge. Transportsystemet ger en förbättrad flexibilitet, kvalitet och precision i STORAs transporter samt en lägre miljöbelastning och stödjer koncernens strävan att ytterligare förbättra servicen till kunder i Europa och övriga världen. Avtal med ett antal utvalda leverantörer undertecknades i går. Transportsystemet kommer successivt att införas under den kommande 5-årsperioden och beräknas när det är fullt genomfört ge koncernen årliga kostnadsbesparingar på ca 200 MSEK genom en förbättrad transporteffektivitet på över 20%. STORA har beslutat att hyra in tre nybyggda RoRo-fartyg från det holländska rederiet Wagenborg Shipping B.V. En linjetrafik mellan Göteborg och Zeebrügge kommer att etableras och Cobelfret Ferries N.V, som är en stor RoRofärjeoperatör i Nordsjön, kommer att befrakta delar av linjens kapacitet och ansvara för linjens marknadsföring och kommersiella utveckling. Linjen kommer fullt utbyggd att erbjuda en service om fem avgångar per vecka. Basen för linjetrafiken mellan Göteborg och Zeebrügge utgörs av STORAs behov av tunga transporter av papper och kartong. Linjetrafiken utgör en nyckelkomponent i ett nytt kostnads- och miljöeffektivt transportsystem som STORA etablerar för transporter från de svenska bruken till kunder på den europeiska kontinenten och översjömarknaderna. En annan nyckelkomponent är en nyutvecklad lastteknik. STORA har i samarbete med Cronos och SJ Gods utvecklat en ny lastbärare av containertyp som fått namnet "Storabox". Storaboxen är en enhet för kombinerad transport på järnväg och sjö och möjliggör en bättre samverkan mellan svensk inrikes järnvägstrafik, Nordsjöfart samt Europas inre vattenvägar. Storaboxen medför ett bättre kapacitetsutnyttjande av svensk järnvägsinfrastruktur genom anpassning till en ny större lastprofil och en högre tillåten axellast på svenska järnvägsnätet. För transporter av Storaboxar mellan svenska bruk och hamnen i Göteborg har ett intermodalavtal tecknats mellan STORA och SJ Gods. Zeebrügge kommer att utgöra koncernens västeuropeiska bashamn och vara ett viktigt nav i koncernens globala transporter. Zeebrügge blir en viktig strategisk position både i form av geografisk närhet till koncernens europeiska huvudmarknader och genom tillgången till transporttjänster och infrastruktur. Zeebrügge är redan idag en etablerad RoRo- och containerhamn med regelbundna anlöp av översjörederier. Hamnen har även tillgång till vidare transporter på Europas inre vattenvägar. En bashamn i Zeebrügge ger därför koncernen ytterligare möjligheter att samordna koncernens transportflöden för såväl råvaror som färdigprodukter. En ny pappersterminal kommer att etableras i den yttre hamnen i samarbete med den lokala hamnförvaltningen och terminaloperatören SeaRo Terminal N.V. I operationen kommer ett antal funktioner att kombineras. Terminalen kommer att utgöra ett Transitcenter där produkter från Sverige omlastas från Storaboxar till konventionella järnvägsvagnar för fortsatt transport till kunder och terminaler i Europa. I ett Översjökoordineringcenter kommer produkter från både Sverige och kontinenten att omlastas till container för vidare transport med oceangående fartyg. I ett Lokalt distributionscenter lossas och lagras gods från Sverige och kontinentala bruk i väntan på slutdistribution. I ett Massakoordineringscenter samordnas och optimeras koncernens in- och utgående flöden av massa. STORA förstärker ytterligare sin position i Göteborgs hamn som kommer att utgöra koncernens västsvenska bashamn för utskeppning av papper och kartong. Ett nytt terminalområde och en rationell lasthantering av Storaboxar och trailers kommer att etableras i Älvsborgshamnen, i samarbete med Göteborgs Hamn AB, för STORAs och Cobelfret Ferries räkning. Wagenborg Shipping B.V kommer att ansvara för drift och underhåll av fartygen och är ett av de första rederier som fått sin verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Wagenborg har valt att bygga de tre RoRo-fartygen om vardera 13.600 dwt på FlenderWerft A.G i Lübeck. Fartygen är konstruerade för låg bränsleförbrukning, hög lastkapacitet och kommer att utrustas med avgasrening samt drivas med lågsvavlig bunkerolja. Det första fartyget tas i drift i november 1999. För järnvägsfrakten, mellan Zeebrügge och befintligt terminalnätverk respektive kontinentala produktionsenheter, har ett fraktavtal tecknats med den belgiska järnvägen, B-Cargo. Projektet ligger väl i linje med STORAs strävan att minimera miljöeffekterna av transporter genom att finna och introducera transportlösningar med högre effektivitet och lägre resursförbrukning. För ytterligare information kontakta: Stora Purchasing and Transport AB - Bengt Johansson, VD, tel 023-78 21 50 - Olle Widigsson, Projektledare, tel 023-78 21 53

Prenumerera

Dokument & länkar