STORA introducerar vinstdelning samt optionsprogram

STORA introducerar vinstdelning samt optionsprogram I syfte att utveckla lönsamheten och aktieägarvärdet i STORA har STORAs styrelse beslutat införa ett vinstdelningsprogram för koncernens anställda samt ett optionsprogram för ledande befattningshavare i STORA. Vinstdelningsprogrammet avser att i möjligaste mån omfatta samtliga fast anställda i koncernen. På den del av vinsten som överstiger motsvarande 12% avkastning på sysselsatt kapital kommer 20% att avsättas för de anställda, dock maximalt en tredjedel av utdelningen till aktieägarna. Målet är att systemet ska omfatta samtliga länder där STORA har verksamhet, men undantag kommer att kunna ske för länder där vinstdelning finns i andra former eller där lagstiftningen lägger hinder i vägen för programmet. I Sverige är avsikten att placera vinstandelar i en stiftelse och att denna investerar i STORA-aktier som blir tillgängliga för den anställde efter tre år. Optionsprogrammet STORAs styrelse har vidare beslutat införa ett optionsprogram med möjlighet till årlig tilldelning av köpoptioner i STORA-aktien. Programmet omfattar upp till 100 befattningshavare i ledande ställning. Storleken på tilldelningen av köpoptioner kopplas till utvecklingen för STORAs A-aktie i förhållande till en jämförelsegrupp bestående av ett antal nordiska skogsbolag. I det fall STORAs totalavkastning (aktiekurs samt utdelning) både utvecklats positivt och bättre än genomsnittet för jämförelsegruppen sker tilldelning. Köpoptionerna kommer att ha en löptid på fem år. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av befintliga aktier och leder därför inte till utspädning för existerande aktieägare. Optionsprogrammet kommer att skyddas finansiellt, varför bolagets kostnader för optionsprogrammet är kända och ej kommer att påverkas av framtida kursrörelser i STORA-aktien. Tilldelade köpoptioner kommer att upphandlas på marknadsmässiga villkor från oberoende marknadsaktör. Värdet av den årliga optionstilldelningen kan maximalt uppgå till 50 MSEK. Som finansiell rådgivare har STORA anlitat Aros Securities. Både vinstdelnings- och optionsprogrammet gäller från och med 1998 års verksamhetsår. För ytterligare information, kontakta: - Christer Ågren, personaldirektör, tel 070-655 6601 - Mats Agurén, informationsdirektör, tel 08-613 66 00, 023-78 00 00

Prenumerera

Dokument & länkar