STORA investerar I Brasilien

STORA och Odebrecht SA, Brasilien, blir vardera hälftenägare i Veracruz, ett massaprojekt i Brasilien. Projektet är ett första steg i STORAs framtida expansion på nya snabbväxande marknader och syftar till att trygga råvarubasen. Totalkostnaden beräknas till ca USD 1,5 miljarder. Råvaran hämtas ur eukalyptusplantager i närheten av fabriken. Projektet är miljöprövat av brasilianska myndigheter och beräknas stå färdigt år 2001-2002. * * * STORA har undertecknat en principöverenskommelse med det brasilianska företaget Odebrecht SA om ett 50-50-projekt för att bygga en enlinjes massafabrik med en årskapacitet på 750.000 ton kortfibermassa. Kostnaden för Veracruz-projektet uppskattas till ca USD 1,5 miljarder. Bruket beräknas stå färdigt år 2001-2002. Skogsråvaran skall hämtas från eukalyptusplantager i delstaten Bahia, dit bruket lokaliseras. Det genomsnittliga transportavståndet mellan plantagen och bruket understiger 60 kilometer. För att försörja massabruket, som blir till 100% självförsörjande, behövs ca 160.000 hektar, varav ca 80.000 hektar planterad areal. Merparten av detta har redan anskaffats i området, som ligger ca 1.200 km norr om Rio de Janeiro och ca 60 km från Atlantkusten. Ca 50% av den areal som förvärvas används för plantageodling, medan resterande 50% lämnas av bl a miljöskäl. Avverkning av regnskog etc kommer ej att ske. Odebrecht har sedan 1991 drivit Veracruz-projektet och har redan erhållit tillstånd, inklusive miljöprövning, från de brasilianska myndigheterna. Projektet finansieras dels genom aktiekapital som skall uppgå till 600 MUSD (av vilket STORA står för 300 MUSD) och dels genom lånat kapital. *** - Veracruz-projektet skall först och främst ses som ett första steg i att producera finpapper på nya snabbväxande marknader, säger STORAs koncernchef Lars-Åke Helgesson i en kommentar. I tillägg härtill finns möjligheter att leverera kortfibermassa till STORAs fabriker i Europa till konkurrenskraftiga kostnader. Ett krav från vår sida har också varit att projektet skall kunna stå på egna ben och uppvisa god lönsamhet, oberoende av pappersproduktion. Veracruz-projektet uppfyller dessa krav, fortsätter han. Under konsolideringsprocessen 1991-96 har STORA bland annat avvecklat all icke skogsindustriell verksamhet och samtidigt fokuserat på två kärnområden; grafiska papper, som omfattar såväl tryck- som finpapper, samt högkvalitativ kartong för förpackningsändamål. De senaste årens investeringar har i huvudsak koncentrerats till dessa två områden. För de europeiska och nordamerikanska verksamheterna fullföljs nu arbetet med att koncentrera produktionen till långsiktigt konkurrenskraftiga enheter. - Redan gjorda och pågående investeringar innebär att vi under de kommande åren kan öka vår kapacitet med ca 1 miljon ton eller 15% jämfört med 1996, säger Lars-Åke Helgesson. Utöver detta har vi sedan en tid tillbaka sett över våra möjligheter att också vara med på nya snabbväxande marknader, med högre tillväxt än den vi i dag har på våra huvudmarknader i Europa och Nordamerika. Detta är inte enbart en fråga om marknadsföring utan i högsta grad även tillverkning för att tillvarata de naturliga produktionsförutsättningar som finns. Sydostasiens konsumtionsmönster skiljer sig från Europas. På dessa nya marknader utgör konsumtionen av finpapper 72% av den totala förbrukningen av grafiska papper, jämfört med 41% i Europa. Mönstret är ungefär likadant i Latinamerika. Efterfrågan på finpapper i Sydostasien beräknas fram till år 2010 öka från 12 miljoner ton 1995 till närmare 29 miljoner ton, vilket motsvarar en tillväxt med 6% per år. - En förutsättning för kostnadseffektiv tillverkning av finpapper är att vi försäkrar oss om långsiktig och säker tillgång till kortfibrig massa till låga kostnader, fortsätter Lars-Åke Helgesson. Därför kommer massaproduktionen först. En sådan produktion behöver inte nödvändigtvis ligga på samma plats som finpapperstillverkningen. När det gäller Veracruz finns dock möjligheter att senare utöka med pappersproduktion. Huvudsaken är att vi tillgodogör oss det fulla värdet av den billiga fibern, betonar han. - Vi har studerat ett stort antal projekt, säger Lars-Åke Helgesson. Vi har tittat på lönsamhet, lokalisering, möjligheter att äga mark (vilket är viktigt för att erhålla låga kostnader), vedtillväxt, infrastruktur, miljöfrågor, samarbetspartners etc. Vi har därvid funnit att Veracruz-projektet svarar upp mot de krav vi ställt. För ytterligare information, kontakta STORAs koncernchef Lars-Åke Helgesson eller informationschef Mats Agurén på telefon 08-613 66 00 efter klockan 11.30. Not till redaktionen STORA är en av världens ledande skogsindustrikoncerner. Produktionskapaciteten för papper och kartong uppgår till ca 6 miljoner ton. STORA producerar även pappersmassa och sågade trävaror och är en av Sveriges största skogsägare och en betydande kraftleverantör. Koncernens försäljning 1996 uppgick till drygt 45 miljarder SEK, av vilket 89% såldes på de europeiska marknaderna. Försäljningen utanför Europa och Nordamerika uppgick 1996 till 8%. STORA har 21.000 anställda, verksamma i ett 20-tal länder. STORAs samarbetspartner i detta projekt, Odebrecht SA, är en av Brasiliens största företagsgrupper, med verksamheter inom bl a byggverksamhet, petrokemi och telekommunikationer. Bolaget är listat på börserna i São Paulo och Rio de Janeiro och kontrolleras av familjen Odebrecht. Man omsätter ca USD 4,3 miljarder (1996) och har 39.600 anställda. Kortfibermassa framställs av fiber från bl a eukalyptus men också från björk, asp och bok. Massan, som har en hög vithet, lämpar sig speciellt väl för produktion av finpapper, som används bl a för kopieringspapper (obestruket finpapper) eller för bok- och katalogtryck m m (bestruket finpapper). STORA har drygt 30 års erfarenhet av att driva eukalyptusplantage. I Celbi, STORAs verksamhet i Portugal, har koncernen 60.000 hektar plantage och driver världsledande forskningsprogram inom bl a genetik för att förbättra såväl tillväxt som massa- och pappersegenskaper hos eukalyptusfibern.

Prenumerera

Dokument & länkar