STORA investerar i ny sodapanna i Stora Gruvön

Efter samråd med ledningen i det nya bolaget Stora Enso har STORAs koncernstyrelse beslutat investera i en ny sodapanna i Stora Gruvön. Under 1996 och 1997 har ingående undersökningar av de befintliga sodapannorna i Stora Gruvön genomförts. Båda pannorna har visat sig vara i ett sådant skick att renoveringsbehovet för den ena (panna 3) skulle motsvara en helt ny panna och för den andra (panna 4) medföra avsevärda kostnader. Mot denna bakgrund har beslut fattats om investering i en ny sodapanna i Stora Gruvön. Investeringen i en ny panna medger kostnadsbesparingar samt möjliggör högre utnyttjande av den befintliga massakapaciteten. Investeringskostnaden har beräknats till 600-700 MSEK. Koncessionsnämnden har beviljat tillstånd till ny panna utan att ange några miljövillkor. Dessa kommer att fastställas i samband med att ny koncession erhålls. Byggtiden beräknas till ca 20 månader. För ytterligare information, v g kontakta: - Yngve Stade, Senior Vice President, Technology and R&D, tel 023-78 81 00 - Leif Wiklund, Technical Coordinator, Stora Corporate Research, tel 023-78 81 00 - Torbjörn Joghed, Division Manager, Stora Gruvön, tel 0555-410 00

Prenumerera