STORA stöder forskningsprogram inom trädgenetik

Dalhousie University i Halifax, Nova Scotia, Kanada avser att, med stöd av ett anslag på 600.000 kanadadollar från STORA genom dess kanadensiska dotterbolag Stora Port Hawkesbury Ltd, starta ett program för studier av genomer, populationsgenetik och molekylär förökning av skogsträd. Syftet med det nya, internationella forskningssamarbetet är att tillämpa ansvarsfulla, moderna genetikmetoder på skogsträd och därmed förbättra trädförökningsmetoderna och resursanvändningen. Dalhousie avser att söka motsvarande anslag hos det kanadensiska forskningsrådet för naturvetenskap och teknik och planerar att inrätta en STORAprofessur i skogsgenetik och bioteknik för att leda programmet. Forskningsprogrammet möjliggör för forskare vid det forskningsintensiva Dalhousie University att fokusera på kartläggning av den genetiska sammansättningen hos ekonomiskt betydelsefulla trädslag som tall och gran. Mera långsiktiga mål omfattar identifikation av viktiga genetiska egenskaper, vilket kan leda till förbättringar i trädförökningsprogrammen genom möjligheten att identifiera elitträd för fröplantager. Det skulle också kunna bidra till en ansvarsfull hantering av den genetiska mångfalden i skogen. STORA är en av världens ledande skogsindustrikoncerner. Koncernen investerar årligen mer än en miljard kronor i sin forskningsverksamhet i syfte att förbättra produktionsprocesser och produkter. I detta arbete har STORA utvecklat ett nära samarbete med ledande universitet och forskningsinstitut över hela världen. Innehavaren av STORA-professuren vid Dalhousie kommer att ha ett nära samarbete med Peter Wallenberg-professuren (som också stöds av STORA) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. För ytterligare information, v g kontakta: -Yngve Stade, Group Senior Vice President Technology and R&D; President Stora Corporate Research, tel 023-78 81 00 -Brita Swan, Vice President, Stora Corporate Research, tel 0533-82151, mobiltel 010-676 74 75

Prenumerera

Dokument & länkar