Verksamheten under perioden 1 januari - 30 juni 1997

VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 1997 @ Nettoomsättning 22.023 MSEK (24.041) F örstärkt marknad - leveransvolymerna ökade med 10% @ Resultat efter finansiella poster 1.224 MSEK (1.610) @ Periodens resultat efter skatt 808 MSEK (1.060) @ Resultat per aktie 2:50 SEK (3:30) Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning var 22.023 MSEK (24.041). Det under 1996 avyttrade Stora Byggprodukter förklarar 1.721 MSEK av nedgången. Resterande del av nedgången utgörs av nettot av lägre försäljningspriser och ökade leveransvolymer. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.224 MSEK (1.610). Resultatet påverkades negativt av lägre priser med 2.600 MSEK. Ökade leveransvolymer, valutaförändringar och lägre kostnader förbättrade resultatet med 1.000, 450 resp. 900 MSEK. Resultatet har dessutom påverkats av det omfattande investeringsprogrammet i Skoghall och Skutskär. Finansnettot försämrades till - 387 MSEK (- 273) beroende på ökad nettoskuld till följd av det betydande investeringsprogrammet. Inga räntor har aktiverats i samband med pågående investeringsprojekt. Periodens resultat, efter skatt och minoritetsandelar, var 808 MSEK (1.060). Den på perioden belöpande skatten uppgick till 404 MSEK (539), motsvarande 33% (33) av resultatet före skatt. STORA-koncernens resultat per aktie var för perioden 2:50 SEK (3:30). På rullande helårsbas var motsvarande tal 4:10 SEK att jämföra med 4:85 för helåret 1996. Avkastningen på sysselsatt kapital, efter avdrag för skatteskulder, var för perioden juli 1996 - juni 1997 6% jämfört med 7% för helåret 1996. Avseende avkastningen på eget kapital var motsvarande tal 5% resp 5%. Det operativa kassaflödet var negativt och uppgick till -1.699 MSEK (+ 2.535), varav valutaomräkning svarar för -320 MSEK (+1.257). Efter avdrag för finansnetto, skatter och utdelning ökade den räntebärande nettoskulden med 3.450 MSEK. Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet var 11.341 MSEK (11.611) jämfört med 10.682 MSEK (12.430) för första kvartalet. Resultatet efter finansiella poster var 664 MSEK (395), vilket var 104 MSEK bättre än första kvartalets 560 MSEK (1.215). Justerat för engångsposter ökade resultatet för fjärde kvartalet i rad. Andra kvartalet har belastats med 150 MSEK i realisationsförlust vid avyttringen av kartongbruket i Arnsberg, Tyskland. Resultatet inom kartong och förpackningspapper har belastats med ca 50 MSEK avseende utrangeringsförluster i samband med idrifttagande av ny utrustning. Finansrörelsens resultat uppgick under kvartalet till 255 MSEK varav huvuddelen härrör från avslutade långfristiga placeringar. Resultatet per aktie var 1:35 SEK (0:80) att jämföra med 1:15 SEK (2:50) för första kvartalet. Marknad och leveranser Utvecklingen i Europa har gradvis förbättrats. En bidragande orsak är den starka dollarkursen, som medför ökad export från Europa. Utvecklingen varierar dock mellan olika länder. I Tyskland har en svag inhemsk efterfrågan kompenserats av en stark exportutveckling genom DEM- försvagningen. Utvecklingen i England kännetecknas däremot av en stark inhemsk ökning av efterfrågan. Ekonomin i USA är fortsatt stark. Marknaden för sågade trävaror, papper och kartong har volymmässigt förbättrats jämfört med motsvarande period 1996. Orderingången har stärkts och för de flesta av STORAs produkter varierar orderstocken mellan 3 och 5 veckor. STORAs leveranser av massa, papper och kartong ökade med 10% till 3.399.000 ton (3.091.000). Jämfört med första kvartalet innevarande år ökade leveranserna med 7%. Färdigvarulagret i ton är på samma nivå som vid årsskiftet. Försäljningspriserna i SEK var för STORAs papper och kartongprodukter ca 13% lägre än första halvåret föregående år. Motsvarande siffra jämfört med första kvartalet innebar en genomsnittlig prisökning med 2% under andra kvartalet. För sågade trävaror har priserna fortsatt att öka under andra kvartalet. Kraft Konsumtionen av el har varit lägre än föregående år huvudsakligen beroende på den milda vintern. Förbrukningen under andra kvartalet är däremot högre än motsvarande kvartal 1996. Normal nederbörd och en snörik vinter har medfört normala nivåer i vattenmagasinen i det skandinaviska systemet. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av högre produktion av vattenkraft. Dessutom tillkommer effekten från omfinansieringen av Kopparkraft. Skog Läget på virkesmarknaden är stabilt. För STORAs del råder god balans för samtliga sortiment. Virkesleveranserna till svenska enheter har ökat med ca 10% jämfört med föregående år. Avverkningarna i egen skog motsvarar hälften av normalårsuttaget, vilket var mer än motsvarande period föregående år. Massavedspriserna var ca 15% lägre än 1996 medan grantimmerpriserna var 15% högre. Volymökningen tillsammans med lägre avverkningskostnader förbättrade resultatet för skogsverksamheten. Sågade trävaror Efterfrågan har varit stark i förhållande till föregående år och vad som är normalt för säsongen. Leveranserna uppgick till 394.000 m³ (320.000). Prisnivån för furu var ca 15% högre än föregående år. För gran var motsvarande uppgång 30%. Resultatförbättringen för sågverksrörelsen förklaras huvudsakligen av volymökningen och ökad effektivitet i sågverken. Prisökningen på färdigvaror motverkas till stor del av högre timmerpriser. Massa Norscanlagret av pappersmassa har minskat fyra månader i rad och var ca 1,5 miljoner ton vid halvårsskiftet. En del av nedgången kan förklaras av att pappersproducenterna ökat sina massalager. I Kanada pågår löneförhandlingar och strejk har utbrutit vid några massafabriker. Prisnivån, som annonserats från den 1 juli, är 610 USD för långfibermassor och 490 ECU för kortfiber. Ett flertal leverantörer i Nordamerika har aviserat prishöjningar till 630 USD för långfibermassa. Resultatet var fortsatt negativt men bättre än motsvarande period föregående år till följd av lägre kostnader och något högre försäljningspriser. Resultatet var under andra kvartalet fortsatt negativt, men förlusten mer än halverades jämfört med första kvartalet, som följd av genomförda prisökningar. Sulfitmassan i Kanada har marknadsmässigt drabbats hårdast och står för huvuddelen av förlusten. Tryckpapper För tidningspapper ökade de totala leveranserna i Västeuropa med 2%, vilket även var ökningen avseende STORAs leveranser. Från årsskiftet 1996/97 sänktes priserna i lokala valutor med ca 15%. Förstärkningen av främst USD och GBP har medfört att sänkningen var 9% omräknat till SEK. I Nordamerika har en prishöjning med 75 USD per ton genomförts under våren och sommaren. Ytterligare en höjning med 40 USD per ton har annonserats till fjärde kvartalet av några tillverkare. Detta skulle vid nuvarande dollarkurs innebära att priset i Nordamerika blir 8-10% högre än i Europa. För SC-papper ökade de totala leveranserna i Europa med 3%. STORAs leveranser ökade med 11%. USA-marknaden kännetecknades av en förbättrad efterfrågan under andra kvartalet. Lågt produktionsutnyttjande har inneburit prispress. De totala leveranserna av LWC-papper till Västeuropa ökade med 36%. STORAs totala leveranser ökade med 40%. Priserna har förbättrats under andra kvartalet. För närvarande är priserna för offsetkvaliteterna 100 DEM/ton högre än vid årets början. Resultatet försämrades jämfört med föregående år huvudsakligen beroende på lägre försäljningspriser. Resultatförbättringen under andra kvartalet jämfört med första förklaras av högre volymer och förbättrade priser omräknat till SEK. Tekniska kontorspapper För självkopierande papper ökade de totala leveranserna till Västeuropa med 5%. STORAs leveranser ökade med 7%. Efter de prisökningar som genomfördes under senare delen av 1996 och under början av 1997 har prisnivån varit stabil. Höjningarna medförde en resultatförbättring. För termopapper ökade de totala leveranserna i Europa med 8%. STORAs leveranser i Europa minskade med 7% på grund av en fast prispolitik. Genom prisökningar under senare delen av 1996 och under 1997 har resultatet förbättrats. Halvårsresultatet för tekniska kontorspapper är nu positivt för första gången sedan 1991. Finpapper Leveranserna till den europeiska marknaden ökade jämfört med första halvåret 1996. Obestruket finpapper ökade med 9% och bestruket finpapper med 13%. Viss del av volymökningen antas vara lageruppbyggnad i leveranskedjan till slutkund. Kapacitetstillskotten, under året, i Finland och Österrike har endast marginellt påverkat leveransutbudet. STORAs leveranser ökade med 18%. Kapacitetsutnyttjandet var högt under perioden, med undantag för de returfiberbaserade kvaliteterna. Genomsnittspriserna för andra kvartalet, i SEK, var oförändrade jämfört med första kvartalet. En viss prispress har rått under senare delen av andra kvartalet, delvis beroende på förändrade valutakurser. En prishöjning om 8-12% planeras från september. Resultatförbättringen förklaras av högre volymer och förbättrade marginaler. Jämfört med första kvartalet försämrades resultatet under andra kvartalet främst beroende på högre kostnad för massa. Grossiströrelsen Den lägre försäljningen förklaras delvis av att vissa direktleveranser numera faktureras direkt av bruken. Den genomsnittliga prisnivån i grossiströrelsen låg ca 5% lägre än föregående år. Resultatet var något bättre än föregående år, vilket bl a förklaras av lagernedskrivningar under andra kvartalet 1996. Kartong och förpackningspapper Efterfrågeökningen på kartong och förpackningspapper var god, 9% för förpackningskartong, 9% för White Top Liner (WTL) och 7% för fluting. En viss lageruppbyggnad hos kunderna har bidragit till de höga ökningstalen, men också de västeuropeiska konverterarnas ökade export av färdiga kartongprodukter bl a till östra Europa. Försäljningspriserna i SEK var lägre än motsvarande period 1996, men något högre än under första kvartalet. Annonserade prisökningar för förpackningskartong får successivt genomslag från och med juli. Tidigare annonserade prisökningar för WTL och fluting har börjat få genomslag under de senaste månaderna. Den nya kartongmaskinen KM8 har haft en bra uppstart och leveranserna av vätskekartong har utvecklats bättre än planerat. Det nya blekeriet i Skoghall, som kostat 440 MSEK, togs i drift under slutet av april. När det gamla blekeriet stängdes uppstod en utrangeringsförlust på ca 50 MSEK, som belastat rörelseresultatet under andra kvartalet. I övrigt har testkörningar av nya produkter och intrimning av maskinen påverkat resultatet. Det redovisade resultatet var sämre än föregående år beroende på lägre försäljningspriser och att den avyttrade säckpappersverksamheten då ingick. Andra kvartalets resultat var på samma nivå som det första. Finansrörelsen Resultatet har genererats i ränte- och valutamarknaderna samt i aktierelaterade instrument. Finansrörelsens resultat förbättrades och uppgick under andra kvartalet till 255 MSEK, varav huvuddelen härrör från avslutade långfristiga placeringar. Resultatet innehåller varken ränta på eget kapital eller interna marginaler. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 45,9% (48,9) och skuldsättningsgraden var 0,54 ggr (0,40). Vid årsskiftet var motsvarande tal 48,0 resp 0,42. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 15.863 MSEK (11.518), att jämföra med 12.413 vid årsskiftet 96/97. I den räntebärande nettoskulden ingår pensionsskulder med 3.937 MSEK (3.964) resp 3.949 MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade kreditlöften motsvarande 11,6 miljarder SEK. Investeringar Investeringarna i anläggningar var under perioden 3.272 MSEK (3.389), varav 1.747 MSEK (2.704) i Sverige. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1.882 MSEK (1.827). Projektet avseende ny journalpappersmaskin i Nova Scotia löper enligt plan. Hittills har 1.728 MSEK nedlagts i projektet. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda fram till den 30 juni uppgick till 20.732 (24.600). Under föregående år var antalet 22.716. Övrigt Försäljningen av kartongbruket i Arnsberg, Tyskland, till Cascades S. A. är ett led i STORAs fortsatta koncentration av verksamheten. Affären avslutades den 31 juli och innebar att STORAs räntebärande nettoskuld minskade med 325 MSEK per detta datum. Avyttringen medförde en realisationsförlust uppgående till 150 MSEK, som belastat andra kvartalets resultat. Vidare har CTMP-fluffmassatillverkningen i Skoghall, Sverige, respektive tillverkningen av kartong i Corbehem, Frankrike, lagts ner. Falun den 5 augusti 1997 STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB Lars-Åke Helgesson Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av STORAs revisorer. Kommuniké för tredje kvartalet 1997 lämnas den 27 oktober. Kommuniké för fjärde kvartalet och helåret 1997 lämnas den 30 januari 1998. Ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 1997 avhålles den 12 mars 1998. RESULTATRÄKNING (MSEK) Januari - juni Helår 1997 1996 1995 1996 Nettoomsättning 22.023 24.041 29.271 45.161 Rörelsens kostnader -18.380 - 20.402 - 23.073 - 38.777 Engångsposter - 150 71 272 - 37 Avskrivningar enligt - 1.882 - 1.827 - 1.856 - 3.488 plan Rörelseresultat 1.611 1.883 4.614 2.859 Finansnetto - 387 - 273 - 546 - 510 Resultat efter 1.224 1.610 4.068 2.349 finansiella poster Skatter - 404 - 539 - 1.346 - 770 Minoritetens andel - 12 - 11 - 37 - 19 Periodens resultat 808 1.060 2.685 1.560 Resultat per aktie, SEK 2:50 3:30 8:35 4:85 Kassaflöde från 5:20 1) rörelsen per aktie 1) Exkl effekt av större företagsförvärv och -avyttringar ANALYS AV FINANSNETTOT (MSEK) Januari - juni Helår 1997 1996 1995 1996 Räntenetto - 411 - 441 - 619 - 824 Räntedifferens 24 168 73 314 omräkningsexponering Finansnetto - 387 - 273 - 546 - 510 NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER PRODUKTOMRÅDE (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Januari - juni Januari - juni 1997 1996 1995 1997 1996 1995 Kraft 879 824 799 177 - 3 70 1) Skog 3.026 2.897 3.481 419 300 360 Sågade 891 691 874 32 - 54 51 trävaror Massa 2.281 2.230 3.611 - 238 - 427 927 Eliminering - 1.330 - 1.173 - 1.455 Basprodukter 5.747 5.469 7.310 390 - 184 1.408 Tryckpapper 6.814 7.382 7.930 619 1.528 1.136 Tekniska 1.042 982 1.197 24 - 78 0 kontorspapper Finpapper 4.004 3.812 5.454 452 103 918 2.920 3.193 3.821 47 34 146 Grossiströrel se Eliminering - 870 - 1.044 - 1.141 Grafiska 13.910 14.325 17.261 1.142 1.587 2.200 papper Kartong och 4.730 4.725 5.632 256 603 1.079 förpackningsp apper Finansrörelse - - 311 115 82 Avyttrade 1.721 2.092 -67 -24 enheter Engångsposter - - - 150 71 272 Avskrivning - - - 178 - 180 - 205 på övervärden Övrigt - 2.364 - 2.199 - 3.024 - 160 - 62 2) - 198 Totalt 22.023 24.041 29.271 1.611 1.883 4.614 1)I rörelseresultatet ingår realisationsresultat vid avyttring av mark med 23 MSEK, 22 MSEK resp 15 MSEK. 2) Häri ingår upplösning av internvinst i lager med 120 MSEK. BALANSRÄKNING (MSEK) 1997-06-30 1996-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 44.413 42.864 Omsättningstillgångar 15.105 14.068 Räntebärande tillgångar 4.593 5.101 Summa tillgångar 64.111 62.033 Skulder och eget kapital Eget kapital 29.172 29.485 Minoritetsintressen 256 269 Skatteskulder 7.121 6.935 Räntebärande skulder 20.456 17.514 Rörelseskulder 7.106 7.830 Summa skulder och eget kapital 64.111 62.033 Räntebärande nettoskuld 15.863 12.413 Skuldsättningsgrad 0,54 0,42 Soliditet, % 45,9 48,0 FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MSEK) Januari - juni 1997 Jan - 1996 juni Löpande Omräkn Totalt Totalt verksamhetdifferen s utl bolag Rörelseresultat 1.611 1.611 1.883 +/- - 1.348 - 13 - 1.361 452 Rörelsefordringar/skuld er +/- Varulager - 307 - 61 - 368 720 - Investeringar - 3.272 - 3.272 - 3.389 + Avskrivningar 1.882 1.882 1.827 +/- Övriga förändringar 55 - 246 - 191 1.042 i anläggningskapital Kassaflöde från - 1.379 - 320 - 1.699 2.535 rörelsen -Finansnetto - 387 - 387 - 273 +/- Skatter - 153 - 65 - 218 - 1.735 +/- Minoritetsintressen - 26 1 - 25 - 2 - Utdelning - 1.206 - 1.206 - 1.206 +/- Förändring i eget kapital exkl periodens 85 85 - 82 resultat Förändring av - 3.151 - 299 - 3.450 - 763 räntebärande nettoskuld NYCKELTAL Januari - juniJuli 96- HelårJuli 95- 1997 1996 juni 97 1996 juni 96 Periodens 808 1.060 1.308 1.560 3.742 resultat, MSEK Avkastning på eget - 5 5 13 kapital, % Avkastning på - 6 7 15 sysselsatt kapital efter avdrag för skatteskulder, % Resultat per 2:50 3:30 4:10 4:85 11:65 aktie, SEK 1997-06-30 1996-12-31 1996-06-30 Sysselsatt kapital, MSEK 52.412 49.102 48.234 Sysselsatt kapital exkl 45.291 42.167 40.652 skatteskulder, MSEK Nettoskuld, MSEK 15.863 12.413 11.518 Soliditet, % 45,9 48,0 48,9 Skuldsättningsgrad 0,54 0,42 0,40 Redovisat eget kapital per 91 92 90 aktie, SEK Justerat eget kapital per 132 133 124 1) aktie , SEK 1)Inklusive övervärden i skogs- och krafttillgångar KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1995 1996 1997 II III IV I II III IV I II Nett 14.817 13.990 13.845 12.430 11.611 10.209 10.91110.682 11.341 ooms ättn ing Röre -11.537 -10.763 - - - - - 9.466 - - lsen 10.949 10.163 10.239 8.909 9.037 9.343 s kost n Engå 172 43 - 14 - 71 - 30 - 78 - - 150 ngsp oste r Avsk - 941 - 898 - 894 - 912 - 915 - 831 - 830 - 920 - 962 rivn enl plan Röre 2.511 2.372 1.988 1.355 528 439 537 725 886 lser esul tat Fina - 280 - 242 - 166 - 140 - 133 - 127 - 110 - 165 - 222 nsne tto Resu 2.231 2.130 1.822 1.215 395 312 427 560 664 ltat efte r fina nsie lla post er Skat - 735 - 699 - 560 - 407 - 132 - 111 - 120 - 185 - 219 ter Mino - 7 - 8 - 3 - 6 - 5 5 - 13 - 6 - 6 rite tens ande l Peri 1.489 1.423 1.259 802 258 206 294 369 439 oden s resu ltat Nettoomsättning per produktområde (MSEK) 1995 1996 1997 II III IV I II III IV I II Kraft 301 267 455 525 299 280 465 545 Skog 1.687 1.415 1.680 1.545 1.352 1.2031.32 1.508 8 Sågade 471 378 488 304 387 338 441 409 trävaror Massa 1.852 2.004 1.522 1.120 1.110 1.064 946 1.033 Eliminerin - 716 - 675 - 688 - 633 - 540 - 539 - - 666 g 624 Basprodukt 3.595 3.389 3.457 2.861 2.608 2.3462.55 2.829 er 6 Tryckpappe 4.104 4.896 4.575 3.731 3.651 3.7994.03 3.196 r 8 Tekniska Kontorspap 611 540 531 541 441 424 457 526 per Finpapper 2.599 2.051 2.002 2.106 1.706 1.5651.87 1.999 4 Grossiströ 1.879 1.615 1.730 1.728 1.465 1.3221.38 1.462 relse 2 Eliminerin - 570 - 564 - 566 - 678 - 366 - 375 - - 442 g 456 Grafiska 8.623 8.538 8.272 7.428 6.897 6.7357.29 6.741 papper 5 Kartong och för- Packningsp 2.952 2.590 2.272 2.510 2.215 2.1721.97 2.233 apper 4 Övrigt - - 1.445 - 1.134 - 1.195 - 1.004 - - - 1.528 1.044 914 1.121 Justerad Nettoomsät 13.642 13.072 12.867 11.604 10.716 10.20910.9 10.68 tning 11 2 Avyttrade 1.175 918 978 826 895 - - - enheter Totalt 14.817 13.990 13.845 12.430 11.611 10.20910.9 10.68 11 2 Justerat rörelseresultat per produktområde (MSEK) 1995 1996 1997 II III IV I II III IV I II Kraft - 46 - 93 105 79 - 82 - 113 101 180 - 3 Skog 200 165 272 139 161 147 207 186 233 Sågade trävaror 14 - 60 - 40 - 34 - 20 - 47 4 8 24 Massa 495 695 386 - 35 - 392 - 85 - 191 - 166 - 72 Basprodukter 663 707 723 149 - 333 - 98 121 208 182 Tryckpapper 668 1.115 1.073 832 696 747 455 223 396 Tekniska kontorspapper 8 - 11 - 41 - 17 - 61 - 117 - 60 8 16 Finpapper 484 277 263 97 6 - 78 152 244 208 Grossiströrelse 65 32 24 27 7 18 22 24 23 Grafiska papper 1.225 1.413 1.319 939 648 570 569 499 643 Kartong och för- packningspapper 587 392 187 371 232 118 - 22 127 129 Finansrörelse 40 49 108 64 51 17 34 56 255 Avskrivning på övervärden - 104 - 101 - 97 - 91 - 89 - 88 - 88 - 89 - 89 Övrigt - 90 - 86 - 172 - 23 - 39 - 50 1 - 76 - 84 Justerat rörelseresultat 2.321 2.374 2.068 1.409 470 469 615 725 1.036 Rörelsemarginal, % 17,0 18,2 16,1 12,1 4,4 4,6 5,6 6,8 9,1 Avyttrade enheter 18 - 45 - 66 - 54 - 13 - - - Engångsposter 172 43 - 14 - 71 - 30 - 78 - - 150 Redovisat rörelse- resultat 2.511 2.372 1.988 1.355 528 439 537 725 886 Finansnetto: Räntenetto - 319 - 282 - 246 - 214 - 227 - 208 - 175 - 189 - 222 Räntedifferens om- räkningsexponering 39 40 80 74 94 81 65 24 - Finansnetto - 280 - 242 - 166 - 140 - 133 - 127 - 110 - 165 - 222 Redovisat resultat efter finansiella poster 2.231 2.130 1.822 1.215 395 312 427 560 664 FÖRDELNING AV AKTIER Serie A Serie B Summa Fria 261.797.100 59.706.625 321.503.725

Prenumerera

Dokument & länkar