Verksamheten under perioden 1 januari - 31 mars 1997

@ Nettoomsättning 10.682 MSEK (12.430) @ Resultat efter finansiella poster 560 MSEK (1.215) @ Periodens resultat efter skatt 369 MSEK (802) @ Resultat per aktie 1:15 SEK (2:50) Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning var 10.682 MSEK (12.430). Det under 1996 avyttrade Stora Byggprodukter förklarar 826 MSEK av nedgången. Resterande del av nedgången utgörs av nettot av lägre försäljningspriser och ökade leveransvolymer. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 560 MSEK (1.215). Resultatet påverkades negativt av lägre priser med 1.700 MSEK. Ökade leveransvolymer, valutaförändringar och lägre mängdkostnader förbättrade resultatet med 450, 100 resp 400 MSEK. Resultatet har dessutom påverkats av förändringar i produktmixen, avyttringen av Stora Byggprodukter samt det omfattande investeringsprogrammet med därav följande igångkörningar och intrimningar i Skoghall och Skutskär. Finansnettot försämrades till - 165 MSEK (- 140) beroende på ökad nettoskuld till följd av det betydande investeringsprogrammet. Inga räntor har aktiverats i samband med pågående investeringsprojekt. Periodens resultat, efter skatt och minoritetsandelar, var 369 MSEK (802). Den på perioden belöpande skatten uppgick till 185 MSEK (407), motsvarande 33% (33) av resultatet före skatt. STORA-koncernens resultat per aktie var för perioden 1:15 SEK (2:50). På rullande helårsbas var motsvarande tal 3:50 SEK (15:45) att jämföra med 4:85 för helåret 1996. Avkastningen på sysselsatt kapital, efter avdrag för skatteskulder, var för perioden april 1996 - mars 1997 5% (19) jämfört med 7% för helåret 1996. Avseende avkastningen på eget kapital var motsvarande tal 4% (17) resp 5%. Det operativa kassaflödet var negativt och uppgick till -1.510 MSEK (+ 1.229), varav valutaomräkning svarar för -586 MSEK (+512). Efter avdrag för finansnetto, skatter och utdelning ökade den räntebärande nettoskulden med 2.943 MSEK. Marknad och leveranser Ekonomin i USA är fortsatt stark. Utvecklingen i Europa visar tecken på återhämtning, där den starka dollarkursen har en positiv inverkan. Marknaden för sågade trävaror, papper och kartong har volymmässigt förbättrats jämfört med motsvarande period 1996. En del av förbättringen förklaras av lageravveckling i kundledet under föregående år. Orderingången har stärkts och för de flesta av STORAs produkter varierar orderstocken mellan 3 och 5 veckor. STORAs leveranser av massa, papper och kartong ökade med 9% till 1.643.000 ton (1.503.000). Jämfört med fjärde kvartalet föregående år var leveranserna på samma nivå. Färdigvarulagret i ton ökade marginellt. Försäljningspriserna var betydligt lägre och ligger för STORAs papper och kartongprodukter 17% under första kvartalet föregående år, beräknat utifrån genomsnittspriser omräknade till SEK. Motsvarande siffra jämfört med fjärde kvartalet 1996 var en nedgång med 2%. Priserna för tryckpapper och för- packningspapper var ca 8% lägre, medan kartong- och finpapperspriserna ökade något. För sågade trävaror var prisutvecklingen också positiv. Kraft Den milda vintern har inneburit lägre elförbrukning jämfört med motsvarande period föregående år. Nederbörden har varit högre än normalt i landets norra del men lägre i de mellersta och södra delarna. Underskottet i det skandinaviska systemet motsvarar i dag ca 10 TWh jämfört med det normala vid denna tid på året. Nivåerna inom STORAs område är under de normala. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av högre produktion av vattenkraft. Dessutom tillkommer effekten från omfinansieringen av Kopparkraft. Skog Läget på virkesmarknaden har varit förhållandevis gott. För STORAs del råder god balans för samtliga sortiment, dock med något för högt inflöde av barrmassaved. Vedförbrukningen vid massafabriken i Skutskär har varit lägre till följd av igångkörning av olika delar i det pågående investeringsprogrammet. Avverkningarna i egen skog motsvarade en fjärdedel av normalårsuttaget, vilket var mer än motsvarande period föregående år. Massavedspriserna var ca 15% lägre än föregående år medan grantimmerpriserna var 15% högre. Volymökningen tillsammans med lägre avverkningskostnader förbättrade resultatet för skogsverksamheten. Sågade trävaror Efterfrågan har varit stark i förhållande till föregående år och vad som är 3 normalt för säsongen. Leveranserna uppgick till 187.000 m (131.000). Prisnivån för furu var ca 10% högre än föregående år. För gran var motsvarande uppgång 25%. Andra kvartalet visar fortsatt prisuppgång. Resultatförbättringen för sågverksrörelsen förklaras huvudsakligen av volymökningen. Prisökningen på färdigvaror har till stor del neutraliserats av högre timmerpriser. Massa Marknaden påverkades av fortsatt höga lager. Lagernivåerna hos producenterna inom Norscanområdet var vid periodens utgång strax under 2 miljoner ton. En nedgång noterades under mars. Prisnivån låg vid periodens utgång på nivån 520 USD för långfibermassor och 400 ECU för kortfiber. Ett flertal leverantörer i Nordamerika och Europa har aviserat prishöjningar till 580 USD resp 450 ECU. Resultatet var fortsatt negativt och sämre än motsvarande period föregående år till följd av lägre försäljningspriser. Däremot var resultatet något bättre än fjärde kvartalet 1996, vilket förklaras med högre volymer. Tryckpapper För tidningspapper minskade de totala leveranserna i Västeuropa med 1%. Även STORAs leveranser minskade något. Det stora utbudet på Europamarknaden medförde prissänkningar med ca 15% från årsskiftet 1996/97. Omräknat till SEK stannade sänkningen vid 10%. I Nordamerika har producenterna aviserat prishöjningar med 75 USD per ton från den 1 maj. Vid nuvarande dollarkurs innebär detta att prisskillnaden mellan Europa och Nordamerika utjämnats. För SC-papper var de totala leveranserna i Europa oförändrade. STORAs leveranser ökade med 3%. USA-marknaden kännetecknades av svag efterfrågan. Priserna i SEK sjönk med ca 8% jämfört med fjärde kvartalet 1996. De totala leveranserna av LWC-papper till Västeuropa ökade med 33%. STORAs totala leveranser ökade med 45%. Priserna låg på samma nivå som under sista kvartalet 1996. Annonserade prishöjningar får effekt från och med april. I förhållande till både första och fjärde kvartalen 1996 förklaras resultatnedgången huvudsakligen av sänkta priser. Tekniska kontorspapper För självkopierande papper ökade de totala leveranserna till Västeuropa med 3%. STORAs leveranser ökade med 10%. Prisökningar genomfördes under senare delen av 1996 och under februari 1997. Höjningarna medförde en resultatförbättring. Ytterligare prishöjningar är annonserade till maj. För termopapper ökade de totala leveranserna i Europa med 12%. STORAs leveranser i Europa ökade med 33% medan de totala leveranserna låg kvar på oförändrad nivå. Genom prisökningar under senare delen av 1996 och under februari 1997 har resultatet förbättrats. Finpapper Leveranserna till den europeiska marknaden ökade jämfört med första kvartalet 1996. Obestruket finpapper ökade med 14% och bestruket finpapper med 20% (angivna procentsatser avser jan-feb). Viss del av volymökningen antas vara lageruppbyggnad i leveranskedjan till slutkund. De under året tillkommande kapaciteterna i Finland och Österrike har ännu ej påverkat leveransutbudet. STORAs leveranser ökade med 14%. Kapacitetsutnyttjandet var högt under perioden, med undantag för de returfiberbaserade kvaliteterna. Genomsnittspriserna var oförändrade i Skandinavien och UK, med en viss förstärkning i Centraleuropa. Mot slutet av perioden har viss prispress uppmärksammats i UK och Tyskland. Resultatförbättringen förklaras av högre volymer och förbättrade marginaler. Jämfört med fjärde kvartalet 1996 är förbättringen hänförbar till prisökningar. Grossiströrelsen Den lägre försäljningen förklaras delvis av att vissa direktleveranser numera faktureras direkt av bruken. Den genomsnittliga prisnivån i grossiströrelsen låg ca 10% lägre än föregående år. Resultatet var på en oförändrad nivå. Kartong och förpackningspapper Efterfrågeökningen på kartong och förpackningspapper var god, 9% för förpackningskartong, 20% för White Top Liner och 4% för fluting. Endast en begränsad del bedöms vara lageruppbyggnad. Försäljningspriserna var lägre än motsvarande period 1996 och på samma nivå som fjärde kvartalet 1996. Prisökningar har genomförts för WTL och fluting från och med april. För kartongprodukter är prishöjningar under genomförande. Den nya kartongmaskinen KM8 har startat enligt plan. Testkörningar av nya produkter och intrimning av maskinen har påverkat resultatet negativt under januari och februari. Kommersiella kvantiteter har börjat levereras till kunder under mars. Finansrörelsen Resultatet har genererats i ränte- och valutamarknaderna samt i aktierelaterade instrument. Resultatet innehåller varken ränta på eget kapital eller interna marginaler. Aktiviteten har varit något högre än under andra halvåret 1996. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 44,7% (49,5) och skuldsättningsgraden var 0,53 ggr (0,37). Vid årsskiftet var motsvarande tal 48,0 resp 0,42. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 15.356 MSEK (11.193), att jämföra med 12.413 vid årsskiftet 96/97. I den räntebärande nettoskulden ingår pensionsskulder med 3.981 MSEK (4.029) resp 3.949 MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade kreditlöften motsvarande 10,4 miljarder SEK. Investeringar Investeringarna i anläggningar var under perioden 1.609 MSEK (1.833), varav 877 MSEK (1.453) i Sverige. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 920 MSEK (912). Projektet avseende journalpappersmaskin i Nova Scotia löper enligt plan. Hittills har 1.120 MSEK nedlagts i projektet varav 509 MSEK under innevarande år. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda fram till den 31 mars uppgick till 20.969 (24.778). Under föregående år var antalet 22.716. Falun den 24 april 1997 STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB Lars-Åke Helgesson Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av STORAs revisorer. Kommuniké för andra kvartalet 1997 lämnas den 5 augusti. Kommuniké för tredje kvartalet 1997 lämnas den 27 oktober. Kommuniké för fjärde kvartalet och helåret 1997 lämnas den 30 januari 1998. Ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 1997 avhålles den 12 mars 1998. RESULTATRÄKNING (MSEK) Januari - mars Helår 1997 1996 1995 1996 Nettoomsättning 10.682 12.430 14.454 45.161 Rörelsens kostnader - - - - 38.777 9.079 10.163 11.536 Engångsposter - - 100 - 37 Resultatandelar i 42 - - - intressebolag Avskrivningar enligt plan - 920 - 912 - 915 - 3.488 Rörelseresultat 725 1.355 2.103 2.859 Finansnetto - 165 - 140 - 266 - 510 Resultat efter finansiella 560 1.215 1.837 2.349 poster Skatter - 185 - 407 - 611 - 770 Minoritetens andel - 6 - 6 - 30 - 19 Periodens resultat 369 802 1.196 1.560 Resultat per aktie, SEK 1:15 2:50 3:70 4:85 Kassaflöde från rörelsen - 4:70 3:85 - 3:00 5:20 1) per aktie 1) Exkl effekt av större företagsförvärv och avyttringar ANALYS AV FINANSNETTOT (MSEK) Januari - mars Helår 1997 1996 1995 1996 Räntenetto - 189 - 214 - 300 - 824 Räntedifferens 24 74 34 314 omräkningsexponering Finansnetto - 165 - 140 - 266 - 510 NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER PRODUKTOMRÅDE (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Januari - mars Januari - mars 1997 1996 1995 1997 1996 1995 Kraft 545 525 498 180 79 116 1) Skog 1.508 1.545 1.794 186 139 160 Sågade trävaror 409 304 403 8 - 34 37 Massa 1.033 1.120 1.759 - 166 - 35 432 Eliminering - 666 - 633 - 739 Basprodukter 2.829 2.861 3.715 208 149 745 Tryckpapper 3.196 3.731 3.826 223 832 468 Tekniska kontorspapper 526 541 586 8 - 17 - 8 Finpapper 1.999 2.106 2.855 244 97 434 Grossiströrelse 1.462 1.728 1.942 24 27 81 Eliminering - 442 - 678 - 571 Grafiska papper 6.741 7.428 8.638 499 939 975 Kartong och 2.233 2.510 2.680 127 371 492 förpackningspapper Finansrörelse - - - 56 64 42 Avyttrade enheter - 826 917 - 54 -42 Engångsposter - - - 100 Avskrivning på - - - 89 - 91 -101 övervärden Övrigt - 1.121 - 1.195 - 1.496 - 76 - 23 - 108 Totalt 10.682 12.430 14.454 725 1.355 2.103 I rörelseresultatet ingår realisationsresultat vid avyttring av mark med 8 MSEK, 9 MSEK resp 7 MSEK. BALANSRÄKNING (MSEK) 1997-03-31 1996-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 44.105 42.864 Omsättningstillgångar 15.078 14.068 Räntebärande tillgångar 5.920 5.101 Summa tillgångar 65.103 62.033 Skulder och eget kapital Eget kapital 28.838 29.485 Minoritetsintressen 276 269 Skatteskulder 6.867 6.935 Räntebärande skulder 21.276 17.514 Rörelseskulder 7.846 7.830 Summa skulder och eget 65.103 62.033 kapital Räntebärande nettoskuld 15.356 12.413 Skuldsättningsgrad 0,53 0,42 Soliditet, % 44,7 48,0 FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MSEK) Januari - mars 1997 Löpande Omräkn Totalt Jan-mars verksamhet differens 1996 utl bolag Totalt Rörelseresultat 725 725 + 1.355 +/- Rörelsefordringar/-skulder - 551 - 28 - 579 + 242 +/- Varulager - 307 - 86 - 393 + 121 - Investeringar - 1.609 - 1.609 - 1.833 + Avskrivningar 920 920 + 912 1) +/- Övr förändringar i - 102 - 472 - 574 + 432 anläggningskapital Kassaflöde från rörelsen - 924 - 586 - 1.510 + 1.229 - Finansnetto - 165 - 165 - 140 +/- Skatter - 222 - 31 - 253 - 1.480 +/- Minoritetsintressen - 5 6 1 - 5 - Utdelning - 1.206 - 1.206 - +/- Förändring i eget kapital exkl periodens resultat 1 189 190 - 42 Förändring av räntebärande - 2.521 - 422 - 2.943 - 438 nettoskuld 1) I beloppet ingår betalningen för aktierna i Värmlandskraft- Forsmarksdelägarna med 79 MSEK som förvärvades från Karlstads kommun. NYCKELTAL Januari-mars Apr 96- Helår Apr 95- 1997 1996 mar 97 1996 mar 96 Periodens resultat, MSEK 369 802 1.127 1.560 4.973 Avkastning på eget - - 4 5 17 kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital efter avdrag för - - 5 7 19 skatteskulder, % Resultat per aktie, SEK 1:15 2:50 3:50 4:85 15:45 1997-03-31 1996-12-31 1996-03-31 Sysselsatt kapital, MSEK 51.337 49.102 49.012 Sysselsatt kapital exkl 44.470 42.167 41.307 skatteskulder, MSEK Nettoskuld, MSEK 15.356 12.413 11.193 Soliditet, % 44,7 48,0 49,5 Skuldsättningsgrad 0,53 0,42 0,37 Redovisat eget kapital per 90 92 93 aktie, SEK Justerat eget kapital per 131 133 127 1) aktie , SEK Inklusive övervärden i skogs- och krafttillgångar KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1995 I II III IV Nettoomsättning 14.454 14.817 13.990 13.845 Rörelsens kostn -11.536 -11.537 -10.763 -10.949 Engångsposter 100 172 43 - 14 Avskrivn enl plan - 915 - 941 - 898 - 894 Rörelseresultat 2.103 2.511 2.372 1.988 Finansnetto - 266 - 280 - 242 - 166 Resultat efter finansiella poster 1.837 2.231 2.130 1.822 Skatter - 611 - 735 - 699 - 560 Minoritetens andel - 30 - 7 - 8 - 3 Periodens resultat 1.196 1.489 1.423 1.259 KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1996 1997 I II III IV I Nettoomsättning 12.430 11.611 10.209 10.911 10.682 Rörelsens kostn -10.163 -10.239 - 8.909 - 9.466 - 9.037 Engångsposter - 71 - 30 - 78 - Avskrivn enl plan - 912 - 915 - 831 - 830 - 920 Rörelseresultat 1.355 528 439 537 725 Finansnetto - 140 - 133 - 127 - 110 - 165 Resultat efter Finansiella poster 1.215 395 312 427 560 Skatter - 407 - 132 - 111 - 120 - 185 Minoritetens andel - 6 - 5 5 - 13 - 6 Periodens resultat 802 258 206 294 369 Nettoomsättning per produktområde (MSEK) 1995 I II III IV Kraft 498 301 267 455 Skog 1.794 1.687 1.415 1.680 Sågade trävaror 403 471 378 488 Massa 1.759 1.852 2.004 1.522 Eliminering - 739 - 716 - 675 - 688 Basprodukter 3.715 3.595 3.389 3.457 Tryckpapper 3.826 4.104 4.896 4.575 Tekniska Kontorspapper 586 611 540 531 Finpapper 2.855 2.599 2.051 2.002 Grossiströrelse 1.942 1.879 1.615 1.730 Eliminering - 571 - 570 - 564 - 566 Grafiska papper 8.638 8.623 8.538 8.272 Kartong och förpackningspapper 2.680 2.952 2.590 2.272 Övrigt - 1.496 - 1.528 - 1.445 - 1.134 Justerad Nettoomsättning 13.537 13.642 13.072 12.867 Avyttrade enheter 917 1.175 918 978 Totalt 14.454 14.817 13.990 13.845 Nettoomsättning per produktområde (MSEK) 1996 1997 I II III IV I Kraft 525 299 280 465 545 Skog 1.545 1.352 1.203 1.328 1.508 Sågade trävaror 304 387 338 441 409 Massa 1.120 1.110 1.064 946 1.033 Eliminering - 633 - 540 - 539 - 624 - 666 Basprodukter 2.861 2.608 2.346 2.556 2.829 Tryckpapper 3.731 3.651 3.799 4.038 3.196 Tekniska Kontorspapper 541 441 424 457 526 Finpapper 2.106 1.706 1.565 1.874 1.999 Grossiströrelse 1.728 1.465 1.322 1.382 1.462 Eliminering - 678 - 366 - 375 - 456 - 442 Grafiska papper 7.428 6.897 6.735 7.295 6.741 Kartong och förpackningspapper 2.510 2.215 2.172 1.974 2.233 Övrigt - 1.195 - 1.004 - 1.044 - 914 - 1.121 Justerad Nettoomsättning 11.604 10.716 10.209 10.911 10.682 Avyttrade enheter 826 895 - - - Totalt 12.430 11.611 10.209 10.911 10.682 Justerat rörelseresultat per produktområde (MSEK) 1995 1996 1997 I II III IV I II III IV I Kraft 116 - 46 - 93 105 79 - 82 - 113 101 180 Skog 160 200 165 272 139 161 147 207 186 Sågade trävaror 37 14 - 60 - 40 - 34 - 20 - 47 4 8 Massa 432 495 695 386 - 35 - 392 - 85 - 191 - 166 Basprodukter 745 663 707 723 149 - 333 - 98 121 208 Tryckpapper 468 668 1.115 1.073 832 696 747 455 223 Tekniska - 8 8 - 11 - 41 - 17 - 61 - 117 - 60 8 kontorspapper Finpapper 434 484 277 263 97 6 - 78 152 244 Grossiströrelse 81 65 32 24 27 7 18 22 24 Grafiska papper 975 1.225 1.413 1.319 939 648 570 569 499 Kartong och 492 587 392 187 371 232 118 - 22 127 förpackningspapper Finansrörelse 42 40 49 108 64 51 17 34 56 Avskrivning på Övervärden - 101 - 104 - 101 - 97 - 91 - 89 - 88 - 88 - 89 Övrigt - 108 - 90 - 86 - 172 - 23 - 39 - 50 1 - 76 Justerat Rörelseresultat 2.045 2.321 2.374 2.068 1.409 470 469 615 725 Rörelsemarginal, % 15,1 17,0 18,2 16,1 12,1 4,4 4,6 5,6 6,8 Avyttrade enheter - 42 18 - 45 - 66 - 54 - 13 - - - Engångsposter 100 172 43 - 14 - 71 - 30 - 78 - Redovisat 2.103 2.511 2.372 1.988 1.355 528 439 537 725 rörelseresultat Finansnetto: Räntenetto - 300 - 319 - 282 - 246 - 214 - 227 - 208 - 175 - 189 Räntedifferens 34 39 40 80 74 94 81 65 24 omräkningsexponering Finansnetto - 266 - 280 - 242 - 166 - 140 - 133 - 127 - 110 - 165 Redovisat resultat 1.837 2.231 2.130 1.822 1.215 395 312 427 560 efter finansiella poster FÖRDELNING AV AKTIER Serie A Serie B Summa Fria 261.797.100 59.706.625 321.503.725

Dokument & länkar