Verksamheten under perioden 1 januari - 31 mars 1998

Koncernens resultat kommenteras vid en presskonferens kl 14.00 i dag på STORAs kontor, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 1998 - Nettoomsättning 11.500 MSEK (10.682) +8% - Resultat efter finansiella poster 875 MSEK (560) +56% - Resultat efter skatt 586 MSEK (369) +58% - Resultat per aktie 1:80 SEK (1:15) +58% Viktigare händelser - I anslutning till bolagsstämman den 12 mars tillträdde Björn Hägglund som ny VD och koncernchef. Samtidigt utsågs Claes Dahlbäck till ny styrelseordförande. - Ett program för produktivitetsförbättringar är under uppstart. - Vinstdelnings- och optionsprogram har introducerats. - Sulfitmassatillverkningen i Stora Port Hawkesbury lades ned i slutet av februari. - Den nya SC-maskinen i Stora Port Hawkesbury startade i mitten av april. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 11.500 MSEK (10.682) och var på samma nivå som föregående kvartal, 11.465 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 875 MSEK (560), att jämföra med 629 MSEK under sista kvartalet 1997. Utvecklingen för sulfitmassatillverkningen i Kanada blev sämre än beräknat varför fabriken stängdes tidigare än planerat. Verksamheten visade en förlust om 70 MSEK under kvartalet, inklusive kostnader för den förtida nedläggningen. Leveransvolymerna av massa, papper och kartong, för jämförbara enheter, ökade med 7% jämfört med första kvartalet 1997 och låg på samma nivå som under fjärde kvartalet. Priserna var högre än under 1997 med några undantag. Finansnettot försämrades till - 245 MSEK (- 165) beroende på ökad nettoskuld till följd av investeringsprogrammet. Inga räntor har aktiverats i samband med pågående investeringsprojekt. Periodens resultat, efter skatt och minoritetsandelar, var 586 MSEK (369). Den under perioden belöpande skatten uppgick till 282 MSEK (185), motsvarande 32% (33) av resultatet före skatt. STORA-koncernens resultat per aktie var 1:80 SEK (1:15), att jämföra med 1:30 SEK under föregående kvartal. Avkastningen på sysselsatt kapital, efter avdrag för skatteskulder, var 8% (5) för perioden april 1997 till mars 1998 jämfört med 7% för helåret 1997. Avseende avkastningen på eget kapital var motsvarande tal 6% (4) resp 5%. Det operativa kassaflödet var negativt och uppgick till -98 MSEK. Efter avdrag för finansnetto, skatter och utdelning ökade den räntebärande nettoskulden med 1.787 MSEK till 17.344 MSEK. Marknad och leveranser Västeuropa, som är STORAs huvudmarknad, har haft en volymtillväxt inom de flesta produktområdena. STORAs leveranser till Västeuropa har ökat något mer än vad tabellen nedan visar. Försäljningspriserna har över lag förbättrats. Marknadsutveckling (avser de europeiska leverantörernas uppgifter) källa:CEPI Förändring i % Leveranser till Försäljningspriser i Västeuropa Tyskland* Helår - Jan/mars Helår -96 Kv4 -97 96 mot 97 - mot helår mot Kv1 helår - jan/mars -97 98 97 98 Tidningspapper 6 6 -18 6 SC-papper 8 10 -18 13 LWC-papper 25 3 -11 6 Obestruket finpapper 5 3 5 4 Bestruket finpapper 12 19 4 7 Förpackningskartong 8 9 1 4 Fluting (Semi- 4 3 -4 0 chemical) White Top Liner 7 -5 2 0 *) avser i vissa fall endast en specifik produkt inom produktområdet Kraft Resultatet försämrades både jämfört med samma period föregående år och sista kvartalet 1997. God vattentillgång och en mild vinter har lett till lägre elpriser. Priserna inom det s k Nord Pool-systemet har sjunkit under kvartalet och är nu ca 13 öre/kWh. Elförbrukningen i Sverige har stigit med 2,6% på rullande årsbas. I Norge var ökningen ännu större. Skog Resultatet var bättre än samma period föregående år bl a till följd av lägre kostnader. Uttaget ur egen skog var på samma nivå. Jämfört med sista kvartalet 1997 förklaras resultatförsämringen av säsongsvariation. En högre konsumtion av massaved har täckts med ökad import. Sågade trävaror Resultatet var lägre än motsvarande period 1997 men på samma nivå som föregående kvartal. Det försämrade resultatet förklaras huvudsakligen av lägre priser på granvaror. Leveranserna var lägre än fjärde kvartalet 1997 men uppvisade den högsta volymen för ett första kvartal under 90-talet. På granvaror har prishöjningar på 7-8% genomförts. Granpriserna bedöms fortsätta stiga i samma takt under andra kvartalet. För furuvaror har prisnivån varit stabil under kvartalet och höjningar väntas under andra kvartalet. Massa Resultatet uppgick till 44 MSEK efter korrigering för den förlust på 70 MSEK som uppkom i sulfitfabriken i Kanada. Mycket låga priser medförde att fabriken stängdes tidigare än planerat. Norscanlagret av pappersmassa har sjunkit under kvartalet och var ca 1,5 miljoner ton vid periodens utgång. Jämfört med läget vid årsskiftet försämrades prisnivån under perioden. En stabilisering har skett. Priserna är för närvarande 550 USD/ton för långfibermassor och 450 ECU/ton för kortfiber. Ytterligare prishöjningar bedöms bli möjliga under det kommande kvartalet. Tryckpapper Resultatet förbättrades jämfört med motsvarande period 1997 till följd av ökade volymer och framför allt högre priser. Jämfört med närmast föregående kvartal har prisökningen gett en resultatförbättring trots lägre volymer. Omstruktureringen vid bruket i Langerbrugge har bidragit positivt till resultatförbättringen. De fasta kostnaderna inom produktområdet har reducerats. STORAs totala leveranser av tidningspapper ökade med 1%. Med undantag för UK ökade priserna i Europa från årsskiftet 97/98 med 3-7% beroende på marknad. I Nordamerika är prisnivån för närvarande högre än i Europa. För SC-papper ökade STORAs totala leveranser med 3%. På USA-marknaden råder en fortsatt god efterfrågan. Prishöjningar genomfördes vid årsskiftet med 10-15% i hela Europa utom i UK. STORAs totala leveranser av LWC-papper ökade med 11%. En prishöjning genomfördes i Europa med ca 5% från den 1 januari 1998. Tekniska kontorspapper Resultatet var på samma nivå som motsvarande period föregående år och något lägre än fjärde kvartalet 1997. Till följd av en strikt prispolicy minskade STORAs leveranser av självkopierande papper med 10%, och i Västeuropa med 14%, jämfört med motsvarande period föregående år. Den europeiska marknaden minskade under samma period med 3%. För termopapper ökade STORAs leveranser i Europa med 17%. Den europeiska marknaden ökade med 3%. Priserna för termopapper var stabila under perioden. Finpapper Resultatet var på samma nivå som första kvartalet 1997, men bättre än det fjärde kvartalet samma år. Förbättringen förklaras av högre försäljningspriser samt lägre massapriser. STORAs totala leveranser, jämfört med motsvarande period 1997, ökade för obestruket finpapper med 1% och för bestruket finpapper med 8%. Orderingången var på samma nivå som under motsvarande period 1997. Försäljningspriserna höjdes i början av perioden. Sjunkande massapriser ledde till prispress under kvartalets senare del. I Sydostasien försvagades priserna ytterligare. Grossiströrelsen Resultatet förbättrades jämfört med motsvarande period 1997, huvudsakligen till följd av högre lagerförsäljningsvolymer. Jämfört med sista kvartalet 1997 var resultatet på samma nivå. Grossisten Papirker i Ungern övertogs från den 1 mars. Kartong och förpackningspapper Resultatet har förbättrats både jämfört med första och fjärde kvartalen 1997. Merparten av förbättringen är i båda fallen hänförbar till verksamheten i Skoghall. STORAs leveranser i förhållande till motsvarande period föregående år och för jämförbara enheter ökade för allmän förpackningskartong med 9%, vätskekartong 25%, fluting 4% och White Top Liner 7%. Beläggningen på KM8 var god. Försäljningspriserna ökade något från årsskiftet för de flesta produktslag. Finansrörelsen Resultatet var på samma nivå som motsvarande period 1997 men bättre än det fjärde kvartalet. Resultatet har genererats i ränte- och valutamarknaderna samt i aktierelaterade instrument. Resultatet innehåller varken ränta på eget kapital eller interna marginaler. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 43,9% (44,7) och skuldsättningsgraden var 0,59 ggr (0,53). Vid årsskiftet var motsvarande tal 45,9% resp 0,52 ggr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 17.344 MSEK (15.356), att jämföra med 15.557 vid utgången av 1997. I den räntebärande nettoskulden ingår pensionsskulder med 3.913 MSEK (3.981) resp 3.960 MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade kreditlöften motsvarande 12,0 miljarder SEK. Investeringar Investeringarna i anläggningar var under perioden 1.567 MSEK (1.609), varav 765 MSEK (877) i Sverige. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 987 MSEK (920). Projektet för uppförande av en ny pappersmaskin (PM2) i Stora Port Hawkesbury, Kanada, är i slutfasen. Uppstart av maskinen skedde i mitten av april. Hittills har 3.500 MSEK nedlagts i projektet, varav 605 MSEK under 1998. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till 20.059 (20.969). Under föregående år var antalet 20.431. Övrigt I anslutning till bolagsstämman den 12 mars tillträdde Björn Hägglund som ny VD och koncernchef. Samtidigt utsågs Claes Dahlbäck till ny styrelseordförande. På bolagsstämman invaldes som nya ledamöter Marcus Wallenberg, vice VD i Investor, och Harald Einsmann, VD i Procter & Gamble Europa. Det nyligen inledda produktivitetsprogrammet har till syfte att under de kommande 2-3 åren inrikta verksamheten mot ökad avkastning för aktieägarna genom bättre lönsamhet. Programmet skall ta fram outnyttjad lönsamhetspotential i bruken samt säkerställa avkastningen på de strategiska investeringarna. Målet för programmet är att fram till slutet av år 2000 åstadkomma en resultatförbättring om ca 3,5 miljarder SEK per år, vid fasta priser. I syfte att utveckla lönsamheten och aktieägarvärdet i STORA har beslut fattats att införa ett vinstdelningsprogram för anställda samt ett optionsprogram för ledande befattningshavare. Vinstdelningsprogrammet innebär att på den del av vinsten, som överstiger motsvarande 12% avkastning på sysselsatt kapital, kommer 20% att avsättas till de anställda, dock maximalt en tredjedel av utdelningen till aktieägarna. Optionsprogrammet omfattar upp till 100 ledande befattningshavare. Storleken på tilldelningen av köpoptioner kopplas till utvecklingen för STORAs A-aktie i förhållande till en jämförelsegrupp bestående av ett antal nordiska skogsbolag. I det fall STORAs totalavkastning, aktiekurs samt utdelning, utvecklas positivt och bättre än genomsnittet för jämförelsegruppen sker tilldelning. Värdet av den årliga optionstilldelningen kan maximalt uppgå till 50 MSEK. Förhandlingarna om förvärv av majoritetspost i Suzhou Papyrus Paper Co., Ltd. fortgår enligt plan. Slutlig överenskommelse beräknas träffas inom de närmaste månaderna. Redovisningsprinciper Vid upprättandet av delårsrapporten har de redovisningsprinciper som framgår av årsredovisningen för 1997 tillämpats. Falun den 23 april 1998 STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB Björn Hägglund Verkställande direktör och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av STORAs revisorer. Kommuniké för andra kvartalet 1998 lämnas den 23 juli 1998. Kommuniké för tredje kvartalet 1998 lämnas den 23 oktober 1998. RESULTATRÄKNING (MSEK) Januari - mars Helår 1998 1997 1996 1997 Nettoomsättning 11.500 10.682 12.430 44.464 Rörelsens kostnader - 9.393 - 9.037 - 10.163 - 37.305 Jämförelsestörande poster - - - - 262 Avskrivningar enligt plan - 987 - 920 - 912 - 3.683 Rörelseresultat 1.120 725 1.355 3.214 Finansnetto - 245 - 165 - 140 - 832 Resultat efter finansnetto 875 560 1.215 2.382 Skatter - 282 - 185 - 407 - 775 Minoritetens andel - 7 - 6 - 6 - 25 Periodens resultat 586 369 802 1.582 Resultat per aktie, SEK 1:80 1:15 2:50 4:90 ANALYS AV FINANSNETTOT (MSEK) Januari - mars Helår 1998 1997 1996 1997 Räntenetto - 245 - 189 - 214 - 856 Räntedifferens - 24 74 24 omräkningsexponering Finansnetto - 245 - 165 - 140 - 832 NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER PRODUKTOMRÅDE (MSEK) Nettoomsättning Rörelseresultat Januari - mars Januari - mars 1998 1997 1996 1998 1997 1996 Kraft 453 545 525 103 180 79 Skog1) 1.576 1.508 1.545 210 186 139 Sågade trävaror 423 409 304 - 27 8 - 34 Massa 1.196 1.033 1.120 - 26 - 166 - 35 Eliminering - 679 - 666 - 633 - - 2.969 2.829 2.861 260 208 Basprodukter 149 Tryckpapper 3.699 3.196 3.731 579 223 832 Tekniska kontorspapper 521 526 541 8 8 - 17 Finpapper 2.223 1.999 2.106 256 244 97 Grossiströrelse 1.604 1.462 1.728 38 24 27 Eliminering - 449 - 442 - 678 - - 7.428 881 499 Grafiska papper 7.598 6.741 939 Kartong och 2.327 2.233 2.510 173 127 371 förpackningspapper Finansrörelse - - - 51 56 64 Avyttrade enheter 0 0 826 0 0 - 54 Avskrivning på - - - - 88 - 89 - 91 övervärden Övrigt - 1.394 - 1.121 -1.195 - 157 2) - 76 - 23 Totalt 11.500 10.682 12.430 1.120 725 1.355 1)I rörelseresultatet ingår realisationsresultat vid avyttring av mark med 20 MSEK, 8 MSEK resp 9 MSEK. 2)Häri ingår avsättning för icke förfallna terminskontrakt i GBP med 50 MSEK samt ökad internvinstreserv med 25 MSEK BALANSRÄKNING (MSEK) 1998-03-31 1997-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 46.828 46.487 Omsättningstillgångar 15.215 14.625 Räntebärande tillgångar 4.769 4.387 Summa tillgångar 66.812 65.499 Skulder och eget kapital Eget kapital 29.036 29.788 Minoritetsintressen 266 266 Skatteskulder 7.690 7.507 Räntebärande skulder 22.113 19.944 Rörelseskulder 7.707 7.994 Summa skulder och eget 66.812 65.499 kapital NYCKELTAL Januari - mars Apr 97- Helår Apr 96mars 98 1997 mars 97 1998 1997 Periodens resultat, 586 369 1.799 1.582 1.127 MSEK Avkastning på eget - - 6 5 4 kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital - - 8 7 5 efter avdrag för skatteskulder, % Resultat per aktie, SEK 1:80 1:15 5:60 4:90 3:50 1998-03-31 1997-12-31 1997-03-31 Sysselsatt kapital, MSEK 54.336 53.118 51.337 Sysselsatt kapital exkl 46.646 45.611 44.470 skatteskulder, MSEK Nettoskuld, MSEK 17.344 15.557 15.356 Soliditet, % 43,9 45,9 44,7 Skuldsättningsgrad 0,59 0,52 0,53 Redovisat eget kapital per 90 93 90 aktie, SEK Justerat eget kapital per 129 132 131 aktie1), SEK 1)Inklusive övervärden i skogs- och krafttillgångar FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (MSEK) Januari - mars 1998 Janmars 1997 Totalt Löpande Omräkn Jäm- Totalt verksam- differens förelsehet utl bolag störande poster 1) Rörelseresultat 1.120 1.120 725 +/- - 472 27 - 290 - 735 - 579 Rörelsefordringar/skul der +/- Varulager - 185 43 - 142 - 393 + Avskrivningar 987 987 920 Kassaflöde före 1.450 70 - 290 1.230 673 investeringar - Investeringar - 962 - 605 - 1.567 - 1.609 +/- Övriga förändringar 18 221 239 - 574 i anläggningskapital Kassaflöde från 506 291 - 895 - 98 - 1.510 rörelsen - Finansnetto - 245 - 245 - 165 +/- Skatter - 55 - 44 - 99 - 253 +/- Minoritetsintressen 0 - 7 - 7 1 +/- Förändring i eget - 132 - 132 190 kapital exkl periodens resultat Kassaflöde före 206 108 - 895 - 581 - 1.737 ägartransaktioner - Utdelning - 1.206 - 1.206 -1.206 - 1.000 108 - 895 - 1.787 - 2.943 Förändring av räntebärande nettoskuld 1)Avser investeringsprojektet i Stora Port Hawkesbury, Kanada KVARTALSUPPGIFTER Resultaträkning (MSEK) 1996 I II III IV Nettoomsättning 12.430 11.611 10.209 10.911 Rörelsens kostn -10.163 -10.239 -8.909 -9.466 Jämförelsestörande poster - 71 - 30 - 78 Avskrivn enl plan - 912 - 915 - 831 - 830 Rörelseresultat 1.355 528 439 537 Finansnetto - 140 - 133 - 127 - 110 Resultat efter 1.215 395 312 427 finansiella poster Skatter - 407 - 132 - 111 - 120 Minoritetens andel - 6 - 5 5 - 13 Periodens resultat 802 258 206 294 1997 1998 I II III IV I Nettoomsättning 10.682 11.341 10.976 11.465 11.500 Rörelsens kostn - 9.037 - 9.343 - 9.314 - 9.611 - 9.393 Jämförelsestörande poster - - 150 - - 112 Avskrivn enl plan - 920 - 962 - 908 - 893 - 987 Rörelseresultat 725 886 754 849 1.120 Finansnetto - 165 - 222 - 225 - 220 - 245 Resultat efter 560 664 529 629 875 finansiella poster Skatter - 185 - 219 - 174 - 197 - 282 Minoritetens andel - 6 - 6 - 8 -5 - 7 Periodens resultat 369 439 347 427 586 Nettoomsättning per produktområde (MSEK) 1996 I II III IV Kraft 525 299 280 465 Skog 1.545 1.352 1.203 1.328 Sågade trävaror 304 387 338 441 Massa 1.120 1.110 1.064 946 Eliminering - 633 - 540 - 539 - 624 Basprodukter 2.861 2.608 2.346 2.556 Tryckpapper 3.731 3.651 3.799 4.038 Tekniska kontorspapper 541 441 424 457 Finpapper 2.106 1.706 1.565 1.874 Grossiströrelse 1.728 1.465 1.322 1.382 Eliminering - 678 - 366 - 375 - 456 Grafiska papper 7.428 6.897 6.735 7.295 Kartong och förpackningspapper 2.510 2.215 2.172 1.974 Övrigt - 1.195 - 1.004 - 1.044 - 914 Justerad nettoomsättning 11.604 10.716 10.209 10.911 Avyttrade enheter 826 895 - Totalt 12.430 11.611 10.209 10.911 1997 1998 I II III IV I Kraft 545 334 313 509 453 Skog 1.508 1.518 1.195 1.545 1.576 Sågade trävaror 409 482 374 480 423 Massa 1.033 1.248 1.284 1.222 1.196 Eliminering - 666 - 664 - 623 - 656 - 679 Basprodukter 2.829 2.918 2.543 3.100 2.969 Tryckpapper 3.196 3.618 3.809 3.812 3.699 Tekniska kontorspapper 526 516 490 471 521 Finpapper 1.999 2.005 1.886 2.123 2.223 Grossiströrelse 1.462 1.458 1.344 1.471 1.604 Eliminering - 442 Grafiska papper 6.741 7.169 7.126 7.338 7.598 Kartong och förpackningspapper 2.233 2.497 2.374 2.181 2.327 Övrigt - 1.121 - 1.243 - 1.067 - 1.154 - 1.394 Justerad nettoomsättning 10.682 11.341 10.976 11.465 11.500 Avyttrade enheter - - - Totalt 10.682 11.341 10.976 11.465 11.500 Justerat rörelseresultat per produktområde (MSEK) 1996 I II III IV Kraft 79 - 82 - 113 101 Skog 139 161 147 207 Sågade trävaror - 34 - 20 - 47 4 Massa - 35 - 392 - 85 - 191 Basprodukter 149 - 333 - 98 121 Tryckpapper 832 696 747 455 Tekniska - 17 - 61 - 117 - 60 kontorspapper Finpapper 97 6 - 78 152 Grossiströrelse 27 7 18 22 Grafiska papper 939 648 570 569 Kartong och för- 371 232 118 - 22 packningspapper Finansrörelse 64 51 17 34 Avskrivning på - 91 - 89 - 88 - 88 övervärden Övrigt - 23 - 39 - 50 1 Justerat 1.409 470 469 615 rörelseresultat Rörelsemarginal% 12,1 4,4 4,6 5,6 Avyttrade enheter - 54 - 13 - Jämförelse-störande poster - 71 - 30 - 78 Redovisat rörelse- 1.355 528 439 537 resultat Fina nsne tto: Räntenetto - 214 - 227 - 208 - 175 Räntediff, omräkn 74 94 81 65 exponering Finansnetto - 140 - 133 - 127 - 110 Redovisat resultat 1.215 395 312 427 efter fin poster 1997 1998 I II III IV I Kraft 180 - 3 - 47 120 103 Skog 186 233 140 261 210 Sågade trävaror 8 24 12 - 24 - 27 Massa - 166 - 72 39 149 - 26 Basprodukter 208 182 144 506 260 Tryckpapper 223 396 545 449 579 Tekniska 8 16 11 12 8 kontorspapper Finpapper 244 208 68 158 256 Grossiströrelse 24 23 18 38 38 Grafiska papper 499 643 642 657 881 Kartong och för- 127 129 134 - 36 173 packningspapper Finansrörelse 56 255 11 5 51 Avskrivning på - 89 - 89 - 87 - 88 - 88 övervärden Övrigt - 76 - 84 - 90 - 83 - 157 Justerat 725 1.036 754 961 1.120 rörelseresultat Rörelsemarginal% 6,8 9,1 6,9 8,4 9,7 Avyttrade enheter - - - - Jämförelse-störande poster - - 150 - - 112 Redovisat rörelse- 725 886 754 849 1.120 resultat Fina nsne tto: Räntenetto - 189 - 222 - 225 - 220 - 245 Räntediff, omräkn 24 - - 0 0 exponering Finansnetto - 165 - 222 - 225 - 220 - 245 Redovisat resultat 560 664 529 629 875 efter fin poster Leveranser per produktområde (tusen ton) 1997 1998 %,förändring1) I II III IV I Kv I 97-Kv I 98 Tidningspapper 376 361 416 398 380 1,1 SC-papper 98 111 120 113 101 3,1 LWC-papper 188 224 238 245 209 11,2 Tekniska kontorspapper 43 39 38 37 41 - 4,7 Finpapper 260 270 265 270 276 6,2 Summa grafiska papper 965 1.005 1.077 1.063 1.007 4,4 Kartong 227 262 230 196 206 14,4 Förpackningspapper 141 143 145 151 153 8,5 Övriga kvaliteter 4 3 4 4 6 Summa kartong och 372 408 379 351 365 12,3 förpackningspapper Totalt papper och kartong 1.337 1.413 1.456 1.414 1.372 6,4 Massa 307 342 316 299 321 11,7 Sågade trävaror (tusen 187 207 155 221 206 10,2 m³) 1) Efter justering för avyttring/nedläggning av kartongproduktionen i Arnsberg och Corbehem samt sulfitmassaproduktionen i Port Hawkesbury. FÖRDELNING AV AKTIER Serie A Serie B Summa Fria 261.797.100 59.706.625 321.503.725

Prenumerera

Dokument & länkar