Viktigt med helhetssyn vid miljömärkning

Vid ett informationsmöte idag, föranlett av den senaste tidens diskussioner om miljömärkning, klargjorde STORAs tekniske direktör, Yngve Stade, företagets syn på miljömärkning: "Vi anser att det är en självklar rättighet för konsumenten att få miljöinformation. Miljömärkning måste också, anser vi, bygga på en vetenskaplig grund och en helhetssyn." Den stora mängden olika miljömärken är idag ett problem, konstaterade han vidare. "Vår uppgift som tillverkare av papper och kartong är att ge våra kunder den information som de behöver för att använda den miljömärkning de väljer." En konsekvens av detta är att STORA idag fokuserar på miljöledningssystem: "STORAs miljöarbete sker med inriktning på helheten", sade företagets miljöchef Per G Broman. "Vi har funnit att EMAS, alltså EUs frivilliga miljölednings- och miljöredovisningssystem, är ett närmast perfekt verktyg. Det leder till ett kontinuerligt förbättringsarbete och omfattar en öppen information till omgivningen. EMAS innebär en kvalitetssäkring av verksamheten som blir bredare än vad som kan åstadkommas genom miljömärkning." STORA har varit först i skogsindustrin med att EMAS-registrera anläggningar i fyra länder i Europa, och arbetet fortskrider i snabb takt. Olika miljömärken använder olika kriterier vid sin bedömning. I den nu aktuella debatten har ett sådant kriterium, blekningsprocessen, lyfts fram. Yngve Stade framhöll att frågan om en lämplig blekningsprocess under de senaste tio åren blivit mer komplicerad än ett enkelt val mellan två processer, ECF (Elemental Chlorine Free) eller TCF (Total Chlorine Free). "Vår ökade kunskap om miljöfrågor och om samspelet mellan våra processer, produkterna och miljön har gett oss ett helhetsperspektiv, som även lyfter fram andra aspekter som vi måste beakta. För vissa produkter, t ex kartong, innebär en modern ECF-process väsentliga besparingar i bl a råvaruförbrukning, energianvändning och transporter." På informationsmötet redovisades uppgifter som visade att vid en produktion av 300.000 ton kartong per år skulle 25.000 fullvuxna träd och 45 ton utsläpp från transporter sparas vid användning av modern ECF-teknik jämfört med TCF. "Detta visar på vikten av resurseffektivitet som en viktig miljöaspekt", fortsatte Yngve Stade. "I en annan produkt, t ex fluffmassa, som har helt andra krav på styrka, kan däremot med fördel TCF-processen användas."

Prenumerera

Dokument & länkar