Delårsrapport januari - september 2017 Storytel AB (publ)

Klicka här för att se intervju med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren, där de kommenterar kv3 2017

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf. kv3 2016)

  • Ökat abonnentstocken från 423 200 till 503 900 abonnenter (341 500)

  • Ökat Streaming-intäkterna från 167,0 Mkr till 197,9 Mkr (135,7 Mkr)

  • Ökat andelen internationella Streaming-intäkter från 39,3% till 42,5% (36,0%)

  • Genomfört en riktad nyemission och därigenom tillfört Bolaget drygt 200 Mkr.

  • Förberett för lansering i Spanien och efter kvartalets slut även släppt tjänsten där.

  • Ingått avtal om förvärv av bolag i Turkiet, Bulgarien och Island för att förbereda för lansering av tjänsten. Efter kvartalets slut har Storytel tillträtt samtliga bolag.


Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK kv3 2016 kv4 2016 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2017
   
Totalt Streaming Prognos1
Intäkter 135 703 147 399 155 660 167 008 197 881 208 000
Täckningsbidrag 2 29 269 32 684 32 133 27 847 27 784
Täckningsgrad 21,6% 22,2% 20,6% 16,7% 14,0%
Betalande abonnenter 341,5 360,2 381,2 423,2 503,9 533,0
Ändring abonnenter 49,9 18,7 21,0 42,0 80,7 29,1
 
Sverige Streaming
Intäkter 86 889 91 557 96 177 101 365 113 709 118 000
Täckningsbidrag 29 464 27 073 32 678 31 257 32 872
Täckningsgrad 33,9% 29,6% 34,0% 30,8% 28,9%
Betalande abonnenter 219,9 230,8 241,4 255,8 282,3 293,0
Ändring abonnenter 26,2 10,9 10,6 14,4 26,5 10,7
 
Utlandet Streaming 3
Intäkter 48 814 55 842 59 483 65 643 84 172 90 000
Täckningsbidrag -195 5 611 -545 -3 410 -5 088
Täckningsgrad -0,4% 10,0% -0,9% -5,2% -6,0%
Betalande abonnenter 121,6 129,4 139,8 167,4 221,6 240,0
Ändring abonnenter 23,7 7,8 10,4 27,6 54,2 18,4
 
Print Publishing 4
Intäkter 133 179 189 258 104 137 111 969 132 619
Täckningsbidrag 5 48 544 74 367 37 543 37 840 47 905
Täckningsgrad 36,45% 39,29% 36,05% 33,80% 36,12%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

3 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

4 Print Publishing är hänförligt  till fysisk utgivning. People’s Press ingår i koncernen från kv2 2017. I tabellen ingår People’s Press samtliga kvartal, i syfte att nå en jämförbarhet. I koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

5 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

VD har ordet

Storytels kontinuerliga tillväxt gör att vi även denna sommar kan välkomna ett rekordstort antal abonnenter till Storytel-tjänsten, då abonnentstocken i kv3 2017 växte med hela 80k (80 000) nöjda lyssnare, jämfört med en ökning på 50k i kv3 2016. I absoluta tal är Storytels ökningstakt kraftigt stigande och ökningen i såväl Norge som Danmark är nu nästan lika stor som i Sverige. Det faktum att vi nu har tre lönsamma marknader med fortsatt hög tillväxt gör att vi står stadigt och kan fortsätta investera och växa på andra marknader. I Holland, Polen och Finland ökade abonnentstocken enligt plan i kv3 2017 och vi har goda förhoppningar att de länderna ska bli utmärkta tillväxtmotorer för 2018. I Ryssland och Spanien, det senare lanserades i oktober, kommer vi inom kort dra igång betydande marknadsinvesteringar, vilket vi räknar med ska ge resultat på det nya året. 

Prognosen för kv4 2017 ser bra ut med god tillväxt på samtliga marknader. I Sverige når vi närmare 300k abonnenter och totalt sett över 530k abonnenter, motsvarande ca 210 Mkr i streamingintäkter, i kv4 2017. Totala intäkter för streaming beräknas därigenom bli cirka 730 Mkr för helåret 2017, en ökning med 47% jämfört med helåret 2016.

Vår målsättning är att bli världens mest framgångsrika och innovativa ljudboksbolag, och vi siktar alltid på att bli lokal marknadsledare. Det ställer höga krav på starka lokala team som kan dra nytta av fördelarna med att vara del av ett globalt bolag. Ett exempel på vårt fokus att bli lokal marknadsledare är Storytel Danmark, där vi genom två större uppköp (Mofibo och People's Press) möjliggjorde stark tillväxt och den gynnsamma position vi nu har i Danmark.

Ljudboken rider på en global lyssnings- och streamingtrend. Allt fler människor lyssnar på podcasts och ljudböcker och allt fler produkter omvandlas till abonnemangstjänster. På Storytel har vi en unik position som gör att vi kan dra fördel av dessa trender. Vi kan se från Sverige, Norge och Danmark att vi redan nu skulle kunna växla över och bli lönsamma med en EBITDA-marginal på 15-20%. Anledningen till att vi inte slår av på tillväxttakten är att vi ser en potential att bygga och växa även på dessa marknader under många år framöver.

Sedan början på sommaren har vi kontinuerligt rekryterat till våra kontor i Stockholm och Köpenhamn för att säkerställa att våra globala funktioner inom marknad, expansion, innehåll, teknik, innovation, HR och ekonomi har kapacitet att stötta alla nya team runtom i världen. Det är en spännande tid som ställer höga krav på organisationen. Vi har därför format en ny ledningsgrupp för streaming vars fokus ska vara att se till så den kraftiga expansionen säkerställs, och att organisationen dimensioneras därefter, men också bibehålla snabbhet och flexibilitet för att skapa nytt innehåll, ny teknik och nya affärer.

De kommande åren kommer vi lansera ett stort antal nya språkmarknader och därigenom bygga upp bolaget med den uttalade ambitionen att bli marknadsledare i varje land vi väljer att etablera oss i. Vår strategi kräver betydande investeringar de närmaste åren, vilket var huvudskälet till att vi nu i september gjorde en kapitalanskaffning på 200 Mkr. Pengarna kommer oavkortat användas till att bygga upp vår innehållskatalog på nya språkmarknader samt kraftigt öka våra marknadsinvesteringar och i vissa fall göra mindre förvärv. Under 2018 planerar vi att investera cirka 200 Mkr och producera fler än 5 000 högkvalitativa ljudböcker på ett 15-tal olika språk för att säkerställa en attraktiv tjänst på existerande marknader, samt möjliggöra nyetableringar. Samtliga investeringar i ljudboksproduktioner, utom förskott på royalty kostnadsförs direkt och aktiveras således inte som en tillgång i balansräkningen. Vår målsättning är att fortsätta växa Streamingintäkterna med 40% årligen och fortsatt öka våra investeringar i innehållsproduktion. Under 2018 räknar vi därför med att göra förlust på EBITDA-nivå i spannet 5-10% av omsättning. Vår i grunden starka finansiella position möjliggör den strategin. Vi arbetar dock alltid efter försiktighetsprincipen och kan vid behov slå av på tillväxttakten och investeringar i innehåll om vi ser tecken på negativa trender lokalt eller på global nivå.

Den 7 september släppte Norstedts årets stora boknyhet, den femte boken i Millennium-serien om Lisbeth Salander och redan fem veckor senare passerades en miljon sålda böcker globalt. Elena Ferrantes Neapelkvartett fortsätter sälja bra och har nu passerat 700 000 sålda exemplar enbart i Sverige sedan den första boken släpptes för två år sedan. På barnsidan har Rabén & Sjögren stor framgång med Handbok för superhjältar samt Fyr 137 av Ingelin Angerborn. I Danmark släppte vårt förlag People’s Press Camilla Läckbergs senaste bok Häxan med mycket god försäljning. Den digitala försäljningen hos förlagen (främst till Storytels tjänst) växer mycket starkt och allt fler ljudböcker produceras inom samtliga våra imprints. Lönsamheten i vår bokförlagsverksamhet är fortsatt god med en vinstmarginal på 6-7%. Samtliga imprints bidrar nu positivt till resultatet, där det tidigare olönsamma imprintet Massolit nu är mycket lönsamt genom storsäljare från bland annat Jenny Colgan. Merparten av årets vinst för förlagen görs normalt i årets sista kvartal (kv4) när julhandeln drar igång.

Finansiell information

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Det legala moderbolaget är Storytel AB (publ). Storytel A.S (Norge) ägs till 50% av Cappelen Damm och redovisas i koncernredovisningen enligt klyvningsmetoden. Helägda dotterbolag ingår i koncernredovisningen fr.o.m registreringsdatum eller förvärvsdatum.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intäkter och resultat för perioden (jmf kv3 2016)

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2017 till 308 778 (237 216) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för cirka 57,5% (64,0%) och utlandet för cirka 42,5% (36,0%). Storytel A.S i Norge ägs till 50% tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen i enlighet med klyvningsmetoden. I tabellen på s.2 inkluderas samtliga abonnenter och intäkter i Norge, vilka redovisas under utlandet Streaming, varför redovisade intäkter i tabellen på s.2 är högre än i koncernredovisningen, för att ge en rättvisande bild av intäkter per abonnent.

Handelsvaror uppgick i koncernen för kv3 2017 till 185 158 (139 276) Tkr. I handelsvaror ingår kostnader för produktion av ljudböcker, kostnad såld vara för fysiska böcker, lager- och distributionskostnader samt royaltykostnader till andra förlag och till upphovsrättsinnehavare. Bruttomarginalen ligger stabilt på runt 40% i kv3 2017 som kv3 2016.

Övriga externa kostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 78 316 (41 733) Tkr. Den största kostnadsposten under övriga externa kostnader utgörs av marknadsföringskostnader, vilken normalt sett är relativt hög i kv3 då Storytel investerar som mest under sommaren som också är det kvartal då flest kunder kommer in i tjänsten. Andra större poster utgörs av lokalkostnader, IT-kostnader samt konsultkostnader.

Personalkostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 47 841 (33 490) Tkr. Personalkostnaderna inom affärsområdet Publishing ligger på en stabil nivå medan Streaming ökar i relation med intäkterna för att tillgodose Bolagets expansionstakt.

Resultat före avskrivningar uppgick i koncernen för kv3 2017 till -2 715 (19 694) Tkr. Det vikande resultatet mot kv3 2016 är främst hänförligt till en högre investeringstakt i marknadsföring där Storytel nu finns i åtta länder och där marknadsföringskostnader relativt omsättning normalt sett är betydligt högre de första åren. Jämfört med kv2 2017 så gör gruppen ett bättre resultat, mycket till följd av Print Publishing haft ett bra kvartal och bidrar positivt till resultatet under kv3 2017.

Avskrivningar består främst av avskrivningar på goodwill och andra övervärden som identifierats i samband med de förvärv som genomförts. De största tillgångsposterna är hänförliga till förvärven av Norstedts, Mofibo och People’s Press. Avskrivningar hänförliga till de tre posterna uppgår till cirka 11 Mkr per kvartal (Peoples’s Press fr.o.m. kv2 2017).  Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system.

Resultat från andelar i intressebolag avser en nedskrivning av andelar i Pocketförlaget som under kv3 2017 har sålts till Piratförlaget, till en lägre köpeskilling än bokfört värde.

Finansnetto består både av ränteintäkter- och räntekostnader samt realiserade och orealiserade kursdifferenser. Räntekostnader på banklån uppgår till cirka 2 Mkr för kv3 2017.

Resultat per aktie, efter skatt, uppgick i kv3 2017 till -0,45 kr beräknat som periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Koncernen - Finansiell ställning och kassaflöde per 30 sep 2017 (jmf 31 dec 2016)

Koncernen hade vid periodens slut 281 594 (129 561) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten uppgick till 35,9% (23,8%). Eget kapital uppgick till 345 631 (172 472) Tkr. Ökningen är hänförlig till att Storytel i september genomförde en riktad nyemission och därmed tillfördes drygt 200 Mkr.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 142 020 (155 161) Tkr. Lånen har börjat amorteras under 2017 och den del som kommer amorteras under kommande 12 månader ligger som kortfristig skuld och uppgår till cirka 45 Mkr. Under 2017 har 20 Mkr i förvärvslån upptagits för att delvis finansiera förvärvet av People’s Press.

Antal aktier och Aktiekapital (per 30 september 2017)
Antalet registrerade utestående aktier vid periodens slut var 51 510 040. Dessa var fördelade på 635 st A-aktier och 51 509 405 st B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till

25 755 020 kr per 30 september 2017.

Händelser efter periodens slut

I oktober lanserades Storytel i Spanien och därmed finns Storytels tjänst i åtta länder.

Den 19 september ingick Storytel avtal om förvärv av tre bolag, i Bulgarien, Turkiet och på Island. Efter kvartalets slut har samtliga bolag tillträtts enligt plan och bolagen i de tre respektive länderna kommer göras om till Storytels bolag inom affärsområdet Streaming. Innan lansering kommer fokus ligga på att investera i ljudboksproduktioner för att säkerställa ett bra innehåll i tjänsten.  

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2017 kommer att avges 26 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Tellander, VD, 070-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, 070-509 98 08
Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar