Kommuniké från årsstämma i Storytel

Årsstämman 2018 i Storytel AB (publ) (”Storytel” eller ”Bolaget”) hölls idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Storytel samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 940 464 419 kronor, balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 

Beslutades vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor exklusive sociala avgifter (med en höjning av 550 000 kronor jämfört med föregående år) och utgå med 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (Jonas Sjögren, Nils Janse, Morten Strunge respektive Eva Swartz Grimaldi), och att arvode till styrelsens ordförande Rustan Panday ska utgå med 300 000 kronor (med en höjning om 300 000 kronor jämfört med föregående år), samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Till styrelseledamöter omvaldes Nils Janse, Rustan Jehangir Panday, Jonas Sjögren och Jonas Tellander. Morten Strunge och Eva Swartz Grimaldi valdes till nya styrelseledamöter. Rustan Jehangir Panday omvaldes som styrelseordförande. 

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Alexander Hagberg fortsätter som huvudansvarig. 

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (oförändrade från föregående år). 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering varvid villkoren ska vara på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet får utnyttjas för utspädning om maximalt tio procent av Bolagets aktiekapital. 

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten och Turkiet. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboks- och e-boksutgivning som framförallt bedrivs i förlaget Storyside men även under varumärken som Storytel Original, Storytel Dox och Storytel Brief. Inom affärsområdet Print Publishing bedrivs verksamhet i bokförlagen Norstedts, Storytel Publishing och danska förlaget People´s Press, utgivning sker dessutom under varumärkena Rabén & Sjögren och B.Wahlströms. I affärsområdet Print Publishing ingår även Norstedts Kartor.

Kontakt

Jonas Tellander, VD, jonas@storytel.com, Tel. +46 70-261 61 36

Sofie Zettergren, CFO, sofie@storytel.com, Tel. +46 70 509 98 08

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar