Storytel genomför en riktad nyemission om 2,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom 100 Mkr

Storytel AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma den 16 maj 2016, beslutat om en riktad kontantemission av 2 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 40,0 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”private placement”-förfarande lett av ABG Sundal Collier och skedde till rådande marknadspris. ABG Sundal Collier kommer att vara tecknare i emissionen för fem investerares räkning. Investerarna är samtliga större institutionella investerare såsom Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken Fonder och emissionen om 100 Mkr fördelar sig dem emellan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning. Emissionslikviden avses användas för återbetalning av brygglån som upptogs i samband med förvärvet av Norstedts Förlagsgrupp samt för att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv. Genom nyemissionen kommer bolaget tillföras 100 Mkr före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,2 procent i förhållande till antalet aktier av serie B i bolaget genom att antalet utestående aktier av serie B ökar till 47 846 548.

ABG Sundal Collier har engagerats som Lead Manager och Bookrunner i samband med nyemissionen och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
CEO Jonas Tellander, telefon 070 261 61 36, e-post: jonas.tellander@storytel.com, eller
CFO Sofie Zettergren, telefon 070 509 98 08, e-post: sofie.zettergren@storytel.com

Storytel AB (publ)

Box 24167, 104 51 Stockholm

Org nr 55 65 75-2960, Stockholm

storytel.se/om-storytel

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Storytel AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Jonas Tellanders försorg för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 08:45.

Om Storytel

Storytel-koncernen består           av två delar, Streaming och Print. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland    och Polen samt Mofibo i Danmark                          och Sverige. I affärsområdet Streaming ingår även Storytels ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Print finns bokförlagen Nordstedts och Massolit (vuxen), Rabén & Sjögren & B.Wahlströms (barn & ungdom) samt Norstedts Kartor.

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar