Styrelsen i Storytel beslutar om riktad emission

Sammanfattning

  • Styrelsen i Storytel (publ) (” Storytel ” eller ” Bolaget ”) har idag beslutat om en nyemission om högst 3 000 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs 202 500 000 kronor före emissionskostnader (” Riktade emissionen ”).
  • Ett 40-tal svenska och internationella institutioner tecknade sig i den Riktade emissionen.
  • Emissionskursen bestämdes genom en accelererad book building-process till 67,5 kronor.
  • Storytel har för avsikt att använda emissionslikviden från den Riktade Emissionen för att bl.a. tillgodose Bolagets expansiva strategi vilket innebär accelererade investeringar i geografisk expansion samt förvärv.
  • Styrelsen i Bolaget har informerats om att de existerande aktieägarna Morten Strunge och Nils Janse idag har sålt totalt 250 000 B-aktier till VD Jonas Tellander, styrelseordförande Rustan Panday samt närstående Michaela Berglund och styrelseledamot Ingrid Bojner.  

Riktade emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 maj 2017, beslutat om att emittera högst 3 000 000 B-aktier genom den Riktade emissionen, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 500 000 kronor.

Tilldelning av B-aktierna har skett till ett större antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Emissionskursen uppgår till 67,5 kronor per B-aktie och bestämdes genom en accelererad book building-process.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom den Riktade emissionen tillförs Bolaget 202 500 000 kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent i förhållande till antalet B-aktier i Bolaget och efter den Riktade emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 51 510 040 fördelat på 635 A-aktier samt 51 509 405 B-aktier, varav de nyemitterade B-aktierna utgör cirka 5,8 procent av antalet aktier och cirka 5,8 procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökas med 1 500 000 kronor från 24 255 020 kronor till 25 755 020 kronor.

De nya B-aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att den Riktade emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med beslutet om nyemission av B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv. Vidare syftar den Riktade emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter. Avvikelsen från företrädesrätten har även medfört att Bolaget kunnat nå flertalet nya institutionella investerare, vilket styrelsen anser vara positivt för ett lånsiktigt ägarengagemang i Bolaget.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Bookrunners och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Telefon: +46 (0)70-261 61 36

E-post: jonas@storytel.com

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08.00 CET.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Storytel. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Storytel har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Taggar:

Om oss

Massolit Media AB ger ut vuxenlitteratur och barnböcker med stor kommersiell potential i dagens och framtidens format.

Prenumerera

Dokument & länkar