Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2001/2002 avseende perioden 1 juli - 30 september 2001

DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2001/2002 AVSEENDE PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2001 § Eget kapital per den 30 september 2001 uppgick till 426,5 MSEK (643,5) motsvarande 18,2 SEK (27,5) per aktie. Soliditeten var 95,3 % (91,4). § Likvida medel uppgick till 130,7 MSEK (66,4) motsvarande 5,6 SEK (2,8) per aktie. § Resultatet uppgick till -17,4 MSEK (-19,8) eller -0,7 SEK (- 0,8) per aktie. § B2 Bredband genomförde under perioden en kapitalisering om 2.400 MSEK. § Bolag med ytterligare finansieringsbehov inom den närmaste perioden kan få svårigheter. Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TSEK), om ej annat anges. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2001 Under perioden har B2 Bredband genomfört sin kapitalisering som tillförde bolaget 2,4 miljarder SEK. Kapitaliseringen, som skedde till något högre värdering än Novestras bokförda värde, innebär att bolaget är finansierat fram tills dess att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Novestras ägarandel kommer, efter det att transaktionen genomförts i sin helhet, att uppgå till c:a 1,5%. Novestras portföljbolag Continuum deltog i B2 Bredbands kapitalisering. Continuums ägarandel i B2 Bredband uppgår till c:a 9,0%. Under perioden har tilläggsinvesteringar i befintliga portföljbolag gjorts med totalt 30.500 (50.642), varav 27.500 i Qbranch och 3.000 i Netsurvey. Novestra har också fått en option att förvärva ytterligare 600.000 aktier i Strax motsvarande en ägarandel om 6,6%. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG På ordinarie bolagsstämma i AB Novestra den 4 oktober 2001 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets räkenskapsår framöver årligen skall löpa från den 1 januari till den 31 december och med anledning därav kommer innevarande räkenskapsår att omfatta perioden 1 juli 2001 - 31 december 2002 (d v s 18 månader). Bolagsstämman beslutade liksom föregående år att ingen utdelning till aktieägarna skulle utbetalas för verksamhetsåret 2000/2001 samt att återigen bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 aktier. I början av oktober avyttrades bolagets innehav i Skandia Mäklarna med vinst. FRAMTIDSUTSIKTER Händelserna den 11 september medför att till en redan svag ekonomi fogas ytterligare osäkerhet om när konjunkturen och kapitalmarknaden för verk- samheter inom teknologisektorn kan komma att förbättras. Novestra har flera bolag som, trots de svåra marknadsförhållandena, har haft en fortsatt mycket positiv utveckling under det senaste kvartalet. Netsurvey, Qbranch och Strax har samtliga haft en stark omsättnings- och resultatutveckling. Bland bolag som utvecklas mot, men inte är framme vid, ett kommersiellt genombrott kan nämnas Recollections och Comintell. Av Novestras portföljbolag är det fyra bolag som har ett omedelbart kapitalbehov. Den rådande situationen på de finansiella marknaderna gör att det är osäkert om och när dessa bolag kan genomföra en nyemission samt till vilka värderingar sådana emissioner kan ske. Novestras sammanlagda exponering mot dessa bolag uppgår till c:a 55 MSEK. Novestra har haft relativt låga administrations-kostnader och ledningen räknar med att dessa skall kunna sänkas ytterligare under innevarande räkenskapsår (till c:a 15 MSEK på årsbasis). Novestra avser öka ägarandelarna i de bolag som utvecklas väl på samma sätt som gjordes i Qbranch under sommaren. Nya investeringar kommer i första hand att utvärderas och genomföras genom existerande bolag samt inom ramen för industriella samarbeten. Med den nuvarande verksamhetsinriktningen har Novestra inget ytterligare kapitalbehov under de närmaste åren. RESULTATÖVERSIKT OCH FINANSIELL STÄLLNING 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2001 Koncernen Koncernens nettoresultat enligt kapitalandels-metoden uppgick till - 17.363 (-19.762). I resultatet ingår bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med -9.946 (-17.899), varav resultatet från aktier och andelar uppgick till -2.261 (13.194), nedskrivningar till 0 (- 28.509) och andelar i intresseföretags resultat till -7.685 (-2.584). I resultatet ingår även bruttoresultat från övrig verksamhet med -4.865 (1.953). Koncernens likvida medel uppgick till 130.726 (66.402). Soliditeten uppgick till 95,3% (91,4). ÖVRIGT Kommande informationstillfällen: Delårsrapport juli - december 22 januari 2002 Delårsrapport juli - mars 23 april 2002 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Stockholm den 23 oktober 2001. Thomas Åkerman Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Thomas Åkerman Tel: 08-545 017 50 (VD) Cecilia Janson Tel: 08-545 017 50 (Informationsansvarig) Bolagets adress: AB Novestra Norrlandsgatan 16 111 43 STOCKHOLM E-mail: info@novestra.com Hemsida: www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00030/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00030/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar