DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

FORTSATT POSITIV UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN

Koncernens nettoresultat uppgick till 14,0 (34,0) MSEK motsvarande 0,38
(0,91) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 431,2 (752,1) MSEK
motsvarande 11,59 (20,22) SEK per aktie. Likvida medel uppgick till 22,6
(14,6) MSEK.

Novestra skiftade under perioden ut 185,9 MSEK, motsvarande 5 kronor
per aktie, till aktieägarna genom ett inlösenförfarande.

Utvecklingen i portföljbolagen var fortsatt positiv, MyPublisher uppvisade
en ökad tillväxt om 51 procent, Explorica visade en tillväxt om 25 procent
och Qbranch 17 procent. I Strax ökade tillväxten inom
mobiltelefontillbehör och uppgick till cirka 20 procent, medan volymerna
inom mobiltelefoner minskade som beräknat, vilket ledde till en svagt
negativ försäljningstillväxt totalt.

Swisscom, en av Europas ledande operatörer, investerade 2,3 MEUR i
Diino i juli. Efter investeringen uppgår Novestras ägarandel i Diino till cirka
49 procent.

Innehavet i Nove Capital har lösts in mot en total likvid om 300,8 MSEK,
varav cirka en tredjedel utbetalades under februari och resterande del
under april. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 59
procent sedan maj 2005.

”Affärsläget för portföljbolagen är fortsatt starkt, vilket inte minst visat sig
genom två order för Qbranch på 100 respektive 65 miljoner kronor och en ökad
tillväxt för MyPublisher. Intresset för portföljbolagen har varit stort under våren,
vilket bland annat lett till att Swisscom investerat i Diino under sommaren, något
som ytterligare ökar Diinos möjligheter till fortsatt expansion och utveckling”,
säger Novestras VD, Johan Heijbel.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar